Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVI_170_04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

Uchwała Nr XXVI/ 170/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 października 2004 r.

 

w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków
                       specjalnego funduszu nagród

 

    Na podstawie art. 49 ust. 2  i art. 91d pkt.1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr. 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt.11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W budżecie Powiatu Mogileńskiego tworzy się specjalny fundusz nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2.      Z funduszu nagród dla nauczycieli przeznacza się:

1)      25% środków na nagrody Starosty Mogileńskiego,

2)      75% środków na nagrody dyrektorów.

3.      Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 2 pkt.1 określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.      Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 2 pkt.2 określa regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5.      Wysokość nagród, o których mowa w ust. 2 pkt.1, ustala Starosta.

6.      Wysokość nagród, o których mowa w ust. 2 pkt.2, określają dyrektorzy.

7.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

8.      Nagrody nauczycielom przyznają:

1)  ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt.1 – Starosta po pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw oświaty, zwanej dalej Komisją Oświaty.

2)  ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt.2 - dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

9.      Nagrody, o których mowa w ust. 2, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bądź
w innym terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

10.  Plan finansowy szkoły lub placówki jest zwiększany o kwotę przyznanych nagród.

11.  Wypłaty świadczeń dokonuje dyrektor szkoły lub placówki.

12.  Dyrektor szkoły lub placówki przekazuje Zarządowi Powiatu informację o dokonanych imiennych wypłatach w terminie 14 dni od ich wręczenia.

§ 2

Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu

 

                                                                                                                        Wiesław Gałązka

 

U Z A S A D N I E N I Edo uchwały Nr XXVI/ 170/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 października 2004 r.

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2004 o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845) zmieniała brzmienie art. 49 ustawy Karta Nauczyciela
w następujący sposób:

art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;

2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2 744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a;

3) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2 015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uwzględniając w szczególności sposób zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole,
co najmniej 2 lat.";

oraz zobowiązała w Art. 13 organy prowadzące szkoły, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dostosowania do jej przepisów kryteriów i trybu przyznawania nagród określonych w art. 49 ust. 1 pkt 1.

Z powyższego wynika konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Wiesław Gałązka

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/ 170/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 października 2004 r.

 

Zasad i tryb przyznawania nagród Starosty Mogileńskiego

 

1.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkołach, należy przez to rozumieć placówki każdego typu, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński,

2) Dyrektorach, należy przez to rozumieć dyrektorów szkół każdego typu, a także dyrektorów placówek każdego typu,

3) Nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach każdego typu, a także w placówkach każdego typu,

4) Uczniach, należy przez to rozumieć także wychowanków.

2.      Nagrodę Starosty Mogileńskiego, mającą charakter uznaniowy zwaną dalej Nagrodą Starosty, mogą otrzymać nauczyciele, zatrudnieni w szkołach, dla których powiat mogileński jest organem prowadzącym.

3.      Nagroda Starosty przyznawana jest nauczycielom w szczególności za:

1) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe, egzaminy zewnętrzne, itp.),

2) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,

3) wzorową realizację zajęć dydaktycznych potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników,

4) dbałość o jakość kontroli i oceny oraz analizy własnej pracy dydaktycznej,

5) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,

6) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,

7) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej,

8) współpracę ze środowiskiem szkoły w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,

9) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez systematyczne uczestniczenie w formach doskonalących i podnoszących kwalifikacje zawodowe,

10) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

11) opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,

12) kierowanie zespołem nauczycielskim, problemowo-zadaniowym, przedmiotowym oraz wychowawczym,

13) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,

14) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

15) skuteczne podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu wspomagania działalności statutowej szkoły.

 

4.      Nagrodę Starosty mogą otrzymać dyrektorzy szkół, w szczególności za:

1) bardzo dobrą organizację szkoły,

2) diagnozowanie pracy szkoły,

3) dbałość o wysoki poziom pracy szkoły, poprzez odpowiedni dobór kadry,

4) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział
w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

5) inicjowanie różnych działań rady pedagogicznej lub rady rodziców służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

6) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w zatwierdzonym planie finansowym,

7) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły i prawidłowe nimi gospodarowanie,

8) dbałość o bazę i mienie szkoły,

9) tworzenie warunków do rozwoju działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

10) rzetelną realizację powierzonych zadań i wydanych zaleceń przez organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego,

11) umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich, w tym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

12) umiejętność reprezentowania szkoły na zewnątrz,

13) współdziałanie z organizacjami związkowymi i organem prowadzącym szkołę.

14) poszerzanie oferty edukacyjnej powiatu

5.      Nauczyciele i dyrektorzy szkół typowani do Nagrody Starosty powinni posiadać wyróżniającą ocenę pracy, dokonaną nie później niż 5 lat kalendarzowych przed wystąpieniem z wnioskiem
o przyznanie Nagrody Starosty.

6.      Nagroda Starosty Mogileńskiego może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu 3 lat w szkole.

7.      Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty mogą wystąpić:

1) dyrektorzy szkół dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowej organizacji związkowej,

2) Wicestarosta dla dyrektorów szkół.

8.      Wnioski o Nagrodę Starosty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Starosty do 30 września każdego roku lub na 30 dni przed planowanym terminem wręczenia nagrody.

9.      Wnioski składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

10.  W uzasadnieniu wniosku o Nagrodę Starosty należy podać wymierne efekt pracy osiągane przez nauczyciela lub dyrektora, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody wyższego rzędu niż nagroda dyrektora szkoły.

11.  Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty rozpatruje i opiniuje Komisja Oświaty. W pracach komisji w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Wiesław Gałązka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY MOGILEŃSKIEGO

 

 

Dla Pani/ Pana  ........................................................

 

zatrudnionej / zatrudnionego w ............................................................................................

na stanowisku. ......................................................................................................................

urodzonej / urodzonemu / .....................................................................................................

wykształcenie .......................................................................................................................

stopień specjalizacji .............................................................................................................

staż pracy....................., ocena pracy pedagogiczne i rok jej dokonania .............................

dotychczas otrzymane nagrody  - rok otrzymania ...............................................................

 

Osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne............................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opinia Rady Pedagogicznej / Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Opinia związków zawodowych

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                     Podpis Wnioskodawcy

 

..........................................................

           / miejscowość , data /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/170/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 października 2004 r.

 

Zasady i tryb przyznawania nagród Dyrektora

1.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkołach, należy przez to rozumieć także placówki każdego typu, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński,

2) Dyrektorach, należy przez to rozumieć dyrektorów szkół każdego typu, a także dyrektorów placówek każdego typu,

3) Nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach każdego typu, a także w placówkach każdego typu,

4) Wicedyrektorach, należy przez to rozumieć także kierowników internatów, kierowników szkolenia praktycznego oraz kierowników warsztatów,

5) Uczniach, należy przez to rozumieć także wychowanków.

2.      Nagrodę Dyrektora, mającą charakter uznaniowy zwaną dalej Nagrodą Dyrektora, mogą otrzymać nauczyciele, zatrudnieni w szkołach.

3.      Nagrody dyrektora przyznaje się w szczególności za:

1)     dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,

2)     osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, egzaminy zewnętrzne),

3)     podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,

4)     wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,

5)     rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,

6)     współpracę ze środowiskiem szkoły w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,

7)     opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,

8)     kierowanie zespołem nauczycieli,

9)     zaangażowanie w prace na rzecz szkoły,

10)  wzorowe prowadzenie dokumentacji,

11)  podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły.

4.      Nagrodę Dyrektora mogą otrzymać wicedyrektorzy szkół, w szczególności za:

1) bardzo dobrą organizację procesu dydaktycznego szkoły,

2) diagnozowanie pracy szkoły,

3) dbałość o wysoki poziom pracy szkoły,

4) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział
w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

7) dbałość o bazę i mienie szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwoju działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

9) terminową realizację powierzonych zadań i wydanych zaleceń przez dyrektora,

10) umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich, w tym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

5.      Nauczyciele i wicedyrektorzy szkół typowani do Nagrody Dyrektora powinni posiadać, co najmniej dobrą ocenę pracy, dokonaną nie później niż 5 lat kalendarzowych przed wystąpieniem
z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora.

6.      Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu 1 roku w szkole.

7.      Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora mogą wystąpić:

1) dyrektor,

2) wicedyrektorzy szkół dla nauczycieli,

3) przewodniczący komisji przedmiotowych,

4) przedstawiciele rodziców,

8.      Wnioski o Nagrodę Dyrektora należy składać w miejscu i terminie określonym przez dyrektora.

9.      Wnioski składa się na formularzu, którego wzór określa dyrektor.

10.  W uzasadnieniu wniosku o Nagrodę Dyrektora należy podać wymierne efekt pracy osiągane przez nauczyciela lub wicedyrektora, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody dyrektora szkoły lub nagrody wyższego rzędu (Starosty, Kuratora, Marszałka, Ministra).

11.  Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora może rozpatrywać i opiniować komisja powołana przez dyrektora. W pracach komisji w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć przedstawiciele zakładowych związków zawodowych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Wiesław Gałązka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-20 14:22:27
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-20 14:46:48
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:32:39
Ilość wyświetleń:1096
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij