Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVI_167_04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004.

 

z dnia 29 października 2004r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.

 

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym  (  tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  z póżn.zm.)   oraz art. 26, art. 109  i art. 112 ust.2, pkt 2 i pkt 5  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych  tekst jednolity ( Dz.U. 2003r. Nr 15, poz 148 z późn. zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr  XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok , wprowadza się następujące zmiany :

 

Kwotę dochodów zwiększa  się o kwotę    209.276,- zł

Kwotę wydatków zwiększa  się o kwotę    209.276,- zł

Dochody, kwotę  „25.942.912,-„      zastępuje się kwotą    „26.152.188,-”

Wydatki, kwotę  „26.533.536,-„     zastępuje się kwotą      ,,26.742.812,- „

 

Zmiany w budżecie po stronie dochodów zawiera zał. Nr 1, po stronie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Deficyt budżetowy w wysokości 590.624,- zł pokryty zostanie

- kwota 470.600,- kredytem

- kwota 120.024,- nadwyżką z lat ubiegłych

1.     Plan przychodów i rozchodów na 2004r zał. Nr 3

2.     Prognozowane kwoty długu na 2004r i lata następne zał. Nr 4

3.     Planowane  spłaty  zobowiązań na 2004r i lata następne zał. nr 5

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu

Wiesław Gałązka     

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXVI/167/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 października 2004r.

 Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2004 r

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

31.500

 

68.186

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

31.500

 

68.186

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

31.500

 

31.500

750

 

 

Administracja publiczna

 

1.500

1.147.625

75020

 

Starostwo powiatowe

 

1.500

1.019.149

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

1.500

0

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

 

1.800.500

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5.000

 

1.778.000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)między J.S.T.

5.000

 

5.000

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  z ich poborem

45.000

 

1.754.682

75622

 

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

45.000

 

1.754.682

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

45.000

 

173.570

 

758

 

 

Różne rozliczenia

16.614

 

16.613.193

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

16.614

 

82.614

0690

Wpływy z różnych opłat

16.614

 

32.614

852

 

 

Pomoc społeczna

1.006

1.006

1.945.404

85202

 

Domy pomocy społecznej

1.006

1.006

1.922.500

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

1.006

 

1.006

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

1.006

38.994

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.300

 

59.300

85324

 

Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.300

 

11.300

0690

Wpływy z różnych opłat

1.300

 

11.300

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

111.362

 

337.688

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

111.362

 

237.238

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.T

111.362

 

111.362

 

 

 

ogółem

211.782

2.506

26.152.188

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Wiesław Gałązka     

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2004r

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

budżet po zmianach

757

 

 

Obsługa długu publicznego

5.000

 

5.000

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

5.000

 

5.000

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

2.500

 

2.500

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od  krajowych  pożyczek i kredytów

2.500

 

2.500

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

 

1.802.500

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5.000

 

1.778.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

 

79.900

758

 

 

Różne rozliczenia

 

15.500

182.455

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

15.500

182.455

4810

Rezerwy

 

15.500

160.362

801

 

 

Oświata i wychowanie

72.114

 

11.039.400

80120

 

Licea ogólnokształcące

15.500

 

2.360.370

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

 

27.170

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14.000

 

14.000

80130

 

Szkoły zawodowe

56.614

 

4.899.782

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47.000

 

330.699

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.000

 

8.200

4300

Zakup usług pozostałych

6.614

 

91.814

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

30.000

 

636.400

 

85111

 

Szpitale ogólne

30.000

 

85.000

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora  finansów publicznych

30.000

 

85.000

852

 

 

Pomoc społeczna

1.300

 

2.503.740

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

1.300

 

103.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600

 

1.866

4300

Zakup usług pozostałych

700

 

3.200

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

111.362

 

3.998.206

85415

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

111.362

 

237.238

3249

Stypendia  dla uczniów

107.894

 

107.894

4219

Zakup mat. I wyposażenia

200

 

200

4309

Zakup usług pozostałych

3.268

 

3.268

 

ogółem

224.776

15.500

26.742.812

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

Wiesław Gałązka     

Uzasadnieniedo Uchwały Nr   XXVI/167/04  Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia  29  października  2004r

 

Zwiększa się środki w rozdziale 70005  gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000,- pochodzące ze sprzedaży mieszkań stanowiących mienie Powiatu z przeznaczeniem dla rozdziału 85111- Szpitale  ogólne. Środki te zgodnie z wnioskiem przeznaczone będą na wykonanie instalacji gazów medycznych, w ramach prac dotyczących modernizacji bloku operacyjnego i utworzenia sali intensywnej opieki pooperacyjnej . Ponadto dokonano przesunięcia dochodów z rozdz. 75020, par. 0840 na rozdz. 70005, par. 0840. 

Zwiększa się plan po stronie dochodów w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 –podatek  dochodowy od osób prawnych o kwotę 45.000 zł. Z kwoty tej 40.000,- przeznaczone zostanie na zakup oleju opałowego w Zespole Szkół w Bielicach – rozdz. 80130, par. 4210, a 5.000,-  dla  rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST  na pokrycie prowizji oraz odsetek od kredytu , którego rozstrzygnięcie nastąpi 20.10.2004r.

Zwiększa się plan po stronie dochodów w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem środków w planie wydatków zgodnie z zawartą umową z gminą  na zakup paliwa.

W związku z wpływem środków  z Akademii Bydgoskiej stanowiących 8,00% wpływów z czesnego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Mogilnie – rozdz. 80130 w tym w § 4210 o 7.000zł na zakup środków czystości,  § 4300 zakup usług pozostałych 6.614,-,  środki przeznaczone zostaną na  umowy zlecenia pracowników obsługujących  Akademię Bydgoską, środki z § 4240 zakup pomocy dydaktycznych przeznaczone będą na zakup magnetofonów i książek 3.000,-

W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach -  rozdział 85202 dokonuje się zmian w planie dochodów  wynikających  z prawdopodobieństwa niewykonania planu dochodów na par. 0970, a uzyskanych środków ze sprzedaży złomu.

W planie wydatków przeznacza się

Środki rezerwy celowej, rozdział 75818, - dział 854 w kwocie 15.500zł przeznaczone  zostały dla ZSL Strzelno rozdział 80120 z przeznaczeniem  na zakup zestawu  multimedialnego

( laptop, rzutnik multimedialny)- § 6060 zakupy inwestycyjne. Wydatek  ten jest konieczny ze względu na utworzenie w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie klasy akademickiej i prowadzenia wykładów na odległość w powiązaniu z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.  W związku z tym  przeznacza się kwotę 1.500 zł  na wynajem autokarów do przewozu uczniów klasy akademickiej na zajęcia  w uczelni (§ 4300 – zakup usług pozostałych.)

            Zwiększa się plan dochodów w PFRON rozdział 85324 o kwotę 1300zł w związku z zwiększeniem przydziału środków na wydatki PFRON.

Po stronie wydatków  ujęte są w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  rozdział 85218, gdzie  zwiększa się § 4210 z przeznaczeniem środków na zakup tuszów do drukarek  oraz artykułów biurowych, natomiast w § 4300 planuje się wydatki na wynagrodzenie osoby zatrudnionej  na  umowę zlecenie w związku z likwidacją barier architektonicznych.

Na podstawie porozumienia podpisanego między J.S.T  dokonano zwiększenia w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 111.362 zł . Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i przeznaczone są na współfinansowanie programu  pomocy materialnej dla uczniów. Na podstawie zatwierdzonego planu wydatków kwota 107.894zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów uczniowskich, 3.268zł na obsługę , oraz 200 to koszty zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

Przewodniczący

Rady Powiatu

 

Wiesław Gałązka     


Załącznik nr 3

Do Uchwały Nr  XXVI/167/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 października 2004r

 

 

 

 


PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  MOGILEŃSKIEGO   NA 2004 R.

         w zł.     

 

PARAGRAF

I. PRZYCHODY

KWOTA

PARAGRAF

II. ROZCHODY

KWOTA

931

ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emitowanych przez jednostki np.obligacje)

0

982

 

wykup papierów wartościowych

 

0

941,942,943

944

z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

0

992

 

spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

 

0

951

ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych

0

991

pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

0

 

952

z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych

470.600

994

 

Lokaty   

0

 

957

z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych

120.024

 

 

 

955

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

0

 

 

 

 

Suma

 

590.624

 

Suma

0

 

 

       RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) WYNOSI   590.624,-

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Wiesław Gałązka

Załącznik nr 4

Do Uchwały Nr  XXVI/167/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 października 2004r

 

 


PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

 

                                  w zł            

 

 

Lp

 

TYTUŁ DŁUŻNY

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ

31.12.2003

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE

 

 

 

 

 

 

 

2

KREDYTY :

- długoterminowe

- krótkoterminowe

0

470.600

313.733

156.866

 

 

0

3

POŻYCZKI :

- długoterminowe

- krótkoterminowe

0

0

 

 

 

 

 

4

PRZYJĘTE DEPOZYTY

0

 

 

 

 

 

 

5

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA :

188.414

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

36.813

 

 

 

 

 

 

 

b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :

151.601

 

 

 

 

 

 

 

- ustaw

7243

 

 

 

 

 

 

 

- orzeczeń sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

- udzielonych poręczeń i gwarancji

0

 

 

 

 

 

 

 

- innych tytułów

144.358

 

 

 

 

 

 

 

w tym :

- dostaw towarów i usług

94.592

 

 

 

 

 

 

 

- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

0

 

 

 

 

 

 

 

6

OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA

188.414

470.600

313.733

156.866

 

 

 

7

PROGNOZOWANE (PLANOWANE)  DOCHODY BUDŻETOWE

26.942.682

26.152.188

26.358.000

26510.000

 

 

 

8

POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym

0,69%

 

1,80%

1,19%

0,60%

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
      Wiesław Gałązka 

 

Załącznik nr 5

Do Uchwały Nr  XXVI/167/04

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 października 2004r

 

 

 


PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

                            w zł      

        

Lp

TYTUŁ SPŁATY

 

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

1

WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.

 

 

 

 

 

 

2

SPŁATA RAT KREDYTÓW :

-długoterminowych

-odsetek

 

 

2500

 

156.867

31.000

 

 

156.867

20.000

 

156.866

8.500

 

 

 

 

 

3

SPŁATY RAT POŻYCZKI :

-długoterminowych

-odsetek

 

0

 

 

 

 

 

4

POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

 

 

 

 

 

5

RAZEM

2500

187.867

176.867

165.366

 

 

6

PROGNOZOWANE(PLANOWANE)DOCHODY BUDŻETOWE

26.152.188

26.358.000

26.510.000

26.510.000

 

 

7

POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów

 

0,01

0,71%

0,67%

0,62%

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Gałązka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-20 13:21:42
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-20 14:44:51
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:32:03
Ilość wyświetleń:698
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij