Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 67/14

          Protokół  Nr 67/14

                                                           z posiedzenia

                        Komisji  Rewizyjnej i  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                  z dnia  25  września   2014r.

 

Posiedzenie prowadził i  mu  przewodniczył Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przedstawienie informacji o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko –Pomorskiego w 2013r.

4.      Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2014r.

5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2014r.

6.      Przedstawienie sprawozdania finansowo ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2014r.

7.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2014 roku poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice -Kołodziejewo-droga nr 2426 odc. Dąbrówka-granica powiatu od km 10+826 do km 13+000 o dł. 2,174km.”

8.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

9.      Przedstawienie projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LI/285/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie aktywa trwałego nie będącego nieruchomością.

11.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w obrębie Strzelno- działka nr 1193/1.

12.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.

13.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2015.

15.  Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

16.  Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia.

 

Przewodniczący  Komisji   przedstawił  porządek  posiedzenia .

Członek  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Wojciech  Baran zgłosił  wniosek  o  poszerzenie  porządku  o  wniosek, który   chce  przedstawić  dotyczący  bezpieczeństwa  w  Powiecie  do  Zarządu  Powiatu.

Przewodniczący  poddał   rozszerzony    porządek  posiedzenia   pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych  i 0  wstrzymujących  się.  

 

Członek  Komisji Wojciech Baran   następnie  odczytał  wniosek do  Zarządu  Powiatu  o  zaplanowanie   środków   w  projekcie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2015rok na  dofinansowanie  profilaktycznych i  prewencyjnych   działań  i  zaplanowanie  20 tys. zł  dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej   oraz   na  remonty budynków i  Komendy  Powiatowej  Policji  również  na  działania  profilaktyczno – prewencyjne  z  ukierunkowaniem  na  poprawę  bezpieczeństwa  zwłaszcza  wśród  dzieci  i  młodzieży.

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  poinformowała, że  z   obecnego  budżetu  na  ubiegłoroczny  wniosek  pana Radnego  zostały  zakupione  za  13 tys. zł odblaski i  materiały  profilaktyczne  dla  dzieci  i  młodzieży  szkół  i  przedszkoli  oraz  8 tys. zł przeznaczono  na  dofinansowanie  zakupu  samochodu  dla  Komendy  Powiatowej  Policji.

Przewodniczący  Komisji   następnie  poddał  wniosek  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji  wspólnych,  przy 0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad.3

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Szarzyński  poinformował, że  informacja o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2013r. będzie  przedstawiana  na  sesji  Rady  Powiatu   w  związku z tym  przechodzimy do  kolejnego  punktu.

ad.4

Przewodniczący Komisji wspólnych   poprosił o  pytania  do  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2014r.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański,  powiedział, że  opinia  RIO jest  pozytywna.

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra poinformowała, że  z  planowanych  dochodów  wykonane  mamy  77% , 56%  wydatki,  nie  mamy  sprzedanych  wszystkich  nieruchomości, ponadto  ta  nieszczęsna  należność  w  ZDP w  Mogilnie  147 tys. zł , trudno  ściągalne  należności za  przechowywanie  pojazdów zgodnie  z  ustawą  o  ruchu  drogowym  20tys. zł , ponieważ osoby  te  nie  pracują.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński, zapytał, czy  dochód  z  PIT-ów  się  zwiększył?

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała, że  na ten  moment  jest  wykonane  61%, CIV  jest  wykonany  25 tys. zł będzie  przeznaczony  na  dofinansowanie   DPS – u, zapłaciliśmy  za  chodnik  w  Padniewku, rondo  w  Ostrowie,  natomiast  projekt e- zdrowie  jest  w  trakcie  realizacji.

Przewodniczący  Komisji  wynik  finansowy  wynosi  6 ml. zł.

Skarbnik  Karina  Kostyra , odpowiedziała, że  to nie  jest  nadwyżka, na  koniec  półrocza, taki  wynik, ale  później  jest  to  wydatkowane.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof Szarzyński  zapytał, jak  się  pani  odniesie  do opinii RIO o  braku analizy  SPZOZ , kwota  nierozliczonej  dotacji, dlaczego  została  nie  rozliczona?

Skarbnik  Karina  Kostyra, dlatego  że  Marszałek  rozlicza  dopiero  jak  spłyną  wszystkie  faktury  od  poszczególnych SPZOZ- ów, to później  się  rozlicza  z  samorządem.

Członek  Komisji  Wojciech Baran, zapytał  co się  składa  na  zobowiązania  wymagalne?

Skarbnik  Karina  Kostyra odpowiedziała, że  pani Dyrektor  Buzała  wyjaśniła  nam,  że  nastąpiła  pomyłka  w  kwocie w  zobowiązaniach  wymagalnych, one   nie  wzrosły  i    na  tym  samym poziomie. RIO  nie  zmieni  tego, bo  w  części opisowej  jest  obliczone  na  błędnych  kwotach.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  jak  jest  różnica  pomiędzy należnościami  wymagalnymi,  zobowiązaniami  , a  należnościami   nieściągalnymi?

Dyrektor  SPZOZ Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, należności  wymagalne  to  1,161 ml., zobowiązania  to  8,029 ml. zł , a  należności  nieściągalne  to 1,074 ml. zł. Pieniądze  za  nadwykonania  od  kilku  lat    niepłacone, za  ten  rok  to 400 tys. zł , do  końca  roku  uzupełnimy  fundusz  socjalny,   ceny  za  naprawy   aparatury  medycznej, gastroskopu, endoskopu, naprawy  karetek  pogotowia są  nie  małe,

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  czy dzierżawimy  karetki?

Dyrektor  SPZOZ Michał Ogrodowicz, odpowiedział, że 4 samochody  mamy  własne, jeśli  któraś  jest  w naprawie  to  na  ten  czas  pożyczamy.  Ponadto  złożyliśmy dwa  wnioski na  sprzęt, które  zostały  pozytywnie  ocenione  pod  względem  merytorycznym, czy  otrzymamy, będziemy  wiedzieli  na  początku  października, środki   własne  zaplanujemy   w  przyszłym  budżecie.

Skarbnik Karina  Kostyra  poinformowała, dziś  w  SPZOZ  rozpoczął  się  audyt  zarządzeniem  Zarządu .

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  zapytał, czy    już  projekty  na rozbudowę  szpitala  i  kwoty  jakie należy  zaplanować.

Skarbnik Karina  Kostyra  odpowiedziała, że jeżeli  będą  plany  to  musi  być  plan  rzeczowy.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał  , że  były  prowadzone  rozmowy  z  bankami ?

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała, że  może  być  w  formie  dotacji   lub  kredytu  lub  też  przy  udziale  środków  od  Marszałka.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  dodał, ale  rozmowy  chyba    jakieś  prowadzone!

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała, że  musi  odbyć  się  przetarg, to    procedury.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  zapytał, czy są  uwagi  i  pytania  do przedstawionego  sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2014r.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przesłały pod  obrady Rady Powiatu.

ad.6

Przewodniczący   poprosił  Dyrektora  SPZOZ  o  przedstawienie sprawozdania finansowo ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2014r.

Dyrektor  SPZOZ Michał  Ogrodowicz poinformował, że  strata  jest  mniejsza niż  zakładaliśmy.

Przewodniczący  Komisji, zapytał, czy  ta  strata  nie  jest  na  własne  życzenie  Pana? – czy tak?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz, to  nie tak, nie  jest  proste  pozyskanie  lekarzy,   a z  tych  co mamy jeszcze   muszą  odbyć  wizyty domowe, jak to  pogodzić!

Członek Komisji  Wojciech  Baran zapytał, ilu przeszło pacjentów  z  naszego  SP ZOZ  do  innych, a  ilu  do  Żnina ?

Członek  Komisji  Henryk  Różycki  powiedział, że  Dąbrowa   do  opieki  nocnej  jest  przydzielona  do  Barcina, a  recepty  nie  mogę  tam  w nocy  zrealizować, bo  apteki    zamknięte  i  muszę  jechać  do  Mogilna  lub  Żnina.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  to  było  dużo  wcześniej  tak  przypisane , nie  od  nas  to  zależało, tak  wybrali  mieszkańcy  i  samorządowcy, ale  zapytam Przewodniczącego  Rady Powiatu  Żnińskiego, czy  nie  ma  tam  dyżuru  aptek.

ad.7

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński, przedstawił  projekt  uchwały w sprawie

stanowienia o  kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2014 roku poprzez przystąpienie do

realizacji zadania pod  nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice –

Kołodziejewo-droga nr 2426 odc. Dąbrówka-granica powiatu od km 10+826 do km 13+000 o

dł. 2,174km.” Komisje  przesłały projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 8

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na rok 2014, jednocześnie  dodała, że przekazane  nam  środki  z  CIT-u  

zostaną przeznaczone  na  dofinansowanie  DPS-u . Komisje  przesłały projekt  uchwały  pod 

obrady  Rady  Powiatu.

ad.9

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła projekt  uchwały o zmianie Uchwały Nr LI/285/10

Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką

pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. Komisje  przesłały projekt 

uchwały  pod   obrady  Rady  Powiatu.

ad.10

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof Szarzyński  poprosił Dyrektora  SPZOZ  o przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie aktywa trwałego nie będącego nieruchomością.

Dyrektor  SPZOZ Michał  Ogrodowicz poinformował, że  projekt dotyczy  zbycia starego

samochodu ford, który  stoi  na  parkingu, a który  chcemy  zbyć  w  drodze  przetargu.

Komisje  przesłały projekt   uchwały  pod   obrady  Rady  Powiatu.

ad.11

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu

nieruchomości Powiatu  Mogileńskiego, położonej w obrębie Strzelno- działka nr 1193/1,

dotyczy  to  nieruchomości  zabudowana dwoma  budynkami  magazynowymi  oraz trzema 

pawilonami  handlowymi stanowiącymi  nakłady  dzierżawców. Na  zbycie  nieruchomości 

zgodnie  z  uchwałą  Rady  przeznacza  się  nieruchomości  zbędne  dla  rozwoju  i 

prawidłowego  funkcjonowania  Powiatu.

Przewodniczący Komisji  wspólnych  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Rewizyjna;

Za  głosowało  2 członków Komisji, przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymujących  się.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury:

Za  głosowało  4 członków Komisji, przy  0  przeciwnych  i  2  wstrzymujących  się.

 

 

ad. 12

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu

Mogileńskiego z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu  i

jednocześnie  zapytał , dlaczego  występujemy ?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański odpowiedział, że  płacimy składkę  4  tys. zł, a  nigdy   w tej 

Organizacji   się  nie  liczyliśmy, tylko metropolie, lub  takie  miasta  jak  Inowrocław  czy 

Ciechocinek?  Do  tego  ostatnio  były  jakieś  konflikty  finansowe, gdzie  należało  pokryć

zaległe  koszty  wynagrodzenia  obsługi  tej organizacji. Komisje  przesłały projekt   uchwały 

pod   obrady   Rady  Powiatu.

ad. 13

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na

których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych  i  jednocześnie  poprosił  o   uzasadnienie  zmian  w  uchwale.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że   środki  z  turnusów  rehabilitacyjnych 

zostały  przeniesione  na  bariery  architektoniczne, takie otrzymaliśmy  wyjaśnienia z PCPR.

     Pracownik  Socjalny PCPR Agnieszka Dobrocka poinformowała, że  powstała  rezerwa, dlatego  aby  zdążyć  wydać  środki,  to  je  przenosimy   na  bariery  architektoniczne.

Komisje  przesłały  projekt   uchwały  pod   obrady   Rady  Powiatu.

ad.14

Sekretarz  Powiatu Stefan  Łukomski   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie ustalenia

wysokości opłat  kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego

pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2015,  jednocześnie  dodał, że  nic 

się nie  zmienia, ale  jest  taki  wymóg, że  stawki  uchwalone obowiązują  rok,  dlatego 

należy  podjąć  uchwałę  na następny  rok. Komisje  przesłały  projekt   uchwały  pod   obrady  

Rady  Powiatu.

ad.15

Dyrektor  SPZOZ Michał  Ogrodowicz przedstawił informację o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim, jednocześnie  powiedział, że  najważniejsza  wiadomość  to  taka,   że  dostaliśmy  dotację  dla  SP ZOZ, ponadto  mamy  duże  problemy  kadrowe,  3  lekarzy, którzy  mieli  się  do  nas  zgłosić, to  się  wycofali, poszukujemy  przez  firmy specjalizujące  się  w  naborze  lekarzy, złożyliśmy  projekty  na  termomodernizację, pod  względem  formalnym  zostały  w  Urzędzie  Marszałkowskim  przyjęte, myślę ze  te  pieniądze  w  październiku  dostaniemy,  na  Ośrodek  w  Gębicach,  w  części   jest mieszkanie  dlatego  środki będą  nie  kwalifikowane, 54 sztuki  sprzętu  komputerowego, do  Poradni  dodatkowe  ujęcie  wody  i  agregaty, wymiana  i  modernizacja  trafostacji  zgodnie  z  zaleceniami  PPSP, wszystko  dla  poprawy  świadczeń  medycznych.

ad.17

Na tym wyczerpano porządek  posiedzenia  Komisji i zakończono obrady. Przewodniczący  Komisji wspólnych   podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-12-02 09:26:40
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-07-24 08:15:50
Ostatnia zmiana:2015-07-24 08:16:00
Ilość wyświetleń:267
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij