Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 106/05

PROTOKÓŁ  Nr 106/05

        Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                          odbytego  dnia  14  marca   2005r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie.

4.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  “Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  i  Gminy  Strzelno” oraz  projektu  “Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  i  Gminy  Strzelno”

5.      Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa  Obywateli  na  lata  2005 – 2007.

6.      Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przystąpienia  do  Kujawsko  -  Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu.

7.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  wysokości  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  z  placówek  oświatowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.

8.      Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przedstawienia  wykazu  potrzeb  i  przygotowania  lokalnego  programu  pomocy  społecznej.

9.      Przedstawienie  informacji  o  problemach  służby  zdrowia  w  Powiecie  oraz  sposobach  ich  rozwiązywania  w  odniesieniu  do  Programu  Restrukturyzacji.

10. Przedstawienie  kandydata  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie.

11. Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2005 roku.

12. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXX/186/04 Rady  Powiatu  Mogileńskiego  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2005.

13. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców,  osoby  pełnoletniej  lub  jej  rodziców , a  także  opiekunów  prawnych   lub  kuratorów  z  opłaty  za  pobyt  dziecka  w  placówkach  opiekuńczo -  wychowawczych.

14. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi oraz  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej, o  stosunku  Państwa  do  innych  Kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  gwarancja  wolności  sumienia  i  wyznania, jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego i  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego.

15. Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla  Komitetu  Organizacyjnego  II Rajdu  Weteranów  Szos  po  Ziemi  Mogileńskiej.

16. Sprawy  różne.

17. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  Regulaminu  Organizacyjnego  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Dyrektora  Stanisława  Lenza.

Dyrektor  Stanisław  Lenz  powiedział,  że  w  istniejącym   Regulaminie  wprowadzono  drobne  zmiany  dostosowując  go    do  Ustawy o  samorządzie powiatowym, zmieniono  kierownika  Urzędu  na  dyrektora, przewiduję się  powołanie  zastępcy   dyrektora, natomiast  komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  kierują  kierownicy.  Przedłożony  Regulamin  właściwie  reguluje  organizację  i  zasady  funkcjonowania  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 217/05.

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił    projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  “Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  i  Gminy  Strzelno” oraz  projektu  “Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  i  Gminy  Strzelno”

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 218/05.

 

Ad. 5

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa  Obywateli  na  lata  2005 – 2007.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  zauważył , że  w  programie  nastąpiła  sprzeczność , ponieważ  zadania  powiatu  nie  mogą  naruszać  zadań  gmin, jeśli  chodzi  o  realizację.

Przewodniczący  Zarządu  powiedział,  że  program  opracowywały  odpowiednie  służby,  które  znają  zadania  gmin.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd jednogłośnie   postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad.6

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  Kujawsko – Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu. Wcześniej  w  tym  celu  odbyły  posiedzenie wspólne   Komisje  stałe  Rady  wyrażając  pozytywną  opinię  o  przystąpieniu  do  Organizacji. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd jednogłośnie   postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 7

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  z  placówek  oświatowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński. Na  rok  2005  ustala  się  kwotę  400,- dofinansowania  za  kształcenie  w  szkołach  wyższych  i  zakładach  kształcenia  nauczycieli za  semestr  dla  jednej  osoby. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 219/05.

 

Ad. 11

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2005 r.Dokonano  przeniesień  w  rozdziale  komisje  poborowe  w  celu  pokrycia  kosztów  rekompensant  za  utracone  zarobki  poborowych. W  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym w  Szerzawach na  pokrycie  badań  lekarskich  wychowawców , opłacenie  usług  internetowych,  wypłat  za  umowy  zlecenia  i  o  dzieło. W  Domu  Pomocy  Społecznej  przeniesień  dokonano  na  pokrycie  kosztów  okresowych  badań  lekarskich  pracowników  DPS.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 220/05.

 

Ad. 12Skarbnik  Karina Kostyra  omówiła  i  przedstawiła    projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXX/186/04 Rady  Powiatu  Mogileńskiego  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2005. W  projekcie  dokonano  zmian  planu, w  rozdziale  drogi  publiczne , w  gospodarce  gruntami  i  nieruchomościami  na  założenie  ksiąg  wieczystych w  związku  z  regulacją  działek  pod  drogami  powiatowymi. W  Zespole   Szkół  w  Mogilnie  z  wpływów  czesnego  z  Akademii  Bydgoskiej  na  pokrycie  kosztów  związanych z  prowadzeniem  Akademii. Środki finansowe w  kwocie 4000,-  z  Gmin    na  utrzymanie  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie  oraz  50.000,- dla  SP ZOZ w  Mogilnie na  spłacenie  rat zakupu  ambulansu  i   analizatora  oraz 10.000,- z  nadwyżki  budżetowej  Powiatu na  ołacenie  kolejnych rat  zakupu  ambulansu. Zwiększono ilość  wydatków  na  realizację  stypendiów unijnych   dla  uczniów. Ponadto  dokonano  zmian  w  planie  wydatków  w Specjalnym   Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w  Szerzawach.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd jednogłośnie   postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 14

Danuta Olejnik referent prawno – administracyjny  przedstawiła projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi oraz  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej, o  stosunku  Państwa  do  innych  Kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  gwarancja  wolności  sumienia  i  wyznania, jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego i  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego. Ustawa  przewiduje  dwie  możliwości, podmiot  występuję  z  wnioskiem  o  dotację do  30  marca danego   roku,  albo  powiat  występuje  z propozycją   sfinansowania  ogłoszonej  w  drodze   przetargu  imprezy. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd jednogłośnie   postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 15

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla  Komitetu  Organizacyjnego  II Rajdu  Weteranów  Szos  po  Ziemi  Mogileńskiej   o  umieszczenie  herbu  Powiatu Mogileńskiego na okolicznościowych  materiałach  promocyjnych  związanych  z w/w  imprezą.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 221/05.

 

Ad. 9

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  Jerzy  Kriger  przedstawił   informację  o  problemach  służby  zdrowia  w  Powiecie  oraz  sposobach  ich  rozwiązywania  w  odniesieniu  do  Programu  Restrukturyzacji.

Dyrektor  stwierdził,  że  nie  byłoby  problemów  finansowych  gdyby  nie  Ustawa “203” . Wprowadzony  w  2002 roku  program  restrukturyzacji  przyniósł  efekty  jeśli  chodzi  o  oszczędności, ponieważ  zmniejszono  ilość  etatów, łóżek, połączono  specjalizację oddziałów w  sumie  rocznie zaoszczędzono  1ml. zł. itp. Główną  bolączką  jest niedofinansowanie  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia. Na pewno dobrze  się  stało , że  Podstawowa  Opieka  Zdrowotna  się  nie  odłączyła,  bo  w  przeciwnym  wypadku  nie  istniałyby  szpitale.

 

Ad. 10

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił   Panią  Krystynę  Gołaszewską kandydata na  dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie.

Pani  Krystyna  Gołaszewska  powiedziała, że  mieszkała  od  urodzenia  w  Mogilnie, ukończyła   Technikum  Drogowe  w  Mogilnie, przepracowała 20 lat najpierw   w  Przędsiębiorstwie  Robót  Drogowych, później  w  obecnym  Zarządzie  Dróg  Powiatowych   w  Mogilnie. Obecnie  mieszka  w  Żninie i  pracuje  w  Urzędzie  Miejskim  w  Żninie  jako  Naczelnik  Wydziału  Gruntami  i  Drogami. W  międzyczasie  ukończyła  WSP w  Bydgoszczy, kurs  języka  angielskiego,  posiada  uprawnienia  projektowania, nadzoru  drogowego, sporządzała  plany  finansowo – inwestycyjne.

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  zapytał,  czy  zna  studium  wykonywalności?

Pani  Krystyna  Gołaszewska  odpowiedział,  że  wie  na  czym  to  polega.

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda  powiedział,  że  zna  Panią Gołaszewską  jako  fachowca  w  dziedzinie  dróg.

Zarząd  nie  podjął  wiążącej  decyzji.

 

Ad. 8

Kierownik  Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie Maria Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przedstawienia  wykazu  potrzeb  i  przygotowania  lokalnego  programu  pomocy  społecznej. Program  stanowiący  załącznik  do  projektu  uchwały  jest  dostosowany  do  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych  przez  powiat  oraz  zadań  powiatu  wykonywanych  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd jednogłośnie   postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 13

Kierownik  Maria  Konkiewicz omówiła   projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców,  osoby  pełnoletniej  lub  jej  rodziców , a  także  opiekunów  prawnych   lub  kuratorów  z  opłaty  za  pobyt  dziecka  w  placówkach  opiekuńczo -  wychowawczych. Załącznik  do  projektu  uchwały  określa  zasady  na  jakich  osoby  wymienione w  uchwale mogą  być  zwolnione  z  odpłatności    za   umieszczenie  dziecka  w  placówkach  opiekuńczo -  wychowawczych.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd jednogłośnie   postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 16

Zarząd  w  sprawach  różnych  do  pisma z PZM w Bydgoszczy  dotyczącego  wsparcia  finansowego  odniósł  się  negatywnie.Do  wniosku Pani Magdaleny  Staniszewskiej  o  wykupienie  mieszkania  w  Bielicach,  Zarząd zwrócił  się  o  opinię  do  Dyrektora  ZS  w  Bielicach. Zarząd  zaopiniował  pozytywnie i  dał  przyzwolenie  na remont  w  PUP  w  Mogilnie,   równocześnie  zaznaczając,  że  wesprze  remont  w  miarę  posiadania  środków. Zarząd  w  odpowiedzi  na  wniosek   firmy “GRAF – BOG” ze  Żnina  odpowiedział, że  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  w  tej  sprawie  zostaną  uruchomione  procedury  przetargowe.

Skarbnik  Karina  Kostyra poinformowała  Zarząd, że  w  projekcie  uchwały budżetowej  na  Radę  nastąpiły  niewielkie  zmiany  dotyczące  zwiększenia dochodów  i  wydatków  o  kwotę  1600 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 17

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

Protokołowała :

M.Wilk

 

                                                            ZARZĄD :

                                                        

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 14:36:47
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 14:43:19
Ostatnia zmiana:2005-04-15 14:43:19
Ilość wyświetleń:860

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij