Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 105/05

PROTOKÓŁ  Nr 105/05                       

               Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                          odbytego  dnia  2  marca   2005r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie  kandytatury  na  dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Mogilnie  Pani  Janiny  Michalak.

5.      Podjęcie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków budżetowych na  2005  rok.

6.      Informacja  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w  Mogilnie  o  decyzji  wypłacania  pracownikom  110,- zł.

7.      Podjęcie  projektu w  sprawie  powierzenia  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  ocieplenie  ścian  oraz  wymianę  drzwi  frontowych  w  budynkach  szkolnych  Zespołu  Zespołu Szkół  im. Powstańców  Wielkopolskich  w  Bielicach.

8.      Podjęcia  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  pełnomocnictwa  dla  Stanisława  Wojtasińskiego  i  Jacka  Nowińskiego  do  wspólnego  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu   Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie.

9.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie.

10. Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Przetargowej  i  uchwalenia  regulaminu  przeprowadzania przetargów  i  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Mogileńskiego.

11. Sprawy  rózne.

12. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.   

 

Ad. 2

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.  

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  przedstawił  kandydaturę  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Panią  Janinę  Michalak, następnie  poprosił  Panią  Michalak aby  omówiła   przebieg  pracy  zawodowej.

Pani  Janina  Michalak  powiedziała,  że  jest  mieszkanką  Mogilna, wcześniej  pracowała  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie, zna  obecną  załogę, dobrze  zna  drogi  powiatowe. Następnie przedstawiła    przebieg  pracy  na  stanowisku  Dyrektora  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Toruniu,  gdzie  obecnie  pracuje.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  stwierdził,  że  bardzo  dobrze,  że   zna Pani  nasze  drogi  i  pracowników, jednocześnie  zapytał czy  w  powiecie  toruńskim  jest  porównywalna  ilość  dróg ?

Pani  Janina  Michalak  odpowiedziała, że  tak  chociaż na  obszarze  powiatu przeważają  drogi  wojewódzkie  i  krajowe.Powiedziała, również  że św. pamięci   Dyrektor  Zenon Łukasik  zostawił  sprawdzoną ,  dobrze pracującą  kadrę.  

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda  powiedział,  że  liczy  na  dobrą  współpracę, taką  jaka  była,  gdy  Pani  pracowała  w  Zarządzie. 

Przewodniczący  Zarządu  podziękował  Pani  Janinie  Michalak  za  zaprezentowanie  swojej  kandydatury  na  dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych.  Zarząd po  dyskusji  stwierdził, że  decyzję  w  tej  sprawie  podejmie    na  następnym  posiedzeniu  Zarządu. 

 

Ad. 5

Skarbnik Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych na  2005  rok. Przeniesienia i zmiany  w  rozdziałach  Drogi  Publiczne Powiatowe  i  Dom  Pomocy  Społecznej na  wydzielenie  usług  internetowych. Dokonano  przeniesień  środków finansowych  w  rozdziale  Komisje  Poborowe oraz  rozwiązano  rezerwę  oświatową  celową  przeznaczając    na  szkolenie  nauczycieli, na  refundację  dla  opiekunów  praktyk, na  dotację  dla  warsztatów  szkolnych oraz  wymianę  okien.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  Uchwałę  pod  Nr  212 /05.

 

Ad. 6

Dyrektor Jerzy  Kriger  poinformował  Zarząd, że   z  dniem  1 lutego br. postanowł  wypłacać   pracownikom ustawowe  110,- zł,  ponieważ  ten  dług  rośnie, powiedział,  że  wie  że  wypłacanie  tego dalej  obciąża  konto   SP ZOZ, ale  przestaną  rosnąć  odsetki, zobowiązania  wobec  pracowników  nie  znikną,  te  obligatoryjne  110 ,- zł  powinniśmy  wypłacać  od  2002 roku, dlatego  na  spotkaniu  ze  związakami  zawodowymi  doszliśmy  do  porozumienia,  bez  związku  zawodowego  “Solidarność “,  który  nie  przybył  na  spotkanie,  że  każdy  pracownik  otrzyma  do  akt  oświadczenie  o  zaległej  i  nie  wypłaconej  kwocie.

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda  zapytał,  czy  istnieją  możliwości  wypłacania  tych pieniędzy?

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział,  że  jest podpisany  trochę  wyższy  kontrakt  i  będzie  się  starał z  tego   to  wypłacać. 160  pracowników  złożyło pozwy   do  sądu  i  nie  wiadomo  jak  się  zachowają  pozostali?

Wicestarosta  Przemysława  Zowczak  powiedział,  że  trzeba  umieć  zachować  twarz  i  być  wiarygodnym  pracodawcą.

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda  powiedział,  że  takie  oświadczenie  jest  równoznaczne  z  pozwem  do  sądu  i  pracownik  w  ten  sposób  ma potwierdzone, że  nie  otrzymał  tych  pieniędzy.

Przewodniczący  Zarządu  stwierdził, że  zobowiązania  wobec  pracowników  muszą  być  uregulowane  tak  samo  jak  zaległości  wobec  dostawców.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie, czy  uznać  zaległe  należności  wobec  pracowników?

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przypomniał  Dyrektorowi  o  przesuniętym  temacie sesji.

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda  powiedział,  że  w  Sejmie    3 projekty  ustawy i narazie  nikt  z  nas  nie  wie  jak  będzie, dlatego  należałoby  poczekać  z  tym  tematem.

Wicestarosta Przemysław  Zowczak  poparł  Pana Jana Gwiazdę.

 

Ad. 7

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury  Fizycznej i  Sportu  Andrzej  Konieczka przedstawił    projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  ocieplenie  ścian  oraz  wymianę  drzwi  frontowych  w  budynkach  szkolnych  Zespołu  Szkół  w  Bielicach.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  Uchwałę  pod  Nr  213 /05.

 

Ad. 8

Naczelnik  Andrzej  Konieczka omówił projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  pełnomocnictwa  dla  Stanisława  Wojtasińskiego  i  Jacka  Nowińskiego  do  wspólnego  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu   Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  Uchwałę  pod  Nr  214 /05.

 

Ad. 9

Naczelnik  przedstawił  kolejny  projekt uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie. Poinformował,  że  ogłoszenie  o  konkursie  ukaże  się  w  prasie, a  termin  przeprowadzenia  konkursu  wyznaczono  na  dzień  18  maja  br.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  Uchwałę  pod  Nr  215 /05.

 

Ad. 10

Referent ds Gruntów i Nieruchomości  Magdalena  Schwarckopf przedstawiła  projekt  uchwały w  sprawie  powołania  Komisji  Przetargowej  i  uchwalenia  regulaminu  przeprowadzania przetargów  i  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Mogileńskiego. Powiedziała,  że  Zarząd  Powiatu  wyznacza  Komisję  Przetargową. Zbycie  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu przeprowadzane  będzie  w  formie  przetargu,a o  formie  przetargu  każdorazowo  decyduje  Zarząd Powiatu w  formie  uchwały.Regulamin  przeprowadzania  przetargów  i  rokowań  jest  załącznkiem  do  projektu  uchwały.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  Uchwałę  pod  Nr  216 /05.

 

Ad. 11

Sprawy  różne:

-  Zarząd  omawiał   przygotowanie  procedury  przetargowej  do  wyłonienia  banku na  obsługę  budżetu  Powiatu.

- Wniosek  Pani  Magdaleny  Staniszewskiej   o  wykup  mieszkania  w  Bielicach Zarząd  przełożył  na  następne  posiedzenie.  

 

 

 

 

 

Ad. 12

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

Protokołowała :

M.Wilk

 

                                                            ZARZĄD :

                                                        

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 14:25:09
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 14:31:34
Ostatnia zmiana:2005-04-15 14:31:34
Ilość wyświetleń:1531

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij