Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 62/14

      Protokół  Nr  62/14

                                                           z posiedzenia

   Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                   z dnia  28 maja   2014r.

                                       w   Urzędzie  Miasta w  Strzelnie

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia  Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Omówienie  propozycji   przez  Powiat  Mogileński  powołania  ośrodka  autystycznego  w  kontekście  już  istniejącego  w  Strzelnie.

4.       Sprawy  różne.

5.       Zakończenie.

 

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia.(   za  głosowało  5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się).(nieobecny  T. Szymański )

ad. 3

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Mleczko powiedział, że  w  związku  z  planami  Starostwa  Powiatowego  i  Gminy  Mogilno  budowy  w  Mogilnie  Ośrodka  Rewalidacyjno – Wychowawczego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  z   autyzmem  w  środowisku  strzeleńskim  zawrzało,  dlatego   się  tu  spotkaliśmy, aby  przedstawić  już  działający  ośrodek  na  ul. Parkowej  w  Strzelnie.

Dyrektora  SOSW  W  Strzelnie  Mariusz  Podhorodecki   powiedział, że  rozda  wydrukowany  informator   w  którym  jest  przedstawiona  działalności  Ośrodka   od  2009 roku , jednocześnie  dodał, że  przy  Ośrodku   istnieje   Przedszkole  dla  dzieci  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  i  z  autyzmem,  nasze  obawy  niszczenia  strzeleńskiej  placówki      uzasadnione,  ponieważ  Poradnia  Psychologiczno -  Pedagogiczna  w  Mogilnie  wydała  19  orzeczeń  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  z  uwagi  na  autyzm , z  czego  16  uczęszcza  do  strzeleńskiego  ośrodka. W  naszym  ośrodku   zapewniona  jest ciągłość  edukacyjna  dzieci  z  autyzmem , co  daje możliwość,  że  dzieci  z  Mogilna  mogłyby uczęszczać  w  dalszych  etapach  nauki  do  naszej  placówki  w  Strzelnie. W  związku  z  tym nie  ma  potrzeby tworzenia  nowego  ośrodka  o  podobnym profilu  działania,  nie jesteście  doinformowani,  my  otaczamy  opieką  dzieci  z  województwa  kujawsko  -  pomorskiego  i  wielkopolski. Proces  tworzenia  placówki  zajął  nam  4  lata, od  września  2011r. powstały  w  ośrodku  klasy  dla  dzieci  autystycznych ,  poszliśmy  w  kierunku  pełnej  edukacji  i  od  najbliższego  roku  szkolnego  otwarty  zostanie   czwarty  oddział  klasy  podstawowej  oraz  oddziały  rewalidacyjno – rehabilitacyjno -  wychowawcze  dla  dzieci  niepełnosprawnych, oferta  skierowana  do  dzieci  autystycznych  kończących  przedszkole  specjalne. Musimy  mieć  na  uwadze  aspekt  w  kontekście  szkoły  zawodowej, przygotowującej do  życia  dorosłego,  mamy   wyspecjalizowaną  kadrę   wysokiej  klasy, uczymy  się  od  innych ,  wszystko  zmierza  w  dobrym kierunku,  w  2009r. mieliśmy  3  dzieci  w  przedszkolu,  wiemy  że  był  to  aspekt  finansowy, podjęliśmy  taki  kierunek  działania  aby  przeprowadzić  te  dzieci  przez  wszystkie  szczeble  edukacji ,  w  liście  otwartym  to  podkreśliłem.   W  Przyjezierzu  mają  z dniem  1  grudnia  2014r. mają    powstać  ZAZ- y,  panie  Naczelniku  nieprawda  jest,  że  budynek nadaje  się  do   zepchnięcia,  próbujemy  coś  tam  stworzyć,  PFRON   widzi  tam  możliwość ośrodka  i   kontynuowania    etapów   rehabilitacji  i  terapii, obecnie   dowozimy  dzieci  na    hipoterapię, mamy  też   dogoterapię,  pani  Dyrektor Elżbieta  Lewandowska    to  wszystko  zorganizowała  za  co  jej  bardzo  dziękuję, a  ja  się  następnie  w  to  włączyłem. Tworzenie  kolejnego  ośrodka  dla  dzieci  autystycznych  jest  w moim  przekonaniu  kolejną  kartą  przetargową  pomiędzy  Mogilnem  a  Strzelnem  , zaraz  po  szpitalu  oraz  gimnazjum, nie  ma  na naszym  terenie  tylu  dzieci  z  autyzmem  by  mogły  funkcjonować  dwie  takie  same  placówki,  chyba  że  ktoś  bazuje  na  mitach  zamiast  na  faktach.

Przewodniczący Komisji  Krzysztof  Mleczko  oddał  głos    Dyrektorowi   Zespołu   Obsługi Szkół  i  Przedszkoli   w  Mogilnie  Jarosławowi   Lorkowi .

Dyrektor  Jarosław  Lorek  powiedział , że  Gmina  Mogilno  chce  rozbudować   już  istniejące  Przedszkole  Nr 3  z  grupami  integracyjnymi  i te  grupy    poszerzane, mamy  przygotowaną  kadrę do  pracy  z  dziećmi  autystycznymi,  kiedy  dowiedzieliśmy się  że  powiat  będzie  tworzył  centrum  edukacji  dzieci  autystycznych,  jesteśmy  za  tym  aby  połączyć  te  dwie  placówki ,  dla  dobra  dzieci  naszej  gminy  i  powiatu,  wiemy że  rodzice  też  tego  chcą.

Naczelnik  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka powiedział, że  to  co  pan Dyrektor  przedstawił   to fajnie  się  słucha, gdyby nie  to  że  gimnazjum  przejął  Powiat, to  radni by  je  zamknęli, a tak to mamy  gimnazjum, a powiat  robi  wszystko  aby dać pracę  i  utrzymać  grono  pedagogiczne, są  inne  drogi  niż  pisanie  listu  otwartego  w  gazecie  do  Zarządu  Powiatu , w 2003 roku  Powiat  przekazał  Ośrodek  w  Strzelnie  dla  dzieci i  młodzieży   upośledzonej  umysłowo   jako  zadanie  własne  i  tylko  na  to  Powiat wyraził  zgodę,  myśmy  nie  przekazali   państwu  prowadzenia  polityki  oświatowej   w  powiecie  w  zakresie  szkolnictwa  specjalnego,  jeśli  pan  dyrektor  mówi,  a  w  liście  to  przeczytałem  , że  w  skład  ośrodka  wchodzi  przedszkole, które  jest tak  jakby obok, szkoła  podstawowa, gimnazjum, Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  i  internat i  na  to  państwo  otrzymali zgodę. Nagle  czytam, że  tam  się  pojawiła  Szkoła  Przysposabiająca  do  Zawodu  i  okazuje  się  , że  utworzyliście    państwo nielegalnie, bo  nie  w  kompetencji gminy  jest  tworzenie  szkoły  przysposabiającej  do zawodu  bez  uzgodnienia  z  powiatem,  jeżeli  ktoś  chce  wchodzić  w kompetencje  innego  organu  trzeba  się  dostosować  do  dzieci  i  rodziców , ponieważ    zdezorientowani, radni   mi  mówią, że  coś  tam  w  Strzelnie  już  działa , ale   nie  wiemy   co   i  o co  chodzi.

Członek  Komisji  Oświaty Rady  Miejskiej   w  Strzelnie  Marian  Mikołajczak powiedział, że  reprezentuje  rodziców  dzieci  z  gimnazjum , dwoje  było  z  nich  niezadowolonych  przed  utworzeniem gimnazjum , nie  oceniajmy  pewnych  zjawisk  przez  pryzmat  jednej  grupy  zawodowej.

Burmistrz  Strzelna  Ewaryst  Matczak  odpowiedział, że  w treści    porozumienia  nie  ma  takiego   zapisu,  że  nie  możemy  tego  robić ,  niech  pan  Naczelnik   nie  mówi ,  że  nie  wiedział,  że  działa  przedszkole  i  szkoła, nie  możecie  torpedować  tego, nie  możecie  podbierać  nam  dzieci, składamy sprawozdanie  i   nikt  nie  będzie  nam mówił, że  nie  możemy,  my  działamy  w  obrębie  tego  ośrodka, wszystko  opiera  się  tylko  na  poszerzeniu  oferty. W  sprawach  nie  uregulowanych    rozstrzyga  sąd, jeśli  tak  uważacie  oddajcie  gminę  do  sadu.

Wiceprzewodnicząca   Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej w   Mogilnie   Elżbieta  Sarnowska  powiedziała, czy   jesteśmy  po  to aby pomóc  dzieciom , czy  aby  policzyć  kasę, uważam  że  nie  grzeczne  jest  podbieranie  dzieci  z  Mogilna  do  Strzelna, gdzie  jest  dobro  dziecka ?-  najpierw  ustalenia  inwestycyjne, a  później  spotkania.

Dyrektor  Jarosław  Lorek  powiedział, że  trzy  lata  temu  rozmawiałem  z  dyrektorem  Podhorodeckim  i  nie  jest to  eleganckie,  bo  przedszkole  w  Strzelnie  zaczęło  działać  później  niż  nasze,  czy ktoś  z  nas  poszedł  poskarżyć  się  do  prasy, że  nam  zabieraliście  dzieci,  nie  będę  jeździł po  domach  aby  namawiać  rodziców, oni  decydują  sami. Kiedy  Powiat  stwierdził, że  będzie  budował  ośrodek, to my  jesteśmy  za tym ,  bo  rodzice  wyrażają  chęć  umieszczenia  tam  swoich dzieci ,  nie  powinniśmy  się  łupić  ich  kosztem, bo  kij  ma  dwa  końce.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko   stwierdził, że  my jesteśmy tu po to  aby  rozmawiać, a  nie liczyć  „sztuki”.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   powiedział, nie  na to  się  umawialiśmy,  że  będzie  to  ośrodek  Anie  to  co  Wy  tam  robicie, powiem  tak;  tak  samo  było  z  warsztatami ,  których  liczyliśmy koszty  i  to  samo  mamy  tu,  należy  wziąć  ołówek  i  policzyć, trwają  rozmowy  w  sprawie  ZAZ-ów   i  to  należy  także  policzyć.

Sekretarz  Miasta   Strzelno   Jarek  Marek  powiedział, że  zgodnie  z  ustawą   mogą  powstać   dwa  ZAZ- Y.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  kompetencje  w  tych  sprawach    bardzo  ważne, jak  pan  Naczelnik  mówił, pokazuje  populacja , na miłość  boską , róbmy  i  zdobywajmy  pieniądze  i  nie  na  obrzeżach  bo  t5o  spali  na  panewce ,  byliśmy  blisko   aby  powstał  taki  zakład, tylko  należy  też  pomyśleć  o  tym, że  ZAZ  po  powstaniu  musi    sam   się  utrzymać, były  w  regionie  takie,  które  się  rozpadły, nie  powinniśmy  tworzyć  mitów, jestem  ojcem  dzieci  niepełnosprawnych  i nie   należy  ich  przepychać i  przestawiać ,  mam  doświadczenie,  dziecko  prowadzone  przez  jedną  placówkę  jest  inne,  jego  wyniki    lepsze, niż   tego które  było  w  różnych  placówkach., nie  uważam, że  musi  być jeden  ośrodek, może  być  ten  i  ten,  mamy doświadczenie   i  tradycje,  mamy  też  odpowiednią   kadrę,  szanujmy się  nawzajem  w  tych  wysiłkach.

 Członek  Komisji  Oświaty Rady  Miejskiej   w  Strzelnie  Marian  Mikołajczak  pytał, czy  było  rozeznanie  , czy  jest  potrzeba  budowy  tego  ośrodka,  czy  chcemy to  zniszczyć  co istnieje  przez  wojnę  mogileńsko – strzeleńską ,  zabiera  nam  się  szpital,  zabiera  nam  się  ośrodek , chyba   dziecko  jest  najważniejsze.

 

Wiceprzewodnicząca   Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej w   Mogilnie   Elżbieta  Sarnowska  odpowiedział, że  nikt nie  chce  zabierać  dzieci , bo  te  dzieci     już   do  nas  chodzą.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  pytał, czy  te  dzieci  ktoś  zabiera  z  ośrodka?

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Mleczko  dodał, że  ten  ośrodek  na  ul. Parkowej  właśnie  prowadzi  kontynuację  edukacji.

Burmistrz  Strzelna  Ewaryst  Matczak  powiedział,  że  Poradnia  Psychologiczno -  Pedagogiczna  jest  w   rękach  Powiatu  i ona będzie  kierować  do  Szerzaw, Anie  do  naszego  ośrodka.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  Poradnia  orzeka,  a  wybiera   i  decyduje  rodzic, ona  nie  może  kierować.

Dyrektor  Mariusz  Podhorodecki  powiedział, że  ma  przykład, jedną  z  matek nie  było  stać na  dojazd  do  Strzelna, to   usłyszała , że   nie  będzie  miała  zwrotu  kosztów  dojazdu  i  wiadomo  wybrała  Szerzawy , pan  Lorek mówił, że jeżdżę  po  domach  i  namawiam  rodziców, co  jest  nie  prawdą ,  dziś  nie  było  by  problemu  gdybyście  Państwo nie  budowali  ośrodka  rewitalizacyjnego , bo samego  autyzmu nie  był  realizowany, dlatego że  wiecie  ile  pieniążków  przynosi  dziecko  autystyczne  dla  budżetu  gminy,  my  to  robimy  i  z tego  pieniędzy  mamy  dosyć ,chcemy  się  rozwijać , gdyby  tych  dzieci było  50  to można by  się  zastanowić. 

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  pytał, po  co  my  się  tu  spotkaliśmy? -  Panie  Przewodniczący proszę  być  nie  stronniczy !  - chciałbym znać  podłoże , nie  artykuł  prasowy, a rozmowy  urzędników.  

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko , wyjaśnia,   pan  nie był  na  ostatnim   posiedzeniu Komisji  , pan  Zowczak  dostrzegł, że  jest  problem, dlatego  wnioskował  o  zwołanie  Komisji    w  Strzelnie   tylko  poświęconej  sprawie  ośrodka  dla  dzieci autystycznych,  w kontekście  już  istniejącego  w  SOSW przy ul.  Parkowej i  Komisja  przegłosowała  ten  wniosek, dlatego  tu  jesteśmy.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział, że  Powiat  ma  inne  spojrzenie, MOW    w   Strzelnie  i  MOW  w  Bielicach  też  by  był  nie  potrzebny, wystarczył  by  w  Mogilnie,  ale  my  wychodzimy  po  za  teren , oferta  na  zewnątrz  jest  dla  nas  ważna, Powiat  nie  tylko  ma  szkoły,  czy  szpital, ale  też  ma  Powiatowy  Urząd  Pracy, który  dla  którego  ważne    nowe   oferty pracy, bo  na  rynku  pracy  mamy  ludzi  wykształconych  w  tych kierunkach,  a  dobudowa  do   ośrodka  na  ul.  Parkowej  w  Strzelnie  jest  nie  możliwa.

Dyrektor  Mariusz  Podhorodecki  powiedział, że  autyzm  u nas  zagościł , my  tu  myśleliśmy  już  o  tym  wcześniej, nie  musimy  mieć  pomieszczeń  terapeutycznych , mamy  pracownie  terapeutyczne, 290 m2,  stworzone  dla  dziecka   niepełnosprawnego, przygotowywaliśmy się  od  2009 roku, to co zaproponowaliście  Gminie  Mogilno, to  my  mamy  XXI  wiek ,  mamy  pracownie,  windy .

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   powiedział,  Państwo nie  mówiliście,  że  działa  tam  ośrodek  rewitalizacyjny!   - przedszkole  rozumie  bo  to zadanie  gminy?

Dyrektor  Mariusz  Podhorodecki  dodał,  szkoła  podstawowa.

Naczelnik Andrzej  Konieczka , powiedział   szkoły  tam  nie było , to  jesteśmy  w  sporze, jest  różnica  w  kwalifikacji,  to  trzeba  powołać.

Pani  Elżbieta  Lewandowska  była  dyrektor  SOSW w  Strzelnie  zaznaczyła, że    to  klasy  dla  dzieci  autystycznych.

Dyrektor  Mariusz  Podhorodecki   powiedział, różnimy  się  to  jest  inna  nazwa.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  na jednym  z  ostatnich  posiedzeń  w  budżecie  Powiatu  zobaczyłem  pieniądze  na  rewitalizację  ośrodka,  wiem,  że  Gmina  Strzelno  ma  taki  ośrodek, a  usłyszałem  od  Pana  Naczelnika,  że  Was  to  nie  interesuje, ponieważ  Gmina  Strzelno  nie  informuje  o  tym  co  tam  powstało, to  co  powiedziała  pani  Elżbieta  Sarnowska  jest bardzo  ważne,  a mianowicie ,  że  dobro  dziecka jest najważniejsze, nie  tylko  z  naszego  terenu  ale  także  innych,  było  tak  samo  w  innym  przypadku  kiedy  chodziło  o  dobro  dziecka  w    gimnazjum   pan  Burmistrz  Matczak  mówił  rodzicom dzieci , że  nie  będą mieli  pracy  i tu  jest  tak  samo,  apeluję  o  dopięcie  wszystkich  spraw  prawnych, a teraz  bym  pojechał  na  miejsce  zobaczyć  jak  to działa.

Burmistrz  Ewaryst  Matczak  odpowiedział, że  teraz  jest  za  późno,  należy  pojechać  zobaczyć w  godzinach   pracy   ośrodka , jak  on  funkcjonuje.

Członek Komisji  Agnieszka  Ziółkowska  zapytała, dlaczego  nie  możemy  zrobić  tego  wspólnie, a  jeśli nie, to  dlaczego  nie  mogą  działać  dwa  ośrodki, to możliwość  wyboru  dla  rodziców ,  a  przestrzeni  do  działania  jest  dla  wszystkich i  niepotrzebne    tu  żadne  spory.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  pogratulował, że to  działanie  może nam  przypomnieć , kiedy  to  się  zaczęło,  to  sygnał  cywilizacji , chciałbym  wiedzieć czy   kadra  naszej  jednostki powiatowej, myślę  tu o  Poradni  jest  odpowiednio  wykształcona,  jeśli  jest  dziecko  z  takim  schorzeniem , to  kto  kieruje ?

Dyrektor  Mariusz  Podhorodecki   powiedział, że  wcześniej  nie było mowy  o  powstaniu  ośrodka  wspólnie  z  Gmina  Mogilno,  czy  Powiatem.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  podjęliśmy   się tematu, którego nikt nie  chce  robić,  w  Szerzawach  były takie  dzieci.

Dyrektor  Mariusz  Podhorodecki  dopowiedział, że  na początku  była  trójka i nie  wiedzieliśmy  jak  to  będzie,  nie  widzieliśmy  zainteresowania, wiem  że  pan  jest  kreatywny  i ma  pan  doświadczenie  jeśli  chodzi  o  finanse  oświaty, ale  po  co  chcecie  to  robić  skoro  już  to  jest, robimy  to  dobrze  rodzice    zadowoleni , tego  autyzmu  się  nie  boimy.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, że  nie  podoba  mi  się  to  ,że  Strzelno szuka  wszędzie  winnych, pytam  się  czy  strzeleński ośrodek  boi  się  konkurencji,  skoro  z  przedstawionej  informacji  wynika, że  jest  tak  silny, czy  boi  się , że  zdublowanie  ośrodka  przyczyni  się  do  przechwytywania  dzieci.

Członek  Komisji   Przemysław   Zowczak   powiedział, że  w  interesie  mieszkańców  jest  aby  ten ośrodek  był.  

ad. 4

W  sprawach różnych  - Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  omówił  spotkania  z  mieszkańcami  sołectw  Gminy Strzelno   i  ich  zaniepokojenie  dotyczące  proponowanymi  przez  Zarząd  Powiatu  zmianami  oddziałów  w  Szpitalu  Powiatowym  Filii  w  Strzelnie.  

ad. 5

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                       

             

 Przewodniczący

                                                                                         Komisji Edukacji, Kultury i  Zdrowia

 

         Krzysztof  Mleczko

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 15:16:11
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 15:16:51
Ostatnia zmiana:2014-09-12 15:16:53
Ilość wyświetleń:421
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij