Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 61/14

      Protokół  Nr  61/14

                                                           z posiedzenia

   Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                   z dnia  19 maja   2014r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia  Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2013r. oraz przedstawienie  projektu uchwały o ich zatwierdzeniu  - dyskusja.

4.       Przedstawienie  uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2013 rok, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013   - dyskusja.

5.       Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego oraz sprawozdania z realizacji celów Fundacji za 2013 rok.

6.       Sprawozdanie finansowo – ekonomiczne  SPZOZ w Mogilnie za   rok  2013 i  I kwartał  2014r.

7.       Przedstawienie   projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

9.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

10.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

11.   Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

12.   Sprawy  różne.

13.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia.(   za  głosowało  5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się).(nieobecny  W. Pochylski)

ad. 3

Przewodniczący Komisji   powiedział, że członkowie   otrzymali    materiały  dotyczące  wykonania  budżetu   i  w  związku  z  tym  proszę o  uwagi  i   pytania.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zwrócił  się  do  pani  Skarbnik  Kariny  Kostyry  o  udostępnienie  mu  faktur  związanych  z  promocją  Powiatu,  i  drugie  pytanie, czy  inwestycje  zapisane  w  budżecie  2013 roku  zostały  wykonane?

 

Skarbnik  Powiatu Karina  Kostyra  odpowiedział, że  z  fakturami  można  się  zapoznać  w  Wydziale  Finansowym, natomiast  inwestycje  zaplanowane  w  2013r.  zostały  zdjęte uchwałą  Rady.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  czy    pytania,  w  związku  z  tym, że  nie  było  pytań,  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  wykonania budżetu  Powiatu Mogileńskiego  za  2013r. pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji  przy  1   przeciwnym (P. Zowczak)  i  0   wstrzymujących  się. (nieobecny  W. Pochylski , A. Ziółkowska)

ad. 4

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko przedstawił projekt   uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2013 rok  oraz  wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013, a  następnie  zapytał  czy    uwagi i pytania,  w związku  z  tym  że  nie  było  pytań  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji  przy  1   przeciwnym (P. Zowczak)  i  0   wstrzymujących  się. (nieobecny  W. Pochylski , A. Ziółkowska)

ad. 5

Przewodniczący Komisji poprosił Prezesa  Zarządu  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego Andrzeja  Chełminiaka  o  przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego oraz sprawozdania z realizacji celów Fundacji za 2013 rok.

Prezes  Rady  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego  Tadeusz  Szymański  poinformował, że  Rada  Fundacji  sprawozdanie  finansowe  przyjęła  jednogłośnie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zapytał, co  się  dzieje  w  sprawie  zmiany   statutu  Fundacji, dodał, że  pytał  wcześniej to  otrzymał  odpowiedź,  że  trwa  wymiana  informacji. Zakład  treningowy  funkcjonuje, młodzież  ucząca  się  miała  uczyć  się  praktycznie  dzięki  Fundacji,  takie  miały  być  cele. Dzisiaj  w  moim  przekonaniu  sąd  przy  groził , wydaje  mi  się, że  ta  Fundacja   służy bardziej  celom  zarobkowym   niż  uczącym.

Prezes Zarządu  Andrzej  Chełminiak odpowiedział, że  jest  pan  radnym  i   członkiem  Rady  Fundacji   i wie  pan , że  działalność  Fundacji  nie  została  rozszerzona , bo  KRS zanegował statut, 45 tys. zł na stypendia dla młodzieży, oczywiście  rozszerzamy  bazę  dydaktyczną  przez  zakup  maszyn , jak i zwierząt,  na   praktyki  do  naszego   Zespołu  Szkół  przyjechali  nauczyciele aby  doświadczyć  i  zapoznać  się  z  bazą  dydaktyczną  Fundacji, bo  jesteśmy  jedną  z  nielicznych  szkół  w kraju, która ma  takie  zaplecze.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  śp. Prezes  Piotr  Ficer  był  zaskoczony  zmianami  w  statucie, chciałbym  zwrócić  uwagę  Radzie  Fundacji , zainteresowany  jestem  tym  aby  Fundacja  działała  w  sposób  niezaangażowany, sąd  powiedział  nie  dla  działalności  rolniczej , gospodarczej , Fundacja  tak  jak  najbardziej, żeby  młodzież  mogła  przyjść  i  nauczyć  się  w tym  procesie  rolniczym.

Wicestarosta  Tadeusz Szymański, powiedział, że  założyliśmy  sobie  że  Fundacja  ma  mieć  taki sprzęt, aby  młodzież  mogła  się  uczyć  i sprawdzić  jak to  działa, jest  pan  członkiem  Rady  i  ma  pan  prawo  głosu, należy poczekać  aby  to  coraz   lepiej działało.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  dodał, że  odniósł  się  do  pewnych  wskazań  sądu, wcześniej  prosiłem  o  to  aby    właściwie  to  argumentować.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  odpowiedział, że  decyzja  sądu  trochę  utrudniła  działanie  Fundacji,  i  tak  Fundacja  korzysta  z  różnych  funduszy , min. z  FIO ,kursów, obozów, połączyła  pożyteczne  z  praktycznym, św. pamięci  Prezes  Piotr  Ficer  orientował  się  w  formach  edukacji, był  w  klubie  słynnej  Jaroszówki, Fundacja  w  Bielicach  będzie  jedynym  zakładem  w szkoleniu ogierów, po  to    pieniądze  i   dotacje , a  w  ślad  za  tym  żeby  był    taki  program  aby  uczniowie  mogli  zdawać  egzamin.

Członek  Komisji  Agnieszka  Ziółkowska,   stwierdziła, że  pan  Prezes  Zarządu  dużo  powiedział  co się  dzieje w  Fundacji , ale  nie  przedstawił   tego  w   sprawozdaniu,  a  szkoda  że  tego  nie  ma.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  dodał, ja bym  wolał  abyśmy  rozmawiali  na  Radzie  Fundacji.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  powiedział,  że  nie  był  przeciwnikiem  Fundacji ,  ale  pisze  pan  Prezes  o przestarzałej  infrastrukturze, praktykach  dla  uczniów, dla  nauczycieli  z  terenu  kraju.

Prezes Zarządu  Andrzej  Chełminiak  odpowiedział, tak   w  infrastrukturę  należałoby  zainwestować, natomiast  zostanie  zakupiony  jedyny  komputer  w  Polsce  do   monitorowania  udoju  krów, a  praktyki  dla  uczniów     darmowe.

Przewodniczący  Komisji  podziękował  Prezesowi  Andrzejowi  Chełminiakowi    za  przedstawienie  sprawozdania.

ad. 8

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014, jednocześnie  dodała, że  zmiany dotyczą  w  rozdziale  szpitale, kwotę  27 000,00 zł  przeznacza  się  na  wkład  własny  w  ramach  działania  3.2 , „Doposażenie  oddziału  ginekologiczno położniczego  Szpitala  Powiatu  Mogileńskiego  oraz  przesunięto  realizacje  zadania „Projekt  funkcjonalno – użytkowy  dotyczący  budowy  Specjalnego  Ośrodka Rewalidacyjno  Wychowawczego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  z autyzmem z  ZSP Szerzawy na  Starostwo  Powiatowe  oraz  dokonano  zmiany  nazwy  zadania w  drogach  powiatowych.

Przewodniczący  Komisji poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(P. Zowczak),

(nieobecny W. Pochylski ,  W. Gałązka) 

 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zaproponował, aby  Komisja  spotkała  się  w  Strzelnie  w  sprawie  dzieci  autystycznych, które  uczęszczają  już  do  Ośrodka    na  Parkowej w  Strzelnie.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  dodał, że  z  tego  co  wie,  to  tam  jest  też  przedszkole  dla  dzieci  autystycznych  „od przedszkola  do Opola”.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu  Andrzej  Konieczka  powiedział, przecież to  Gmina  Strzelno  zdecydowała, dobrze  że  działa  i niech  działa.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   stwierdził, że  my  tu  znowu  wywołujemy, właściwie  Pan Zowczak   pompuje  następny  balon.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  zapytał, czy  jest  propozycja  aby  Komisja  się  spotkała  się  w  Strzelnie? Kto  jest za spotkaniem?

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

Proponowany  termin  to  29  maja 2014r. godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w  Strzelnie, sala konferencyjna.

ad.9

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

Przewodniczący  Komisji poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(P. Zowczak), nieobecny W. Pochylski , W. Gałązka) 

ad.10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która  zostanie  zaciągnięta  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej  w  ramach  Samorządowego  Programu  Pożyczkowego i    przeznaczona  na  pokrycie  deficytu  budżetowego  Powiatu  Mogileńskiego.

Przewodniczący  Komisji poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(P. Zowczak), nieobecny W. Pochylski , A. Ziółkowska) 

ad. 6

Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  Michał  Ogrodowicz  przedstawił  sprawozdanie finansowo – ekonomiczne  SPZOZ w Mogilnie za   rok  2013 i  I kwartał  2014r. , jednocześnie  dodał, że  sprawozdanie  zostało  zbadane  przez  biegłych  rewidentów  i   bilans   za  2013rok został    zaopiniowany pozytywnie.

 

 

 

ad.7

Przewodniczący  Komisji  następnie  przedstawił projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013   i   poddał   pod  głosowanie.

Za  głosowało  2  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych  i  2  wstrzymującym  się.(P. Zowczak  i

K. Mleczko), nieobecny W. Pochylski, A. Ziółkowska ) 

Członek Komisji  Wiesław  Gałązka  stwierdził, że  radni  głosowaniem sugerują, że  coś  nie  tak w tych sprawozdaniach?

Przewodniczący Komisji  Krzysztof  Mleczko, odpowiedział, że  sprawozdanie  jest  prawidłowo  wykonane , ale  w  kierunkach  i  wykonastwach  nie jest  tak.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  dodał, ze  przyjmujemy  sprawozdanie  i  wszystkie  sprawy  związane  z  prawidłowym  funkcjonowaniem  SPZOZ pod  względem  finansowo – księgowym.

ad. 11

Przewodniczący    poprosił  o  przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  odbyła  się  konferencja  Dyrektora SP ZOZ i Starosty, następnie  odbyły się 4  spotkania  z  przedstawicielami  firm  i  dzierżawców   operatorskich   prowadzących  działalność   leczniczą   w  kraju, ponadto  wpłynął   wniosek  Dyrektora  SPZOZ o  przesunięcie  spłaty   pożyczki   oraz  projekt  uchwały klubu radnych  PO  w  sprawie  kierunków  działań  Zarządu  Powiatu  w  zakresie  działalności  leczniczej  przez  podmiot, dla  którego  podmiotem  tworzącym  jest  Powiat  Mogileński.

Dyrektor  Michał Ogrodowicz  powiedział, że skupiamy się na  tym  aby  pozyskać nowy  sprzęt  i  składamy  wnioski , kosztorys  w  sprawie  termoizolacji  jest  przeszacowany  i  należy  go  dopracować,  staramy  się  aby  pozyskać  lekarzy, może dobiegną  pomyślnego  rozwiązania sprawy  związane  z    dyżurem   lekarza  w  Ośrodku   Zdrowia w  Markowicach.  

Przewodniczący  Komisji   poinformował, że  w związku  z  wystosowaną  petycją  do  Dyrektora  SPZOZ ,  na  dzisiejsze posiedzenie  mieli przybyć  rodzice  dzieci, małych pacjentów   doktor  Sikorskiej, którą  pan  Dyrektor  przeniósł z  Przychodni  w  Strzelnie do  Mogilna, ale  powiadomili, że  nie mogą  przybyć.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  robimy  wszystko  aby  wszyscy byli  zadowoleni.

Z-ca  Dyrektora   Barbara  Buzała  dodała,  proszę  nas  zrozumieć,  staramy się  aby  rodzice  byli  zadowoleni tu i tu.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  stwierdził, że  jeśli pod  petycją  podpisuje  się  kilkunastu  rodziców , to  nie  jest  to  bez  znaczenia,  jeśli  chodzi  o  operatorów , to  jeden  nawet  posunął  się  do  umieszczenia  naszego   herbu, drugi  mnie  zainteresował, to  że nie   było  dla  nich  problemu  odległość  szpitali , nie  miała żadnych  przeszkód.

Wicestarosta Tadeusz  Szymański  powiedział, ze  z niesmakiem  tego  słucham, to  nie jest  prawda , to  co  pan  mówi, te  spotkania  na pewno  wniosły  dużo  informacji  i  każdy  ma  prawo  wyrobić  sobie  zdanie, nie  mogę  słuchać  tego  co pan  mówi.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  dodał, że  pan Zowczak  przedstawia  się  jako  recenzent  spotkań, nie  podzielam  tego, były  to  firmy które  liczą  się  na  rynku  i  mają  doświadczenie, pokazały  że  można  w ten  sposób  zarządzać   służbą  zdrowia, 25  lat  samorządności  i  powinniśmy  wyciągnąć  z  tego  wnioski, w  innych  powiatach w  naszym  województwie  też   się  zastanawiają  nad  przekazaniem  operatorowi  służby  zdrowia.

 Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   dodał,  że  moja  ocena  o  Grupie  Nowy Szpital  jest  wyrobiona   na  ten  temat, nie  tylko  moja.

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  operatorzy  przedstawili  swoją  działalność, takimi   działaniami  pan  zraża   pacjentów.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   odpowiedział, nikt  nie  będzie  narażał  powiatu  aby oddawać  środki  unijne, są  to  propozycje   Zarządu, umowa  nie  została  podpisana.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   powiedział, że  szczegółowe  dane  chce  mieć  na  sesji.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka   powiedział , oddajmy  sprawy  kadrowe  Dyrektorowi , nie  będziemy wskazywać gdzie jaki lekarz  ma  pracować.

ad. 12

W  sprawach  różnych  - Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  poinformował, że od  września   w  szkołach  będzie  wprowadzony  dziennik  elektroniczny.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   pytał, czy  został  już przeprowadzony   konkurs  na  dyrektora  w  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach? -  pani Wojewoda  wskazała, że  dotychczas  p.o. dyrektor  DPS , była  powołana  niezgodnie  z  prawem, następnie  pytał, czy  odbył  się  konkurs  na  dyrektora  w  Szerzawach.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  jutro    odbędzie  się  konkurs, po rozstrzygnięciu ogłosimy, natomiast  jeśli  chodzi  o  działanie  p.o. dyrektor  DPS  to  mecenas  przygotuje  wyjaśnienie  jakie skutki   za  sobą  mogło spowodować  działanie  p.o. dyrektora w  DPS.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka,  odpowiedział, że   konkurs  w  Szerzawach  się  odbył, był  jeden  kandydat ,który  nie  został  wybrany.

ad.13

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                       

             

 Przewodniczący

                                                                                         Komisji Edukacji, Kultury i  Zdrowia

 

         Krzysztof  Mleczko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 15:14:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 15:14:51
Ostatnia zmiana:2014-09-12 15:15:09
Ilość wyświetleń:274

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij