Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 60/14

Protokół  Nr  60/14

                                                   z posiedzenia

  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia

                                        Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                          z dnia  24 kwietnia   2014r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia  Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie Strategii Promocji Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2020 wraz z kalendarzem imprez promujących Powiat Mogileński w 2014 roku.

4.       Przedstawienie sprawozdania za 2013 rok z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Powiat Mogileński na prowadzenie biblioteki powiatowej.

5.       Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

6.       Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2013 rok dla Powiatu Mogileńskiego.

7.       Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

8.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

9.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

10.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku wojewódzkiego.

11.   Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

12.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia.(   za  głosowało  5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się).(nieobecny  W. Pochylski)

ad.4

Przewodniczący Komisji   poprosił Dyrektor  Marię  Chmielewską    o  przedstawienie  sprawozdania za 2013 rok z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Powiat Mogileński na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Dyrektor  Maria  Chmielewska    powiedziała, że  możemy  uznać, że  rok  był  dobry, biblioteki  w  Strzelnie  i  Dąbrowie   przystąpiły  do komputeryzacji   księgo zbioru.

Przewodniczący  Komisji  powiedział, że  cieszymy  się  że Powiat   może  współfinansować zakup  woluminów i  poszerzać  księgozbiór  biblioteki.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  dodał, że  Zarząd  Powiatu ocenił  wykorzystanie  środków  finansowych przekazanych  przez  Powiat    Miejskiej   Bibliotece   Publicznej  właściwie.

Komisja  nie wniosła  uwag  i  nie  zgłosiła  pytań.

 

ad.3

Przewodniczący  Komisji poprosił  o  przedstawienie    Strategii Promocji Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2020 wraz z kalendarzem imprez promujących Powiat Mogileński w 2014 roku.

Podinspektor  Karol  Nawrot  przedstawił  główne  kierunki  strategii ,  a następnie  poprosił  o  pytania?

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak powiedział, że  w  wymiarze  przedmiotowym i  podmiotowym  mam  wątpliwości do  kogo  jest  ona  adresowana, dlaczego  robiona  jest ?

Podinspektor  Karol  Nawrot  odpowiedział, że  strategia  skierowana  jest  do  turystów, mieszkańców  i  tzw. marketingu  szeptanego.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  dodał, że  blisko  współpracowałem  z  zespołem i  najważniejsze  to  aby  ona  trafiła  do  gmin, mieszkańców, turystów, organizacji , żeby  informowała o  różnego  planowanych    imprezach.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  dobrze  by  było  aby  organizację  pozarządowe  mogły  skorzystać  z  logo, bo  to  jest ważne  przy   wyjazdach  po za  powiat  np. w  różnego  rodzaju  zawodach   konnych.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak powiedział, że  wiele  jest  imprez , które  promują  nasz  powiat ,  na  ile  ta  propozycja  była  konsultowana  z  organizacjami  pozarządowymi.

Członek  Komisji  Agnieszka  Ziółkowska   odpowiedziała, że  jest  Przewodniczącą  Powiatowej  Rady  Organizacji  Pozarządowych, dlatego  byłam w  zespole   pracującym    nad  projektem.

Komisja  nie wniosła  uwag .

ad. 7

Skarbnik Powiatu   Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  poinformował, że  zmniejszą  się  o  3  oddziały   nasze  szkoły  w  najbliższym roku  szkolnym , dlatego aby iść temu  naprzeciw  rozważamy   przystąpienie  do  wspólnego  projektu  budowy  ośrodka   dla  dzieci  autystycznych  z  Gminą   Mogilną, która  planuje  budowę  przedszkola  dla  dzieci  autystycznych przy  ul. Konopnickiej w  Mogilnie, dlatego  w  projekcie  uchwały budżetowej  zaplanowaliśmy  12 tys. zł  na  wizualizację.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  przypomniał, że  rok lub dwa lata  temu  Burmistrz  Strzelna  miał taki  plan, czy to  nie  będzie  utrącało jego  pomysłu, a  po  za  tym    takie  obszary  jak  drogi  i  opieka  zdrowotna , jak  mówimy  o  dużym  zaangażowaniu  to  chciałbym  wiedzieć  ile  by  to  kosztowało?

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  uważam,  że   pomysł  trafiony  niż,  tym  bardziej  że  będziemy  mieli  z  roku  na  rok  odczuwalny niż  demograficzny, a  jak  widzimy  w Strzelnie  się  nic  nie  dzieje, gdyby  było  coś  realizowane na pewno  byśmy  w  tym kierunku  nic  nie  robili.

Starosta  Tomasz  Barczak byłoby  to  robione  w  ramach  małego  ZIT – u , od  dwóch  tygodni  rozmawiamy  z  Marszałkiem  Województwa i  Gminą  Mogilno.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  dodał, że  różnica  jest  taka  że  z  Gminą   Mogilno  się  działa, natomiast   Gmina   Strzelno    tylko  rozmawia  i na tym  się  kończy.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   stwierdził, że  nie  Gmina  winna  tylko  panujący  burmistrz.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   dodał, że  tak  jak  było  z  MOW –em, nie  chcieliśmy  tworzyć  nic  nowego, tylko  włączyć  do  ZSS  w  Szerzawach.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  dopowiedział, że  to  jest  tak  jak  Dyrektor  Ogrodowicz  wydał  pieniądze  i  nic  z  tego.

Starosta  Tomasz  Barczak   powiedział, że  muszą  być  koncepcje i  projekty,  bo  inaczej  nie  pozyskamy  żadnych  środków , należało  przygotować    aby  mieć  możliwość  rozważenia  różnych  projektów.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  najpierw  powinno  być  przedyskutowane, a  nie  wydane  publiczne  pieniądze.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  dodał, że  chyba  dobrze  że  jest szybkie  działanie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  jak  zwykle  wszystko  szybko.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   odpowiedział, że  koncepcja   pojawiła  się  w  ostatnich dniach ponieważ Gmina  Mogilno  ma  projekt na  budowę  przedszkola.   

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji ,  przy  1  wstrzymującym się   (P. Zowczak) i 0  przeciwnych ,

( nieobecni: W. Pochylski,  A. Ziółkowska) 

ad.8

Skarbnik  Karina  Kostyra   następnie  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023, który  jest  konsekwencją  zmian

budżecie.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji   przy 0  wstrzymujących   się i 0  przeciwnych.( nieobecni: W. Pochylski,  A. Ziółkowska)  

ad. 5

Przewodniczący  Komisji   poprosił panią  Urszulę  Piwek – Brejecką  Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  przedstawienie   oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku, 

Inspektor  Urszula  Piwek -  Brejecka   powiedziała, że  jeśli  chodzi  o  bezpieczeństwo sanitarne Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku  pod  względem  zdrowotnym  nie  było  szczególnych  zagrożeń.

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko pytał, jak  wygląda  jakość  wody w  Strzelnie?

Inspektor  Urszula  Piwek -  Brejecka   odpowiedziała, że  trwa  budowa  nowej  stacji  uzdatniania  wody, myślę  że  będzie  uruchomiona  pod  konie  roku  i  wtedy  na  pewno  jakość  wody  się  poprawi,  choć  do  całkowitego  efektu  należałoby  wymienić   w  drugiej kolejność   całą  sieć.

Przewodniczący  Komisji  pytał, jak  wygląda   stan  kąpielisk  przed  sezonem, na pewno  spełnia  standardy  Przyjezierze, ale  jak  wygląda  reszta  kąpielisk?

Inspektor  Urszula  Piwek -  Brejecka   odpowiedziała, że  przed  zgłoszonym  otwarciem  sezonu  w  Przyjezierzu  pobieramy  próbki  wody  do  badania i stwierdzamy, czy  kąpielisko  może  być  otwarte,  natomiast jeśli  chodzi  o  miejsca  przeznaczone  do kąpania, to  one  musi  zgłosić  dana  gmina, która  porządkuje  to  miejsce   i  na  jej koszt  wykonujemy  badanie  wody.

 Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  namawiał  Gminę  Strzelno, aby zbadała  wodę  w  Jeziorze  Łąkie, Ostrowskim,  ponieważ  tradycyjnie  kąpią  się  tam  wypoczywający, ale  Gmina  nie  chce  tego  zrobić, tłumacząc się  brakiem  pieniędzy. Natomiast  jeśli  chodzi  o  Przyjezierze  to  powinna  partycypować  w  kosztach  zatrudnienia  choć  jednego  ratownika.

Inspektor  Urszula  Piwek -  Brejecka   odpowiedziała, że  my  apelujemy  do  Burmistrza,  że    obowiązujące  przepisy  , ale  jeśli  ktoś  nie  uznaje  tego to  nie  możemy  zmusić.

Komisja  nie wniosła  uwag .

ad. 6

Kierownik Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie  w  Mogilnie  Maria  Konkiewicz   przedstawiła  ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2013 rok dla Powiatu Mogileńskiego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.9

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski   przedstawił projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na

działanie Kierownika Powiatowego   Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji   przy 0  wstrzymujących   się i 0  przeciwnych. (nieobecni: W. Pochylski,  A. Ziółkowska,  W. Gałązka)

 

ad. 10

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia

powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku wojewódzkiego, 

jednocześnie  dodał, że  bezpośrednio  nie  dotyczy  to  naszych  okręgów  wyborczych, ale  w 

powyższej  sprawie   zwrócił  się  do  nas  Marszałek   Województwa  Kujawsko  -Pomorskiego  o 

wywołanie   takie  uchwały.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji   przy 0  wstrzymujących   się i 0  przeciwnych. (nieobecni: W. Pochylski,  A. Ziółkowska,  W. Gałązka)

ad. 11

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  poinformował, że  w  okresie  międzysesyjnym  ruszyła  okablowanie  do  informatyzacji  SPZOZ – u , fizycznie  powinno  być  zakończono w  październiku , w  czerwcu  ogłoszenie  przetargu na wybór  dostawcy  sprzętu, następnie  szkolenia  pracowników, uruchomienie  programu  I kwartał 2015r.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   powiedział, że  prosił o  informację  czy  podpisał  pan  jakieś  umowy  na  dzierżawę  i  wynajem  pomieszczeń, co  z   lekarzem  w  Markowicach?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  w  Ośrodku  pracuje  dwóch  lekarzy  dwa  razy   w  miesiącu.

Przewodniczący  Krzysztof Mleczko  powiedział, że  dowiedział  się,  że  zostanie  uruchomiony Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej .

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   dodał, że  pan  za  to  odpowiada  dyrektorze.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  na  polityczne  rozgrywki  nie mam  wpływu.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   powiedział, to pan za  to  odpowiada , że  nam  się nie  opłaci.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz poinformował, że  do   16 maja br.    dowiemy    się  czy    UM  zaopiniuje  doposażenie  Oddziału   Ginekologiczno  -  Położniczego  W  Strzelnie  w  ramach  RPO na  lata  2007 – 2013 w  aparaturę, następnie  wymiana   sprzętu  chirurgicznego, p.poż., następnie  projekt  na  modernizację w  lipcu, pozwolenie  na budowę. 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   pytał, jakie  budynki  będą   poddane   termomodernizacji.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  Przychodnia  w  Strzelnie, może  szpital w Strzelnie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   pytał, dlaczego została  zerwana  umowa  z  PZU   na   ubezpieczenia  pracowników?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  zostały  uruchomione  procedury, przetarg  i  PZU  nie  wygrało,  wygrała „Interpolska”.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy są  jakieś  okresy  przejścia  dla  pracowników?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  odszkodowania    takie  same,  spotkania  z  pracownikami  odbył  broker   ubezpieczeniowy.

Dodał, ze  w  połowie  roku odbędą  się  kontraktowania  na  ZOL, stomatologię, rehabilitację  na  3 lata.

ad. 12

Przewodniczący   Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                                     

                 

 Przewodniczący

   Komisji  Edukacji, Kultury 

               i  Zdrowia

 

             Krzysztof  Mleczko

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 15:12:17
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 15:12:50
Ostatnia zmiana:2014-09-12 15:13:28
Ilość wyświetleń:192
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij