Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 59/14

 

                                                          Protokół  Nr 59/14

                        z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia  Rady  Powiatu

                                                               w Mogilnie 

                                                   z dnia  24 marca   2014r.

 

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia   Krzysztof Mleczko .

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Proponowany  porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjecie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2013r.

4.       Prezentacja  z  wyjazdu  do  szpitala  w  Świeciu .

5.       Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2013r.

6.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2014r.

7.       Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2013r. 

8.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2013r. oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

9.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2013r.

10.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2013r.

11.   Przedstawienie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za rok 2013.

12.   Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2014. 

13.   Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

14.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013”.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Mogilnie.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

22.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

23.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

24.   Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

25.   Sprawy  różne – dyskusja.

26.   Zakończenie.

 

 

ad.2

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  przedstawił  porządek  i  powiedział, że  posiedzenie    Komisji  jest nagrywane, zapytał, czy  ktoś  ma  inne   propozycje.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak ,  jak  to  jest  zapisane ?

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko ,prezentacja  multimedialna  z  wyjazdu  do  szpitala  i  Starostwa  w  Świeciu  i  podjętymi  działaniami   Zarządu  w  tym  zakresie,   chyba,  że  kolega  ma  inne  propozycje!

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak Uchwała  Nr XLIX/267/14  z  dnia  31  stycznia 2014r. 

pkt.  informacja  o  działaniach  podjętych przez  Zarząd  dotyczących  przekształceń  służby  zdrowia   w  Powiecie  Mogileński , a  jest  „Informacja  o  działaniach  podjętych  przez  Zarząd     i Dyrekcję  szpitala  w celu  opracowania kierunków działań  restrukturyzacji służby  zdrowia w  Powiecie  Mogileńskim” i  tak  jest  w  uchwale  Nr XIX/268/14  naszej  Komisji,   bez  względnie   nie  zgodne  z   moim    brzmieniem  tego  punktu   do planu  pracy  Komisji  i Rady,   i  nie  jest  przyjęte  przez  Radnych  na  sesji  i  spodziewałem  się  że obydwie  uchwały  będą  głosowane  na  najbliższej  sesji,  ale  nic  takiego się  nie  stało.

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Mleczko, nie  wiem  czy  ten   punkt  wyeliminować  z  porządku  sesji  możemy  wyjąć,  ale  czy  nie  wystarczy  go  omówić  tak jak  jest  w  porządku. 

Członek  Przemysław  Zowczak,    dwa   różne  brzmienia  w  odniesieniu  się do  planu  pracy  rady  powiatu  i  dwa   różne  brzmienia  w  odniesieni  do  planu  rocznego  naszej  Komisji,  to  nie  jest  tak  był  inny  zapis, to  można  w  innym  punkcie  możemy  wyjaśnić.

Przewodniczący  Komisji  dziękuję, możemy  do  wrócić  na  następnym  posiedzeniu  Komisji.

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  głosowało   3  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(nieobecny  W. Pochylski , W. Gałązka)

ad. 7

Przewodniczący  Komisji   poinformował, że   jest  pani  Sekretarz  Zespołu  ds. Orzekania  o niepełnosprawności  Joanna Skiba, która  przedstawi sprawozdanie  z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2013r.,  jeśli  będzie  taka  potrzeba, czy  kolegom  te  materiały  wystarczą,  czy    pytania? - nie  widzę, dziękuję, nie  ma  uwag.  

 

ad.3

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  poprosił Michała  Ogrodowicza  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie   o przedstawienie  sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2013r.

 

 

ad. 4

Michał Ogrodowicz Dyrektor SPZOZ  przedstawił  informację o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2014r.

 

ad.5

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła informację o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2013r. 

 

ad.6

Komendant Powiatowy  Policji w Mogilnie  Radosław  Wuttka przedstawił  sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2013r. oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

 

 

ad.8

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2013r.

 

ad.9

Przedstawienie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za rok 2013.

 

 

ad.11

Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

 

ad.12

Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013”.

 

ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

 

ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

 

ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata

2014-2023.

 

ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie

spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

 

ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu

chronionym w Mogilnie.

 

ad.19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23

czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu

Mogileńskiego.

 

ad.20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

ad.21

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

ad.22

Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

 

 

ad. 23

Przewodniczący Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                          Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia 

 

                                                                                                                                         Krzysztof  Mleczko

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 15:10:23
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 15:10:49
Ostatnia zmiana:2014-09-12 15:11:07
Ilość wyświetleń:321

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij