Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 57/14

Protokół  Nr  57/14

                                                                     z posiedzenia

Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

                                       Komisji Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                   z dnia  29 stycznia   2014r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Rady  Powiatu  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.       Przedstawienie  sprawozdania  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej za rok 2013.

5.       Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku przy  Staroście Mogileńskim za rok 2013.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2013.

7.       Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za  2013 rok.

8.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2014.

9.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok  2014.

10.   Przedstawienie projektu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.

11.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2014-2017.

12.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

13.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

14.   Sprawy  różne.

15.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisje  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  głosowało   9  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.3

Komisje  przyjęły  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

 

ad.4

Przewodniczący Komisji  Krzysztof  Mleczko  poprosił Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztofa  Szarzyńskiego  o  przedstawienie  sprawozdania  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej za rok 2013.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania  z  przeprowadzonych  kontroli.

ad. 5

Przewodniczący  Komisji poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku Starostę  Tomasza  Barczaka o  przedstawienie  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku przy  Staroście Mogileńskim za rok 2013.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania  z   działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku przy  Staroście Mogileńskim za rok 2013.

ad. 6

Kierownik  Warsztatów  Terapii Zajęciowej  Justyna  Maciejewska  przedstawiła  sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2013, jednocześnie  dodała, że  w  przyszłości  chciałaby  uruchomić  dodatkową  pracownię  dla  osób  niepełnosprawnych, ponadto  powiedziała, że  dzięki  wsparciu  takich  osób  jak  radny  pan  Henryk  Różycki, członek  Zarządu  Wiesław  Gałązka, Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Bartecki  zostały zorganizowane  pikniki integracyjne  po  za  terenem  warsztatu.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania  z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2013.

ad. 7

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za  2013 rok,  jednocześnie  dodał, że  nie  musimy  dopłacać  do średniej  nauczycieli.

Członek  Komisji  Henryk  Różycki  powiedział, że  należałoby się  pochylić  nad  średnimi  wynagrodzeniami  pracowników  WTZ, ponieważ  wiele  trudu  muszą  włożyć  w  swoją  pracę.

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  WTZ prowadzi  „Caritas”, my  dokładamy  tylko  10% środków  finansowych.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za  2013 rok.

ad.8

Przewodniczący  Rady Powiatu   Jan  Bartecki  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2014., jednocześnie  zapytał, czy    uwagi  i  pytania  do  planu  pracy   Rady?

Komisje  nie  wniosły  propozycji  i  uwag.

ad.9

Przewodniczący przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok  2014., jednocześnie   poprosił  poszczególnych  Przewodniczących  Komisji  o  przedstawienie  projektów  planów  pracy  Komisji. Ponadto  zapytał, czy    uwagi  do  planu  pracy  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia?

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, ze  stanowczo  jest  w projekcie  planu za  mało  spraw  związanych  z  bieżącą  informacją  i  funkcjonowaniem  służby  zdrowia  w  powiecie.

Przewodniczący Komisji  Krzysztof  Mleczko odpowiedział, że  dopiszemy, że  na  każdym  posiedzeniu   będą  sprawy   bieżące  związane  z  funkcjonowaniem  SP ZOZ .

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  zaproponował, aby pod  każdym  posiedzeniem  dopisać  punkt omawianie  spraw  związanych  z  bieżącą  działalnością   SP ZOZ.

Przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rafał  Woźniak  zapytał, czy    pytania  i  propozycje  do  planu  pracy  Komisji ?   - w  związku  z brakiem  pytań  poddał plan  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko poddał  projekt  planu  Komisji  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny W. Pochylski ).

ad.10

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę   o  przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  zmiany  podyktowane są  przeznaczeniem  środków  min. na  rozbiórkę  warsztatów  szkolnych  w  Strzelnie, które  zagrażają  bezpieczeństwu.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  5  członków  Komisji przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.(nieobecny  W.Pochylski )

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  7  członków  Komisji przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

ad.11

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2014-2017, jednocześnie  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Starostę  Tomasza  Barczaka  o  projekcie  programu.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  program  został  przygotowany   we  współpracy  jednostek  gminnych  i   powiatowych  oraz   Komend Straży  Pożarnej  i  Policji.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

 

 

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  5  członków  Komisji przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny  W.Pochylski )

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  7  członków  Komisji przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

ad. 12

Z – ca  Naczelnika  Wydziału  Geodezji, Kartografii  Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, dotychczas  obowiązująca  uchwała  dawała    możliwość  Zarządowi  Powiatu, natomiast  ten  projekt  pozwala  na  zbycie, oddanie  w  najem  czy dzierżawę  lub  użyczenie   Radzie  Powiatu, przy  tym  projekt  ten  jest  bardziej  szczegółowy.

 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  ma  wątpliwości  do podstawy  prawnej, ponieważ  do  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  powinna być  jeszcze  ustawa  o  działalności    leczniczej, pytał  czy  to  zostało  sprawdzone  przez  radcę  prawnego?  -  na  ile  ta  uchwała  będzie  konsumowana  przez   dzierżawę  operatorską?

 

Z-ca  Naczelnika  Magdalena  Szwarckopf  odpowiedziała, że  projekt  został  sprawdzony  pod  względem  prawnym i  nie  widzę  potrzeby aby  się  odnieść  do  innej  ustawy.

Starosta  Tomasz  Barczak  ta  uchwała  jest obecnie  aktualizowana, ale  także by  był  taki  wybór jeśli  chodzi o  dzierżawę  nieruchomości  SPZOZ .

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał, czy  ta  uchwała  wprowadza    coś  nowego ?- bo  ja  to tak  odczytuje, że  ona  ma  wpłynąć  na  płynność  finansową,  czy  Zarząd  Powiatu  i Dyrekcja  SPZOZ  widzi  taką  potrzebę?

 

Dyrektor  SPZOZ Michał Ogrodowicz  powiedział, że  np. Stowarzyszenie  Cukrzyków  dzierżawi  pomieszczenie  itp.

Przewodniczący  Krzysztof Mleczko  pytał,  jaka  będzie  przydatna  dla  SPZOZ ?

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  dodał, że  dzierżawa  powyżej  3  lat.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

 

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  3  członków  Komisji przy  1 przeciwnych(P. Zowczak) i  1  wstrzymujących  się  

(K. Mleczko), (nieobecny  W.Pochylski )

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  4  członków  Komisji przy  0 przeciwnych i  3  wstrzymujących  się.(R. Woźniak ,

J. Dąbek , W. Baran).

 

 

ad. 13

Z- ca  Naczelnika  Magdalena  Szwarckop  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego,  jednocześnie  dodała, że  załącznik do  uchwały  jest  nie  aktualny  ponieważ  niektóre  nieruchomości  zostały  zbyte, min. Ośrodek  Zdrowia  w  Józefowie, w  Strzelnie, jest  to  porządkowanie   zasobu  nieruchomości.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  jeśli  Powiat  zbył  nieruchomość, to  najpierw  powinna  być  ona  wyłączona  przez  SPZOZ  ,  a  teraz  jest odwrotnie  i  nie jest  to  właściwe. 

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

 

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  3  członków  Komisji przy  0 przeciwnych(p. Zowczak) i  2 wstrzymujących  się.(K. Mleczko, P. Zowczak) (nieobecny  W. Pochylski )

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  5  członków  Komisji przy  0 przeciwnych i  2  wstrzymujących  się.( J. Dąbek ,

 W. Baran).

ad. 14

W  sprawach  różnych  -  Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował , że  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  przelał  środki  finansowe  za  fakturę  syndykowi   na  wskazane  konto,  ale  one  się  tam  nie  znalazły. Sprawa  ta  została  zgłoszona  do  Prokuratury  i  trwa  dochodzenie.

Członek Komisji  Wojciech Baran  pytał  o  płotki  przeciw  nawiewowe na polach ?

p.o. Dyrektora ZDP w Mogilnie odpowiedział, że płotki  należy  montować  15 m od pasa drogowego, a na to  trzeba  mieć  zgodę  rolników, to  lepiej  odśnieżyć niż  uzyskać  zgodę.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał  dlaczego  nie  były  sypane piaskiem  drogi  przy  marznącym  deszczu, zgłaszali min. mieszkańcy  Łakiego.

Starosta  Tomasz  Barczak   odpowiedział, że  lane    solanką  zakręty   i  podjazdy, ale  przy  -15°C  nic  nie  działa .

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał   dalej , dlaczego  na  Radzie  Społecznej  dyrektor  przedstawił   prezentację  multimedialną   rozbudowy  szpitala  , panie Starosto pytam ,dlaczego  nie  jest  dziś  przedstawiona  na Komisji  merytorycznej , sądzę  że  powinniśmy  to  też  widzieć.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  nie  spodziewał  się  tego, że  Strzelno  będzie  chciało  się  odłączyć  od  Powiatu,  bez  żadnych  poważnych  rozmów, zmieniamy  koncepcję  i  robimy  to  taniej, aby  ukłonić  się  do  mieszkańców  Strzelna. Słyszę  jak  pan  Zowczak  jeździ  po  zebraniach  wiejskich  i  nawołuje  o  odwołanie  mnie  i  Zarząd  Powiatu , proszę  powiedzieć  ile  zrobiliśmy  przez  8  lat  w  Strzelnie, możne  każdy pojechać  i  zobaczyć , jak  wyglądają  budynki  szkół, nowe  warsztaty  szkolne, nowa  przychodnia  zdrowia , remonty  w  szpitalu. Jest  nowa  koncepcja  i  trzeba  być  przygotowany   uchwałodawczo   stąd  ten  projekt  uchwały po  to  aby  rozbudować  szpital w  Mogilnie , wyremontować   ciąg  dalszy   szpital a  w  Strzelnie, zbierzmy  się  i jedźmy walczyć  i  wyegzekwować  do  Marszałka  Województwa   aby powstała  geriatria,  ponieważ  na  te  oddziały  mają  być  duże  pieniądze, ponieważ  takie  będzie  zapotrzebowanie,  przypomnic8ie  sobie  jak  było  z  DPS –em,  a  jak  jest  dziś,  jak się  wszystko zmieniło  na  lepsze,  ile  jest  zrobione, tak  będzie  z  geriatrią,  zróbmy to,  mieszkańcy  będą  mieli pracę.

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Mleczko, tzn.  biznes  plan  zmienia  cała  koncepcję  panie  Starosto!

Starosta  Tomasz  Barczak  tak, idziemy  w  kierunku  albo  spółki, albo  operatora  zewnętrznego.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, operator, inwestycje  i  duże  pieniądze,  chciałem  zauważyć , że  mój  pomysł  o  odwołanie  pana  i  Zarządu , to nie  jest pomysł wcale  daleko  idący, bo  mój pomysł  jest  przejść  do  powiatu  inowrocławskiego , najlepszym  pomysłem  jest  rozbicie  tego  powiatu,  a  z  moich  ust nie  padło  że  Mogilno  okrada  Strzelno , chce  pan  zrobić  rewolucję  w  SPZOZ ,  pomijając  już  audyt  za  50  tys. zł , mówił   pan  że  nie  będzie  4  oddziałów,  dziś  pan mówi  o  ukłonie  w  stronę  mieszkańców ,  przedtem  pan  mówił  że nie  można ,  tamta  koncepcja  była  za  45ml.  zł , tamta  była  o  pomocy  finansowej  Rady  Miejskiej  w  Mogilnie, a  gdzie  wydolność  Powiatu,  ja  bym  chciał  wiedzieć  co  Państwo  chcecie  robić , a  nie  później,  kiedy będzie  miał  pan  gotowy  plan,  teraz  plan  merytoryczny  za  ile  będziecie  to  robić.

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rafał Wożniak pytał ,  co  z  Ośrodkiem  Zdrowia  w  Markowicach?

Dyrektor  SPZOZ Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  prowadzimy  rozmowy  z  lekarzami.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  pan Dyrektor  obiecał, że  ten  problem  będzie  rozwiązany  w  lutym ,  w  Jeziorach  Wielkich  jest lekarz  raz  w  tygodniu,  przychodnie  miejskie    bardziej  obłożone  niż  ośrodki  wiejskie,  a  co  z  okulistą  w  Strzelnie?  -  chciałbym  uzyskać  ilość  lekarzy  i  pielęgniarek,  ile  było   a  ile  jest.

Przewodniczący Krzysztof Mleczko  pytał, czy  to  prawda,  że  wprowadził  pan  rejonizację, że  odsyła  pan  pacjentów  Strzelna  z  Mogilna  do   Strzelna .

Dyrektor  SPZOZ Michał Ogrodowicz  powiedział, że  to  nie  prawda.  

ad. 15

Przewodniczący   Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                                    

                 

 Przewodniczący

 Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia 

 

            Krzysztof  Mleczko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 14:59:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 15:03:52
Ostatnia zmiana:2014-09-12 15:04:04
Ilość wyświetleń:168
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij