Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 103/05

PROTOKÓŁ Nr 103/05

                          Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                                       odbytego  dnia  16  lutego  2005r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
 3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
 4. Sprawozdanie  z działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie za  2004r.
 5. Sprawozdanie  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Mogilnie.
 6. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  żródeł  dochodów  własnych  ich  przeznaczenia  i  wskazania  jednostek,  które  utworzą  rachunek  dochodów  własnych.
 7. Opiniowanie  projektu  uchwały Rady  Powiatu   w  sprawie  zmiany  uchwały w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2005 r.
 8. Opiniowanie  projektu  uchwały w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr XXX/186/04 Rady  Powiatu  Mogileńskiego  z  dnia  29.12.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok 2005.
 9. Opiniowanie  projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXXI/196/05 Rady   Powatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego .
 10. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  PFRON.
 11. Podjęcie   projektu  w  sprawie  ustalenia  kwoty  przypadającej  na  jeden  etat  kalkulacyjny  dla  pracowników  administracyjno -  obsługowych  w  placówkach  oświatowych ,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
 12. Ogłoszenie  konkursu  na  Dyrektora  LO w  Strzelnie.
 13. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  Kujawsko – Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu.
 14. Sprawy  różne.
 15. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.   

 

Ad. 2

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3Zarząd  przyjął  jednogłośnie  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad.6

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła   projekt  uchwały   w  sprawie  ustalenia  żródeł  dochodów  własnych  ich  przeznaczenia  i  wskazania  jednostek,  które  utworzą  rachunek  dochodów  własnych. Dotychczas  istniały  środki  specjalne ,  natomiast    art. 18a ust. 3 ustawy  o  finansach  publicznych  nakłada  na  Radę  Powiatu  określenia  żródeł  dochodów  własnych ich  przeznaczenie  oraz  jednostki  tóre  tworzą  rachunek,  dlatego  w  uchwale  tej  określono  jednostki  budżetowe  które  mogą  utworzyć  rachunki  dochodów  własnych.

Przewodniczący   Tomasz  Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  3   członków Zarządu ,  wstrzymał  się  od  głosu  Wicestarosta Przemysław  Zowczak,  ponieważ mylnie  podano   podstawy  prawne, nie  art. 18 a ust. 3 , a  18 ust. 3.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 7

Kolejny  projekt  uchwały dotyczył   zmiany  Uchwały Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2005 r.

Skarbnik  poinformowała,  że  zmiana  dotyczy wielkości  subwencji  oświatowej, która   została  zmniejszona  o  1,123 007,- zł oraz  uzyskania  dodatkowych  dochodów, a  także  zwiększenia  udziału  w  podatku  od  osób  fizycznych. Skarbnik  oświadczyła, że przy  konstruowaniu  budżetu  zakładaliśmy   zmniejszenie  subwencji   oświatowej  i  z  budżetem  oświaty   sobie  poradzimy.

Przewodniczący   Tomasz  Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4   członków Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 8

Następny   projekt  uchwały  dotyczył  zmiany  uchwały  Nr XXX/186/04 Rady  Powiatu  Mogileńskiego  z  dnia  29.12.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2005. Z  uwagi  na  rozszerzenie  prac o  docieplenie  budynków w  Zespole  Szkół  w  Bielicach środki  ujęte  w  planie  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2005 r. z  usług  remontowych  należy przenieść  na  wydatki  inwestycyjne  funduszy  celowych.

Przewodniczący   Tomasz  Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4   członków Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 9

Kolejny   projekt  dotyczyłzmiany  uchwały  Nr XXXI/196/05 Rady   Powatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego . Skarbnik Karina  Kostyra  oświadczyła ,  że  zmiana  jest  spowodowana  zmianą  treści  paragrafu, ponieważ  do  planowanej  wymiany  okien  dojdzie  docieplenie  budynku  w  Bielicach  i  nie  będzie  to jak  zakładano  remont  a  inwestycja.

Przewodniczący   Tomasz  Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4   członków Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

 

 

 

 

Ad. 10

Kierownik Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Maria  Konkiewicz   przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  PFRON. Zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych  Rada  Powiatu  określa  na  rok  2005  zadania  na  których  realizację  przekazuje  środki  z  Państwowego  Funduszu  Osób  Nepełnosprawnych.

Za  głosowało  4   członków Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

 

Ad. 4

Komendant  Zygmunt  Nowaczyk  przedstawił  sprawozdanie  z działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie za  2004r. Poinformował,  że  nastąpił  spadek  kradzieży  z  włamaniem, natomiast  jeśli chodzi  o  samą  kradzież  to  możemy  pochwalić   się  dużą  wykrywalnością. Można  także  powiedzieć ,  że  sukcecem  było  rozbicie  siatki  handlarzy  narkotyków, nie  spada  nietrzeźwość  kierowców,  można  uznać,  że  utrzymuje  się  na  tym  samym  poziomie.

 

Ad. 5

Maria  Huszcza  Winiecka , Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Mogolnie  przedstawiła  sprawozdanie  za  2004rok. Podstawowym  zadaniem  Rzecznika  było  udzielanie  bezpłatnych  porad  konsumentom  oraz  zapewnienie  im  informacji  prawnej. Najwięcej  problemów  mieli  konsumenci  z  umowami  sprzedaży, zgłaszali  się  po  adresy  rzeczoznawców,  prosili  o  pomoc  w  zredagowaniu  protokołu  reklamacyjnego i  wezwania  do  zapłaty.

Członek Zarządu  Henryk  Przybysz  zwrócił  do  Pani  Rzecznik , aby  te  informację  dotyczące  pracy  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  zamieścić  w  prasie.

 

Ad. 14 

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował  Zarząd  o  kończącej  się  umowie  z  lokalną  gazetą  “Pałuki” na  umieszczanie  naszej  wkładki  powiatowej.

Członek  Zarządu Henryk  Przybysz  powiedział,  że  naważniejsze  jest  to  aby  mieszkaniec  Powiatu  miał  przekazane  aktualne  i  ważne   informacje.

Członek Zarządu Jan Gwiazda stwierdził że wkładka  nasza   dociera  do   mieszkańców   wsi, ale  tak  to chyba   ważniejsza  jest  pierwsza  i  ostatnia  strona  gazety.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  nic  nie  ma  dziś  bez  wad, natomiast  ważne    informacje  dla  mieszkańców  Powiatu.

Zarząd  podjął  decyzję  o  przedłużeniu  umowy  z  wydawcą  tygodnika.

 

Ad. 11

Naczelnik Andrzej  Konieczka  przedstawił    projekt  uchwały   w  sprawie  ustalenia  kwoty  przypadającej  na  jeden  etat  kalkulacyjny  dla  pracowników  administracyjno -  obsługowych  w  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński. Projekt  uchwały  podejmuje  się  w  celu  ścisłego  określenia  wysokości  środków  finansowych  przeznaczonych  na  pensje  zasadnicze  i  dodatki  funcyjne dla  pracowników  administracyjno – obsługowych  w  placówkach  oświatowych.

Przewodniczący   Tomasz  Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłosnie    przyjął   Uchwałę  pod Nr 211/05.

 

 

Ad. 12Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował  o  przygotowaniach  do  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu  Szkół   Licealnych  w  Strzelnie. Do  Zarządu  należy  powołanie  Komisji  Konkursowej  natomiast  warunki  konkursu  wyznacza  ustawa  o  systemie  oświaty ,  ogłoszenia  o  konkursie  ukażą  się  w  prasie.

 

Ad. 13Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  do  Kujawsko – Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu. Organizacja  działaby  w  formie  stowarzyszenia  podmiotów  prawnych  i  osób  fizycznych. Głównym  celem  działalności  było  by  kreowanie  i  upowszechnianie  wizerunku  Województwa  jako  regionu  atrakcyjnego  turystycznie,  a  przystąpienie  Powiatu do  tej  organizacji   pozwoliłoby  na  efektywniejsze  realizowanie  promocji   walorów  turystycznych  Powiatu.

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda  zapytał ,  ile  wynosiłaby  składka  roczna ?

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  odpowiedział ,  że  4 tys. rocznie.

Zarząd  po   dyskusji   nad  projektem  uchwały,  postanowił  przekazać  go  pod  obrady  Komisji  Stałych  Rady  Powiatu.

Ad. 15 

Na  tym  porządek   posiedzenia  wyczerpano   i  zakończono  obrady. Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała:

M. Wilk

                                                                                    ZARZĄD:

 

                                                                           1.      Tomasz  Barczak .........................

 

                                                                           2.  Jan  Gwiazda ..............................

 

                                                                          3.       Henryk  Przybysz  .......................

 

                                                                          4.   Przemysław Zowczak  .................

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 14:07:20
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 14:12:36
Ostatnia zmiana:2005-04-15 14:12:36
Ilość wyświetleń:677

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij