Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 55/14

Protokół Nr 55 /2014

ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych

Rady Powiatu w Mogilnie

14 lipca 2014r.

 

Posiedzenie prowadził i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki. Na posiedzeniu obecnych było 16 Radnych (nieobecny Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak), co stanowi kworum do opiniowania projektów uchwał. Protokół spisała Anita Barczak.

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie.

2.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. 

3.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

6.         Zakończenie.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Szanowni Państwo witam serdecznie na posiedzeniu komisji Rady. W związku z tym, że o godz.9:00 rozpoczniemy obrady sesji, myślę, że jest już prawie 15min. po 8 powinniśmy rozpocząć obrady Komisji. Jeśli chodzi o obrady Komisji to myślę, że przedyskutujemy projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia statutu, zmiany budżetu, WPF i ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. W związku z tym pierwszy punkt to „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” jest obecny na posiedzeniu Komisji Pan Dyrektor, Państwo Radni dostali projekt zmian statutu SPZOZ- u, są tam pewne literówki, które zostały poprawione i rozdane. Gdyby były jakieś pytania bardzo proszę.

 

Radny Przemysław Zowczak – Szanowni Państwo, pierwsze moje zastrzeżenie, właściwie prośba, apel Panie Przewodniczący powtarzam, że względu na to, że praktycznie w tym samym zestawie za moment odbywamy normalną sesję, więc dzisiaj powinniśmy zrobić na komisjach dwie rzeczy, powinni Radni mieć możliwość zadawania pytań tak jak teraz i po prostu tylko naprawdę tak pro forma przegłosowywanie pewnych rzeczy. Chodzi o to, żebyśmy nie rozbijali sesji na dwie części, ale wracając do statutu SPZOZ. Dlaczego pismo przewodnie Pana Dyrektora Ogrodowicza w sprawie zmian w Statucie SPZOZ jest datowane na 10 marca a wpływ do Starostwa jest datowany na 10 czerwca br. Interesuje mnie, kiedy rzeczywiście pojawił się ten projekt nowego Statutu i dlaczego, co się stało w między czasie? Dlaczego w piśmie przewodnim Pana Dyrektora Ogrodowicza –drugie pytanie, w sprawie zmian w Statucie SPZOZ została praktycznie pominięta jedna z najważniejszych zmian w Statucie a mianowicie zmiana, która mówi o utworzeniu odrębnych przedsiębiorstw (patrz §12 pkt. 1 oraz załącznik nr 2). Trzecia sprawa - W związku z pojawieniem się w załączniku nr 2 kodów przy wyodrębnionych przedsiębiorstwach SPZOZ -u mam pytanie – czy ta zmiana już powstała, czy to się już dokonało a jeśli tak to kiedy i na jakiej podstawie? Chodzi mi o to czy my dzisiaj tylko legalizujemy to co już istnieje od dłuższego czasu czy dzisiaj zatwierdzamy coś co ma dopiero wejść w życie? Kolejne pytanie - jaka jest różnica pomiędzy przedsiębiorstwami SPZOZ w Mogilnie (patrz zał. Nr 2 do statutu) a jednostkami SPZOZ w Mogilnie (patrz zał. Nr 6- do statutu). Jedyna zmiana podpowiem, dotyczy umieszczenia w  zał. nr 6 laboratorium analitycznego. Kolejne pytanie - Skoro w zał. Nr 6 jest wyodrębnione laboratorium analityczne, to: Czy ma być jedno czy też dwa laboratoria analityczne; i druga sprawa - Dlaczego w ten sam sposób nie potraktowano np. RTG, tylko włączono je do przedsiębiorstwa Lecznictwo ambulatoryjne? Kolejna sprawa - Dlaczego w zał. Nr 4 wszystkie gabinety EKG, EKG wysiłkowego, USG, pracownie gastroskopii i kolonoskopii, echokardiografu, RTG zostały przeniesione do przedsiębiorstwa lecznictwo ambulatoryjne zamiast pozostać w strukturze szpitala? W strukturze lecznictwa zamkniętego. Kolejna sprawa -  Czy poprawnie zostało przywołane w projekcie uchwały zarządzenie wojewody bydgoskiego z dnia 15 października 1997 r. o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w zakresie daty oraz nazwy jej organu? Informacja opieram sie na informacji podanej chociażby na oficjalnej stronie SPZOZ-u mówi, że ZOZ w Mogilnie działa już od 1973 r. 15 grudnia 1998 r. na jego podstawie powstał SPZOZ. Zastanawiam sie gdzie jest błąd i należałoby wrócić do materiałów źródłowych. Kolejna Sprawa - W Statucie SPZOZ- u jest ogromna ilość tekstu przeniesionego wprost np. z ustawy o działalności leczniczej. Praktyka taka jest absolutnie niedopuszczalna. Niedopuszczalność, bez niezbędnej potrzeby, dublowania regulacji prawnej, powtórnego uregulowania uchwałą tego co już jest uregulowane w drodze ustawowej jest tylko  po to by uniknąć interpretacyjnych rozbieżności. W tym zakresie jest już bardzo mocno ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych. Zdaję sobie sprawę z tego, że zakaz dokonywania w akcie prawa miejscowego powtórzeń treści ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Choć bowiem co do zasady przepisy prawa miejscowego nie powinny powielać regulacji zawartych w innych obowiązujących powszechnie aktach normatywnych: ustawach i rozporządzeniach to jednak zacytowanie jakiegoś fragmentu, bez którego uchwała byłaby nieczytelna bądź dla adresata niezrozumiała, może być w konkretnej sytuacji celowe lub wręcz niezbędne. W uchwałach można również przepisywać fragmenty innych aktów prawnych również w przypadku upoważnienia do tego wynikającego z aktu prawnego w randze ustawy. Ale tylko to – a nie bezmyślne wklepywanie do statutu całych art. z ustawy o działalności leczniczej. (patrz np. § 20 Statutu są to nieudolnie lub nie do końca przepisany art. 55 z ustawy o działalności leczniczej). Zresztą zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej „Ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut.” Ust. 2 tegoż art. 42 ustawy o działalności leczniczej w tym ust.2 wyraźnie wskazano, co określa się w statucie. Kolejne pytanie - Gdzie jest umiejscowiona w strukturze organizacyjnej SPZOZ -u przechowalnie zwłok? Tego tam nie widzę. W jaki sposób i gdzie w strukturze SPZOZ -u jest zlokalizowana nocna świąteczna pomoc medyczna? Kolejne pytanie- Dlaczego w § 6 ust. 1 ppkt 1 lit. d Statutu zmieniono zapis „pomocy doraźnej” na „ratownictwo medyczne” a w zał. Nr 4 do Statutu pozostał zapis „dział pomocy doraźnej”? ostatnie pytanie- Czy przyjęcie nowego statutu SPZOZ -u oznacza likwidację działu „techniczno-gospodarczego” i zwolnienie zatrudnionych tam osób. Rozumiem, stary „dział transportu” to obecnie dział logistyki.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – Szanowni Państwo w odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie Pan zadał, chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o datę pisma, to błąd pisarski, że jest wpisany marzec, bo pismo zostało przygotowane i złożone w dniu, zresztą tu widnieje pieczątka potwierdzenia, czyli 10 czerwca, wcześniej takiego projektu zmian nie było to jest aktualna sprawa. Chcę powiedzieć, tak się odnosząc generalnie do treści proponowanych zmian do statutu, one mają charakter porządkujący w mojej ocenie, tylko i wyłącznie. Chcę też powiedzieć, że większość zapisów statutu zatwierdzonego w 2012r. w grudniu nie zostały zmienione one tutaj się znajdują.  Jeśli chodzi o kody przedsiębiorstw SPZOZ- u w Mogilnie to są dane które juz były wtedy znane w 2012r. i tutaj się nic nie zmieniło, to jest potwierdzenie stanu faktycznego, zał. nr 2 mówiący o przedsiębiorstwach SPZOZ- u w Mogilnie i zał. nr 6 one się różnią, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego to wprost wynika z ustawy o działalności leczniczej i tak jest zapisane w rejestrze Wojewody. My mamy naszą działalność podzieloną na przedsiębiorstwo – Szpital Powiatu Mogileńskiego z dwoma filiami w Mogilnie i Strzelnie, drugim przedsiębiorstwem jest ambulatoryjne lecznictwo i trzecim przedsiębiorstwem jest zakład Opiekuńczo- Leczniczy i to jest po prostu dostosowanie do wymogów ustawy o działalności leczniczej, ten zał. 6 on tutaj tak naprawdę nie uległ zmianie od 2012r. tak jak wcześniej było zatwierdzane.

 

Radny Przemysław Zowczak – jaka jest korelacja pomiędzy tymi, bo jest różnica w laboratorium analitycznym?

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – tak naprawdę tutaj uznaliśmy, że nie będziemy tego zmieniali. Natomiast porównując to do zał. nr 2 funkcjonowanie laboratorium analitycznego znajduje sie w strukturach lecznictwa ambulatoryjnego.

 

Radny Przemysław Zowczak – to proszę mi to pokazać gdzie to jest w strukturach lecznictwa ambulatoryjnego?

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – zał. nr 4 przedsiębiorstwo –

lecznictwo ambulatoryjne jest podzielony na laboratorium w Mogilnie i Strzelnie to jest ten najbardziej złożony rysunek po prawej stronie u góry.

 

Radny Przemysław Zowczak – rzeczywiście jest zapisane, ale muszę Panu powiedzieć, że jest to mało czytelne.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – odpowiadając dalej, zał nr 4 – pracownie diagnostyczne one również są kwalifikowane, jako część przedsiębiorstwa na lecznictwo ambulatoryjne a nie szpital.

 

Radny Przemysław Zowczak – a dlaczego? bo do tej pory to nie działało.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – ja chcę powiedzieć, że tutaj akurat nic się nie zmieniło odnośnie struktury organizacyjnej i było już przez Państwa zatwierdzane w poprzednim statucie, w załączniku do statutu.

 

Radny Przemysław Zowczak – w poprzednim statucie tego nie było, tych załączników, chciałem zauważyć.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – z tego, co mi wiadomo były załączniki dot. statutu, projektu statutu. To są załączniki w większości, które są w brzmieniu w jakim były w 2012r. Jeżeli chodzi o Zarządzenie Wojewody Bydgoskiego to z mojej wiedzy powinno być 15 grudnia 1998r i myślę, że należałoby to skorygować. Jeżeli chodzi o przeniesienie treści zapisów z ustawy o działalności leczniczej, wcześniej mówiłem, że ten statut i te zapisy znajdowały się w statucie zatwierdzonym w 2012r. nie widzę, aby było w tym coś złego skoro było wcześniej zatwierdzone.

 

Radny Przemysław Zowczak – panie Dyrektorze, to że coś było wcześniej zatwierdzone to wcale nie znaczy żeby było to zrobione prawidłowo. Ja sądzę, że tutaj siedzący obok Pana Sekretarz Pan Stefan Łukomski może panu potwierdzić, że wtedy kiedy w 2012r, zatwierdzaliśmy statut SPZOZ miałem bardzo duże zastrzeżenia co do prawidłowości zapisów znajdujący się w statucie, ustąpiłem ze względu na presję czasu i prośbę Pani Wicedyrektor. Czyli rozumiem, że tutaj w statucie należałoby zmienić to Zarządzenie Wojewody Bydgoskiego, tak?

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – na tutaj ja mam w głowie 15 grudnia 1998r, że ZOZ w Mogilnie został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Radny Przemysław Zowczak – ale ja sądzę że to powinniśmy po prostu przed zatwierdzeniem statutu rozstrzygnąć to tak do końca i mieć pewność.

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – czy są pytania jeszcze inne do projektu statutu?

 

Radny Witold Pochylski – Panie Dyrektorze, proszę powiedzieć w takim razie, po co te delikatne literówki w ogóle zmieniamy, po co dotykamy tych zmian w statucie?

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – chciałem powiedzieć, że głównym powodem zmian w statucie jest fakt, że powołujemy dyrektora ds. medycznych, jest planowane prowadzenie, troszeczkę inne zorganizowanie pracy i odpowiedzialności dyrektora ds. medycznych za cały pion medyczny. Tj. zmiana porządkująca dotycząca utworzenia pionu takiego administracyjno – eksploatacyjnego, który będzie miał w swoich strukturach będzie miał wszystkie dotychczasowe działy, czyli dział transportu, zamówienia publiczne itd. Jeszcze odpowiem, bo nie odpowiedziałem jeszcze na pytanie to się nie będzie wiązało z kosztami, to kwestia porządkująca.

 

Radny Wojciech Baran – w ramach tworzonej nowej struktury organizacyjnej ilu przewiduje się zastępców dyrektora? Czy oprócz dyrektora ds. medycznych czy jeszcze jakieś inne będą utworzone w sposób taki, że będzie zatrudniona osoba.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – żadne nowe stanowisko dyrektora nie będzie tworzone, w strukturach jest stanowisko dyrektora ds. administracyjnych i nikt nowy nie będzie zatrudniony, dyrektor już jest, zastępca ds. administracyjnych zostanie obarczony nowymi obowiązkami i będzie nadzorował funkcjonowanie pionu administracyjno – logistycznego. Nie planuję zatrudniania i tworzenia kolejnych stanowisk.

 

Radny Przemysław Zowczak – panie Dyrektorze, powtarzam ostatnie pytanie. Czy przyjęcie nowego statutu SPZOZ- u oznacza likwidację działu „techniczno-gospodarczego” i zwolnienie zatrudnionych tam osób. Rozszerzę to pytanie, na ile te zmiany zapisane w nowym statucie SPZOZ- u będą miały przełożenie na przede wszystkim zwolnienia, ale również przeniesienia pracowników. I kolejna sprawa. Panie Dyrektorze po raz kolejny otrzymujemy juz od dłuższego czasu materiały od Pana sygnowane Centrum Medyczne SPZOZ w Mogilnie. Jestem zdziwiony, że tutaj w tym projekcie statutu nie znalazł się zapis, który by to legalizował. Pan sobie za pewne zdaje sobie z tego sprawę, że Panu nie wolno w ten sposób sygnować dokumentów, podpisanych swoim nazwiskiem i opatrzonych swoim podpisem i pieczątką Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Jeżeli pan chce używać logo Centrum Medyczne SPZOZ w Mogilnie to należało to ująć w dzisiejszej zmianie statutu. Dziękuję.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – odpowiadając na pierwsze pytanie czy planowane zmiany wiążą się z likwidacją działu technicznego, działu transportu itd. – nie te funkcje dalej będą wykonywane w ramach działalności pomocniczej SPZOZ- u, nie będą wiązały się ze zwolnieniami, zwolnień nie planuję. Przesunięć prawdopodobnie też nie będzie.

 

Radny Przemysław Zowczak – czyli żadnych zwolnień nie będzie?

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – nie planuję, na pewno nie są planowane zwolnienia. Jeżeli chodzi o używanie logo SPZOZ- u, tutaj konsultowałem ze służbami prawnymi i nie było żadnych zastrzeżeń i przeciwwskazań do używania tego znaku i dopisywanie tego do statutu.

 

Radny Wojciech Baran – w nawiązaniu do wcześniejszego pytania i w związku z taką sytuacją finansową SPZOZ czy istnieje konieczność tylu zastępców w strukturze organizacyjnej, to zawsze generuje dodatkowe koszty. Widzę, że zakres spraw, którymi zajmuje się zastępca ds. administracyjnych nie jest bardzo szeroki i drugi zastępca ds. medycznych w sytuacji, kiedy dyrektor nie jest lekarzem, ale wątpliwości i pytania budzi zastępca dyrektora ds. administracyjnych w takim zakresie obowiązków, jaki jest wyszczególniony w statucie SPZOZ.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – odpowiadając na pytanie, to nie wiążę się to z żadnymi dodatkowymi obciążeniami. Natomiast funkcja zastępcy ds. administracyjno – logistycznych jest konieczna, bo to też wynika z tego, jakie dana osoba posiada kwalifikacje i kompetencje zawodowe. To kwestia nadzoru, wprowadzenia zmian, jak również zwiększenia planowanego - jeżeli zwiększenie nastąpi zadań, które będziemy realizowali unijnych, i inwestycji zwianych z planami dot. modernizacji obiektu, termomoderniacji, rozbudowy i przebudowy itd. Musi być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, kompetencje doświadczenie musi nad tym wszystkim czuwać.

 

Radny Wojciech Baran – rozumiem tutaj w odpowiedzi na pytanie Pan Dyrektor, tutaj zdradził, że nastąpi rozbudowa części szpitala w Mogilnie i ten zastępca będzie się tym zajmował w zakresie dokumentacji inwestycji. Tak?

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – będzie się zajmował tymi sprawami, będzie się zajmował nadzorem nad inwestycjami, projektami unijnymi, wszystkim co jest z tym związanym, utrzymaniem całego szpitala w ruchu z tym, żeby wszystko prawidłowo funkcjonowało od strony technicznej.

 

Radny

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Panie Radny do Statutu proszę, interpelacje i zapytania Radnych będą na sesji, pan wtedy zabierze głos, udzielę Panu głosu. W tej chwili proszę się odnosić do statutu.

 

Radny Krzysztof Szarzyński – w takim razie moje pytanie, Panie Dyrektorze- czym Pan sie będzie zajmował w zakresie zarządzania SPZOZ- em?

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – tym, czym do tej pory się zajmowałem, czyli koordynacją pracy wszystkich pracowników, będę również bezpośrednio nadzorował sprawy finansowe związane z restrukturyzacją zadłużenia i zarządzania finansami, będę wspierał w głównej mierze głównego księgowego SPZOZ- u. Odnosząc się do pytania dotyczącego Pana doktora chcę powiedzieć, że nigdy nie kwestionowałem ani zasług Pana doktora dla lokalnej społeczności, mieszkańców ani kwalifikacji pana doktora, jako lekarza dla pacjentów. Myślę, że zmiany są tutaj konieczne i też chce powiedzieć, że nie widzę żadnego powodu i nie widzę podstaw to tego, aby mógł się czuć w jakikolwiek sposób zagrożony.

 

Radny Przemysław Zowczak – Panie Dyrektorze zacytuję Panu fragment art.42 ustawy o działalności leczniczej w ust.2 jest zapisane, iż w Statucie określa sie nazwę podmiotu o którym można w ust.1 odpowiadającej rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Panie Dyrektorze albo nazwa tego podmiotu brzmi Centrum Medyczne SPZOZ w Mogilnie jak Pan to sygnuje z lewej strony u góry wszystkich dokumentów, albo nazwa tego podmiotu brzmi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Jeżeli Pan używa jakiegoś innego pojęcia identyfikującego w przestrzeni publicznej SPZOZ to należy to po prostu zamieścić w statucie. Nie odpowiedział mi Pan również do tej pory na moje pytanie, dlaczego w par.6 ust.1 ppkt.1 lit. d statutu zamieniono zapis pomocy doraźnej na ratownictwo medyczne a w zał. nr 4 do statutu pozostał dział pomocy doraźnej, być może należałoby tam wpisać dział ratownictwa medycznego. Gdzie jest w strukturze organizacyjnej przechowalnia zwłok i gdzie i w jaki sposób jest w strukturze zlokalizowana nocna i świąteczna pomoc medyczna?

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – nocna i świąteczna opieka medyczna to nie jest wydzielone to rodzaj działalności, do tej pory to było  traktowane jako element działu pomocy doraźnej. Odnośnie działu pomocy doraźnej i zał. nr 4, w tym przypadku ma Pan rację i należałoby zmienić dział pomocy doraźnej i napisać ratownictwo medyczne.

 

Radny Przemysław Zowczak – ale zdaje Pan sobie z tego sprawę, że nocna i świąteczna pomoc medyczna musi być wyłączona w tym przypadku z ratownictwa medycznego, ona nie funkcjonuje w ramach ratownictwa medycznego, bo jeżeli funkcjonuje, to proszę mi powiedzieć co za problem, żeby punkt opieki takiej ambulatoryjnej był w Strzelnie.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – nocna opieka lekarska ona nie funkcjonuje razem z ratownictwem, to odrębna działalność. Ratownictwo medyczne zajmuje się tylko ratownictwem medycznym, nie może się łączyć z wykonywaniem przez pracowników ratownictwa medycznego, przez członków zespołu ratownictwa medycznego innych czynności w zakresie innych świadczeń medycznych. Wracając jeszcze do tutaj tego logo SPZOZ- u chce podkreślić, że to tylko i wyłącznie logo SPZOZ, to żadna zmiana nazwy, papier firmowy, który jest stosowany, jest wyraźnie napisane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, w stopce są podane wszelkie dane rejestrowe i jak wcześniej mówiłem nasze służby nie miały zastrzeżenia, co do tego abyśmy się nie mogli tym posługiwać, jak również żeby to trzeba było jakoś sankcjonować w statucie.

 

Radny Wojciech Baran – Panie Przewodniczący tutaj Pan Krzysztof zaczął pytania, ja też mam pytania o zmiany kadrowe dotyczące pogotowia ratunkowego czy ratownictwa medycznego w SPZOZ. W związku z tym, że Pan Przewodniczący zabronił zadawania pytań na ten temat, chciałem dowiedzieć się czy Dyrektor będzie obecny na sesji w momencie, kiedy będą interpelacje i czy będą udzielane odpowiedzi?

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – tak.

                                                          

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Michał Ogrodowicz – na sesji oczywiście będę.

 

Radny Przemysław Zowczak – jesteśmy nauczeni doświadczeniem po prostu.

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – czy są pytania jeszcze? Proszę Przewodniczący komisji o przegłosowanie projektu uchwały.

 

Radny Krzysztof Mleczko – Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia proszę bardzo, kto jest za?

 

Radny Przemysław Zowczak – Szanowni Państwo czy my głosujemy teraz z poprawkami czy bez poprawek.

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – poprawki nie będziemy głosowali, bo nie mamy mocy sprawczej, bardzo dobrze, że Pan Radny niektóre kwestie podniósł i z którymi Dyrektor, również się zgadza, ale my nie mamy mocy sprawczej żeby w tej chwili to przegłosowywać w sensie takim, na sesji przegłosujemy.

 

Radny Przemysław Zowczak – ja zdaję sobie z tego doskonale sprawę Panie Przewodniczący. Natomiast chciałem, dlatego, to podniosłem abyśmy wszyscy, jako Radni zdawali sobie z tego sprawę, że jeśli zagłosujemy za przyjęciem tego statutu w tym brzmieniu, bo jego zmienić nie możemy i nie możemy nanieść poprawek to po prostu potwierdzimy nieprawdę i fikcję.

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – zatwierdzamy tylko punkt sesji, żeby po prostu ten projekt, materiał dopuścić do obrad sesji.

 

Radny Przemysław Zowczak – rozumiem.

 

Radny Krzysztof Mleczko – proszę członków Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia o przyjęcie proponowanej uchwały pod obrady Radny, kto jest za?

 

Radny Wiesław Gałązka –przepraszam naprawdę, nie możemy w ten sposób formułować pytania do przegłosowania przez komisje. Komisja wydaje opinie na temat przygotowanego materiału. Co chwilę robimy ten błąd.

 

Radny Krzysztof Mleczko – proszę o zaopiniowanie pozytywne zaproponowanego projektu uchwały. Kto jest za ? 2 osoby za. Kto sie wstrzymał? 2 osoby wstrzymujące. Kto jest przeciw? 2 osoby przeciw.

 

Radny Krzysztof Szarzyński – Komisja Rewizyjna, kto jest za pozytywną opinią w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały? 2 członków. Kto sie wstrzymał? 0 członków. Kto jest przeciw? 2 członków.

 

Radny Mirosław Leszczyński – komisja Gospodarki i Finansów- kto jest za pytywaną opinią projektu uchwały? 2 członków. Kto jest przeciwny? 1 członek. Kto sie wstrzymał? 1 członek.

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – w związku z tym, że nie ma Przewodniczącego Woźniaka, to jeśli chodzi o komisję bezpieczeństwa proszę zastępcę.

 

Radny Andrzej Siwek – proszę Komisję Bezpieczeństwa o zaopiniowanie pozytywne. Kto za? 3 osoby. Kto jest przeciw? 3 osoby. Kto sie wstrzymał? 0 osób. (Radny R. Woźniak nieobecny).

 

Ad.3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – przechodzimy do punktu następnego tj. zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r. Państwo Radni jesteście w posiadaniu materiałów, bardzo proszę jeśli chodzi o w prowadzenie Pan Starosta.

 

Starosta Tomasz Barczak – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Więc jeśli chodzi o zmiany w budżecie to przyjmujemy do budżetu 60tys.zł z Gminy Jeziora Wielkie na budowę chodników, natomiast jeśli chodzi o wydatki to 400tys,zł przeznaczamy SPZOZ- owi na sprawy informatyczne czyli zakup komputerów tj .300tys. plus 100 tys. z rezerwy czyli razem 400tys. plus 20 tys. na nowy projekt użytkowy dla Mogilna, dlatego, że ten projekt funkcjonalny który był zrobiony pod operatora czyli pod inwestora z zewnątrz, czyli to co byśmy oczekiwali. Teraz już przystępujemy do realizacji, czyli drugiego punktu uchwały która został podjęta na ostatniej sesji czyli pierwszy punkt realizujemy, drugi to rozbudowa Mogilna i Strzelna, zaczynamy poważnie myśleć co zrobić żeby jak najniższymi kosztami zmodernizować Mogilno dlatego, że robimy to za własne pieniądze. Wtedy liczyliśmy, że przyjdzie inwestor i zrobi co chcemy a teraz będziemy robili to za własne pieniądze i w związku z tym nowy projekt funkcjonalno użytkowy zostanie przygotowany przez dyrektora SPZOZ- u myślę, że na wrześniowej sesji będziemy już uchwalać pieniądze na projekt rozbudowy Mogilna, stąd 420 tys. zł dla SPZOZ.  87 tys. program się pojawił w Urzędzie Pracy który będzie realizowany na 2014/2015 i te 87 tys. przeznaczamy dla Urzędu Pracy. 70.700zł  uruchamiamy rezerwę na zakup tabletów do szkół i inne. Z tym wszystkim wiąże się również WPF.

 

Radny Krzysztof Szarzyński – Szanowni Pastwo, Panie Starosto dokumenty sesyjne otrzymałem w terminie, zgodnie ze statutem natomiast w omawianym projekcie uchwały zabrakło jednej rzeczy i mam pytanie do Pani głównej księgowej. Dlaczego w tym projekcie nie ma uzasadnienia do tej uchwały i kolejne pytanie do Pana Sekretarza. Jakie są zapisy w naszym statucie i regulaminie organizacyjnym odnośnie opiniowania przedmiotowych uchwał Nan sesje Rady powiatu czy to jest Radca Prawny czy Kancelaria Adwokacja?

 

Głowna Księgowa Małgorzata Krygier – Panie Radny bardzo przepraszam ale to kwestia omyłki, jest takowe uzasadnienie, zaraz zostanie przesłane faksem.

 

Radny Wojciech Baran – ja w tej samej sprawie ponieważ nie otrzymałem uzasadnienia, uzasadnienie znajduje się, w uchwale do Wieloletniej Prognozy Finansowej ale jest tam masakryczne, że jeśli tak będzie wyglądało przy uchwale budżetowej to trudno będzie cokolwiek z tego wywnioskować, przynajmniej tak jak Starosta mówił, to takie rzeczy z tego uzasadnienia nie wynikają a to bardzo istotne kwestie na co będą te środki przesunięte w budżecie, jeśli można prosić o takie szczegółowe uzasadnienie uchwały, zacznijmy od tego, że to warunek formalny podjęcia uchwały, ale też jeśli chodzi o informacje na temat tego co zmieniamy.

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały budżetowej?

 

Radny Przemysław Zowczak –ze względu na presje czasu, ja przerzucam swoje pytania z Komisji na sesję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – rozumiem, proszę o przegłosowanie przez Przewodniczących komisji tego projektu uchwały, żeby dziś była procedowana na sesji, bardzo proszę.

 

Radny Mirosław Leszczyński – Komisja Gospodarki i Finansów kto jest za pozytywna opinią?

W wyniku głosowania 3 głosami za, 1 wstrzymujący i przy 0 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę komisja Edukacji.

 

Radny Krzysztof Mleczko – Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wymienionej propozycji uchwały na sesje Rady.

W wyniku głosowania 3 głosami za, 1 wstrzymujący i przy 2 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę.

 

Radny Krzysztof Szarzyński – Komisja Rewizyjna, kto jest za pozytywną opinią.

W wyniku głosowania 3 głosami za, 1 wstrzymujący i przy 0 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – i Bezpieczeństwa.

 

Radny Andrzej Siwek - Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury, kto jest za pozytywną opinią.

W wyniku głosowania 6 głosami za, 0 wstrzymujący i przy 0 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana. (Radny R. Woźniak nieobecny)

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – dziękuję bardzo, jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zdajemy sobie sprawę, że jest ona wynikiem uchwały budżetowej.

 

Ad.5

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – w związku z tym mamy następną uchwałę. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. To ostatni projekt uchwały, okazało się że na ostatniej sesji w uchwale, którą podjęliśmy wkradł się techniczny błąd. Jest dyrektor ZDP Tomasz Werbiński. W związku z tym musimy tą uchwałę jak gdyby dzisiaj podjąć ponownie, ta uchwała podjęta na poprzedniej sesji nie pociągnęła za sobą, żadnych skutków finansowych.

 

Radny Przemysław Zowczak –nie, nie wiemy?

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki –proszę pan Dyrektor lub Sekretarz.

 

Sekretarz Stefan Łukomski – Szanowni Państwo tak jak powiedział Pan Przewodniczący rzeczywiście błąd którego ja również nie dostrzegłem, za co przepraszam. Sprawdziłem projekt uchwały pod względem zapisów odnośnie paragrafów, sprawdziłem, co do przepisów określonych i one się nie zmieniły, uciekły mojej uwadze zapisy w kolumnach. Prawdopodobnie pracownik przygotowujący projekt uchwały zrobił kopiuj – wklej, bo tam były następne, dwie środkowe tabele gdzie miało być faktycznie wpisane na jeden rok i rzeczywiście coś takiego miało miejsce, za co serdecznie przepraszam. Zwłaszcza, ze na Pytanie Radnego Zowczaka zapewniałem, że nie ma zmian. Niestety myliłem się.

 

Radny Przemysław Zowczak  - mam pytanie, czy ta uchwała nasza została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego, czy nie?

 

Sekretarz Stefan Łukomski – tak została opublikowana 26 czerwca, czyli weszła w życie po upływie 14 dni czyli tj.10 lipiec, praktycznie ona skutki prawne wywołuje do momentu wejścia w życie następnej uchwały, którą dziś Radni będą podejmować.

 

Radny Przemysław Zowczak  - no to skutki finansowe Panie Przewodniczący są, dlatego bo przez ten okres dopóki nie zacznie obowiązywać, obowiązuje ta podjęta na poprzedniej sesji a nie zacznie obowiązywać ta nowa dzisiaj przez nas przyjęta, stawki za zajęcie pasa drogowego należy naliczać tak jak my przyjęliśmy to na ostatniej sesji. Dziękuje.

 

Sekretarz Stefan Łukomski – tak i dlatego też rzeczywiście dobrze, że jest ta sesja i jest możliwość zmiany tego. Sadzę, że Rada podejmie tą uchwałę i zostanie niezwłocznie opublikowane w dzienniku urzędowym i skutki prawne będą maksymalnie do końca lipca będą wynikały z poprzedniej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy są inne pytania? proszę o zaopiniowanie.

 

Radny Mirosław Leszczyński – Komisja Gospodarki i Finansów kto jest za pozytywna opinią?

W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 wstrzymujących i przy 0 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę komisja Edukacji.

 

Radny Krzysztof Mleczko – Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. W wyniku głosowania 5 głosami za, 0 wstrzymujących i przy 0 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Komisja Rewizyjna.

 

Radny Krzysztof Szarzyński – Komisja Rewizyjna, kto jest za pozytywną opinią? W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 wstrzymujących i przy 0 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – i Komisja Bezpieczeństwa.

 

Radny Andrzej Siwek - Komisja Bezpieczeństwa, kto jest za pozytywną opinią? W wyniku głosowania 5 głosami za, 0 wstrzymujący i przy 0 przeciwnych uchwała została pozytywnie zaopiniowana. (Radny R. Woźniak nieobecny, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

 

Sekretarz Stefan Łukomski – odpowiem jeszcze Panu Radnemu w Statucie Powiatu Mogileńskiego w par.25 ust.2 jest zapis, że projektu uchwał powinny zawierać adnotację o zgodności pod względem formalno prawnym. Natomiast w Regulaminie organizacyjnym Starosta Powiatowego w par.36 ust.2 jest zapis, projektu uchwał rady przedkładają wydziały przedkładają Zarządowi po uprzednim przeanalizowaniu przez obsługę prawną.

 

Radny Przemysław Zowczak – Szanowni Państwo pierwsze moje zastrzeżenie, właściwie prośba, apel Panie Przewodniczący !

 

Ad.6

Przewodniczący  Rady Powiatu   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.          

 

                                                                       Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                      

Jan Bartecki

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 14:08:10
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 14:10:03
Ostatnia zmiana:2014-09-12 14:10:29
Ilość wyświetleń:135
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij