Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 53/14

      Protokół  Nr  53/14

                                                           z posiedzenia

   Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury 

                               i

                 Komisji  Rewizyjnej 

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                   z dnia 21 maja 2014r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji   Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury Rafał  Wożniak. W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2013r. oraz przedstawienie  projektu uchwały o ich zatwierdzeniu  - dyskusja.

4.       Przedstawienie  uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2013 rok, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013   - dyskusja.

5.       Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego oraz sprawozdania z realizacji celów Fundacji za 2013 rok.

6.       Przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego   SPZOZ w Mogilnie za   rok  2013 i  I kwartał  2014r.

7.       Przedstawienie   projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

9.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

10.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

11.   Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

12.   Sprawy  różne.

13.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  Bezpieczeństwa   i Infrastruktury  przyjęła   porządek  posiedzenia.( za  głosowało  6  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się. (nieobecny  W. Baran )

Komisja Rewizyjna   za  głosowało  4 członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad.3

Przewodniczący Komisji  wspólnych   powiedział, że  otwiera   dyskusje ponieważ   wszyscy  członkowie Komisji    otrzymali    materiały  dotyczące  wykonania  budżetu   oraz  opinię   RIO w  Bydgoszczy  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu  sprawozdaniu   z wykonania  budżetu  Powiatu  za  2013rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński  poinformował, że  Komisja  kontrolowała  i  badała  plan finansowy   i  jego  realizację  pod  względem  merytorycznym  i  celowym. W  dniu  6  maja  br.   Komisja   jednogłośnie   podjęła  uchwałę    dotyczącą  wykonania  budżetu  i  absolutorium  dla  Zarządu.

Przewodniczący  Komisji  Rafał Woźniak   powiedział, że w  związku z  tym  że  nie  ma  pytań, poddał  wykonanie  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  6  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.(nieobecny  W. Baran )

Komisja Rewizyjna:

Za  głosowało  4  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak   przedstawił  projekt   uchwały  w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2013 rok, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013   - dyskusja.

Przewodniczący  stwierdził, że  nie  widzi  pytań,  w  związku  z  tym  poddaje  projekt  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  3  członków, przy   0  przeciwnym  i  3  wstrzymującym  się. (nieobecny  W. Baran )

Komisja Rewizyjna:

Za  głosowało  3  członków, przy   0  przeciwnym  i  1  wstrzymującym  się.

ad.5

Przewodniczący Komisji poprosił Prezesa  Zarządu  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego Andrzeja  Chełminiaka  o  przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego oraz sprawozdania z realizacji celów Fundacji za 2013 rok.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  pytań,  sprawozdanie  przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6

Przewodniczący Komisji  poprosił Dyrektora  SPZOZ Michała  Ogrodowicza   o  przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w Mogilnie za   rok  2013 i  I kwartał  2014r.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

ad.7

Przewodniczący  Komisji  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013., następnie  poddał  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  6  członków, przy   0  przeciwnym  i  1  wstrzymującym  się.

Komisja Rewizyjna:

Za  głosowało  3  członków, przy   0  przeciwnym  i  1  wstrzymującym  się.

ad.8

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014, jednocześnie  dodała, że  zmiany dotyczą  w  rozdziale  szpitale, kwotę  27 000,00 zł  przeznacza  się  na  wkład  własny  w  ramach  działania  3.2 , „Doposażenie  oddziału  ginekologiczno położniczego  Szpitala  Powiatu  Mogileńskiego  oraz  przesunięto  realizacje  zadania „Projekt  funkcjonalno – użytkowy  dotyczący  budowy  Specjalnego  Ośrodka Rewalidacyjno  Wychowawczego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  z autyzmem z  ZSP Szerzawy na  Starostwo  Powiatowe  oraz  dokonano  zmiany  nazwy  zadania w  drogach  powiatowych.

Przewodniczący  Komisji poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  7  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.

Komisja Rewizyjna:

Za  głosowało  4  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.

ad.9

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

Przewodniczący  Komisji poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  7  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.

Komisja Rewizyjna:

Za  głosowało  4  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.

ad.10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która  zostanie  zaciągnięta  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej  w  ramach  Samorządowego  Programu  Pożyczkowego i zostaje   przeznaczona  na  pokrycie  deficytu  budżetowego  Powiatu  Mogileńskiego.

Przewodniczący  Komisji poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury :

Za  głosowało  7  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.

Komisja Rewizyjna:

Za  głosowało  4  członków, przy   0  przeciwnym  i  0  wstrzymującym  się.

ad.11

Przewodniczący  Komisji    poprosił pana  Starostę  Tomasza  Barczaka    o  przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński  powiedział, że  odbyły  się  4  spotkania  z  operatorami  i  przedstawili  różne  propozycje, natomiast ja  uważam, że  należałoby  zacząć  od zmiany   dyrektor, dlatego   chciałbym  uprzedzić, że  zbieramy   podpisy  o  odwołanie  Dyrektora  SPZOZ.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  po to  odbyły  się  spotkania  aby  przybliżyć  firmy  , które  działają  na  rynku  i  działają  w  szpitalnictwie. Na  ostatnim  spotkaniu  Związku  Powiatów  Polskich  rozmawialiśmy  o tych  powiatach,  które  przystąpiły  do  umów  z  operatorami,  że    zadowolone  z  ich  działalności. Zarząd  Powiatu  przygotuje  takie  wyliczenie   gdybyśmy  mieli  sami  prowadzić  działalność  leczniczą, łącznie  z  kwotami  kredytów, które  należałoby  zaciągnąć, ale  ja  myślę, że  byłoby  lepiej    gdyby  prowadził  to operator  i  płacił  nam  czynsz  dzierżawy.

ad. 12

W  sprawach różnych  - Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan   Bartecki  poinformował, że  w  czerwcu  odbędzie się  sesja,  na  której  będą  przedstawione  projekty  uchwał, klubu  PO i  Zarządu  Powiatu  dotyczące  kierunku  działań  w  zakresie  działalności  leczniczej SPZOZ , przed  sesją  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji , o  terminie  powiadomi  biuro  rady.

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  poinformował, że  radni  otrzymali  zaproszenia  na  spotkanie  w  sprawie  ZIT – u , które  odbędzie  się   2  czerwca  br.  o godz.   15.00 w  kinie  „Wawrzyn”.

ad. 13

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                       

             

 Przewodniczący Komisji 

        Wspólnych 

 

      Rafał   Woźniak

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 13:44:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 13:48:40
Ostatnia zmiana:2014-09-12 13:49:34
Ilość wyświetleń:219
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij