Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 52/14

` Protokół  Nr  52/14

                                                                     z posiedzenia

                                    Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

                                                         Komisji  Rewizyjnej 

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                   z dnia  24 kwietnia   2014r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury Rafał  Woźniak .

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji wspólnych,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie Strategii Promocji Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2020 wraz z kalendarzem imprez promujących Powiat Mogileński w 2014 roku.

4.       Przedstawienie analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2013 rok.

5.       Przedstawienie sprawozdania za 2013 rok z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Mogilnie wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych przekazanych przez  Powiat Mogileński na prowadzenie biblioteki powiatowej.

6.         Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2013

        roku.

7.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2013.

8.       Przedstawienie informacji  o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

9.       Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2013 rok dla Powiatu Mogileńskiego.

10.   Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

11.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

12.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

13.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku wojewódzkiego.

14.   Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

15.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisje  przyjęły   porządek  posiedzenia  jednogłośnie.

 

 

 

ad.3

Przewodniczący  Komisji wspólnych  Rafał Woźniak poprosił  o  przedstawienie    Strategii Promocji Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2020 wraz z kalendarzem imprez promujących Powiat Mogileński w 2014 roku.

Podinspektor  Karol  Nawrot  przedstawił  główne  kierunki  strategii.  Strategia  Promocji   skierowana  jest  do  turystów, mieszkańców  i  tzw. marketingu  szeptanego.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej Krzysztof  Szarzyński  stwierdził, że    dane  statystyczne, ale  nie  ma  dofinansowania  z gmin  i powiatów  ościennych.

Podinspektor  Karol  Nawrot  odpowiedział, że   nie  ma  takich  dofinansowań, jedyne  wsparcie  finansowe  otrzymujemy  od   Stowarzyszenia  „Sąsiedzi”.

ad. 4

Przewodniczący  Komisji wspólnych  Rafał Woźniak  poprosił  Z- cę  Komendanta Państwowej  Powiatowej Straży Pożarnej  w  Mogilnie  Radosława  Gałczyńskiego o  przedstawienie analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2013 rok.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański pytał, czy  jest  prowadzona  statystyka  podpaleń?

Przewodniczący Rafał Woźniak  pytał, czy  sprawcy  podpaleń  traw są  karani?

Z- ca Komendanta Radosław  Gałczyński  odpowiedział, że  jest to odnotowane, a kara  za  wypalanie traw  to  500zł.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.7

Przewodniczący  Rafał  Woźniak  poprosił  Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie   Macieja  Matuszkiewicza  o  przedstawienie sprawozdania z działalności PINB –go   w Mogilnie za rok 2013.

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  pytał, czy  budynek  przy  ul. Inowrocławskiej  w  Strzelnie  będzie  rozebrany?

Powiatowy  Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz  odpowiedział, że  wystąpił  do  sądu  o  kuratora   i  nic, nie  chcę  tego komentować, może  jedynie  Gmina  Strzelno  pomoc  w  tej  sytuacji.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 8

Przewodniczący Komisji  poprosił  p.o. Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Tomasza  Werbińskiego o  przedstawienie   informacji  o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

p.o. Dyrektora  Tomasz  Werbiński  poinformował, że  na  zimowe  utrzymanie   wydano  400 tys. zł, a  w  budżecie  zaplanowano  650 tys. zł,  nie  jest  dobrze  ponieważ  jak  wiemy  zimy  bywają  różne już  na początku .

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 9

Przewodniczący  Komisji   poprosił panią  Urszulę  Piwek – Brejecką  Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  przedstawienie   oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku, 

Powiatowy  Inspektor  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej  w  Mogilnie   Urszula  Piwek -  Brejecka   powiedziała, że  jeśli  chodzi  o  bezpieczeństwo sanitarne Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku  pod  względem  zdrowotnym  nie  było  szczególnych  zagrożeń.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński  powiedział, że pochwaliła  pani  w  Strzelnie  gospodarkę   odpadami ,a  co  z  jakością  wody?

Powiatowy  Inspektor  Urszula  Piwek -  Brejecka   odpowiedziała, że  wodę  określamy  jako  dopuszczalną  do  spożycia,  jest  oceniana  jako  uzdatniona, spożywając  wodę  w  Strzelnie  nie  znaczy  że  jesteśmy  narażeni  na  zagrożenie  zdrowia. Trwa  budowa  nowej  stacji  uzdatniania  wody, w  dalszej  kolejności  powinna  być  wykonana  wymiana  sieci  wodociągowej.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński  pytał, jak  wygląda  sprawa  kąpielisk ?

Powiatowy  Inspektor  Urszula  Piwek -  Brejecka   odpowiedziała, że  przed  zgłoszonym  otwarciem  sezonu  w  Przyjezierzu  pobieramy  próbki  wody  do  badania i stwierdzamy, czy  kąpielisko  może  być  otwarte,  natomiast jeśli  chodzi  o  miejsca  przeznaczone  do kąpania, to  one  musi  zgłosić  dana  gmina, która  porządkuje  to  miejsce   i  na  jej koszt  wykonujemy  badanie  wody.

Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak  pytał, czy  badana  jest  woda  w  basenie?

Powiatowy  Inspektor  Urszula  Piwek -  Brejecka   powiedziała, że  woda  jest  pod  kontrolą  , wymogi są  takie  same  jak  do  spożycia.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.10

Pracownik  socjalny Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie   Aleksandra  Jackowska 

przedstawiła  ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2013 rok dla Powiatu Mogileńskiego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 11

Skarbnik Powiatu   Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  poinformował, że  zmniejszą  się  o  3  oddziały   nasze  szkoły  w  najbliższym roku  szkolnym , dlatego aby iść temu  naprzeciw  rozważamy   przystąpienie  do  wspólnego  projektu  budowy  ośrodka   dla  dzieci  autystycznych  z  Gminą   Mogilną, która  planuje  budowę  przedszkola  dla  dzieci  autystycznych przy  ul. Konopnickiej w  Mogilnie, dlatego  w  projekcie  uchwały budżetowej  zaplanowaliśmy  12 tys. zł  na  wizualizację.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński  pytał, czy  to na  wizualizację, czy  na  projekt?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  na  wizualizację.

Przewodniczący  Komisji    wspólnych  poddał  projekt  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury:

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0  wstrzymujących  się.

Komisja  Rewizyjna 

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0  wstrzymujących  się.

ad. 12

Skarbnik  Karina  Kostyra   następnie  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023, który  jest  konsekwencją  zmian

budżecie.

Przewodniczący  Komisji    wspólnych  poddał  projekt  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury:

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0  wstrzymujących  się.

Komisja  Rewizyjna 

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 0  wstrzymujących  się.

ad. 13

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na

działanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

Przewodniczący  Komisji  powiedział, że  uzasadnienie  w  sprawie  skargi  jest  wyczerpujące.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 14

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia

powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku wojewódzkiego, 

jednocześnie  dodał, że  bezpośrednio  nie  dotyczy  to  naszych  okręgów  wyborczych, ale  w 

powyższej  sprawie   zwrócił  się  do  nas  Marszałek   Województwa  Kujawsko  -Pomorskiego  o 

wywołanie   takie  uchwały. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  poinformował, że  w  okresie  międzysesyjnym  ruszyła  okablowanie  do  informatyzacji  SPZOZ – u , fizycznie  powinno  być  zakończono w  październiku , w  czerwcu  ogłoszenie  przetargu na wybór  dostawcy  sprzętu, następnie  szkolenia  pracowników, uruchomienie  programu  I kwartał 2015r. Ponadto  w  maju  odbędą  się  spotkania  z  firmami operatorskimi, aby  przedstawiły  dotychczasowy  swój  dorobek  w  zakresie  działalności  leczniczej.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał, czy  jest  już  projekt   uchwały    w  zakresie -  bo  firmy  będą  sobie  wymyślać  różne   propozycje?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz ,odpowiedział, że  można  sobie  wymyślać  różne  zapewnienia  bankowe, i  inne,   organ  założycielski  decyduje.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, czy  nie jest tak  że  projekt  przygotowuje  się  pod  danego  operatora ?   - a  co  z  wizją  ośrodków  zdrowia?

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński  pytał, czy  SPZOZ wywiąże  się  z  umowy  z  Urzędem  Marszałkowskim  jeśli  chodzi  o  wydatkowanie  środków  unijnych, jak  wiemy   potrzebny  jest  wkład  własny , wyposażenie  gabinetów  lekarskich , problemy  kadrowe , budynki    warunkowo  dopuszczone  do  użytkowania.

ad. 15

Przewodniczący   Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                                     

                                                                                             Przewodniczący

                                                                        Komisji   Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

 

                                                                                            Rafał      Woźniak

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 13:41:54
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 13:42:40
Ostatnia zmiana:2014-09-12 13:43:30
Ilość wyświetleń:258
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij