Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 50/14

 

Protokół Nr  50/2014

ze wspólnego posiedzenia  Komisji  stałych

Rady Powiatu w Mogilnie

14 luty 2014r.

Posiedzenie  prowadził i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki. Serdecznie witam na posiedzeniu stałych Komisji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu zwrócił się do mnie w dniu 10 lutego br. o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie,

a.    stwierdzenie kworum.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Zakończenie.

Myślę, że przegłosujemy porządek komisji  w  którym będzie:

 

 1. Otwarcie,
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

 

Kto z państwa radnych, członków komisji jest za tym, żeby w tym kształcie przebiegały obrady komisji? W wyniku głosowania 15 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących prządek obrad został przyjęty.

 

Dalsze prowadzenie posiedzenia komisji poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki.

 

Ad.3,4,5

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: Pierwsza uchwała  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014 rok. Kilka słów może Pani Skarbnik powie  na temat tej uchwały.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra , ta zmiana w budżecie związana jest z przyjęciem do realizacji tego projektu. O czym ten projekt jest to bardziej może powie  pan Andrzej Konieczka, natomiast ja mogę powiedzieć tutaj, że faktycznie przyjmujemy 749 686,00zł i to jest wartość, którą uzyskamy w ramach projektu związanego z wyrównaniem szans edukacyjnych i zapewnieniem wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie. Cała wartość projektu to jest 1 103 366,00 zł. To jest projekt na dwa lata. Na rok 2014 i 2015. Z tego w 2014 będzie do wydatkowania 798 434,00 zł z tym, że właśnie 749 686,00 zł to jest w formie dotacji, natomiast 48 748,00 zł to jest wkład własny. I ten wkład własny pieniężny bierzemy tutaj z rezerwy celowej oświatowej. I to jest też tutaj w ramach tej uchwały, tzn. łącznie jest do wydania, 192 000,00 zł, z tego 188 176,00 zł to uzyskane w formie dotacji i musimy dołożyć jeszcze 4 558,00 zł. i w sumie to będzie 192 734,00 zł i to jest do wydania na 2015r. i taka kwota jest ujęta w WPF-ie bo to zadanie jest na 2 lata więc wprowadzane jest do naszego WPF-u do przedsięwzięć jako zadanie, żebyśmy mogli w ogóle działać na 2 lata, podpisywać zobowiązania.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, mam pytanie do Państwa Radnych. Czy jako członkowie poszczególnych komisji macie jakieś pytania może jeszcze do Pani Skarbnik?

 

Radny Krzysztof Szarzyński , płacimy drugi raz do Zarządu Dróg Powiatowych tak? do MELBUD-u kwotę 147 000,00zł, tak?

 

Skarbik Karina Kostyra, tak.

 

Radny Krzysztof Szarzyński , a jak daleko jest sprawa odzyskania tych środków z pierwszej transzy?

 

Pani Skarbnik, w  temacie tak powiem Pan Mecenas się tutaj orientuje, tzn. orientuje, jest tutaj pełnomocnikiem.

 

Adwokat Wojciech Mańkowski , proszę Państwa, trudno powiedzieć czy jest do odzyskania czy nie, zależy na czyj rachunek to trafiło. Bo w tej chwili toczy się postępowanie karne, dochodzenie jest na takim etapie, iż prokuratura uzyskała zwolnienie banku z tajemnicy bankowej i zwróciła się do tegoż banku, czyli to jest prawdopodobnie WBK o podanie właściciela  posiadacza rachunku bankowego, na który przetransferowano tą kwotę i na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma odpowiedzi z banku, kto jest właścicielem rachunku. Jeżeli się o tym dowiemy to będziemy mogli ewentualnie jakiś czynnik założenia czy to jest do odzyskania czy nie. Obawiam się, że to może nie być do odzyskania, gdyż trudno powiedzieć aby to była jakaś pomyłka bo gdyby ktoś pomyłkowo otrzymał  taką kwotę to by pewnie ją zwrócił. Natomiast okoliczności tej sprawy wskazują raczej nie, bo to wpłacono tak non operanti czyli sposób działania tego sprawcy jest taki, iż wskazał rachunek tej firmy która była w upadłości posługując się pieczęcią firmy z Marcinkowa także z upadłością podpisał, nie podpisał, napisał że zwraca się z informacją o podanie tego o zmianie rachunku bankowego jako syndyk. No i wobec tego jest działanie, że tak powiem z premedytacją. To już z pierwszych okoliczności można to wnioskować. A zatem może się okazać, iż sprzedaż tego rachunku to jest jakiś tzw. słup tak? Który użyczył dowodu osobistego do założenia rachunku. Z resztą państwo się orientujecie że w tej chwili rachunek założyć to można przez Internet w banku. To nie ma problemu żadnego i trudno w tej chwili przewidywać czy ta kwota będzie do odzyskania. Za wcześnie jeszcze jest. Tak to w tej chwili wygląda. Może dla Państwa ciekawości podam jedną rzecz, że nie jesteśmy jedyną ofiarą tej osoby. Mówię to nieformalnie w tej chwili, bo uzyskałem taką informację od syndyka, który powiedział, że w podobnym położeniu jest Gmina Ciechocinek. Ta sama osoba i też zlecenie wykonywane było na rzecz Gminy Ciechocinek przez przedsiębiorstwo w Marcinkowie. I jaka kwota? Prawdopodobnie wyższa, bo wyższe było zlecenie.

 

Radny Krzysztof Szarzyński, w takim razie mam pytanie do Pana Starosty. Czy za zaistniałą sytuację wobec osoby czy osób odpowiedzialnych właśnie za tą sytuację zostały wyciągnięte konsekwencje?

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, Panie Starosto, możemy jeszcze raz prosić, bo tutaj nie było słychać, dobrze czy ktoś jeszcze ma pytania do uchwały związanej ze zmianą budżetu?

 

Adwokat Wojciech Mańkowski , ja może coś powiem na ten temat. Na temat tych konsekwencji to za wcześnie o tym mówić, bo właściwie dopóki nie zostanie ustalony sposób działania i wszystkie osoby, które brały udział w tym że tak powiem zdarzeniu dawno karnym trudno mówić o odpowiedzialności kogoś z Zarządu Dróg w tej chwili. Poza tym teoretycznie, ściśle teoretycznie Proszę Państwa ta odpowiedzialność może się sprowadzać tylko do odpowiedzialności ewentualnie materialnej do wysokości 3- miesięcznego wynagrodzenia. Na pewno nie spowoduje uzyskania rekompensaty za utracone pieniądze. Chyba, że ustalono by niespornie, iż ktoś uczestniczył w tym i odpowiada na zasadzie winy i wtedy odpowiada w pełnej wysokości, ale to jest ścisła teoria, abstrakcja zupełnie. Natomiast nie jest związane to z tym przypadkiem. Więc trudno mówić tutaj o odpowiedzialności kogoś w tej chwili za tą sytuację.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Proszę Pan Radny Wojciech Baran.

 

Radny Wojciech Baran, dziękuję, ja mam takie pytanie, czy ewentualnie można by tę uchwałę podzielić na dwie uchwały? Wyciągnąć tę sprawę tutaj w odrębną uchwałę. Wydaje mi się że można tę uchwałę podzielić na dwie, ponieważ te dwie sprawy nie są ze sobą funkcjonalnie jakoś powiązane  więc proponowałbym, żeby tutaj rozwiązać tę sprawę bo część radnych może mieć wątpliwości co do zasadności tego, żeby tutaj ponowną kwotę w wydatkach planować na ten rok skoro sprawa jeszcze nie jest do końca wyjaśniona, pytanie formalne.

 

Adwokat Wojciech Mańkowski, proszę Państwa, ja może to wyjaśnię. Bo jeżeli Państwo będziecie zwlekać ewentualnie, to oczywiście nie jest moja sprawa, ja tylko uzasadnię, jakie to może mieć reperkusje. To roszczenie syndyka masy upadłości tego przedsiębiorstwa, ono stało się wymagalne, co do waszego wyzwania. Nie zapłacenie tej kwoty powoduje narastanie należności ubocznych w postaci odsetek ustawowo tak? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli, a już mamy w Zarządzie Dróg takie wezwanie ponowne do zapłaty tej kwoty narazimy się na koszty postępowania. Te koszty postępowania to już panu przybliżę, z resztą Pan Radny Baran zorientowany jest, jakie to mogą być koszty przy 150 000,00 zł. To już mówię 3 600,00 zł koszty zastępstwa prawnego 5% od tej kwoty, czyli to jest ok. 7 000,00 zł to są opłaty sądowe, czyli to już jest dodatkowe 12 plus odsetki, no około 20. W związku z tym, a to że jeżeli nawet popełniliśmy błąd i przekazaliśmy to na konto innej osoby trzeciej nie zwalnia nas z zapłaty tego zobowiązania. W związku z tym żadnej racji nie ma powstrzymywanie się od uregulowania tego długu. Jeżeli okaże się, że jest sprawca tego całego nieszczęścia to powiat będzie dochodził. Bo tutaj nie ma żadnych relacji poza relacjami typu Powiat Mogileński – upadła spółka. To jest nasz wierzyciel i my musimy im te pieniądze zapłacić. W związku z tym teraz się przemawiają za tym, żeby to jak najszybciej zrobić, bo już jak powiedziałem, jesteśmy właściwie w zwłoce z zapłatą tego wynagrodzenia do masy upadłości.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, czy jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Proszę bardzo. Pan Radny Wojciech Baran.

 

Radny Wojciech Baran,  ja rozumiem doskonale sytuację, tylko moje pytanie bardziej było tutaj do Pani Skarbnik technicznie . Czy można by było dwie sprawy, no bo tu mamy sprawę, którą no nie mamy wątpliwości po to się dzisiaj spotkaliśmy żeby te środki uchwalić na realizację tego zadania. Tutaj dopisano kolejny punkt, ta sprawa jest bardziej wątpliwą związaną z tymi środkami. Trzeba zapłacić wierzycielowi. Moje pytanie. Czy nie można tego zrobić w dwóch uchwałach po prostu. Nie Radni przelali pieniądze na złe konto, nie Radni teraz powinni szukać wyjścia z rozwiązania, wyjścia z sytuacji, rozwiązania z sytuacji.  Panie Starosto, Pani Skarbnik, pytanie jest takie czy nie można by było tego zrobić ewentualnie w dwóch uchwałach. Propozycję taką. Jedna uchwała dotyczy środków dotyczących programu ,,Wyrównanie Szans Edukacyjnych”. Druga również do budżetu dotyczy zmiany w planie wydatków.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra, wie Pan co, no jeżeli to by miało być dwoma osobnymi uchwałami. Nie wiem czy to ze względu na to że tak powiem wynik głosowania. No zapłacić to musimy bo tak mówiąc kolokwialnie ściga nas syndyk bo syndyk twierdzi, że do niego pieniążki nie dotarły. Jesteśmy jakby zobowiązani do zapłacenia tego. Ja nie mogę przelać pieniążków nie mając czegoś w budżecie, tzn. czegoś, nie mając zaplanowanych środków w budżecie.

 

Radny Wojciech Baran, ale ja nie mówię czy ta uchwała przejdzie czy nie no bo nie wiem tego.

 

Pani Skarbik Karina Kostyra,  bo jaki jest sens robienia dwóch uchwał? Bo jest jedna uchwała i wprowadzamy druga uchwałę.

 

Radny Wojciech Baran, no bo tutaj w rozmowie z częścią Radnych wynika z tego, że nasze zdanie jest takie, że my już raz podjęliśmy decyzję co do wypłaty tych, tej kwoty bodajże zawierając budżet na rok 2013 teraz mamy podobnie jakoś tutaj sytuację że tak powiem rozwiązywać, wątpliwości myślę nie budzi pierwsza część uchwały dotycząca wyrównywania szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i tutaj wszyscy myślę są skłonni tą kwestię poprzeć i te zmiany w budżecie tutaj poprzeć ale ta druga część myślę, że z taką aprobatą już się nie spotyka.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra , tzn. ja rozumiem, jeżeli nie spotka się z państwa aprobatą to my tych pieniążków nie możemy przelać. No nie można przelać pieniążków, jeżeli nie ma ich w planie finansowym. Jeżeli nie przelejemy pieniędzy, czyli nie zapłacimy, to czekają nas te sankcje, o których mówił tutaj Pan Mecenas. Skierowanie sprawy do sądu i przyjdzie nakaz sądowy i trzeba będzie zapłacić a jak nie to pójdzie dalej windykacja do komornika i komornik nam zajmie sejf. Zajmie nam konto plus jeszcze koszty komornicze i te koszty, o których tutaj mówił Pan Mecenas. My, te na koniec roku tą kwotę, która została przelana tutaj u nas, jeśli chodzi o księgowania przyjmujemy, jako należności. Czyli będziemy wykazywać je, jako należność, którą będziemy dochodzić tutaj przed sądem. To się jakby przemianowało ta należność, ta kwota, która została zapłacona przeksięgowana została, jako należność. I tutaj no mówię powstają na koniec roku zobowiązania. My mamy zobowiązanie, ponieważ nie jest to uregulowane. Mało tego, ta kwota została doliczona do naszego długu zgodnie z rozporządzeniem o tytułach dłużnych. Zobowiązania wymagalne, bezsporne. Dzisiaj jeszcze tutaj dyskutowaliśmy z Panem Mecenasem czy to jest, aby bezsporna kwota do zapłacenia. Bezsporne zobowiązania stają się zobowiązaniami wymagalnymi i ja muszę je doliczyć do długu. Czyli oprócz tego, co mamy na koniec roku kredyty tam 2 000 69,00 zł doliczamy, dobijamy kwotę 147 000,00zł  i to jest nasz dług. No tutaj rozważamy, że to jest bezsporne, bo syndyk, jako właściwy odbiorca należności, tych należności nie dostał. One gdzieś poszły, ale nie na konto właściwego podmiotu. Proszę Państwa obawa jest taka, że może się okazać, że ten syndyk już dostał te pieniążki. Pewnie o tym pan tutaj myśli, że no tak możemy. Jeżeli się okaże faktycznie, że dostał to będzie musiał to oddać.

 

Radny Wojciech Baran, jeszcze mam takie pytanie, czy nie ma takiej procedury w Starostwie, że jak taką dużą kwotę się przelewa a następuje z dnia na dzień zmiana konta i się potwierdza, weryfikuje jakoś ustawę? to tak dziwnie wygląda.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra , no akurat pieniążki poszły z Zarządu Dróg. No nie mniej jednak to nie ma tutaj znaczenia, z którego że tak powiem konta poszły i kto tam przelał te pieniążki, ale no to, wie Pan co, często jest tak, że mamy jakieś nie wiem, rozliczenia z daną firmą, zmieniają rachunek bankowy, przysyłają informację, że prosimy albo na fakturach często pisze: Uwaga zmiana rachunku bankowego i proszę przelać na to i na to. No, często mówię, ten kto tak w obrocie takim tutaj, w podmiocie działalności operuje to tak się zdarza. No teraz na pewno każdy jest bardziej wyczulony, ale nawet, jeżeli byśmy tak zadzwonili czy ktokolwiek by zadzwonił to pewnie uzyskałby informację taką, że no proszę przelać, bo jest zmiana rachunku bankowego.

 

Radny Wojciech Barczak, to ja dalej pytam w takim razie Pani Skarbnik? jest możliwość, żeby to w dwóch uchwałach zrobić czy nie?

 

Skarbnik Karina Kostyra , proszę Państwa, ja nie wiem czy mogą być dwie uchwały na jednej sesji w sprawie budżetu, jeżeli  mamy  zamiar tego  nie przegłosowania to mówię, że jeżeli nie będzie przegłosowane to stoimy dzisiaj w miejscu, ja nie mogę tego przerwać.

 

Radny Wojciech Baran, ale proszę Pani, jak to rozumieć teraz nie wiadomo, może Radni przegłosują. Zarząd ma większość może przegłosować nie?

 

Skarbnik Karina Kostyra, ja myślę że, no nie wiem, jest porządek obrad, jest wprowadzona jedna uchwała i czy druga uchwała to nie wiem czy by mogła być.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, Szanowni Państwo, trwa w tej chwili komisja. Proponuję, jeżeli są jeszcze pytania odnośnie tej uchwały. Proszę bardzo Pan Radny Szarzyński.

 

Radny Krzysztof Szarzyński, mam pytanie do pani Skarbnik w związku z zaistniałą sytuacją, jakie to skutki są do budżetu . Rozumiem, że ta kwota została z czegoś zdjęta tak?  Gdzieś te 147 000,00zł  będzie brakować, natomiast z drugiej strony nie wiem, czy dobrze panią zrozumiałem, że ta kwota, którą zapłaciliśmy złodziejowi w roku ubiegłym jest zaksięgowana na należnościach tak?

 

Skarbnik Karina Kostyra,  no przeksięgowaliśmy ją jako naszą należność bo będziemy jej się domagać.

 

Radny Krzysztof Szarzyński, tak ale tu jest należność z drugiej strony bezsporna, tak jak jest, bo z tego co Pan Mecenas powiedział, to my nie wiemy czy my ściągniemy tą należność bezsporną.

 

Adwokat Wojciech Mańkowski: Należność jest bezsporna Panie Radny, gdyż myśmy nienależnie świadczyli na rzecz. Będąc przekonani, że świadczymy syndykowi myśmy spełnili świadczenie na rzecz osoby, innej. Nie wierzyciela. W związku z tym jest to tzw. świadczenie nienależne, które podlega zwrotowi, ta kwota cała. I w związku z tym jest to ujęte jako należność, prawidłowo. To jest bezsporne, ale nie wiem czy my to odzyskamy. To jest inne zupełnie zagadnienie.

 

Radny Krzysztof Szarzyński, czy nie możemy poczekać do czasu zakończenia postępowania?

 

Adwokat Wojciech Mańkowski, można poczekać oczywiście z wszelkimi konsekwencjami, że do tego czasu syndyk wystąpi z procesem, o którym mówiłem i zanim się sprawa skończy to syndyk wyegzekwuje te pieniądze z odsetkami, z kosztami procesu i to będzie mówił, jak mówię 20 000,00 zł bo komornik nie patrzy czy Państwo uchwaliliście w budżecie te pieniądze czy Inie. Jeżeli nie będzie majątku jakiegoś innego no to będzie egzekucja z nieruchomości. Najprościej jest egzekwować z rachunku bankowego. Dla komornika nie ma to znaczenia w ogóle czy jest uchwała czy jej nie ma, czy Państwo myślicie o tym, aby wprowadzić te pieniądze na zaspokojenie tego syndyka czy też nie. No takie są reguły. Z resztą nie mogą być inne. Jeśli wierzyciel nie może ewentualnie oczekiwać na pieniądze tylko dlatego, że jakiś organ samorządu nie podjął uchwały. Pewność obrotu tego wymaga, żeby jemu to zapłacić, jemu się należy.

 

Wiceprzewodniczący Rady powiatu Bartosz Nowacki, dobrze, proszę bardzo, pan Wojciech Baran był pierwszy, Panie Radny.

 

Radny Wojciech Baran, jeszcze takie mam pytanie, a co się stanie, jeśli się okaże, że ktoś przypadkowo dostał tą kwotę, znaczy osoba zupełnie postronna i zużyła ją? I bezpodstawne wzbogacenie i zużycie tych pieniędzy.

 

Adwokat Wojciech Mańkowski, no to nie odzyskamy Panie Radny tych pieniędzy. No bo co? To jest prosta odpowiedź. Jeżeli złodziej nie będzie miał pieniędzy, je skonsumuje, okaże się że jest jedyną osobą co do której, którą oskarżono no to nie odzyskamy. To jest oczywiste, ale to nie zwalnia nas z zapłaty tego długu, tego długu który mamy.

 

Radny Krzysztof Szarzyński, czyli panie mecenasie, nie będzie osoby odpowiedzialnej, winnej za zaistniałą sytuację. Rozumiem, że w każdym zakładzie pracy obowiązuje odpowiedni obieg dokumentacji, jest zatwierdzenie, jest akceptacja przelewu, jest sprawdzenie z umową, zmiany rachunku bankowego. Czyli tutaj ktoś z pracowników nie dopełnił swojego zadania tak?

 

Adwokat Wojciech Mańkowski, panie Radny być może tak jest ale jak powiedziałem to nie jest żadna satysfakcja, zwłaszcza że jak powiedziałem, my możemy co najwyżej kogoś, kogoś powiedzmy w związku z tym próbować ukarać, próbować odzyskać, ale co my możemy odzyskać? My możemy odzyskać 3- miesięczne wynagrodzenie tej osoby, jeżeli ona spowodowała szkodę. Ja mówię, są przypadki, kiedy mamy do czynienia z pełną odpowiedzialnością tej osoby, ale my musimy udowodnić, że ona popełniła przestępstwo bądź ewentualnie w inny umyślny sposób spowodowała szkodę. Więc ja tutaj nie chcę, nie chcę mówić, że to sprawa jest zamknięta już, że tam ewentualnie nie można badać tych okoliczności, o których Pan Radny mówi. Czy postępowano zgodnie z obiegiem dokumentów itd. itd. ale to już jest, mleko się rozlało i w związku z tym no jest, jak jest.

 

Radny Wojciech Baran, ja jeszcze takie mam pytanie, czy w związku z tym zdarzeniem Zarząd Powiatu bądź kierownictwo Zarządu Dróg Powiatowych podjęło jakieś działania, które mają zapobiec w przyszłości takim sytuacjom? Tzn. jakieś zarządzenie, nie wiem, inną decyzję, która by zabezpieczała przed tego typu sytuacjami czy ciągle jesteśmy narażeni na to, że ktoś zmieni konto i możemy stracić kolejne środki z budżetu Powiatu?

 

Starosta Tomasz Barczak,  tak po tym zdarzeniu rzeczywiście kierownictwo zostało uczulone, żeby sprawdzać no już dokładnie, doszczętnie, żeby uniknąć ale to tyle.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, proszę bardzo, pan Radny.

 

Radny Wojciech Baran, żadnego w formalnie  dokumentu nie ma, tylko po prostu takie?

 

Starosta Tomasz Barczak, są formalne dokumenty, jest  obieg dokumentów, także to wszystko jest zrobione tylko teraz szczególnych staranności   trzeba  dokonać.

 

Skarbnik Karina Kostyra, ale  to nie z ustawy wynika proszę Państwa, że na kierowniku jednostki ciąży obowiązek, no nie wiem dbania o gospodarkę finansową w ramach planu nie? No i tu akurat, żeby to miało być specjalnie zrobione przez danego pracownika jednostki jest inaczej. Natomiast to było jakby takim umyślnym, ale nie z naszej strony czy nie ze strony pracowników tego?

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania, dyskusja, myślę że na tyle się rozwinęła, że macie Państwo wszystkie  szczegółowe informacje.

 

Panie Przewodniczący, chciałem zapytać jeszcze w jednej ważnej kwestii.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, proszę bardzo.

 

Rozumiem, że ta kwota, którą dzisiaj mamy przegłosować będzie przelewana na ten pierwotny rachunek syndyka, który był zawarty w umowie cywilno- prawnej tak?

 

Skarbnik Karina Kostyra,  na pewno na rachunek właściwy tutaj. Pracownicy Zarządu Dróg już teraz dostali tak jakby uczulenie, żeby skontaktowali się z syndykiem. Nawet poprosili od niego na piśmie, na który rachunek bankowy ma to być przelane.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych chce zabrać głos w tej sprawie? proszę bardzo.

 

Radny Wojciech Baran, jeżeli dyskusja trwa to nawet nie wiem czy mam, czy jest techniczna możliwość żeby to zrobić w dwóch uchwałach? Jest tam odpowiedź na to pytanie, no Pan mi się pyta, a po co ? a dlaczego? a czemu? a czy można na jednej sesji dwie uchwały? No pewnie, że można, 120 uchwał można.

 

Bartosz Nowacki, proszę Zarząd o odpowiedź na pytanie pana Radnego, proszę o odpowiedź Zarządu.

 

Starosta Tomasz Barczak,  przez tyle lat po raz pierwszy z tym się zderzyłem, myślę, że no nie można na jednej sesji dwóch uchwał budżetowych robić. Ja to sprawdzę ale myślę że na jednej sesji robić dwie  uchwały budżetowe to chyba nie,  ja nie wiem,  zdjąć całą i już.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki, szanowni Państwo, przekazuje głos poszczególnym Przewodniczącym Komisji. Proszę bardzo o przegłosowanie uchwał.  Zaczynamy od Komisji Budżetu i Finansów.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński- Kto jest z kolegów Radnych wymienionej wcześniej Komisji za wydaniem pozytywnej opinii w celu tych już uchwał ogólnie, żeby przeszły na pod obrady sesji. Proszę bardzo, kto jest za? 4 osoby za. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. 1 osoba się wstrzymała.

Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Radę Powiatu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński - koledzy z Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem proponowanych projektów uchwał pod obrady sesji? 3 osoby za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Kto jest przeciw? Nie ma. Dziękuję.

Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Radę Powiatu.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko - koleżanko Radna i koledzy Radni, proszę o przegłosowanie proponowanych uchwał do porządku sesji. Kto jest za tymi uchwałami? 6 osób za, wszyscy. Kto jest przeciw, nie widzę kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję.

Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Radę Powiatu.

 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak - Kto z członków jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwał? Proszę o podniesienie ręki do góry. 7 osób  za , wszyscy. Dziękuję bardzo.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Radę Powiatu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, szanowni Państwo, Panowie Przewodniczący bardzo dziękuję za głosowanie.

 

Ad.6

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, czy jeszcze są jakieś wolne głosy i wnioski? Nie ma, nie widzę o, przepraszam pan Naczelnik się wypowie na temat uchwały właściwej. Za chwilę zaczynamy sesję. Kończę w tej chwili posiedzenie Komisji. Bardzo serdecznie dziękuję   za  chwilę  rozpoczynamy posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu.

 

Ad.7

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                 

             

Wiceprzewodniczący

     Rady  Powiatu 

 

   Bartosz  Nowacki 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 13:24:42
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 13:24:55
Ostatnia zmiana:2014-09-12 13:34:28
Ilość wyświetleń:98

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij