Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 53/14

Protokół  Nr  53/14

z posiedzenia

Komisji  Gospodarki i  Finansów

Rady  Powiatu  w Mogilnie

z dnia  22 maja  2014r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Gospodarki  i Finansów Mirosław  Leszczyński.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała    Natalia Lange.

 

Porządek  posiedzenia:

1.    Otwarcie,

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2013r.

4.    Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2013 rok.

5.    Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego oraz sprawozdania z realizacji celów Fundacji za 2013 rok.

6.    Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomiczne  SPZOZ w Mogilnie za   rok  2013 i  I kwartał  2014r.

7.     Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013.

8.    Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

9.    Przedstawienie  projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

10.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia. Za  głosowało  3  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się ( nieobecny Wiesław Gałązka).

ad.3

Przewodniczący Komisji poprosił Radnych o zadawanie pytań dotyczących sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2013 i z wykonania budżetu za 2013 rok oraz projektu uchwały o ich zatwierdzeniu.  Żadna z osób biorących udział w posiedzeniu nie miała pytań odnośnie w/w kwestii.  Przewodniczący Komisji poddał powyższe pod głosowanie, w wyniku którego  3 głosami za projekt uchwały został przyjęty pod obrady Rady Powiatu. (Nieobecny Wiesław Gałązka).

ad.4

 Członkowie Komisji uprzednio (przed posiedzeniem komisji) zapoznali się z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 oraz  z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2013. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba kolejnego przytaczania w/w treści.  Przewodniczący zwrócił się do Radnych o kierowanie zapytań. Pytań i uwag nie było. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały dotyczącej udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2013 r.  (3 głosy za, Radny Wiesław Gałązka - nieobecny).

ad.5

Przewodniczący Komisji poprosił Radnych o kierowanie pytań do obecnego na posiedzeniu Prezesa Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego- Andrzeja Chełminiaka. Pytań i uwag nie było. W wyniku głosowania 3 głosami za Członkowie Komisji  opowiedzieli się za wprowadzeniem na sesję rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego oraz sprawozdania z realizacji celów Fundacji za 2013 rok. (Nieobecny Wiesław Gałązka).

ad.6

Przewodniczący Komisji zwrócił się Radnych i o kierowanie ewentualnych zapytań czy uwag  odnośnie sprawozdania finansowo- ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za rok 2013 i I kwartał 2014 r.  Jako że  pytań i uwag nie zgłaszano -  Przewodniczący poddał powyższe pod głosowanie. Za wprowadzeniem na sesję  w/w  sprawozdania  głosowało  3  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się (nieobecny Wiesław Gałązka).

ad.7

Przewodniczący Komisji i wskazał na możliwość  skierowania  pytań do biorącego udział w posiedzeniu Dyrektora SPZOZ Michała Ogrodowicza. Pytań i uwag  nie było w związku z powyższym przystąpiono do głosowania. Za wprowadzeniem uchwały na sesję opowiedziało się 3 członków (Nieobecny Wiesław Gałązka).

ad.8 i ad.9

Przewodniczący Komisji Mirosław Leszczyński poprosił Skarbnik Powiatu Karinę Kostyrę o zabranie głosu i przedstawienie meritum projektów uchwał dotyczących zmiany budżetu oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na rok 2014. Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że projekt uchwały zakłada zmianę w planie wydatków budżetu powiatu mogileńskiego poprzez translokację kwoty 27 000,00 zł na inwestycję związaną z doposażeniem oddziału ginekologiczno-położniczego. Ponadto niniejszą uchwałą przesunięto realizację zadania „Projekt funkcjonalno-użytkowy dotyczący budowy Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem” z ZPS Szerzawy na poziom Starostwa Powiatowego.  Projekt uchwały zakłada także zmianę nazwy zadania inwestycyjnego dot. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Niestronno-Mogilno poprzez zmianę nr drogi z 2410C na 2408C oraz zmianę w zakresie długości odcinka z 1,0 km na 1,130km. Niniejsza uchwała zakłada również aktualizację wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w MOW w Bielicach na kwotę 1.00,00 zł

Z kolei  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziane w projekcie uchwały są związane ze zmianą wielkości wydatków budżetowych oraz zmianą spłat rat pożyczki, która zostanie zaciągnięta w 2014 r. Przy czym ogólna kwota pożyczki pozostanie niezmieniona tj. 350.000,00 zł.

 Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  wobec  braku  pytań  poddał  pod  głosowanie powyższe projekty uchwał. Za głosowało 3 członków Komisji przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się (nieobecny Wiesław Gałązka).

ad.10

Skarbnik Karina Kostyra odpowiedziała, że zaciągnięcie pożyczki długoterminowej związane jest z realizację zadania, o którym przed chwilą była mowa - a mianowicie  z budową  chodnika. Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania. Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu (3 członków za, nieobecny Wiesław Gałązka).

ad.11

Żadna z osób biorących udział w posiedzeniu Komisji nie zabrała głosu w niniejszym punkcie:  wolne głosy i sprawy ważne. Z uwagi na powyższe Przewodniczący Komisji Mirosław Leszczyński przeszedł do ostatniego punktu porządku posiedzenia.

ad.12

Przewodniczący   Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  posiedzenie.                                                  

                                                                                               Przewodniczący

Komisji Gospodarki i               Finansów 

 Mirosław  Leszczyński

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 13:01:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 13:01:52
Ostatnia zmiana:2014-09-12 13:02:35
Ilość wyświetleń:133
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij