Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 51/14

Protokół  Nr  51/14

                                                   z posiedzenia

  Komisji  Gospodarki i  Finansów

                                       Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                        z dnia  28  marca   2014r.

 

    Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Gospodarki  i Finansów Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Magdalena  Witkowska.

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2013r.

3.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2014r.

4.       Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2013r. 

5.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2013r. oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2013r.

7.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2013r.

8.       Przedstawienie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za rok 2013.

9.       Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2014. 

10.   Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

11.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013”.

12.   Przedstawienie  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

13.   Przedstawienie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

14.   Przedstawienie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

15.   Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16.   Przedstawienie  uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

17.   Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Mogilnie.

18.   Przedstawienie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

19.   Przedstawienie  uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

20.   Przedstawienie  uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

21.   Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

22.   Sprawy różne.

23.   Zakończenie.

 

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  głosowało  4  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.3

Przewodniczący  Komisji poprosił    o przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2013r.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz przedstawił sprawozdanie finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2013r. Umorzenie zobowiązań: 52 430,00 zł, dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych to są środki z PFRON-u: 240 822,00 zł. Inne pozostałe przychody operacyjne w kwocie 640 265,00 zł a w tym: przedawnione zobowiązania 543 852,00 zł, odszkodowania, które otrzymał SPZOZ – 7 710,00 zł, amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków pochodzących z dotacji i darowizn: -575 460,00 zł. Razem pozostałe przychody operacyjne za 2013 rok  1 534 948,00 złotych. W skład pozostałych kosztów operacyjnych wchodzą: koszty sądowe to była kwota  71 815,00 zł, odpisane należności, czyli te, które są praktycznie nieściągalne    2  124,00zł, kary i grzywny 1 500,00 odpisy aktualizujące wartość należności 468 220,00 zł oraz koszty egzekucyjne związane z egzekucjami komorniczymi  57 410,00 zł. Razem pozostałe koszty operacyjne 601 070,00 zł 

Członek komisji Krzysztof Szarzyński zapytał o zobowiązania przedawnione.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz wyjaśnił, że przedawnione zobowiązania, to jest kwota 543 852,00zł  która dotyczy funduszu socjalnego.

 

Ad.4

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz przedstawił  informację o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2014r.

 

Członek Komisji Bartosz Nowacki  stwierdził, że to informacja o  funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego, publicznej opieki zdrowotnej w Mogilnie za 2013 rok,  niech Pan mi wytłumaczy dlaczego znalazły się na czwartej stronie działania, które mają być podejmowane w 2014 roku, jeżeli tylko i wyłącznie mamy przyjmować informacje z 2013 roku? Ja rozumiem, że informacja, co, jakie działania zostaną podjęte na 2014 rok nie powinna wchodzić w skład tego, co już jest zawarte na 2013.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz,  jedyne wytłumaczenie jest takie, że pełnię te funkcję od lipca zeszłego roku. Informacja została przygotowana w takim układzie, czy na podstawie tego, co było do tej pory przygotowywane z roku na rok, także ona ma, że tak powiem no ta informacja, co ma być w 2014, co jest planowane, co może być potencjalnie zrealizowane, to wynika z tego, że do tej pory tak były przygotowywane po prostu sprawozdania.

 

Członek Komisji Bartosz Nowacki  zaproponował  żeby z tej informacji za 2013 wyjąć tą część dotyczącą proponowanych działań na 2014.

 

Przewodniczący Komisji poddał powyższe  pod głosowanie.

W wyniku głosowania 2 głosami za i przy 1 wstrzymującym powyższy wniosek został przyjęty.

 

Ad.5

Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2013r. 

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.6

Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2013r. oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2013r.

 

Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Joanna Skiba wyjaśniła, że w 2013 roku odwołania stanowiły 17% wydanych decyzji, więc jest tendencja spadkowa w stosunku do 2012. W 2012 było wniesionych 510 odwołań, w mocy utrzymano 320 a w całości uchylono  82.  W 2013 było mniej odwołań utrzymanych w mocy, 60%.

 

Ad.8

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2013r.

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.9

Przedstawienie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za rok 2013.

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.10

Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2014. 

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.11

Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.12

Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013”.

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.13

Przedstawienie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

Pytań i uwag nie było.

 

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.15

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.16

Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.17

Przedstawienie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.18

Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Mogilnie.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.19

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

Pytań i uwag nie było.

Komisja 2 głosami za przy 1 przeciw i przy jednym wstrzymującym przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.20

Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Pytań i uwag nie było.

Komisja 2 głosami za przy 1 przeciw i przy jednym wstrzymującym przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.21

Przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały.

 

Ad.22

Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim

 

Członek Komisji Bartosz Nowacki zauważył, że Radni mają do każdego punktu obrad sesji przygotowany materiał pisemny z wyjątkiem tej informacji.

 

Członek Komisji Krzysztof Szarzyński zapytał czy takie opracowanie pisemne mogłoby się pojawiać z materiałami na sesję?

 

Członek Komisji Bartosz Nowacki wyjaśnił, że chodzi o informację jakie działania są podjęte, aby Radni mogli się merytorycznie przygotować do dyskusji.

Członek Komisji Krzysztof Szarzyński poparł przedmówcę. Pan Szarzyński uważa, że Radni dowiadują sie o wszystkim ostatni.

 

Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że do dnia wczorajszego był termin przesłania opinii przez związku zawodowe, do których skierowany został projekt uchwały kierunkowej.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: „ Proponuje się przeniesienie oddziałów dotychczas funkcjonujących w Strzelnie (za wyjątkiem Oddziału Wewnętrznego) do Mogilna oraz utworzenie w Strzelnie ośrodka opieki długoterminowej (z przeniesionym z Mogilna Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym). Biorąc pod uwagę wskaźniki statystyczne przez dotychczas funkcjonujące oddziały w roku 2012 oraz z okresu od stycznia do października 2013 roku, powinny one posiadać wskazaną niżej liczbę łóżek: filia w Mogilnie: Oddział Chirurgiczny- 15 łóżek, Oddział Ginekologiczny- 9 łóżek, Oddział Położniczy- 10 łóżek, Oddział Neonatologiczny- 10 łóżeczek oraz 3 inkubatory, Oddział Dziecięcy- 15 łóżek, filia w Strzelnie: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 40-50 łóżek, Oddział Wewnętrzny (zakłada się funkcjonowanie jednego Oddziału Wewnętrznego)- 40 łóżek, Kontynuowanie usług w zakresie dializ po roku 2016, dodatkowo utworzenie Oddziału Nefrologicznego.  Pozostałe obiekty, tj. przychodnie, poradnie, wiejskie ośrodki zdrowia pozostałyby w obecnej lokalizacji i formie po przeprowadzeniu modernizacji, które pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa.  POZ, ambulatoryjne świadczenia medyczne stanowią bardzo ważny element funkcjonowania całego szpitala, dlatego w przyszłości należy dostosować rozwój w oparciu o trendy demograficzne i epidemiologiczne z uwzględnieniem potrzeb i ogłaszanych konkursów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najbardziej optymalną formą jest dzierżawa operatorska. Od Operatora oczekuje się stałej współpracy, która pozwoli na aktualizowanie i akceptowanie proponowanych zmian w  koncepcji medycznej odpowiadającej potrzebom społeczeństwa, realizacji poszczególnych etapów koncepcji nie może naruszać bieżącej realizacji kontraktu z NFZ, zakłada się współpracę na zasadzie długoletniej (25-30 lat) umowy dzierżawy nieruchomości i wyposażenia,  oczekuje się dalszego rozwoju działalności medycznej poprzez zwiększenie wielkości i zakresu kontraktów oraz inwestycje w nowe sfery działalności medycznej, zyski wygenerowane z działalności szpitala przekazywane powinny być przez Operatora na kapitał zapasowy, a środki pieniężne inwestowane w nowoczesny sprzęt medyczny i modernizacje dzierżawionych obiektów.  Wskazane rozwiązanie tj. zawarcie umowy Dzierżawy Operatorskiej ma następujące zalety: samorząd pozostaje nadal właścicielem majątku, nadal istnieje SPZOZ w Mogilnie, który spłaca zadłużenie z comiesięcznie otrzymywanego od Operatora czynszu dzierżawnego (dług nie obciąża budżetu powiatu), prowadzenie inwestycji dostosowujących infrastrukturę szpitala do wymogów prawnych, jego koszty leżą po stronie Operatora, jakość, zakres i dostępność opieki zdrowotnej się nie zmniejszy w przypadku rozwiązania umowy Operatorskiej istnieje możliwość powrotu do zakresu świadczonych usług przez SPZOZ przed podpisaniem umowy, świadczenia zdrowotne dla osób objętych ubezpieczeniem będą udzielane tak jak do tej pory, bezpłatnie.

 

Ad.23

Przewodniczący   Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                                    

                 

 Przewodniczący

Komisji  Gospodarki i  Finansów

 

           Mirosław  Leszczyński

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 12:45:54
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 12:47:51
Ostatnia zmiana:2014-09-12 12:48:24
Ilość wyświetleń:224
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij