Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 62/14

Protokół  Nr  62/14

z posiedzenia

Komisji  Wspólnych

Rady  Powiatu  w Mogilnie

z dnia  16 czerwca  2014r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki.
W  posiedzeniu  wzięło  udział 16  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała Małgorzata Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.    Otwarcie,

      a) stwierdzenie kworum.

2.    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

3.    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

4.    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

5.    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

6.    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie kierunków działania zarządu powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

7.    Projekt uchwały w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w zakresie prowadzenia działalności leczniczej przez podmiot, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Mogileński.

8.    Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

9.    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

11.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

12.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

13.  Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.

14.  Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.

15.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Mogileński porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego.

16.  Sprawy różne.

17.  Zakończenie.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  proponuje porządek taki jaki jest ustalony na sesje Rady Powiatu-  o ile pozwolicie to byśmy najpierw rozmawiali  na tematy projektu uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Czy Pan Sekretarz tutaj w tej kwestii się wypowie najpierw,  tak? To bardzo proszę.

 

Sekretarz Powiatu Stefan Łukomski, dziękuję Panie Przewodniczący, otóż proponowana zmiana dotyczy §2, gdzie jest dodany  ten punkt drugi i tabelka.   Tam jest od  stawki 3 zł. Do tej pory funkcjonowała tylko jedna  tabelka, powyżej, gdzie stawki były określone za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcja drogi w wysokości 100 zł, 25 i 100 zł .

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński, czyli ustęp pierwszy tak,  Panie Sekretarzu?

 

Sekretarz Stefan Łukomski,  to znaczy ustęp drugi, ta tabela, gdzie są te kwoty wymienione 3 zł, 3 zł i 3 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński, §2 tak?

 

Sekretarz Stefan Łukomski,  w §2 ustęp drugi, tak jest,  to się zmienia,  to się zmienia dlatego, że wpłynęło tutaj pismo.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński, czyli ustęp pierwszy będzie nadal obowiązywał?

 

Sekretarz Stefan Łukomski,  ustęp pierwszy tak, czyli wszystko co dotyczy innych urządzeń niż infrastruktura telekomunikacyjna, pozostaje opłaty w takiej samej wysokości, tak to wygląda, Wiąże się to z tym, że rzeczywiście jest firma, której przedstawiciele na dzisiejszym spotkaniu gościmy, czyli spółka Servcom Sp. z o. ,o, teraz realizuje projekt unijny na terenie naszego powiatu i to dosyć jak gdyby rozbudowany, rozległy, który łączy wiele miejscowości, jednocześnie, gdyby pozostawić te stawki które są, były określone dotychczas, bez rozbudowywania tego  §2, rzeczywiście koszty byłyby gigantyczne, ale to już sądzę Panie Przewodniczący, że Panowie wyjaśnią  jak to wygląda  i dlaczego tak, dlaczego trzeba te stawki obniżyć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, jeśli Państwo pozwolicie proszę Panowie.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, chciałem dodać tylko tyle, że  jest to do każdego właściwie  mieszkania dociągnięte, tak? I każdego czy on mieszka w polu czy nie, bo tutaj nie o to chodzi, czyli jeżeli chodzi o Internet, jeżeli chodzi o światłowód, to jest do każdego gospodarstwa domowego dociągnięte ,  w związku z tym to są kilometry, zresztą to już pan Prezes na pewno opowie.

 

Prezes Servcom firmy Jan Zybała, moje nazwisko Jan Zybała. Reprezentuje telewizję  kablową  SERV-NET. Firma nasza w ubiegłym roku starała się o uzyskanie dotacji na budowę sieci szeroko pasmowej w województwie kujawsko-pomorskim, Powiat Mogileński też między innymi. Projekt zakłada przyłączenie do sieci 57 wiosek, miast a wioski są  małe miejscowości. Budżet projektu wynosi niespełna 18 milionów złotych, z czego dotacje, którą uzyskaliśmy jest to kwota 10 milionów złotych na rozbudowę sieci szerokopasmowej. Projekt zakłada umożliwienie każdemu z tych miejscowości przyłączenie światłowodu do każdego gospodarstwa domowego. To jest na takiej zasadzie, czy klient chce podpisać umowę czy nie, my jako firma uzyskująca dotacje jesteśmy zobowiązany doprowadzić ten światłowód przynajmniej do płotu, podwórka potencjalnie zainteresowanego klienta. Możliwości takiej sieci są ogromne, jednak z tego względu, że są to bardzo rozproszone miejscowości, najczęściej małe miejscowości, wsie, oddalone od siebie najczęściej o dwa, trzy, pięć, siedem kilometrów. Wyrównywanie takiej infrastruktury do miejscowości , w której mamy potencjalnych odbiorców w ilości 15, 20, 30 - stała by się kompletnie nieopłacalna i projekt by się, że tak powiem położyli. Bo to, że otrzymaliśmy w tej chwili dotację, nie świadczy  jeszcze o tym, że my te pieniążki jesteśmy w stanie z Unii Europejskiej otrzymać. Musimy projekt zrealizować, musimy wykazać wskaźniki. Czyli to jest na zasadzie takiej: budujemy sieć, przyłączamy określona grupę mieszkańców, wykazujemy wskaźniki, wskaźniki realizacji projektu, czyli przyłączenie odpowiedniej ilości mieszkańców, oraz musimy zmieścić się w założonym budżecie i biznes planie, który przy dotacji zakładał amortyzacje tej sieci na przełomie 10 do 15 lat. W przypadku tych opłat, które są aktualnie w uchwale o zajęcie , stawki o zajęcie pasa drogi, ta sieć jest kompletnie nierentowna, nie opłacalna, bo już wybudowanie tej sieci staje się nieopłacalne, ponieważ stawka poza terenem zabudowanym w wysokości 100 zł to jest jedna z droższych, jeżeli chodzi o analizę tutaj wszystkich opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, stąd też nasz wniosek o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia stawki preferencyjnej, ponieważ szkoda by było tego projektu nie zrealizować. Tak jak powiedziałem to jest około 57 wiosek, łącznie projekt zakłada przyłączenie 3 tysięcy mieszkańców, tj. nasze założenie, bo tych potencjalnych klientów być może będzie więcej. Jest to projekt bardzo rozległy, bo to jest wybudowanie ponad 300 km sieci w Powiecie Mogileńskim tutaj, tak więc uważamy, że projekt bardzo ciekawy. A tak jak powiedziałem wcześniej no przy tych stawkach ten projekt jest niemożliwy do zrealizowania, ponieważ nie jesteśmy w stanie nawet zmieścić się w amortyzacji wg naszych wyliczeń 30 letniej więc projekt praktycznie staje się nieopłacalny. Jeżeli są jakieś pytania?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  to bardzo proszę czy ktoś ma  pytania? bardzo proszę pan Zowczak.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, panie Prezesie mam pytanie, kiedy Państwo złożyliście projekt w Urzędzie Marszałkowskim? bo ja sądzę, że kolejność jednak mimo wszystko powinna być taka, że najpierw rozmawiacie z tymi wszystkimi podmiotami, które ustalają wysokość opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, czyli Radami Gmin, Powiatu, Sejmiku, prawda? a dopiero później  składacie projekt.

 

Prezes Servcom Jan Zybała, projekt nie jest marszałkowski, tylko to jest projekt ogólnopolski, to jest projekt …84, projekt ogólnopolski, że tak powiem nabór wniosków to jest na lata 2007-2015, sukcesywnie były składane projekty. W tej chwili rozmawiamy o 6 projektach składanych sukcesywnie, czyli to nie jest projekt marszałkowski tylko ogólnopolski. Jeżeli chodzi o kolejność - niekoniecznie. My praktycznie robiąc analizę od miejscowości do miejscowości, też mam niekiedy możliwości układania tej infrastruktury w gruntach prywatnych, jeżeli jest taka możliwość to oczywiście o takie zgody występujemy, gdzie najczęściej kończy się to podpisaniem umowy na służebność przesyłu i ta opłata jest praktycznie znikoma. Stąd też alternatywa w postaci umożliwienia wejścia w pas drogi daje nam możliwość wybudowania tego projektu dużo szybciej. Jeżeli chodzi o grunty prywatne, dla przykładu; mamy odległość od miejscowości do miejscowości 5 km, najczęściej właścicieli gruntu jest kilkunastu lub kilkudziesięciu, proces uzgadniania dokumentacji projektowej trwa bardzo długo. W przypadku, gdy jest to pas drogi mamy tylko jednego inwestora do uzgodnienia, czyli Zarząd Dróg Powiatowych, uzgadniamy to z Drogami Powiatowymi, praktycznie możemy w ciągu 3-4 tygodni podjąć już inwestycję. Są to preferencyjne też warunki budowy sieci, możemy robić to na § 29a Prawo Budowlane, które mówi, że sieć taka nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia, wystarczy mieć aktualną mapę do celów projektowych, ustawa o tym też mówi, że możemy tę sieć praktycznie od momentu osiągnięcia, uzyskania  aktualnych map do celów projektowych, rysować kreskę i przyłączyć miejscowości do miejscowości, budować już praktycznie po uzgodnieniu z inwestorem, czyli z właścicielem, zarządcą drogi, bądź tez gruntów prywatnych. Ta nowa ustawa została wprowadzona po to właśnie, żeby tego typu sieci budowało się szybko. Normalna procedura projektowa trwa od 3 do 12 miesięcy a realizacja takiego projektu od podpisania umowy z władzą wdrażającą do wydania gotowej sieci wraz z pomocnymi argumentami to jest okres 24 miesięcy, czyli okres bardzo krótki, tak? My musimy w ciągu 24 miesięcy zaprojektować sieć, wybudować, podłączyć ją na końcu i  podać projekt i wystąpić o refundację środków. Nasz wniosek w tej chwili jest podyktowany tym, że standardowo uwzględniając to, jak powiedziałem wcześniej, z mieszkańcami mamy duże problemy czasowe. Bo ja nie mówię, że mieszkańcy się nie godzą, bo praktycznie 90% mieszkańców godzi się na to z tym, że to są ogromne problemy czasowe i nie jesteśmy w stanie tego zrealizować w takim układzie stąd też nasz wniosek o rozpatrzenie tego typu możliwości obniżenia stawek za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Dziękuję.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak,  pan mówił, Państwo się zgłaszaliście do osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym. Ja pytałem kilka osób wzdłuż, właścicieli nieruchomości wzdłuż których Państwo zamierzacie ciągnąc linię absolutnie nikt z nimi nie rozmawiał, to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że z tego co wiem,, to Państwo już w pas drogowy a dopiero dzisiaj jest projekt uchwały, czyli ten projekt uchwały no wchodzi w życie, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czyli rozumiem, że za to co do tej pory Państwo zajęliście macie Państwo decyzję na zajęcie pasa ruchu drogowego?

 

Prezes  Servcom  Jan Zybała, jeżeli nie szliśmy w gruntach prywatnych, to szliśmy w standardowych pasach drogi, wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie decyzji, tak jak powiedziałem wcześniej.

 

Członek Komisji   Przemysław Zowczak  i  macie taką decyzję?

 

Prezes Servcom  Jan Zybała, tak, na lokalizację w niektórych miejscach była  zgoda.

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak, i jest naliczana opłata wg tej stawki pierwotnej?

 

Prezes Servcom Jan Zybała, jeżeli był inwestycja realizowana w pasie drogowym to tak.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, no bo ja już widzę, że Państwo już realizujecie od kilku miesięcy tutaj te inwestycje w pasach drogowych.

 

Prezes Servcom Jan Zybała, to znaczy, są dwie firmy, jeżeli chodzi o realizację tego typu inwestycji na terenie kujawsko-pomorskim są to dwie firmy, które takie inwestycje realizują, my reprezentujemy telewizję kablową SERV-NET, jest też firma …….., która równolegle w innych wsiach też również takie inwestycje prowadzi.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak,  w jakich wsiach prowadzicie Państwo te inwestycje u nas na terenie naszego powiatu? W wykazie  gminy?

 

Prezes Servcom  Jan Zybała, to jest powiat, gmina Dabrowa, gmina Mogilno, gmina Strzelno, jest kilka gmin, kilka w tej chwili lokalizacji, w których jest to prowadzone. W piśmie przewodnim, które załączyliśmy takie taka,  wykaz miejscowości został załączony.

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, czy Państwo realizujecie  też tam, gdzie jest światłowód był już położony? czyli niezależnie od tamtego światłowodu?

 

Prezes Servcom Jan Zybała, tak, jeżeli był gdzieś położony światłowód np. przez inne firmy, nie wiem typu TP SA ,  tak realizujemy z względu na to, że projekt zakłada przyłączenie każdej miejscowości, zbudowanie sieci dostępowej też pomiędzy tymi miejscowościami i generalnie na dzień dzisiejszy udostępnianie sieci światłowodowej nie jest w Polsce regulowane do końca. Tak więc to nie jest tak, że my możemy budować dla jednej miejscowości sieć i skorzystać z infrastruktury innego operatora. Dla przykładu chociażby w Wielkopolsce w tej chwili też buduje się Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, która zakłada sieci światłowodowe do wszystkich miejscowości gminnych i powiatowych i operatorzy mogą sobie z tego typu sieci korzystać. Niestety w województwie kujawsko-pomorskim takiego  projektu jeszcze nie zrealizowano, stąd też operatorzy, którzy chcą  świadczyć usługi w tych terenach odległych,  muszą te infrastruktury budować samodzielnie.

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, powiem panu uczciwie, ja mam takie troszeczkę mieszane uczucia, bo ja pamiętam dyskusje na sesji wtedy kiedy ustaliliśmy stawki za zajęcie pasa ruchu drogowego, no i  doskonale pamiętam te argumenty, które padały z ust niektórych osób, mówiące o tym, że to są jednak pieniądze, z których finansujemy naprawy, remonty dróg i powiem tak: no ja sobie nie wyobrażam, żeby w jakimś większym wymiarze pasy drogowe były zajmowane jakąś infrastrukturą niezwiązaną z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu ale na cele no takie nieistotne społeczne.  W każdej takiej sytuacji można po prostu mają jakieś poważne uzasadnienie społeczne i teraz powiem wam uczciwie, że inne podmioty mogą odnosić się do nas no w sposób taki, mogą być oburzone, a poza tym obawiam się, że będzie uruchomiona lawina wniosków innych podmiotów i każdy będzie chciał tutaj umieszczać  infrastrukturę łącznie zresztą z gminami, bo gminy również przecież realizują infrastrukturę w pasie drogowym, wodociągi, kanalizacja itd.  no  i powiedzą dobrze no ale jak tam obniżyliście, daliście preferencyjna stawkę no to tym bardziej wodociąg, kanalizacja i inne tego typu urządzenia również temu służą.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, jeżeli można Panie Przewodniczący?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, ja tylko chciałbym przypomnieć dlaczego żeśmy takie stawki ustalili, bo to było parę lat temu, mianowicie ażeby właśnie kanalizacja, którą trzeba w ziemi kopać rzeczywiście głęboko i jak pamiętacie to głównie było w  rowach lub pasach jezdni, a niestety po tym bardzo dużo gleba siada i mieliśmy tak wielkie straty, dlatego żeby odstraszyć właśnie inwestora jeżeli chodzi o kanalizacja, woda  i te rzeczy, takie które trzeba rzeczywiście wykopy robić koparkami, to wtedy rzeczywiście byliśmy za tym, żeby zrobić takie opłaty, żeby opłacało się im iść polami, a nie pasem drogowym, to głównie o to wtedy chodziło.

 

Członek  Komisji Przemysław Zowczak,  no i udało się panie Starosto, dzisiaj w efekcie tego Panowie są u nas.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, nie, no ale wtedy te osiem lat temu nikt nie myślał o tym, że akurat światłowód, telekomunikacja tu trochę nie  tak, że jest potrzebne.

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, ale to jest też tak samo Panie Starosto , bo w taki sam sposób jest to układane.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, nie, nie.

 

Prezes Servcom Jan Zybała, znaczy  właśnie jeśli chodzi o technologię układania. Firma - generalny wykonawca, który został wybranym, wyłoniony w ramach otwartego przetargu układa w dużej mierze w pasach drogowych tą metodą bez wykopową, jest to tzw. pługoukładanie, czyli maszyna nacina ziemie o szerokości     4 cm, bez wydobywania ziemi. Praktycznie układa rurkę o średnicy 12 mm do 32 mm, w zależności od potrzeb, ta ziemia po przejechaniu maszyny praktycznie się zamyka, to jest metoda bez wykopowa, czyli nie ingerujemy w grunt, nie ingerujemy w wydobycie i utwardzenia tego gruntu, ponieważ jest to nacięcie ziemi i ziemia samoczynnie się potem zamyka.

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, na jakiej głębokości to jest kładzione?

 

Prezes Servcom Jan Zybała, możemy to układać do metra trzydzieści. Czyli metr trzydzieści głęboko, ale to jest wydawane w warunkach zawsze zarządcy drogi, tak? Jeżeli zarządca drogi mówi, że mamy położyć na głębokości 70 ułożymy na 70. Maksymalnie maszyna może układać do metra trzydzieści,  no i najczęściej w rowach takie warunki są wydawane, na prace na poboczu drogi jest wydawane do metra. Myślę, że to jest głęboka, znaczy bezpieczna głębokość.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, wie pan, bo ja się boję jednej rzeczy,  my mamy wiele rowów niepogłębionych i wyglądają jak wyglądają. Później jak tam się zacznie cokolwiek robić no to też może być problem, żeby po prostu nie zniszczyć tego światłowodu, ktoś zjazd chce mieć na posesję, też za moment będzie miał spory problem związany z możliwością dostania się na posesję, wyjazdem z posesji, bo w tym pasie drogowym coś tam będzie.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, generalnie w warunkach, które sa wydawane przez zarządców drogi, najczęściej jest zapis i w przypadku tutaj dróg powiatowych w Mogilnie również jest zapis , że w przypadku przebudowy tej infrastruktury na własny koszt jesteśmy zobowiązani przebudować, przemieścić, usunąć, pogłębić. Warunki, tak jak powiedziałem, standardowo są wydawane na określoną głębokość, ale w przypadku, gdyby powstała kolizja, Państwo byście robili zjazd, pogłębiali rów, okaże się, że ta infrastruktura przeszkadza, to my jako firma jesteśmy zobowiązani na własny koszt,  jako właściciel tej infrastruktury, to przebudować, czyli automatycznie nie generuje to w razie czego jakichkolwiek problemów, Tak jak powiedziałem jeżeli chodzi o głębokość usadowienia tej struktury to ja uważam, że usadowienie tego na metr trzydzieści, metr dwadzieścia, nawet do metra, absolutnie prawie nigdzie nie kolidowało. Mamy spore doświadczenie bo te sieci budowaliśmy już bardzo dużo, również w województwie wielkopolskim i powiem szczerze, że  nie mieliśmy tego typu problemów, przy pogłębianiu rowów, przy robieniu wjazdów,  ale tak jak powiedziałem nie ma problemu, bo są odpowiednie zapisy to regulujące. My jesteśmy właścicielem sieci i utrzymujemy ją, jesteśmy zobowiązani też w razie czego taką sieć też przebudować na własny koszt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dobrze bardzo proszę Pan Wojciech Baran.

 

Radny Wojciech Baran, tak ja mam takie pytanie, dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo czy ta inwestycja, o której tutaj mówimy, czyli ułożenie tego światłowodu będzie zlokalizowana na terenie miasta Mogilna - to jest pierwsza rzecz. Jeżeli tak to jakie rejony zostaną objęte i  jakie będą, kolejne pytanie,  czy w związku z tym, gdyby Rada Powiatu zgodziła się na te preferencyjne stawki czy Państwo planujecie zastosować wobec mieszkańców Powiatu Mogileńskiego również preferencyjne stawki za korzystanie z Internetu, za dostęp do telewizji itd., generalnie za opłaty dotyczące waszych usług. Tutaj  kwestia częściowo wyjaśniona, jeżeli chodzi o przebudowę drogi np. czy to jest uzgodnione jeżeli chodzi o remont, żeby po prostu w przyszłości nie było takiej sytuacji, że będzie trzeba budować, ale Pan już to wyjaśniał także tylko dwa punkty pierwsze, czy Mogilno i jakie rejony i czy będą preferencyjne  w związku z projektem tej uchwały stawki dla mieszkańców powiatu mogileńskiego?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  bardzo proszę.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, jeżeli chodzi o punkt pierwszy, czy będzie realizowany projekt w Mogilnie? tak. My w Mogilnie jesteśmy praktycznie już jako operator od pięciu lat, ale jesteśmy tylko na zabudowie wysokiej, czyli są to blokowiska. W przyszłym roku, na wiosnę, rusza projekt budowy sieci na osiedlach zabudowy niskiej, czyli na osiedlach domków jednorodzinnych. W tej chwili jesteśmy na etapie już dokonania i zgłoszenia budowy. Są to osiedla ulicy Padniewskiej, praktycznie cała zabudowa od ulicy Padniewskiej, osiedla domków jednorodzinnych i w przeciągu najbliższych dwóch lat kablowanie ulicami Mogilna. Z tymże jeżeli chodzi o centrum miasta mamy możliwość korzystania z kanalizacji TP SA, bo mamy umowę  z TP SA podpisaną, żeby miasto nie było rozkopywane, czyli tam gdzie jest kanalizacja TP SA -  z tej kanalizacji możemy korzystać, najczęściej te światłowody są wciągane w istniejącą kanalizację więc teren właściwie zwartej zabudowy, centrum miasta, będzie również kablowany, ale to jest przełom dwóch lat. Czyli na wiosnę w przyszłym roku rusza budowa sieci na zabudowie niskiej, wszystkie zabudowania na ulicy Padniewskiej. Jeżeli chodzi o punkt drugi, czy są preferencyjne stawki? My składając wniosek o dofinansowanie, byliśmy zobligowani do ściśle określonych stawek, też jakie będą pobierane od mieszkańców poszczególnych miejscowości, tak są to preferencyjne stawki. W przypadku akurat województwa kujawsko-pomorskiego, powiat mogileński, opłata za łącze trzydziesto megowe (30 megabitów) to jest kwota 29 zł brutto. Jest to bardzo preferencyjna stawka uważamy. Po wycenie analiza pokazuje, bo są  to   niejednokrotnie opłaty wyższe o 50% tak, czyli sa to kwoty od 30 do 50, 60 zł. My zaproponowaliśmy tutaj w tym projekcie 29 zł za najniższy pakiet, najniższy jest to pakiet 30 megowy, więc bardzo wysoka przepustowość a naszym zdaniem preferencyjne stawki. Jest ustalony cennik dla województwa kujawsko-pomorskiego preferencyjny.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  bardzo proszę panie Wojciechu.

 

Radny Wojciech Baran, ale to proponowaliście przy tych stałych, starych jeszcze opłatach czy w związku z tym ustaliliście  nowe stawki?

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, Nie, nie, ja powiem tak nie braliśmy tak naprawdę do biznesplanu akurat tych opłat, które aktualnie się znajdowały, tylko tak jak powiedziałem w niektórych lokalizacjach korzystamy z infrastruktury TPSA, w niektórych lokalizacjach staramy się uzgadniać to z właścicielami prywatnymi, ze względu na to, że tak jak powiedziałem jest nasza inicjatywa, mamy spore opóźnienie w realizacji tego projektu i obawiamy się, że możemy tego projektu też nie zdążyć zrealizować. Wystąpiliśmy z zapytaniem o możliwość obniżenia tej stawki, aby przyśpieszyć budowę przede wszystkim, tak. Bo tak jak powiedziałem 24 miesiące od napisania projektu do realizacji, oddania sieci funkcjonującej z podłączonymi mieszkańcami jest to niestety bardzo no kolokwialnie mówiąc taki hardcorowy okres. Nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie tego zrealizować bez współpracy z zarządcami dróg.

 

Radny Wojciech Baran, dziękuję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę pan Bartosz Nowacki.

 

Członek  Komisji Bartosz Nowacki, Państwo będziecie właścicielem, trwałość projektu jest 5 lat, pytanie mam takie, czy Zarząd Powiatu pomyślał również o tym,  że jeżeli my dajemy preferencyjne stawki na udostępnienie terenu pod zabudowę niezwiązaną z czynnościami drogowymi, to czy Zarząd Powiatu podpisał umowę taką czy może wynegocjował sobie taką umowę związana z udostępnieniem sieci światłowodowej na  preferencyjnych stawkach, a mówię to dlatego, że w razie, jeżeli będzie przebudowa drogi  i  jeżeli chcielibyśmy korzystać z jakichkolwiek programów, a jest kujawsko-pomorska sieć informatyczna  w trakcie budowy, której  jak pan   bardzo dobrze wie przekaźnik również w Mogilnie

 

Prezes Servcom  Jan Zybała, tak, ale jest to sieć radiowa.

 

Członek  Komisji Bartosz Nowacki, tak to jest sieć radiowa, ale jest w planach żeby również taka sieć powstała na bazie szkieletu, tego, który powstał, nie radiowego, tak czyli w przewodach i teraz czy Zarząd Powiatu pomyślał o tym, żeby ta umowa, która mogłaby być ewentualnie z firmą SERV-NET, zawrzeć ją na okres dłuższy niż 5 lat, czyli ten preferencyjny i byśmy mieli wszyscy jako powiat możliwość tam korzystania chociaż z części  okablowania, tak? To jest na tyle istotne, że tutaj dajemy bardzo wysokie stawki preferencyjne dla Państwa jako dla firmy, to  nie wiem czy to też nie wiąże się z pewnego rodzaju pomocą publiczną, bo  wcześniejsze uchwały były takie a nie inne a teraz mamy, bo jesteście Państwo podmiotem prywatnym dlatego też chciałbym zwrócić uwagę, nie złośliwie, ale zwrócić uwagę Zarządowi czy nie będziemy mieli tu do czynienia z tą pomocą publiczną, na bardzo preferencyjnych stawkach na rzecz jednego podmiotu prywatnego, na rzecz operatora, operatorów. Także tutaj  prosiłbym również o taką chwilową analizę, żebyśmy my jako ogólnie powiat mogileński też nie stali się w pewnego rodzaju rzecznikiem  pomocy publicznej, bo wie Pan bardzo dobrze jakie są konsekwencję z tego, tak? I ta umowa z kolei myślę, że Zarząd Powiatu powinien zastanowić się, ponieważ przy tej przepustowości, wie Pan bardzo dobrze, co można skorzystać powiat ogólnie mogileński jest maleńką kropelką, a po pięciu latach sieć staje się Pana własnością już w pełni może Pan wykorzystywać komercyjnie, wiemy o tym bardzo dobrze. A wtedy stawki tam równie z 30 złotych mogą wzrosnąć  powiedzmy o 100%, także

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, ale reaguje konkurencja.

 

Członek  Komisji  Bartosz Nowacki, zgadza się, ale to mówię hipotetycznie, tak? Wiemy jak to wygląda, Państwo otrzymujecie też chyba 50% dofinansowania.

 

Prezes Servcom Jan Zybała, nie 70%.

 

Członek  Komisji  Bartosz Nowacki, 70 to jest preferencyjnie też także to są tylko takie moje uwagi.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, to znaczy my na piśmie przewodnim, które złożyliśmy tutaj też do powiatu informowaliśmy, że jesteśmy gotowi taką infrastrukturę udostępnić również chociażby na potrzeby budowy monitoringu, podłączenie jednostek podległych. Praktycznie dajemy też możliwość w takim układzie np. zakup jednego pasma dla Starostwa Powiatowego, udostępnienie tego pasma wszystkim jednostkom podległym w ramach jednej chociażby opłaty abonamentowej i wydaje nam się, że jest to również z korzyścią obopólną, bo udostępnienie takiej infrastruktury jak najbardziej jesteśmy gotowi taka umowę zawrzeć i chętnie do takiej umowy przystąpimy, bo znaczy ja powiem tak: projekt o którym w tej chwili rozmawiamy to nie jest nasz pierwszy projekt, to jest nasza w tej chwili  szósta inwestycja. Rozmawiamy zawsze z gminami, z powiatami na temat wprowadzenia tych preferencyjnych stawek, akurat powiat Mogilno nie jest pierwszym powiatem z którym rozmawiamy na ten temat. Tak więc mówię jest taka sytuacja, że my jesteśmy gotowi tą sieć udostępnić jak najbardziej. Jeżeli chodzi o oczywiście na pewno na pewnych warunkach, tak? Czyli zawarcie umowy miedzy innymi  z   operatorem telekomunikacyjnym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę pan Radny.

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, proszę Pana  czy z  terenu naszego powiatu  jakieś inne jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym podjęły już stosowne uchwały?

 

Prezes Servcom Jan Zybała, uchwała gminy Strzelno, tam jest stawka preferencyjna 20 gr. za pozostawienie infrastruktury w pasie drogowym. Prowadzimy też rozmowy z gminą Mogilno, ale tam jest sprawa tego typu, że w tej chwili w gminie Mogilno, w mieście Mogilnie będzie przebudowywany monitoring miasta i uczestniczymy też w projekcie udostępnienia całej infrastruktury światłowodowej do monitoringu miasta. Również wystąpiliśmy z takim pismem o wprowadzenie tych preferencyjnych stawek,  ale akurat to było również z inicjatywy Burmistrza Miasta Mogilna, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej będzie wprowadzony też monitoring, znaczy chcemy wprowadzić udostępnienie sieci światłowodowej do wszystkich kamer w mieście  Mogilno. Zaproponowaliśmy też umowę ewentualnie na rozbudowę tego monitoringu na wszystkie podległe też małe miasta, wsie ewentualnie gdyby była taka chęć możemy również tę strukturę udostępnić  kompletnie w całej gminie Mogilno.

 

Członek  Komisji Przemysław Zowczak,  czyli 20 gr. za m2 ?

 

Prezes Servcom  Jan Zybała,  20 gr. za m2    jest w Gminie Strzelno.

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak, na obszarze zabudowanym czy nie zabudowanym?

 

Prezes Servcom  Jan Zybała,  bez znaczenia obszar zabudowany, niezabudowany.

 

Członek Komisji   Przemysław Zowczak,  rocznie? bo u nas jest 100 zł i 25 zł?

 

Prezes Servcom Jan Zybała, jest zróżnicowane na terenie zabudowanym, niezabudowany. Najczęściej nam się udaję, że tak powiem tutaj przekonać Państwa do tego, żeby wprowadzić te preferencyjne stawki, ponieważ mamy jedną stawkę. Gmina Trzemeszno przystała również nam taką preferencyjną stawkę. Jest to kwota zbliżona do 2,50 jeżeli chodzi o umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, jak w Jeziorach Wielkich również jest 20 gr. za pozostawienie infrastruktury. Znaczy  tak jak mówiłem wcześniej staramy się zawsze rozmawiać indywidualnie z każdą jednostką, próbujemy przedstawić nasz punkt widzenia. Tak powiedziałem było tutaj pytanie czy udostępniamy naszą sieć jednostkom? tak jak najbardziej, budujemy tę sieć również po to, żeby jednostki samorządowe mogły z tego korzystać. Tak jak powiedziałem podłączyć jednostki podległe, korzystać z usług szerokopasmowego Internetu.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, a  jak wygląda w innych powiatach? Mógłby Pan podać ?

 

Prezes Servcom  Jan Zybała,  inne powiaty, tak?

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, w jakich powiatach już macie podjęte uchwały, jak sobie tam  uchwalili?

 

Prezes Servcom Jan Zybała,  to znaczy jeżeli chodzi o powiaty akurat nie, dlatego, że budujemy to najczęściej  do tej pory w gminach,  w drogach gminnych, czyli tak jak powiedziałem gminy mogę dostarczyć, wymienić jeżeli chodzi o powiat nie rozmawialiśmy z powiatami dlatego, że największą inwestycją  w województwie kujawsko-pomorskim  jest powiat mogileński.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, wie pan, ale w innych województwach też? bo ja nie wierzę, że po prostu jeśli Państwo realizujecie to w jakiejś gminie obojętnie gdzieś w Polsce, to nie wchodzicie w pasy drogowe dróg powiatowych?

 

Prezes Servcom Jan Zybała,  znaczy tak, dla przykładu tak jak powiedziałem realizujemy projekt podobny, chociaż na mniejsza skalę w powiecie gnieźnieńskim. Jest wiele sieci budowanych w gruntach prywatnych i  również w pasach drogi powiatowej, ale były znikome ilości. Możemy przedstawić  też projekt tam chyba było bodajże 17,5 m sieci tylko ułożone w drogach powiatowych Powiatu Gnieźnieńskiego, z tym, że tam jest akurat stawka 25 zł standardowo, bez obniżania stawki. W przypadku umieszczenia sieci  jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna jeżeli budujemy sieć np. do miejscowości Witkowo, czyli Trzemeszno-Witkowo. W Witkowie potencjalnych odbiorców mamy już 1,5 tysiąca to my możemy, że tak powiem ponieść te opłatę w wysokości 25 zł za m2 i umieszczenie rurki 1,5 cm ponieważ potencjalnych odbiorców jest 1,5 tysiąca. Jeżeli my taką sama siec budujemy do małej wsi, gdzie potencjalnych odbiorców jest 15, 20, 30 ponosząc nawet stawkę 25 zł, byłaby to inwestycja  również nieopłacalna. Wtedy szukamy alternatywy: albo rozmowa z Zarządca drogi, albo grunty prywatne, albo dzierżawa kanalizacji TP SA. Tak więc zawsze staramy się znaleźć alternatywę, która pozwoli nam taka sieć wybudować. Tak więc jak powiedziałem wcześniej stawka chociażby powiatu Gniezno jest 25 zł, tak?

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, a ile kilometrów u nas? na terenie naszego powiatu?

 

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, to znaczy łącznie 300 km sieci jest budowane?

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak, ale chodzi o pasy drogowe dróg powiatowych.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, tzn, nie  łącznie projekt zakłada wybudowanie 300 km . Jeżeli chodzi o pasy drogowe dróg powiatowych musielibyśmy zrobić szczegółowa analizę. Bo tam gdzie uzyskamy zgodę wejdziemy w pas drogowy, tam gdzie nie uzyskamy zgody będziemy dzierżawić kanalizacje tam gdzie jest to możliwe od TP SA.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, nie, ja rozumiem, ale wiem Pan ja spodziewam się, że jak rozmawialiście Państwo z Zarządem Powiatu, uzgadnialiście  te stawki i  one zostały zaproponowane przez Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu zdawał sobie z tego sprawę, bo Państwo ujawniliście ile przewidujecie położyć  w pasach drogowych dróg powiatowych.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, od 80 do 100 km .

 

Członek  Komisji   Przemysław Zowczak, ile kilometrów po prostu zamierzacie na dzisiaj ?

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, w linii ciągłej od 80 do 100 km .

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, 80 do 100 km .

 

Prezes Servcom Jan Zybała, znaczy jest to kilometr bieżący czyli jeżeli chodzi o metry zajęcia pasa drogowego to standardową kwotę,  długość mnożymy razy siedem zerówek bo to jest zużycie prądu. Czyli to nie jest metr bieżący tylko metr zajęcia, jeżeli układamy rurkę  o średnicy 10mm to 100 km razy 0,0012 uzyskujemy m2

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, czyli jaka to by była kwota przy tych stawkach proszę mi powiedzieć w ciągu roku, zakładając, że to będzie no powiedzmy 100km  dla łatwiejszego rachunku.

 

Prezes Servcom Jan Zybała, już powiem, przy 100 km, gdybyśmy umieścili kanalizację o średnicy 12 mm, bo wtedy jest to minimalna kanalizacja, którą można umieszczać jest to rurka 12 mm, opłata wynosiłaby 12 tysięcy złotych. To jest przy rurce 12 mm, ale powiem szczerze tak, buduje się to standardowo w rurach osłonowych 32 mm z tego względu, że tą infrastrukturę również w przyszłości reguluje urząd komunikacji elektronicznej może być wydzierżawiana innym operatorom, czyli drugiej dotacji na ten rejon nikt nie  uzyska, ale my jesteśmy zobligowani po pięciu latach projektu udostępnić tą infrastrukturę każdemu operatorowi, który o to wystąpi, tak? czyli w przypadku umieszczenia rury 32 mm – jest to 320 tys. zł

 

Członek  Komisji Przemysław Zowczak,320 ?

 

Prezes  Servcom Jan Zybała,  320 tys. złotych rocznie. Przy umieszczeniu rury O32.

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak,  rocznie i to jest już przy tych preferencyjnych stawkach.?

 

Prezes Servcom Jan Zybała, nie to jest przy stawkach standardowych, które obecnie Państwo macie w uchwale.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak,  320 tysięcy złotych rocznie a teraz  gdyby po tych stawkach jaka to by była kwota?

 

Prezes  Servcom Jan Zybała,  już momencik, byłoby to 9 600 zł

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak,  no to ja panu powiem, że Wójtowie i Burmistrzowie mogą mieć do nas pretensję, że oni realizują też infrastrukturę w pasach drogowych, infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom, są potraktowani  gorzej.

 

Członek  Komisji  Jakub Dąbek,  ale tu widzę, że jest konflikt połączeń.

 

Treść niezrozumiała.

 

Prezes Servcom Jan Zybała, budowanie sieci energetycznych,  przyłącza podobne,  bo energetyka zakłada przewody o średnicy 15 do 30 mm . Wybudowanie przyłącza energetycznego   do   jednego   gospodarstwa    domowego,  jest przychód osiągany na poziomie  minimum od 300 do 500 zł miesięcznie tak?                                                                                                                                                         czyli  zupełnie inaczej pozwala też kalkulować opłacalność inwestycji, bo gdybyśmy my się mieli porównywać z energetyką, biorąc pod uwagę podobną budowę sieci, przychody byśmy mieli na poziomie tak jak powiedziałem z gospodarstwa domowego na poziomie 200, 300, 400 zł, to byśmy byli gotowi również ponieść tego typu opłaty jeżeli chodzi o powstawanie infrastruktury w pasie drogowym. Tak jak powiedziałem jest to sieć z założenia projekt 8.4 mówił o budowaniu sieci w regionach, gdzie jest ekonomicznie nieopłacalne. Naszym zdaniem błędem jest ustawodawcy, który praktycznie wydaje mi się, że w ustawach o drogach publicznych powinien odgórnie też założyć, że wybudowanie sieci w pasach drogowych powinno być wręcz nieodpłatne, bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli my uzyskujemy dotacje na budowanie sieci w rejonach  gdzie jest to ekonomicznie nieuzasadnione, nieopłacalne, uzyskujemy dotację w wysokości 70% a ktoś nie przewidział tego, że my do tych miejscowości musimy dojść w jakikolwiek sposób. Może nie będziemy mogli,  bo jest to technologia przede wszystkim przestarzała, ograniczona jeżeli chodzi o przesył, więc musimy wybudować nową  do tej miejscowości, czy wsi  musimy gdzieś to zlokalizować. Wiadomo, że tak jak powiedziałem  jest możliwość wydzierżawienia, dzierżawy kanalizacji TPSA, gdy  jest możliwość budujemy w gruntach prywatnych, gdy jest możliwość budujemy w pasach drogowych. Więc tak jak mówię, naszym zdaniem błędem ustawodawcy było to, że nie przewidział tego od razu w ustawach o drogach, wprowadzenia tych preferencyjnych stawek na budowę sieci szerokopasmowej. Bo tak naprawdę projekt w latach 2003, 2007-2013 zakładał wybudowanie ponad 200 tys. km sieci w całej Polsce. W wielu miejscach te projekty zostały położone chociażby przez stawki pozostawienia infrastruktury w pasie drogowym. Także my uczestniczyliśmy w tego typu rozmowach dlaczego nie zostało to wprowadzone w projekcie 2015-2021 mają być odgórne preferencyjne stawki, mają  być zmiany, ale my tylko uczestniczyliśmy w rozmowach na ten temat, tak? Tak jak powiedziałem jest to budowane w lokalizacjach, gdzie ekonomicznie będzie nieopłacalne, czyli np. w każdej wsi doprowadzenie sieci światłowodowej daje możliwość skorzystania z szerokopasmowego Internetu. Jedyną barierą jest w tej chwili wybudowanie sieci, pozostawienie tego w pasach drogowych.

 

Członek Komisji  Jakub Dąbek, czyli dla mieszkańców jest to po prostu szansa?

 

Treść niezrozumiała

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  bardzo proszę Pan Wojciech Baran.

 

Prezes Servcom Jan Zybała,  ja jeszcze mówię  o  lokalizacji, bardzo proszę zwrócić uwagę, są to tereny w przypadku możliwości skorzystania z usług chociażby radiowego dostępu do Internetu w takich lokalizacjach jest czasami nie możliwe, nie działają tam sieci 3G, nie działa tam Telekomunikacja Polska, znaczy Telekomunikacja ma problem nawet  w dużych  w miejscowościach, gdzie praktycznie te przesyły są ograniczone. Stąd też powstała idea projektu 8.4 okablowania praktycznie całej Polski w sieci światłowodowe. My otrzymujemy bardzo duże wsparcie, bo 70% wsparcia dla tych dotacji jest to duże wsparcie finansowe. Z tym że niejednokrotnie nawet i przy tych 70% nadal jest to nieopłacalne. Tak więc my wybieraliśmy i tak lokalizację w których potencjalna liczba abonentów może nam pokryć inwestycje, bo wkład naszej firmy w wysokości 30% plus podatek VAT czyli to jest ponad 50% wartości inwestycji to również jest olbrzymi. Tak więc staramy się te koszty zminimalizować maksymalnie po to żeby ta sieć w ogóle powstała.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę Pan Wojciech Baran.

 

Członek Komisji  Wojciech Baran, ja mam taki apel, Panie Starosto. W związku z tym, ze obniżka planowana jest 97% to ja proponuje podnieść negocjację, żeby tą opłatę dla mieszkańców za dostęp do usług spróbować wynegocjować też niższą, przynajmniej o kilka, kilkanaście złotych, taka moja propozycja.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, to wtedy musielibyśmy negocjować ze stawki 3 zł   do 3 gr., znaczy generalnie proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że świadczenie usług telekomunikacyjnych to nie jest tylko opłata za pozostawienie infrastruktury w pasie drogowym, tak? My musimy zakupić pasmo, utrzymać sieć, wybudować, zamortyzować to w 15 lat, tak więc kwota na dzień dzisiejszy rynkowo niższa o ponad 50 % od cen dostępnych na rynku, bo możemy bardzo łatwo to sprawdzić,   tak ? jaką cenę  oferujemy dla poszczególnych  mieszkańców powiatu chociażby kujawsko-pomorskiego. Wprowadzenie kwoty 29 zł za łącze 30 megowe jest to bardzo preferencyjna stawka, tak więc ..

 

Członek  Komisji  Wojciech Baran, treść niezrozumiała

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  czy są jeszcze pytania?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak,   ja może jeszcze.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę, pan Starosta.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, dlatego, że ta K-PSI -wa tak się ślimaczy, bo jak Państwo wiecie mieliśmy jeżeli chodzi o projekt Urzędu Marszałkowskiego to już kilka lat wałkujemy. Gdzieś doprowadzona drogą radiową  do każdego powiatu i  się na tym skończyło. Jak  się pojawia taka firma, która mówi, że do każdego domu na wsi doprowadzi światłowód, to mówię  naprawdę sprawa bezdyskusyjna. Było nie było jednak XXII już wiek prawie i  każdy będzie miał dostęp do Internetu . Znaczy jak linie się budowało dawniej w czynach społecznych,  telefonizacje też 90 przez 4, numery nie można było wykorzystać, ponieważ  nie było którędy a później za dwa lata wychodzili wszyscy z przekonania, że  telefon trzeba mieć. Ja myślę jednak że dostęp do Internetu do każdego mieszkańca,  nie możemy już inaczej tego robić. A że akurat w Mogileńskim Powiecie  mamy  400 prawie kilometrów dróg  to akurat  to tak  wygląda.

 

Członek Komisji  Wojciech Baran, w zasadzie tak jest, no bo faktycznie tak powinno być jakoś regulowane ustawowo, niewątpliwie to też świadczy o rozwoju nie tylko społecznym.

 

Członek  Komisji  Jakub Dąbek, nie jesteśmy uzależnieni od jednego operatora.

 

Członek  Komisji  Wojciech Baran, konkurencja itd.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, także jak powiedziałem tak to wygląda.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak,  mam jeszcze pytanie do pana Starosty, jeśli chodzi o stawki za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w odniesieniu do poprzedniej bo tutaj jest uchwała dotyczącą całości, one się zmieniają, bo nie mam przy sobie tej starej uchwały, czy są  takie same?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  tak jest, takie same.

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, czyli wszystko jest takie same, zmienia się tylko ta stawka?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  tylko tam  dopiszmy do tego  usługi telekomunikacyjne.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała,  bo nie było, prawdą?

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, dobrze, dobrze, bo ja po prostu pytam czy?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, nie, nie .

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, jak pozostałe się zmieniły?

 

Prezes Servcom Jan Zybała, każda inwestycja telekomunikacyjna traktowana będzie preferencyjnie jeżeli chodzi o  Internet.

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak,  ja wiem,  tylko mi chodzi o wszystkie inne poza inwestycjami telekomunikacyjnymi, czyli to wszystko jest tak jak było?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, tak.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  czy to są wszystkie pytania? bardzo proszę pan Różycki.

 

Członek  Komisji  Henryk Różycki, ja akurat jestem z tego rejonu, gdzie ta inwestycja już jest realizowana i to w szerokim zakresie. Powiem tylko tyle, że jest to firma widać dysponująca profesjonalnym sprzętem i naprawiająca infrastrukturę tak jak zniszczą, tak naprawiają, łącznie ze sprzątaniem, czyszczeniem jezdni. Nie niszczy  to mogę powiedzieć  poboczy, ani dróg.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, wszystko Panowie? Wszystko? Panowie dziękujemy. Myślę, że zrobimy  przerwę.

 

Prezes  Servcom Jan Zybała, jeżeli ktoś ma ochotę to bardzo chętnie pokarzę jak wygląda układanie w pasie drogowym, bo mam akurat taki film nagrany, w jaki sposób jest budowana sieć. Tak więc było pytanie odnośnie właśnie ingerencji w grunt. (Projekcja i omówienie filmu dot. budowy sieci w pasie drogowym).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  Panowie czy ktoś jeszcze chce w tym punkcie zabrać głos? Czy już teraz zamykamy? Zamykamy temat. W związku z tym proszę przewodniczących komisji o przegłosowanie w swoich komisjach po prostu uchwały na sesję. Bardzo proszę Przewodniczących Komisji.

W wyniku głosowania Komisji Wspólnych projekt uchwały został przyjęty pod obrady Rady Powiatu

(Komisja Gospodarki i Finansów: za opowiedziało się 4 członków, Komisja Rewizyjna: za przyjęciem projektu uchwały na sesję głosowało 4 członków, Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury:  za pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się 7 członków, Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia  5 członków Komisji głosowało za wprowadzeniem projektu uchwały na sesję.)

 

 

Ad.3.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  wobec tego bardzo dziękuję.  Zaczynamy realizować porządek posiedzenia  tj. przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.Bardzo proszę Pani Skarbnik.

 

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra, zmiana budżetu związana jest tutaj z pozyskaniem dodatkowych środków w formie pomocy finansowej dla gminy Dąbrowa 10.300,00 zł dedykowane na modernizację Komendy Powiatowej PSP. Następnie 7. 649,00 zł to jest taka prowizja z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”. Następna kwestia tj. zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu 5% Funduszu Pracy zyskuje Powiatowy Urząd Pracy. I następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00, zmniejszenie dotyczy budowy chodnika w kierunku Padniewka, związany jest z tym, że mieliśmy zaplanowana pożyczkę na ten cel w wysokości 350.000,00 zł Proszę?

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, głośniej gdyby Pani mówiła, bo tutaj okno i nie słychać, tak cichutko Pani mówi.

 

Skarbnik  Powiatu Karina Kostyra, zmniejszenie budżetu o 70.000,00 jeśli chodzi o drogi, a konkretnie jeżeli chodzi o budowę chodnika w kierunku Padniewka. Związane jest to z tym, że mieliśmy zaplanowaną pożyczkę na ten cel w wysokości 350.000,00 i ta pożyczka, kosztorys  finansowy był tak ułożony, że wartość szacunkowa zadania była przewidywana o wiele, wiele wyższa. W związku z tym, że po przetargu okazało się, że kwota jest poniżej tak jakby tej wartości, którą planowaliśmy. Musimy zmniejszyć wartość tej pożyczki o 70.000,00 zł  tj. z 350 000,00 zł będziemy tutaj  korzystać z  mniejszej kwoty i  będziemy ubiegać się o 280.000,00, ponieważ z tego Funduszu większej kwoty nie dostaniemy, bo to są środki, fundusz pożyczkowy, który działa  na określony cel, no nie dostalibyśmy tej pożyczki nawet jeżeli byśmy chcieli na większą kwotę, to większej nie dostaniemy. Następnie rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej na kwotę 47.000,00 miedzy innymi na zadania związane z  odwodnieniem padoku (18.500,00), utwardzeniem terenu wokół stajni (6.500,00) i 22.000,00 na instalacje kotłów warzelniczych. W ubiegłym roku kupowaliśmy takie kotły warzelnicze, ale to był tylko zakup kotła w sensie takim dosłownym jako przedmiotu takiego, natomiast jeszcze trzeba go zainstalować, zamontować i ta cała powiedzmy instalacja, z montażem z uruchomieniem, jest planowana na 22.000,00 zł to dotyczy Zespołu Szkół w Bielicach. Natomiast  jak  był olej to była wytwarzana para i to powodowało, że można było gotować. Natomiast w związku z tym, że zmieniliśmy typ, rodzaj, paliwa co ogrzewa nas, oleju na gaz, już nie ma tej pary są kotły warzelnicze, ale trzeba po prostu je zainstalować. Pary nie, pary już nie. I jest jeszcze jedno przesunięcie mianowicie 21.000,00zł  na zakup takiego programu archiwisty dla geodezji. Po prostu takiego, w którym wszystkie  te mapy, nie mapy    w programie.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak,  uzupełnienie do WEBEWID- u.

Skarbnik Powiatu  Karina Kostyra, proszę?

Członek  Komisji Przemysław Zowczak,  uzupełnienie do  WEBEWID- u.

Skarbnik  Powiatu Karina Kostyra, tak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  czy pytania? Bardzo proszę.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, Panie Starosto, tutaj już zmieniamy budżet powiatu chyba do zakładania m.in. sprawy związaną z budowaniem chodników w ciągach dróg powiatowych, przy współfinansowaniu Gminy Mogilno. Mam pytanie czy ma Pan już podpisaną umowę z Gminą Mogilno w tej sprawie? słucham?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, teraz dopiero przetargi będziemy podpisywać.

Członek Komisji Przemysław Zowczak, no tak, ale jak pan organizuje przetarg, to ja rozumiem, że ma pan po prostu całość środków.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, mam zapewnienie Burmistrza, pismo, że zapewnia nam 350.000,00zł, drugie teraz po przetargowe dopiero kończymy porozumienie.

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, i to jest już w budżecie?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, to jest, pani Skarbnik?

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, umowa jest, tak?

Skarbnik Karina Kostyra, jest ta umowa.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, 350.000,00 zł.

Skarbnik Karina Kostyra, tam jest też do wysokości 350 000,00zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński,  jeżeli kwota ulegnie zmianie  do wysokości ?

Skarbnik Karina Kostyra, wartość przewiduje 50% gmina ma takie zastrzeżenie w swojej uchwale, że nie więcej niż 50%, skoro my dajemy 50% i jednocześnie pożyczka. Tam jest 560.800,00 z tego co pamiętam wartość  tego chodnika. Czyli 50% w formie pożyczki, 7.000,00 to jest wkład własny i gmina Mogilno też około 286.000,00.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, czy są inne pytania jeżeli chodzi o zmiany budżetowe? Bardzo proszę Przewodniczących Komisji.

W wyniku głosowania Komisji Wspólnych projekt uchwały został przyjęty pod obrady Rady Powiatu.

(Komisja Gospodarki i Finansów: za opowiedziało się 3 członków,1 osoba nieobecna; Komisja Rewizyjna  za pozytywną opinią przedmiotowego projektu uchwały głosowało 4 członków, Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury   za pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się 6 członków, 1 osoba nieobecna;  Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia: 4 członków Komisji głosowało za wprowadzeniem projektu uchwały na sesję.)

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję, teraz mamy punkty, projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023. Jakie tam zachodzą zmiany?

 

Skarbnik Powiatu  Karina Kostyra, zmiany związane są  tylko w zasadzie, dostosowujemy dochody i wydatki, do tych wielkości, które są w budżecie, jak również w związku z tym, że zmniejszyliśmy tę pożyczkę, kwoty spłaty raty też się zmniejszyły.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, proszę bardzo o przegłosowanie .

 

W wyniku głosowania Komisji Wspólnych projekt uchwały został przyjęty pod obrady Rady Powiatu

(Komisja Gospodarki i Finansów: za opowiedziało się 3 członków,1 osoba nieobecna; Komisja Rewizyjna jednogłośnie głosowała za pozytywną opinią przedmiotowego projektu uchwały- 4 członków, Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury:  za pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się 6 członków, 1 osoba nieobecna;  Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia: 5 członków Komisji głosowało za wprowadzeniem projektu uchwały na sesję.)

 

Ad.5

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję w następnym punkcie mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej. Bardzo proszę pani Skarbnik.

 

Skarbnik Karina Kostyra,  tutaj jak już wspomniałam zmniejszamy wartość pożyczki z 350 na 280.000,00  w związku z tym ten  § 1 uchwały nr 272 zostaje zmieniony na 280.000,00, pożyczkę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego w wysokości 280.000,00 i z przeznaczeniem tutaj  do  planowanego deficytu. Okres spłaty pozostaje bez zmian.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Dziękuję. Wobec tego bardzo proszę.

 

Komisja Gospodarki i Finansów: za pozytywną opinią projektu uchwały opowiedziało się 4 osoby, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.  

Komisja Rewizyjna za głosowało 4 członków, przy 0  przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury:  za pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się 7 osób,  przy 0  przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

 

Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia: 4 członków Komisji głosowało za przy 0  przeciwnych i 0 wstrzymujących się  za  wprowadzeniem projektu uchwały na sesję.

 

Ad.6

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Dobrze. Dziękuję bardzo. W punkcie następnym mamy projekt uchwały w sprawie kierunków działania zarządu powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Bardzo proszę czy kto z Państwa chciał zabrać głos? Bardzo proszę Pan radny Wojciech Baran.

 

Członek Komisji  Wojciech Baran, chciałem zapytać zgodnie z zapisami  dotyczącymi wymagań formalnych uchwały  w związku z tym chciałem zapytać jeśli chodzi o finansowanie …. (treść niezrozumiała)

 

Adwokat   Wojciech Mańkowski , jeszcze można raz prosić.

 

Członek  Komisji   Wojciech Baran, w projekcie uchwały powinno być źródło finansowania kierunków zgodnie ze statutem  powiatu.

 

Skarbnik Karina Kostyra,  ale to nie pociąga  za  sobą   skutków  prawnych.

 

 Adwokat   Wojciech Mańkowski, nie ma skutków finansowych.

 

XXX: Jeszcze raz można prosić

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, tak. W sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

 

Treść niezrozumiała

Członek  Komisji  Wojciech Baran, poprawa funkcjonowania służby zdrowia  z zakresu usług medycznych była …

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, dla Zarządu Powiatu?

 

Członek Komisji  Wojciech Baran, proszę?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, dla Zarządu Powiatu pociąga?

 

Członek Komisji  Wojciech Baran, no ja nie wiem, no dotychczas pociągała. Nie? … obowiązek SPZOZ- u.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, ja rozumiem, że uchwała niejako jest zobowiązaniem Zarządu po uchwaleniu przez Radę, do wykonania takich czynności, które spowodują nieponoszenie roszczeń finansowych, zmiany i poprawienia efektywności, niejako reasumując spowoduje to umożliwienie podjęcia rozmów w celu zawarcia umowy dzierżawy operatorskiej bo to ostatecznie nie powoduje kosztów. Czy nie jest to daleko idące zezwolenie Zarządowi na wykonanie wielu czynności dodatkowych później, po uchwaleniu tego. Ja rozumiem to trzeba w jedną stronę, drugą stronę i to się schodzi.

 

Członek Komisji  Wojciech Baran, pan Przewodniczący mówił, że  w treści samej uchwały nie ma słowa o dzierżawie a dopiero w  uzasadnieniu jest. Bo treść sama uchwały jakby no nie odnosi się do dzierżawy, w związku z tym domniemywam, że jakieś skutki dla Powiatu, dla Zarządu Powiatu ta uchwała ma. Skoro dopiero w uzasadnieniu  napomknięto o tym, że to może być dzierżawa operatorska.

 

Członek Komisji  Jakub Dąbek, chyba, że wykluczymy te ostatnią część zdania.

 

Treść niezrozumiała.

 

Członek Komisji Jakub Dąbek, w § 1 można napisać „dla SPZOZ podjąć działania”, tutaj wykreślić „nie wykluczając zawarcia umowy dzierżawy operatorskiej”. No wtedy to …

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, to ma się.

 

Członek  Komisji  Jakub Dąbek, to ma się do tego.

 

Członek  Komisji   Przemysław Zowczak, panie Starosto, pytanie pierwsze czy:…

 

Członek  Komisji   Wojciech Baran, ale nie dostałem odpowiedzi.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, dobrze, przepraszam.

 

Członek  Komisji  Wojciech Baran, to jeszcze, to nie jest takie uchybienie, które powoduje wadliwość tej uchwały? Bo mi się wydaje, że powinno przynajmniej być wspomniane o tym, z jakiego źródła ewentualne działania polegające na poprawie funkcjonowania ochrony zdrowia, zakresu i dostępności do usług medycznych a jednocześnie umożliwiających bardziej racjonalnie wykorzystanie zasobów kadrowych i mienia będącego we władaniu w skrócie SPZOZ- u, no tak tu jest napisane, tak? No to jeżeli,  czy te przychody wymagają środków budżetu czy to środków zewnętrznych, czy środków podmiotu prywatnego? Z jakich środków te działania są finansowane?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, jeżeli wszedłby operator, to z operatorskich na przykład, ta uchwała ma na celu, aby nie ponosić dalszych nakładów finansowych.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, sprawa pierwsza panie Starosto czy ma pan, czy Zarząd Powiatu ma opinię związków zawodowych, do tego swojego projektu uchwały, który został nam teraz przedstawiony. Pytanie drugie czy ten projekt uchwały zastępuje ten, który wcześniej Państwo pokazaliście i który miał negatywną opinię związków zawodowych? Kolejna sprawa Panie Starosto, stwierdzenie Pańskie, iż dlatego nie jest w ustawie, nie ma mowy tutaj o skutkach finansowych, jest to spowodowane tym, iż powiat nie zamierza po prostu tego finansować z budżetu powiatu, znaczy powiat -  państwo nie zamierzacie. To chciałbym zauważyć, iż uchwała i w tytule i w treści mówi , znaczy w tytule o działaniach Zarządu Powiatu w zakresie promocji, ochrony zdrowia, natomiast w treści w § 1mowa jest o działaniach zmierzających do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia, zakresu i dostępności do usług medycznych, itd. itd.  Natomiast Panie Starosto, ja rozumiem, że taka Pańska informacja oznacza jedno: od tej pory budżet powiatu absolutnie nie partycypuje w zakresie opieki zdrowotnej jeśli chodzi o SPZOZ, że państwo wstrzymujecie jakakolwiek pomoc, no nie, no przepraszam. To wszystko co po podjęciu tej uchwały byśmy zrobili, to też będzie się, rozumiem, że będzie poniekąd wynikało z tej uchwały. Jeśli mamy informacje od Starosty, że nie wskazuje źródeł finansowania, takiego bo nie przewiduje finansowania z budżetu powiatu, to po podjęciu takiej uchwały po prostu kończy się wszelka pomoc finansowa dla    SPZOZ- u.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, a na jakiej podstawie pan tak mówi?

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak, no na podstawie, Panie Starosto.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak , przecież budżet jest uchwalony do końca roku i budżet uchwaliliśmy, dlaczego pan tak mówi?

 

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, ale poza tym panie Starosto no dla mnie ta uchwała łącznie z uzasadnieniem, to jest po prostu powiedzenie Zarządowi „rób ta co chceta”, to jest po prostu danie wolnej ręki i wzięcie na siebie pewnej odpowiedzialności przed wyborcami za to co zrobi Zarząd Powiatu,  nie uzyskując nawet informacji od Zarządu Powiatu co on  zamierza zrobić, to jest po prostu taki, no coś wystawione po prostu in blanco. Panie Starosto no proszę bardzo o takie poważne traktowanie Rady Powiatu, jeśli my mamy wyrazić na coś zgodę, to musimy wiedzieć na co mamy wyrażać zgodę, a nie na to, żeby było lepiej. Bo ja jestem zdziwiony tym, iż państwo chcecie, żeby Rada Powiatu nie określając na czym mają polegać jakiekolwiek zmiany czy działania Zarządu, tylko wyrażała swoją wolę, żebyście państwo podjęli działania zmierzające do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia. Czy Państwo sądzicie, że bez zgody Rady nie możecie podjąć żadnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia? Na terenie naszego Powiatu, no możecie Państwo.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, no podejmujemy.

 

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, no to o co, no to po co ta uchwała? Ten projekt uchwały? A dlaczego tamten państwo wycofaliście?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  czy mogę zacząć odpowiadać? Bo już teraz jest monolog? Już nie wiem na co, od czego zacząłem. Tak więc zmiana to jest ta poprawka Zarządu do tamtej pierwszej uchwały, która była zbyt szczegółowa. Po tym wszystkim, żeśmy się od operatorów dowiedzieli wszystkiego, to jednak wszyscy twierdzili, że  była zbyt bardzo szczegółowa, zrobiliśmy taką ogólna uchwałę, żeby dać nam zgodę na to, żeby z tymi operatorami rozmawiać. Po prostu tak to jest. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o opinię związków zawodowych, się okazuje, że tam do tego rodzaju kierunkowej uchwały nie potrzebuje być  opinia  związków zawodowych. Ostatnio wystąpiliśmy, ale teraz  nie występowaliśmy, bo już jedną opinię widzimy, także akurat do tych pozostałych uchwał, które będą potrzebne  nam już przy samym przekształcaniu, to rzeczywiście potrzebne są wszystkie opinie związków zawodowych. Natomiast do uchwały kierunkowej to był trochę nadmiar ,nie  potrzeba było mieć opinii związków zawodowych, bo to są tylko  kierunki, na które Rada upoważnia Zarząd do danych rozmów   i  o to tutaj chodzi. Również robimy wszystko, ażeby w służbie zdrowia było lepiej, to  jest nasz główny cel działania  i te spotkania z dyrektorem i innymi przedstawicielami samorządów. Tylko widzimy, że  niestety, ale nie poprawia nam się stan finansowy, a będzie się pogarszał. Dzisiaj pan Dyrektor wystąpił  do  Rady Społecznej  SP ZOZ , ale się  nie odbyła, bo  nie było kworum, ale wystąpił  o zgodę   o następne półtora miliona złotych pożyczki  na  bieżące rzeczy płatności, które trzeba zaspokoić. W związku z tym te działania, które do tej pory są zrobione nie dają skutków takich pozytywnych, dlatego, że Zarząd jak Państwo pamiętacie, po tym jak wystąpił pan Dyrektor ze swoim biznesplanem,  patrząc na to, że to  dotyczyło zwolnień, innych rzeczy, myśmy powiedzieli, że tego pan Dyrektor realizować nie może. To tutaj pan Dyrektor nie realizuje i teraz czeka na to czy Zarząd dostanie zgodę, ażeby rzeczywiście iść w kierunku kogoś kto przyjdzie i by nas poprowadził, czy zostajemy tak jak do tej pory, czyli jako samorządowe SPZOZ, do tej pory tak jak działamy i wtedy rzeczywiście wiadomo, że wszystkie zobowiązania jakie oczywiście zaciąga SPZOZ idą na barki Powiatu, wiadomo, że organ założycielski odpowiada za wszystkie długi i zobowiązania, które SPZOZ generuje.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak,  ale na co pan Dyrektor nie dostał zgody?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, nie dostał zgody, tylko po prostu nie było kworum, żeby przegłosować półtora miliona pożyczki.

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, tak, ale myślałem, że w odniesieniu do zupełnie innych spraw, że Pan Dyrektor nie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, pan Dyrektor nie dostał zgody na wdrażanie swojego biznesplanu.

Członek Komisji  Przemysław Zowczak, czyli Państwo wstrzymaliście to co było w biznesplanie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, nie, powiedzieliśmy, że ma na razie nie realizować dalej, bo może jakieś inne metody znajdziemy a nie tylko ograniczenie zatrudnienia czy inne rzeczy. I teraz działamy na tym, jak to zrobić, żeby bez szkody do pracowników SPZOZ- u go zreformować,  czyli ktoś  kto  przychodzi z pieniędzmi i daje nam i robi to w naszym imieniu. I dlatego jest ta uchwała, żeby nam dali zgodę na oficjalne rozmowy.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, ale Panie Starosto, dlaczego w tej uchwale nie ma zapisanego.

XXX: Panie Przewodniczący

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  pan Starosta jeszcze nie skończył.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  już skończyłem.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  bardzo proszę panie Radny.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, panie Starosto, dlaczego w tej uchwale nie napisał pan wprost o co panu chodzi, tylko w ostatnim zdaniu w uzasadnieniu pan napisał, że w związku z powyższym wskazane jest podjęcie działań mających na celu optymalne wykorzystanie zasobów SPZOZ- u nie wykluczając zawarcia dzierżawy, zawarcia umowy dzierżawy operatorskiej, dlaczego pan nie napisał w podjęciu tej uchwały o tym, o czym pan przed chwilą  powiedział, że ta uchwała ma służyć, że Pan traktuje jako wyrażenie zgody na rozpoczęcie rozmów z operatorami.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, i wszystkie inne opcje, które mogą być w tym momencie, że  jak nie będzie operatora, to może jeszcze jakaś inna wersja wyjdzie.

Członek  Komisji   Przemysław Zowczak,   czyli tak naprawdę pan nawet nie wie o co pan chce prosić?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, wiem, wiem.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak, tylko pan chce, żebyśmy wyrazili po prostu zgodę na wszystko co pan w przyszłości, co się panu zamarzy.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, widzę, że pan wie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  czy jeszcze są  pytania ? Bardzo proszę, pan Szarzyński.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, Szanowni Państwo, czyli rozumiem, że kluczem do lepszej, poprawy funkcjonowania służby zdrowia w tej uchwale jest zawarcie umowy dzierżawy operatorskiej, ja przeczytałem tą uchwałę dwa razy i nasuwa się taki wniosek: uchwała w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia. I czytam w § 1: „Rada Powiatu uchwala co następuje: podjąć działania zmierzające do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia, zakresu i dostępności do usług medycznych a jednocześnie umożliwiając bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych i mienia będącego we władaniu SPZOZ w Mogilnie”. Jakie to są, ja mam pytanie do pana Starosty, jakie to sa kierunki działania, jeżeli chodzi o jakość, poprawę funkcjonowania. Ja uważam, że to dzisiaj jest standardem, również w działalności leczniczej jest sprawne funkcjonowanie tej ochrony zdrowia, większa dostępność do służby zdrowia,  uważam, że w XXI wieku to powinna być norma i standard. Przy każdej działalności gospodarczej, weźmy warsztat samochodowy. Ten mechanik, który naprawia samochody musi dobrze naprawiać te samochody, bo by nie miał klientów. Musi poszerzać swoje usługi, musi o zasoby kadrowe również dbać. To jest norma i czy ta norma może być kierunkiem działania? Gdzie my tu mamy wyrazić zgodę. Uważam, że ta uchwała jest tutaj bezprzedmiotowa w tym zakresie, że mówi nie o kierunkach, nie o celach, a o metodach dochodzenia czy metodach funkcjonowania. Każda szanująca się działalność czy gospodarcza czy lecznicza musi to mieć na uwadze każdy dyrektor, każdy zarząd podejmując decyzję, musi takie podejmować decyzje, żeby służyły ogółowi społeczeństwa. Czy tak? Czy ogół społeczeństwa tego oczekuje Panie Starosto? Dziękuję.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, ogół społeczeństwa oczekuje dobrej obsługi medycznej, ogółu społeczeństwa nie interesuje kto jest właścicielem, kto to prowadzi i w czyim imieniu. Oni chcą tylko być dobrze obsłużeni, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. I to interesuje pacjenta i danego mieszkańca. Natomiast naprawdę nie interesuje mieszkańca kto prowadzi, albo w czyim imieniu prowadzi, tylko żeby robił to dobrze.

Członek Komisji  Wiesław Gałązka, i żeby pacjent nie płacił za te usługi medyczne.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  proszę.

Członek  Komisji  Jakub Dąbek, nie sposób tutaj nie poprzeć pana Krzysztofa, bo rzeczywiści  też kilka razy czytałem tą uchwalę. Generalnie otrzymując tutaj materiały na sesję szukałem bardziej grubego projektu, okazało się, że jest to jedna strona. I rzeczywiście z niej  tak szczerze to niewiele wynika, no bo „podjąć działania zmierzające do poprawy”, ale jakie działania?- dostępności, bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych – nie może mieć miejsce tutaj w ramach     SPZOZ - u? -  tak troszkę jestem zaskoczony przyznam szczerze.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  bardzo proszę czy ktoś jeszcze?

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański, ja myślę tak, że te wszystkie głosy, które tutaj padają, to świadczą o tym, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego jak funkcjonuje obecna sytuacja, czy obecny organ jakim jest SPZOZ, no to tak wynika. Jeżeli jesteśmy zadowoleni to rzeczywiście nie róbmy nic tylko zostawmy to. Natomiast pan Starosta mówił o tym, że jest następny wniosek o następne pieniądze,  czyli sytuacja SPZOZ- u nie wygląda tak pięknie jak by tutaj można było określić. Moim zdaniem potrzebne sa pewne działania natomiast od tego, żeby zezwolić na takie działania jest Rada Powiatu, natomiast od tego, żeby te działania wypracować i wdrażać w życie jest Zarząd jako organ wykonawczy,  sama nazwa mówi, dlatego też taka uchwała, która pozwoli na pewne działania, oczywiście ten zapis może budzić wiele wątpliwości i pewnie budzi. Natomiast jest ogólnym zapisem, który daje Zarządowi możliwość do podejmowania pewnych działań. Myślę, że Zarząd jak wypracuje pewne działania to przyjdzie na Radę i powie takie i takie są nasze zamierzenia i w tym kierunku Zarząd będzie szedł, myślę, że to będzie tutaj w uzgodnieniu a przede wszystkim pod auspicjami pana Dyrektora, który jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, także tutaj chodzi tylko o to, żeby umożliwić Zarządowi wypracowanie pewnej formuły poprawy sytuacji gospodarczej,  bo chyba co do tego, że patrząc na wynik finansowy, patrząc na różne skargi, na różne pretensje, które są kierowane do nas, wszyscy chyba się zgodzimy, że nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami nas i przede wszystkim mieszkańców naszego powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę pan Zowczak.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak,  jeśli można Panie Przewodniczący

Treść niezrozumiała

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, no to proszę Pan Wojciech Baran.

Członek Komisji  Wojciech Baran, chciałem wyjaśnić taką wątpliwość, czy my musimy wyrażać zgodę na poprawę działania w jakiejkolwiek dziedzinie, którą się Powiat zajmuje, przecież to jest naturalnie oczywiste, tak, że dążymy wszędzie do polepszenia jakości, ulepszenia to znaczy nie tylko w dziedzinie służby zdrowia, więc   są takie tak jak tu koledzy mówili przedmiotowe działania, bo czy Rada Powiatu musi specjalnie Zarządowi mówić, że ma działać dla mieszkańców i jeszcze dalej to wszystko rozwijać?  - z  całym szacunkiem Panie Starosto.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, czy potrzebna jest uchwała, żeby zezwalać, żeby dalej funkcjonował SPZOZ?

Członek Komisji  Wojciech Baran, będziemy rozmawiać.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, no właśnie.

Członek  Komisji  Wojciech Baran  w następnym punkcie myślę, ale to w każdej chwili  powinniśmy tekst uchwały podjąć, no bo wychodzi na to, że  Powiat nie wie co ma robić, jak ma działać, wiadomo, że ku lepszemu ma iść a nie ku gorszemu, no przecież to jest naturalne, oczywiste, merytorycznie ta uchwała jest pusta, tak? Nie ma nic.

Treść niezrozumiała.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Tak jak przed chwilą Pan powiedział, tak jak rola rady akurat w tym aspekcie jest też taka tylko jak gdyby, że no my nie możemy radzie tego narzucać za bardzo. My możemy tylko nawet w takim projekcie uchwały przy takiej uchwale tylko zmobilizować do działania. Nie możemy Zarządowi mówić, że ma robić tak czy inaczej.

Członek Komisji Wojciech Baran, Zarząd Powiatu trzeba mobilizować do tego, żeby poprawiał funkcjonowanie dziedziny, którą się zajmuje?

Treść niezrozumiała

Członek Komisji Bartosz Nowacki, przepraszam.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, proszę bardzo.

Członek Komisji Bartosz Nowacki, znaczy jeżeli chodzi o samą uchwałę, to tak wiem, że jest pusta i powinno być tam wyrażenie zgody tak naprawdę na podjęcie rozmów z ewentualnymi operatorami, tak? To by była czytelna uchwała i wtedy bo to nie jest kierunek działań, to co tutaj w tej uchwale jest, nie jest kierunkiem działań. Jeżeli byśmy wyrazili zgodę na to, żeby samorząd Powiatu, Zarząd Powiatu przepraszam podjął możliwość rozmów z ewentualnymi operatorami jest to na tyle czytelna uchwała ze wiemy, że Zarząd takie rozmowy podejmuje, tak?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, ale z tej uchwały też to wynika.

Krzysztof Szarzyński, niekoniecznie.

Członek Komisji Jakub Dąbek, no tak nie do końca, tak jak poprzednia ta uchwała.

Członek Komisji Bartosz Nowacki,  tu Zarząd tak jakby się przyznawał do tego, że no nie racjonalnie tak naprawdę funkcjonuje i ta droga   SP ZOZ  – u pod skrzydłami Zarządu!

Treść niezrozumiała

Członek Komisji Wiesław Gałązka, panowie  protestuje przeciwko takim określeniom. Bardzo przepraszam Panie Przewodniczący, ale cały czas my się zgłaszamy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, przepraszam  panie Wiesławie, siedzi pan w takim miejscu, że  ja  się odwracam.

Członek Komisji Bartosz Nowacki,  ja nie atakuje w tej chwili, tylko z samej uchwały, tak jak byście sobie Państwo przeczytali treść tej uchwały to wynika tak, że mamy….

Członek Komisji Jakub Dąbek, sytuację dramatyczną.

Członek Komisji Bartosz Nowacki,  jest dramatyczna sytuacja, i  „działania zmierzające do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia, zakresu i dostępności do usług medycznych, a jednocześnie umożliwić bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych i mienia będącego we władaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie”. Tak jakby wszyscy byli ubezwłasnowolnieni a chodzi nam o to, że ja rozumiem, Zarządowi chodzi o to, żeby była uchwała konkretnie, tak? I że w celu podjęcia rozmów z operatorami, Rada Powiatu wyraża zgodę na podjęcie rozmów z ewentualnymi operatorami i to by była prosta, czytelna uchwała, którą wszyscy mieliby tą świadomość co zamierza Zarząd Powiatu i tylko to mam tutaj   na uwadze. Wczytajcie się Państwo w treść tego i sami zrozumiecie, że jest to uchwała, która  nie wnosi niczego nowego. A jest tak trochę nie wykluczając zawarcia  umowy dzierżawy operatorskiej, taka to nie jest złośliwość. Tam trzeba to…

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, pan Zowczak pierwszy się zgłaszał, później pan Gałązka.

Członek Komisji Przemysław Zowczak, najpierw do pana Wicestarosty Szymańskiego, panie Starosto, jeśli Pan ma wątpliwości i pan uważa, że z naszej dyskusji wynika, że my wszyscy uważamy, że jest właściwie zapewniona opieka medyczna mieszkańcom naszego powiatu, to ja panu mówię, że pan się myli, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, bo ja uważam, że tej właściwej opieki nie zapewniamy i na razie niewiele wskazuje na to, żeby ta sytuacja w sposób istotny uległa poprawie. Sprawa druga: tak jak pan mówi, żeby zezwolić na takie działania, pewne działania zarządu powiatu, proszę Państwa przy przyjęciu projektu tej uchwały przez Radę Powiatu to Państwo możecie zrobić wszystko. Dosłownie wszystko. Nawet jeżeli pan Dyrektor zwolni połowę pracowników w SPZOZ- ie to możecie powiedzieć głośno wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Panowie, Państwo Radni, no o co macie pretensje. Przecież w tej uchwale wyraziliście na to zgodę. Ta uchwała jest w taki sposób skonstruowana, że cokolwiek byście państwo nie chcieli zrobić, nie zrobilibyście to możecie powiedzieć, Rada nam na to dała zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dobrze panie Gałązka.

Członek Komisji Wiesław Gałązka, tak, no koledzy, interpretacja tego tekstu widzę, że sprawia wielkie kłopoty i wielkie różnice, jeśli chodzi o myślenie. Bo raz mówicie, że nic nie mów a po chwili pan Przemek mówi, że tyle mówi, że już tyle przewidział, kataklizm kompletny i koniec kropka. No nie wolno tak. Generalnie rzecz ujmując, gadamy o pewnych restrukturyzacyjnych formach już pół roku i tylko gadamy  i  chyba czas najwyższy, żebyście nam pozwolili choć zapoznać się z określoną ofertą od strony operatora. Być może nie musi to być operator. Może gdzieś po drodze pojawi się jakaś inna forma, stąd taka ogólnikowa treść proponowanej uchwały. Wskazuje się tylko i wyłącznie operatora jako  część rozwiązania. Słuchajcie i tak bez decyzji Rady tu się nic nie wydarzy więcej, ale przynajmniej Zarząd będzie miał waszą zgodę na to, żeby oficjalnie rozmawiać. Bo jeśli do tej pory ktokolwiek  z kimkolwiek,  w jakiś sposób rozmawiał, to nie było to miarodajne, nie było to usankcjonowane niczym. No nie można,  bo to nie jest w naszej kompetencji, więc pozwólcie może najpierw, żebyśmy mogli w rzeczywisty sposób się zapoznać z ofertą. Ja jeszcze śmiem twierdzić, że akurat ta oferta jest, jeszcze się będziemy  prosili,  bo czas naprawdę biegnie i dług rośnie i pan Dyrektor bez jakichkolwiek cięć restrukturyzacyjnych nie wykona zadłużenia  służby zdrowia i nie ważne ile powiat położy  pieniędzy to i tak będzie kulawo i tak będzie kulawo, dlatego pewne rzeczy musza być zrobione, nie ważne kto je dokona. Zarząd Powiatu nie jest od Zarządzania służbą zdrowia. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, proszę pan Różycki.

Członek Komisji Henryk Różycki, Szanowni moi Radni w Zarządzie, jak otrzymałem materiały na sesję i patrzę, że jest punkt dotyczący służby zdrowia to mi sen z oczu wszystko spędza. I mam pytanie pierwsze czy  wybierając operatora czy zakładając jakąś tam, oddając to w spółkę, Zarząd musi się pytać Rady czy może to podjąć sam. To jest jedno pytanie i drugie, prosiłbym w bardzo prostych, krótkich słowach dać mi odpowiedź,  bo ja nie jestem ekonomistą, ale załóżmy, że przejmuje operator, ma wszystko zrobić pod Unię w Strzelnie, ma wszystko zrobić w Mogilnie, ma spłacać długi, ma płacić dzierżawę i musi jeszcze utrzymać się na zyskach, jak taki cudotwórca może to zrobić? Jeżeli może to zrobić operator, to uważam, że może to zrobić ZOZ. Dziękuje bardzo. ZOZ, SPZOZ, tak, przepraszam.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, panie Przewodniczący można?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Bardzo proszę Panie Starosto.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, jeśli chodzi o przekształcenie w spółkę, może to zrobić Zarząd bez zgody Rady, tu możemy zrobić spółkę, tylko, że  robiąc w tej chwili spółkę, to za chwilę ta spółka ogłosi upadłość, także bezpieczniej jest balansować jako SPZOZ, ponieważ SPZOZ balansuje i ma długi w całym kraju i nikt go na razie  nie rozlicza, wtedy przychodzą firmy, które wykupują długi, spłacają długi i się wszystko kręci na nowo. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę rządzi się innymi prawami w związku z tym Zarząd nie zamierza przekształcać SPZOZ w spółkę. Jeżeli teraz chodzi o to, czy  przyjdzie operator czy nie operator, jak to można zrobić?- powiem, że tak dlatego nie było wpisane bezpośrednio operator, bo my nie wiemy czy przyjdzie operator, czy inaczej to rozwiązać. Tego na razie nie wiemy. Po pierwszych rozmowach, czyli tych co tutaj przyjeżdżali potencjalni chętni, to przychylaliśmy się do operatora, ale tego operatora, który chciałby dalekosiężnie  podjąć  się  tutaj tej służby zdrowia i na tych kilkadziesiąt lat zainwestować, bo to jest taka sprawa, że oni wszyscy twierdzą, że to jest dziesięć lat na zwrócenie tego co dopiero zainwestowali. Po dziesięciu latach zaczyna się dopiero zwracać. W związku z tym to nie jest tak, że chętny jest taki i czeka tylko, żeby przejąć Mogilno, podpisać 21 milionów kontaktu z Narodowym Funduszem  Zdrowia  i do tego ma jeszcze dwa budynki, i  teraz tak, jak w tamtej pierwszej uchwale było to szczegółowo opisane jak ma wyglądać i od razu po tym co powiedziałem, jeżeli ktoś przychodzi, daje pieniądze i ponosi ryzyko, że on to zrobi w Strzelnie i jemu nie groźny jest Inowrocław albo odwrotnie, to według mnie Zarząd się nie upiera do tego, że  to ma być wykonane akurat w Mogilnie, jeżeli on te ryzyko poniesie  za swoje pieniądze w  porządku. Jeżeli ktoś mu nie zakontraktuje, to jest jego pieniądz i jego odpowiedzialność, nie nasza. Natomiast patrząc na to, że mamy restrukturyzować sami, jako SPZOZ Mogilno, to musimy na te rzeczy patrzeć dokładnie, dlatego, że za chwile będzie mapowanie. Już jest projekt u Wojewodów, powołane są Komisje, nie zapomniano również o powiatach, po wielkim sprzeciwie Związków Powiatów  Polskich jest przedstawiciel powiatu i będzie to mapowanie usług medycznych. Tego już nie unikniemy. I teraz dlatego  tak jest  skonstruowana ta uchwała, żeby dać większe możliwości, nie tylko operatorskie, na tą drogę. Natomiast po to jest, rzeczywiście ten projekt, żebyśmy mogli legalnie rozmawiać z potencjalnymi klientami, które jeszcze chcieliby zainwestować swoje pieniądze. To jest ta uchwała,  a do szczegółów, wydzierżawianie. Prawnicy mówią, żeby zrobić to elastycznie, żeby w każdej możliwej sytuacji się do tego dostosować i tutaj po to była o tym  mowa, mówił prawnik, żeby tak zrobić, żeby po prostu mieć większe możliwości w rozmawianiu z operatorami. I  dlatego to zostało sformułowane na końcu dopisane, że wchodzi w to ta dzierżawa operatorska. Dlatego tak ta uchwała wygląda.  I ja bym się czuł pewniej, bo  do tej pory, jak ja mogę rozmawiać z kimkolwiek kto przyjeżdża, rozmawiamy i wyjeżdża, bo jak  mogę rozmawiać jak nie ma  żadnej zgody. A tak byśmy sobie porozmawiali z jednym drugim, trzecim, czwartym czy piątym czy szóstym, byśmy dalej zaprosili na rozmowy szersze, gdyby było w szerszym kręgu dla wszystkich. Proszę bardzo, możemy pytać, kupić, ile, co, jak, za ile. Do tej pory to jak tylko po prostu dzwonią regularnie prawie wszyscy i mówię, że 18- tego  będzie Rada Powiatu i po 18-tym proszę bardzo można dzwonić, możemy rozmawiać, wtedy odpowiem albo w jedna stronę albo w drugą. Wiemy, że już na razie jeszcze dzwonią, nie wszyscy, ale niektórzy dzwonią,  musicie zrozumieć Zarząd i mnie, że to tak jest.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  proszę pan Szarzyński.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, ja mam pytanie do pana Starosty,  oczywiste jest, że Zarząd nie ma instrumentu do zarządzania w SPZOZ- ie,  takie instrumenty ma pan Dyrektor, jak i również Rada Powiatu nie ma tych instrumentów bezpośrednio do zarządzania. Natomiast Zarząd ma inne instrumenty. To Zarząd kreuje jednak tą politykę, ma delegacje ustawową do ogłoszenia, powołania, wyboru bezpośrednio Dyrektora, tak? Natomiast Rada Powiatu, jako organ uchwałodawczy ma delegację do stanowienia o tych kierunkach, do organu wykonawczego, jakim jest Zarząd. I moje pytanie do pana Starosty, czy pan Starosta jest zadowolony z dotychczasowej pracy pana Dyrektora Ogrodowicza, bo w lipcu mija rok,  pamiętam, że pan Dyrektor został powołany w drodze konkursu, również w drodze uchwały Zarządu, gdzie w tej uchwale Zarządu mówiło się, kilka było priorytetów, które Pan Dyrektor miał spełnić i biorąc to wszystko pod uwagę czy pan Starosta pozytywnie ocenia prace Dyrektora? Dziękuję.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, tak oceniam pozytywnie, ponieważ rozumie w jakiej jest sytuacji i jaką spełnia rolę. Jedyne zastrzeżenie, jakie zawsze panu Dyrektorowi mówię, to że za mało rozmawia z ludźmi, to jest jedyna wada pana Dyrektora, że no tego kontaktu bezpośredniego nie ma z pracownikami, z ludźmi, a tak to patrząc po mizerię finansową, na bieżąco jesteśmy informowani, to rzeczywiście trzeba być już mistrzem świata, żeby jakoś, płacić, zarabiać i teraz negocjować jeszcze z Narodowym Funduszem  Zdrowia,  to tutaj bez zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o jedyne zastrzeżenie, które mam, pan Dyrektor dobrze o tym wie, że trzeba rozmawiać z pracownikami, z ludźmi, począwszy od ordynatorów, a skończywszy na  tych przysłowiowych sprzątaczkach czy osobach w rejestracji, tyle odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, czy można panie Przewodniczący?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  bardzo proszę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, bo panie Starosto w kontekście zachowania płynności finansowej, gdzie widzimy, że tej płynności finansowej nie ma, pan Dyrektor występuje z następna pożyczką do Zarządu i do Rady Społecznej, czy również pan jest zadowolony odnośnie tej ciągłości finansowej zakładu pracy czy lecznicy publicznej jakim jest SPZOZ?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak ze spraw finansowych?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, tak.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, jestem zadowolony, ale rozumiem poczynania Dyrektora, Rada Społeczna i Rada nie wiem jakby się zachowała, ale myślę, że jeżeli tutaj pan Dyrektor występuję w tej chwili o 1.500.000,00, żeby spłacić i zmniejszyć ten wymagalny dług, który wisi nad nim te 2.200.000,00 i te 1.500.000,00 najbardziej potrzebujących a przekształciłby to w pożyczkę długoterminową na 5 lat, to raczej byłbym za tym żeby tak to zrobić i zapłacić tym, którzy po prostu zaczynają się bardzo mocno dobijać o zapłatę do SPZOZ -u.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, czyli ja rozumiem, że pan Dyrektor tych układów, do których ratalnych, czy z wierzycielami, do których Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora podpisując, tak? pan Dyrektor nie zawarł z wierzycielami?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, zawarł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, to mamy, to nie rozumiem, z jednej strony zawarł, z drugiej strony?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  to może pan Dyrektor powie, co tam jeszcze brakuje, no bo to brakuje do 1.500.000,00.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  czy Pan Zowczak po, czy przed?

Członek Komisji Przemysław Zowczak, po.

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz, ja chce powiedzieć jedną rzecz taką, że  w zeszłym roku już mówiłem, że SPZOZ jakby nie  miał  takich wskaźników w miesiącach, w których miał gdzieś w granicach 150 – 160 tys. zł deficytu w gotówce,  jakiś ten deficyt trzeba likwidować, ponieważ będziemy się cały czas zadłużać,  przedstawiłem Wam swoje propozycje, które nie znalazły akceptacji, z drugiej strony w założeniach dotyczących restrukturyzacji finansowych, ja mówiłem, że w pierwszej kolejności to pisali, wszyscy Państwo powinni pamiętać, bo to było przelane na papier, że pierwszym elementem jest to, żeby uspokoić wszystkich wierzycieli, poprzez uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym, co zostało zrobione w zeszłym roku w sierpniu, a kolejnym elementem jest konwersja, zamiana zobowiązań przeterminowanych o charakterze krótkoterminowym na długoterminowe i to właśnie po to w tej chwili wystąpiliśmy  do Rady Społecznej o wydanie opinii, żeby właśnie tę zamianę tego długu krótkoterminowego zrobić na długoterminowe, bo to da czas wtedy na przeprowadzenie zmian, które pozwolą finansować bieżącą działalność.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, jaki mamy deficyt miesięczny obecnie Dyrektorze?

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz,  gdzieś na poziomie 80.000,00 zł, mówimy o gotówce.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  dobrze, bardzo proszę Pan Zowczak.

Członek Komisji Przemysław Zowczak,  panie Starosto, mówił pan, że Pan potrzebuje tej uchwały, żeby móc legalnie rozmawiać z operatorami, no nie wiem czy pan rozmawiał nielegalnie z nimi, ale ja już składałem nawet interpelację na którą nie uzyskałem odpowiedzi, ile razy państwo się kontaktowaliście, rozmawialiście z różnymi operatorami. Ponieważ pytałem o to i pan nie udzielił mi informacji. Panie Starosto, pan chce mieć tą uchwałę, pan dlatego , w moim przekonaniu chce, żeby Rada Powiatu uchwaliła uchwałę w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w ten sposób skonstruowaną, żeby mieć całkowicie wolną rękę w swoich działaniach i żeby później móc powiedzieć: sorry, ale Rada Powiatu wyraziła na to zgodę i zadecydowała o tym i  takie działanie, panie Starosto, ja chciałem tylko zauważyć jedną rzecz, że i Burmistrz Strzelna i władze PO, PSL-u ze Strzelna, Zarządu Miejsko-Gminnego zaangażowały  się bardzo mocno, zresztą zainicjowali tą akcję związaną z konsultacjami społecznymi w sprawie przejścia gminy Strzelno z Powiatu Mogileńskiego do Inowrocławskiego i dla mnie to jest wyrazem takiej oceny i pana rządów jako Starosty i Przewodniczącego Zarządu i całego Zarządu, że sytuacja jest już , doprowadziliście Państwo do takiej sytuacji, że ona już absolutnie nie rokuje na poprawę,

Członek Komisji Wiesław Gałązka: jaki temat teraz?

Członek Komisji Przemysław Zowczak: tylko proszę mi nie przerywać. Tylko po prostu można zrobić jedną rzecz. Zlikwidować ten powiat, bo przejście gminy Strzelno z jednego powiatu do drugiego, po prostu oznacza nie mniej nie więcej, likwidację naszego powiatu mogileńskiego. I Pan dzisiaj oczekuje od Rady, żeby po tych pańskich działaniach, tak ocenionych przez osoby pełniące dosyć istotne funkcje na terenie gminy Strzelno w samorządzie, żebyśmy nadal, żebyśmy wyrażali zgodę tak in blanco na wszelkie Pana i Zarządu działania. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę panie Starosto.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, więc tym się różnimy, że ja jednak zmieniam zdanie  i  tym się różnimy, że ja jednak zmieniam zdanie,  a  kolega Przemysław nie może tego zrozumieć, że można zmienić zdanie,  ja  Zarząd przekonałem do tego, że zmieniliśmy zupełnie zdanie swoje, po tej pierwszej propozycji, która tam była we wrześniu to już dużo czasu o tym rozmawiałem, niedługo będzie rocznica. Przez rok czasu rozmawiałem o tym przecież, ja po tym co usłyszałem, gdzie to  nie wiem czy można traktować tych co przyjeżdżali, jako rozmowy, nie wiem jakieś słuchanie tych osób. To nie były rozmowy, to w związku z tym doszedłem do wniosku i przekonałem cały Zarząd, że musimy zmienić swoje podejście do sprawy. To nie jest taka rzecz prosta, że zmieniamy się, mówię, że patrząc na oględziny, patrząc na to, że ktoś chce przyjść i dać pieniądze, to  te pieniądze położy sobie sam gdzie on chce. A my twardo stanęliśmy przed, dokładnie pamiętacie pierwszą uchwałę, która była proponowana, twardo mówiliście  co Zarząd chce zrobić. Jakbym był tak uparty i patrzył na sprawy takie, że  nie chodzi mi o dobro Powiatu, inne rzeczy, można by to odebrać, że rzeczywiście uparłem się, jestem uparty  ze swoją uchwałą. Nie my ją zupełnie przerobiliśmy, zmieniliśmy,  bo akurat, czy  jest mi po drodze, czy nie po drodze,  mi o to chodzi, żeby była służba zdrowia w Powiecie Mogileńskim i jeżeli ktoś daje pieniądze swoje to zrobi to raz, że zrobi to dobrze a drugi raz, ja nie będę go ograniczał gdzie on te pieniądze ma zostawić. Czy on ma zostawić w Strzelnie czy w Mogilnie. Nie, on ma wybór i ponosi pełną odpowiedzialność, ponieważ ja wierzę w to, jeżeli są sprawy co się dzieją w Polsce, jeśli to są rzeczywiście państwowe pieniądze, no to niektórzy niestety, to jest bardzo przykre dla nas wszystkich podchodzą do tego jakby  tych pieniądze  nie  było. Natomiast my za przeproszeniem traktujemy tak jak gdyby były nasze pieniądze, czyli każdego mieszkańca Powiatu Mogileńskiego i nie chcemy rozbijać Powiatu Mogileńskiego. Po drugie ja wszystkim to mówię, mamy prawie 8.000.000,00 długu w SPZOZ- ie i tu nie ma Starosta czy Zarząd, tylko każdy mieszkaniec Powiatu musi się złożyć, żeby do służby zdrowia dołożyć, I teraz tak: czy chcemy ażeby przestać dokładać i być dobrze leczonym czy rzeczywiście zostawiamy tak jak teraz istnieje i wiemy, że dług będzie rósł i każdy mieszkaniec będzie miał znowu na głowie  tyle i tyle długu. Po drugie pani Skarbnik przygotowała te etapy techniczne, finansowe rzeczy, biorąc 15 milionów, co będziemy robić w szpitalu, tyle i tyle i jeszcze trzeba na bieżąco utrzymać. I teraz czy nie lepiej byłoby poszukać inwestora, no niech przyjdzie ten inwestor i zainwestuje akurat w służbę zdrowia jeżeli chce jeszcze tam zainwestować jakąś gotówkę, a jeżeli takiego nie znajdziemy to musimy wtedy ulokować swoje pieniądze, ale to już będzie koniec jeżeli rzeczywiście ulokujemy  swoje pieniądze i i będziemy ryzykować. Z tym, że z kimkolwiek rozmawiam, to naprawdę Moi Drodzy nie interesuje go kto prowadzi szpital i w  czyim imieniu, on chce być tam dobrze obsłużony i to jest podstawa. Ludzie nie wiedzą czy on jest gminny czy powiatowy  czy  powiat za to odpowiada i to trzeba z tego aspektu patrzeć, że nie jestem upartym  człowiekiem i  Zarząd   zmienił zdanie,  mi tylko szkoda czasu, naprawdę szkoda czasu, bo jak czas nam ucieka  i powtórzę raz jeszcze 16 rok walczy Związek Powiatów  Polskich, żeby  przenieśli tą datę do dostosowania do standaryzacji. Jak się nie uda, jeżeli ten rząd będzie, który w tej chwili jest to nam nie przesunie tego, bo oni się uparli w zaparte w Ministerstwie Zdrowia, z jednej strony maja racje, bo chcą zdopingować wszystkie samorządy i nie tylko, żeby to zrobiły. Tu jest też racja, bo jak się odwlecze znowu to  nic nie zrobi, ale nie popuszczą. W związku z tym my naprawdę musimy zrobić kontraktowanie na 10 lat następne, które będzie robione w przyszłym roku na początku  bo  możemy zostać, mówiąc tak brzydko sami sobie. Ja Państwu mówię tak, te decyzje, które dzisiaj są takim kierunkowymi decyzjami nie wiążącymi nikogo, kierunkowymi decyzjami, to pozwólcie nam zrobić, a potem przedstawimy Wam  efekty tej naszej pracy i tylko o to chodzi, bo ja się boję jednej rzeczy, że za chwilę Przemysław Zowczak powie, a kto panu pozwolił na takie rozmowy, tego się obawiam. Jak wybiegając w przyszłość, to przyjdzie i powie do mnie,  a kto ci pozwolił rozmawiać konkretnie z tym i z tym, no nikt mi nie pozwolił. Tego się najbardziej obawiam, naprawdę. W związku z tym chcę mieć tą zgodę i żeby można było konkretnie usiąść do stołu rozmów,  usiąść do stołu z Dyrektorem i z tymi firmami które przyjadą, żeby opracować co my chcemy zrobić, żeby było dobrze i ja tylko Państwa o to proszę, a już z uchwały, które  będą na obradach, to jest inna bajka i teraz np. się napracujemy, przygotujemy majątek wszystkie inne rzeczy do wydzierżawienia a   Rada  powie nie i  taka sytuacja może być, także lepiej mieć tą uchwałę i tak w imieniu Zarządu  robić to co powinno być zrobione już dawno. Ja tylko o to proszę Radnych, żeby pozwolili nam usiąść i zrobić te pierwsze kroki. Dziękuje bardzo.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę wobec tego proszę Przewodniczących Komisji o przegłosowanie.

Komisja Gospodarki i Finansów: 2 głosy za, przy 1 wstrzymującym i 1 przeciw; Komisja Rewizyjna : 2 członków za, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się,

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury: za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu opowiedziało się 2  członków, 4 wstrzymało się, 2 osoby nieobecne

Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia: 2 członków Komisji głosowało za wprowadzeniem projektu uchwały na sesję, przy 0 wstrzymujących i 2 przeciw.

W wyniku głosowania Komisji Wspólnych projekt uchwały został przyjęty pod obrady Rady Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dobrze zakończyliśmy ten punkt.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, może by wpisać jakiego operatora?

 

Członek Komisji Wiesław Gałązka, operator jest nie polityczny. Operator społeczności. Bardzo mocno zrugany ze wszystkich stron. I nie chcą słyszeć o żadnym operatorze, bo są wyborcy … i pewna pasja, żeby tą służbę zdrowia podratować czy zmienić na pewno … na tak. Ja nie wierzę w przywiązanie do socjalizmu tak wielkiego, żeby się upierać przy formach ……

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję. Proszę bardzo pan Zowczak.

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak, ponieważ koledzy proszą, żebym nie przeciągał, sądzę, że   radnego  Gałązki jest taka, że ….

 

 

Przewodniczący

    Rady Powiatu w Mogilnie

              Jan Bartecki

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 11:39:08
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 11:42:19
Ostatnia zmiana:2014-09-12 11:42:21
Ilość wyświetleń:269
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij