Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 58/14

Protokół Nr  58/14

ze wspólnego posiedzenia

 Komisji  Rewizyjnej i

Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Rady Powiatu w Mogilnie

26 marca  2014r.

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak powitał zebranych oraz zaproponował zaopiniowanie materiałów, które mają być omawiane na najbliższej sesji Rady Powiatu.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

2.     Analiza sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ- u w Mogilnie za cztery kwartały 2013 roku.

3.     Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2014r.

4.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2013r. oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

5.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2013r.

6.     Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2014.  

7.     Przedstawienie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za rok 2013.

8.     Przedstawienie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

9.     Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.  Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Mogilnie.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2013r.

12.  Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

13.  Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

14.  Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013”.

16.  Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2013r. 

17.  Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach naich realizację.

18.  Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

19.  Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

20.  Przedstawienie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

21.  Przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

22.  Zakończenie.

 

Ad.2

Analiza sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ-u w Mogilnie za cztery kwartały 2013 roku.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak: Jest Pan Dyrektor SPZOZ, więc proszę radnych o pytania i dyskusję.

 

Członek Komisji Wojciech Baran: Zwracam się z zapytaniem odnośnie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ-u. Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 601.070,63  zł, przychody 1.489.421.11 zł. Co składa się w tej pozycji na koszty i przychody?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Pozostałe przychody to umorzenie zobowiązań szpitala, rozwiązywanie rezerw i innych należności, to oczywiście też kwestie związane z umorzeniami, przedawnienia, to są też przychody z tytułu przedawnienia z PFRON, są też inne pozostałe przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania, jak również amortyzacja środków z darowizn. W skład pozostałych kosztów operacyjnych wchodzą: koszty sądowe, windykacje, koszty tworzenia rezerw, np. na należności czy zobowiązania pracownicze, w tym te z emerytur.

 

Radny Wojciech Baran: poproszę takie zestawienie pisemne, może nie na sesję. Zauważyłem, duże przychody operacyjne, rozumiem, że to też umorzenia długu?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Tak, przedawnione 575 tysięcy z tytułu Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz amortyzacja środków trwałych z UE.

 

Radny Wojciech Baran: to kwota, którą SPZOZ miał odprowadzić i się przedawniła?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Sądy wydały inne orzecznictwo i na tej podstawie środki ulegają przedawnieniu w ciągu trzech lat.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Czyli Panie Dyrektorze sytuacja ekonomiczna SPZOZ nie determinuje, czynnik ekonomiczny do jakiś radykalnych działań, tak?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Sytuacja jest z jednej strony lepsza niż
 w poprzednich latach. Nie można powiedzieć, że jest dobra, dlatego że właśnie szereg komórek wykazuje wynik ujemny. Bez wprowadzania zmian dług dalej będzie rósł.

 

Radny Krzysztof Szarzyński: Czyli rozumiem dyrektorze, że taki plan jest to biznes plan, tak?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Propozycje działań, które powinny być etapami planu naprawczego, które maja prowadzić do spójnej polityki. Pozostałe koszty operacyjne – odpisy należności, których nie da się ściągnąć (np. osoby nieubezpieczone), koszty egzekucyjne (komornicze), koszty sądowe, zapisy –zlikwidowanych środków trwałych i inne.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak: Panie Dyrektorze, jeżeli chodzi o środki pieniężne w kasie i na rachunkach. W 2012 mieliśmy 701 tysięcy, 2013 jest na minusie 422.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: W zeszłym roku otrzymaliśmy kredyt w rachunku bieżącym po to żeby zapewnić środki na zobowiązania, dzięki temu udało się opłacić teraz bieżące rachunki, nie ma kłopotów z płatnościami. My korzystamy z tego i dlatego jest minus. Dzięki temu udało się, że tak powiem zapanować nad lawiną wezwań komorniczych.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak:, Jeśli chodzi o poradnie cukrzycowe, cukrzycową i endokrynologiczną proszę powiedzieć, dlaczego nie ma, nie ma po prostu podpisanego kontraktu, podpisanych kontraktów z NFZ jeżeli chodzi o te poradnie?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Trudno mi powiedzieć, dlaczego SPZOZ tego kontraktu nie otrzymał, jesteśmy przygotowani personalnie jak również sprzętowo. Usługi zamiast konkursu zostały aneksowane. Pacjenci płaca za wizytę i badania ze środków własnych, bilansuje się to.

 

Ad.3

Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2014r.

 

Radny Wojciech Baran: Czy Pan zakłada, że w 2014  będzie dalej funkcjonował zakład w formie SPZOZ?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: zmiana formy zależy od wielu czynników, decyzję w tej sprawie należy do Państwa.

 

Członek Komisji Jakub Dąbek: Tylko odnośnie tej, planowanych zamierzeń w 2014 roku, Pan właśnie przedstawił te zamierzenia i  teraz mam pytanmie : w dziale 851, rozdziale 85.111 w zadaniu inwestycyjnym na 2014 rok jest zaplanowana kwota 484.46,00 zł na informatyzację SPZOZ-u. Teraz mam pytanie, na jakim etapie jest ta realizacja, bo jest zapisane, że rozpoczęła się w marcu 2014 roku. To pierwsze pytanie. Drugie, zaplanowana też jest modernizacja działu położniczo-ginekologicznego oraz pediatrycznego filii szpitala w Strzelnie, mam pytanie jak ma się ten plan do planów przeniesienia tychże oddziałów do szpitala w Mogilnie. I jeszcze jedno: Pan Dyrektor też tutaj planuje zarówno modernizację przychodni szpitala w Strzelnie oraz Ośrodka Zdrowia w Gębicach, szacunkowa wartość 3 miliony złotych i mam pytanie co z Ośrodkiem Zdrowia w Markowicach i Wylatowie?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: odnośnie informatyzacji, to w chwili obecnej jest wykonywane tzw. okablowanie. Urząd Marszałkowski kończy przetargi na ucyfrowienie aparatów RTG i kolejny etap wdrożenie HIS oprogramowania tzw. części białej. Problem polega na tym, że ten program nie obejmuje zakupów komputerów i bez zakupienia sprzętu nie będzie możliwości dalszego zrealizowania. Nie mamy na to pieniędzy. Z końcem miesiąca ogłoszony zostanie nabór doposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego, możemy składać również wniosek na termomodernizację budynków z tego 85% finansuje Urząd Marszałkowski, 15% tylko naszego wkładu, środków jednak nie mamy, jednak czynimy starania, aby wkład własny był.

 

Członek komisji Jakub Dąbek: A Markowice, Wylatowo? Czyli jesteśmy chmurze, w tzw. chmurze wirtualnej, jeżeli nie mamy tego wkładu własnego.

 

Członek komisji Wojciech Baran: w lutym na sesji Rady Miasta Starosta przedstawił koncepcję funkcjonowania służby zdrowia, w której znalazł się postulat by przenieść  oddziały ze Strzelna do Mogilna. Z drugiej strony otrzymujemy informacje od Pana, że w planach ujęta jest kwota przeznaczona na modernizację i tu widać niespójność ze słowami Starosty.

 

Starosta Tomasz Barczak: Teraz tak wszyscy zaczniemy robić. Za chwilę spotkam się z głosami po co mamy zrobić, nie ma sensu. Zobaczymy co. Ale nie możemy powiedzieć, że Strzelno zostaje Gębice nie.

 

Członek komisji Jakub Dąbek: Nie nie. Ale chodzi o to, że zrobimy modernizację oddziału położniczo- ginekologicznego i potem mamy go przenieść?

 

Starosta Tomasz Barczak: musi być zgoda tego, kto środki przekazuje. Nikt nie będzie zamykał budynku w Strzelnie. Skończą się konsultację z związkami zawodowymi i zostaniecie poinformowani. Sprzęt można przenieść do Mogilna. Marszałek daje nam środki jest to inwestycja w oddział  ginekologiczny.

 

Przewodniczący Komisji Rafał Woźniak : Czyli inwestycja tylko w Strzelno?

 

Starosta Tomasz Barczak: Wnioskujemy do Marszałka, piszemy że chcemy doposażyć szpital w sprzęt. Marszałek chce, to jak najbardziej i nie ma to nic wspólnego z tym czy w Strzelnie czy Mogilnie. Wymagane jest zainwestowanie wkładu własnego. Na inwestycje, jaką jest termomodernizacja Przychodni w Mogilnie, Filii Szpitala w Strzelnie oraz Ośrodka Zdrowia w Gębicach też środki od Marszałka. Jednego budynku w Stzrelnie nie docieplimy ponieważ trzeba najpierw zrobić dach  i ostatnią kondygnację, chyba że Państwo zgodzicie sie na operatora który to zrobi.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Sama wymiana okien, instalacji C.O., pieca i koszty ogrzewania spadły o 65%.

 

Członek komisji Jakub Dąbek: Tylko ja tutaj się nie mogę cały czas przekonać do sytuacji, w  której załóżmy będzie ten ewentualny operator, ta dzierżawa operatorska i teraz wyjdzie tak, że on chce to tam no nie wiem w celu uzyskania jakiegoś zysku będzie robił to na majątku, który będzie przez nas modernizowany i budowany  ze środków publicznych, no nie wiem.

 

Starosta Tomasz Barczak:  Za 15 % wartości grzechem byłoby nie wziąć, można się z operatorem dogadać. 500/600 tysięcy na komputery to gorsza sprawa – musimy poszukać środków i za chwilę możemy się do państwa zwrócić o przesunięcie środków w budżecie na ten cel. W Strzelnie nikt nic nie będzie zamykał ani likwidował.

 

Radny Wojciech Baran: Mam jeszcze pytanie o ostateczny kształt : Jaka jest różnica w wykonaniu planu miedzy SPZOZ i operatorem?

 

Dyrektor SPZOZ Michał Ogrodowicz:  Jeśli jest to forma sieciowa to korzysta z efektu skali, pokazują co potrafią, mają wprowadzone procedury. Prawda jest taka, że jesteśmy małą jednostką i takich efektów nie osiągniemy, mamy dużo mniejszy potencjał. Najważniejszy jest plan medyczny, przedstawiłem swój plan. Jeżeli nie możliwe jest z przyczyn obiektywnych zrealizowanie przy udziale Państwa i obciążenie budżetu Powiatu to trzeba szukać innej formy rozwiązania.

 

Radny Wojciech Baran: Czyli zgadza się Pan?

 

Dyrektor SPZOZ Michał Ogrodowicz: Najważniejszy jest plan medyczny i chce podkreślić, że jest to w interesie państwa i pacjentów. Gdyby SPZOZ był w stanie zrobiłby to. Prawda jest taka, że z działalności Szpitala Powiatowego gdzieś na czysto można wyprowadzić 5-7 % zysku netto. Jeśli budżet wynosi 24 mln to brutto będzie 1 mln zł rocznie, infrastrukturę też trzeba odnawiać.

 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki: To różnica bardzo prosta, oni tanio, a my jako mała jednostka nie mamy takiej możliwości.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński:  Tak ja miałem dwa pytania, ale w związku z tym co zostało powiedziane mam trzy  pytania. Pierwsze pytanie: Jak daleko jest realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z umowy zawartej, zawartej z Urzędem Marszałkowskim  w ramach RPO w 2008 roku, czyli jak daleko, na jakim etapie jesteśmy, jakie zadania zrobiliśmy, jakie pozostałe zadania. A pan w tej informacji tutaj nic nie wspomniał. Dla mnie jest to bardzo ważna sprawa, po prostu określała, jakie zadania trzeba zrealizować w określonym czasie i uzyskać tzw. trwałość projektu wykonania i również o tej kwocie chciałbym, aby mi Pan odpowiedział. Drugie pytanie dotyczy właśnie tej rozbieżności, między tym, co zauważył dzisiaj Radny Baran a rozbieżności między Panem Dyrektorem a Panem Starostą. Z informacji, którą Pan Dyrektor przedłożył wynika, że mamy strukturę SPZOZ-u, wdrażamy program naprawczy, realizujemy strukturę SPZOZ-u a obecny Pan Starosta i Zarząd preferuje właśnie operatora zewnętrznego, jako panaceum na wszelkie zło, tak? Dzisiaj SPZOZ jest zły, operator jest w porządku. Te koszty, które usłyszeliśmy to możemy sobie zrzucić, jako koszty i personelu i pacjenta i także operator będzie miał zysk. Trzecie pytanie dotyczy tej kwestii efektów skali, co Dyrektor wspomniał. Wiadomo, że operator działa na zasadzie sieci. Jest jakiś szpitalik w sieci i wtedy, wtedy to w skali tak, mogą uzyskać lepsze wskaźniki i bardziej racjonalną politykę. Natomiast analizując ustawę o działalności leczniczej, to również mógłby być podmiot leczniczy, jakim jest SPZOZ w Mogilnie, niebędący przedsiębiorcą, może również zawierać porozumienie cywilne.  Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mały powiacik mogileński łączył się z innymi, tak? Ustawa daje takie możliwości. Co stoi na przeszkodzie, żeby zamówienia publiczne, tak, w ramach sieci powiatowych szpitali to są z jednej strony są szpitale powiatowe z drugiej SPZOZ, żeby była w sieci równowaga ja znając sytuację finansową, też uważam, że trzeba wywarzyć pewne decyzję. Widzę, że Pan dyrektor rozważył tę decyzję, zarząd jeszcze tego nie widzi. Zarząd jeszcze nie wywarzył tej decyzji, widzi tylko efekt, tak? Nie wiem jak wizyta w Świeciu, jakie są kolegów odczucia, jak się do tego odnosimy. Na to trzecie pytanie chciałbym usłyszeć odpowiedź Pana.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Projekt unijny z 2008 roku, zakup sprzętu jest już wykonany, sprzęt zakupiony, ukończono budowę klatki schodowej i gazy medyczne.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Jaki to jest procent wykonania? W Mogilnie i w Stzrelnie, jest na to harmonogram Panie Starosto.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: nie mam takich danych w głowie. 6.900tys.  z tego pozostało do wykonania 2,5 mln.zł z zadań zrealizowanych w Strzelnie wymieniono RTG, Endoskop, gazy medyczne, cześć korytarza na oddziale chirurgicznym, jest to wykonania oddział ginekologiczno- położniczy i pediatryczny oraz modernizacja Sali operacyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: i kiedy zostanie to zrealizowane?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: w trakcie realizacji pojawiły się problemy techniczne, konieczność wyłączenia obiektu z działalności.  Należy przeszacować dokumentację na co SPZOZ nie ma środków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: a jeśli nie zrealizujemy?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: to oddamy środki.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: 90% wykonano w Mogilnie a 20% w Stzrelnie. Tłumaczę Panie Starosto, że to nie realizujemy tych zamierzeń inwestycyjnych, które którą umową właśnie w 2008r.

 

Radny Krzysztof Szarzyński: Ale na dzień dzisiejszy kto kieruje służbą zdrowia?Nie Szarzyński tylko Starosta.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: nie stać nas na niezrealizowanie kontraktu zawartego z NFZ, z wyłączenie dwóch oddziałów, jeśli mówi Pan, że nie to proszę się zapoznać z przepisami.  Nie stać nas na to by nie realizować kontraktu.  Problemy zaczęły sie od tego właśnie, że muszą być wyłączone całkowicie dwa oddziały. Radni otrzymali przedruk z gazety prawnej dotyczące wali o istnienie szpitala. Teraz trzeba realizować projekty Marszałka. Co mamy robić. Powiat musi wziąć kredyt. To jeżeli ktoś przychodzi proszę bardzo, mówię to co chcecie, podpisujemy umowę i zostawiamy SPZOZ, który w każdej chwili może znowu zacząć działalność w razie jakiego przypadku. Ktoś przychodzi i mówi ja to Panu zrobię to my musimy korzystać. Teraz jest walka o to, żeby został szpital. Każdy Powiat walczy, aby jego szpital pozostał w sieci. My mamy koncepcję, pomysł. Nie będziemy mieć szpitala, ponieważ Narodowy Kontrakt NFZ, mówi powie, że szpital inny jest za blisko i nie podpisze kontraktu, tu jest to niebezpieczeństwo. Będą sie liczyły sieci. Mamy plus w nowym kontraktowaniu, ze poradnie specjalistyczne mamy w jednym ręku. I oddział położniczo –ginekologiczny, nie możemy w takich warunkach leczyć. Chcemy oddziały ze Stzrelna przenieść tylko na czas remontu do Mogilna.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: nie była decyzji.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: ja nie powiedziałem, że była decyzja, ale że możemy tylko proponować pewne rozwiązania Radnym. Na spółkę Rada nie dała zgody, czas uciekł. Wolałbym , żeby to był operator.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: bo musi Pan mieć zgodę Rady na operatora czy czyli organu tworzącego, ale natomiast ma Pan- Zarząd, czyli organ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, instrument również do zmian, do zmian SPZOZ-u. Może Pan zrobić spółkę prawa handlowego. Dlaczego Zarząd nie podjął decyzji? Przez te wszystkie lata ustawa obowiązuje od 2011. Zarząd mógł sam podjąć decyzję. Nie było roku, aby SPZOZ był na plusie. To nie tylko zaniechanie Dyrektora, ale i Zarządu a nie Rady. Rada decyduje o zbyciu, o dzierżawie, to rzeczywiście. Szanowni Państwo bo  za chwilę będą te dwie uchwały. Za chwile pojawiają sie dwie uchwały dotyczące zasad gospodarowania mieniem. Dzisiaj nie podejmując tych decyzji czy przez Zarząd czy przez Dyrekcję jesteśmy w takim miejscu w jak inni. Pan mi jeszcze nie odpowiedział Panie Dyrektorze o tych rozbieżnościach.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: pan Pochylki zgodnie z złożoną interpelacją otrzymał wyliczenia i porównania różnych wariantów z którego to wynika, że spółka na starcie musiałaby ogłosić upadłość, dlaczego więc ją tworzyć?

 

Członek komisji Wojciech Baran: uchwała kierunkowa dotycząca dzierżawy operatorskiej jest konsultowana ze związkami zawodowymi, czy można prosić ewentualny projekt umowy z operatorem?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: do umowy Radni też będą mogli wnieść swoje uwagi.

 

 

Sekretarz Stefan Łukomski: Jeśli będzie zgoda, zostanie ogłoszony przetarg i wówczas komisja opracuje wszystkie dokumenty, tez z umową. Do uchwały kierunkowej załączymy umowę w której maksymalnie zostaną zabezpieczone interesy powiatu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Ja sobie nie przypominam takiej uchwały, że my wyrażamy wolę czy zgodę na to żeby przystąpić.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Do czego?

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński:  Kierunku działania na Pana Dyrektora, żeby po prostu dać legitymację Panu Dyrektorowi , bo może formalnie nie występował. A może pomyślmy o tym, tak? Żeby dać legitymację Dyrektorowi, my jako Rada podejmujemy taką uchwałę właśnie intencyjną, czy kierunkowa jak to się mówi, w kierunku takich sieci.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Ja myślę, że to Pan  Dyrektor prowadzi Samodzielny Zakład w związku z tym rola nasza czy Pana Starosty to jest zatrudnienie czy ewentualnie odwołanie czy powołanie czy rozwiązanie umowy o pracę. Dalej działa samodzielnie i tutaj w tym kierunku biegły się zgłosił to ja nie wiem czy to jest kompetencja Rady czy ewentualnie Zarządu dalej, nie żeby w tym kierunku. Myślę, że Zarząd daleko idące jakieś tam kierunki widzi i ten dyrektor działał. Słuchajcie Państwo no trzeba brać pod uwagę o czym Dyrektor mówi. Dyrektor mówi, że SPZOZ by zrobił, ale musi mieć 15% środków własnych. O ile uzbrajamy kogoś w kompetencję, dajemy mu ten zakres jeszcze większy może nie wybiegający ale oczywiści mieszczący się w ramach tej ustawy o lecznictwie. Słuchajcie za to musimy środki. I tu jest i tu jest ta sytuacja. My dalej słuchajcie Państwo jako powiat, jako Zarząd, jako Rada musimy mieć cały czas na względzie, że to jest wielomilionowy majątek. Pozbywając go się w jakiś sposób no więc różnie może być odbierane i jest bardzo niebezpieczne. Chce tylko powiedzieć, że z Panem Sekretarzem i  tymi dwoma osobami, które były w Świeciu. No szkoda, szkoda, że Państwo nie zdecydowaliście się. Na początku było bardzo dużo zapisów. Było to bardzo nieelegancko z niektórych, ze strony osób które dzwoniły rano w dniu wyjazdu, że nie jadą bo tam coś. Ale jakiś był jeden przypadek, że ktoś tam jest chory czy rzeczywiście to ja nie będę kwestionował, do tego nie jestem lekarzem. Może ta osoba była chora, ale słuchacie tak by z tego wynikało, że nie chcemy jechać, nie chcemy widzieć, nie chcemy zobaczyć. I chce Wam powiedzieć, że mimo, że w Świeciu to jako grupa Nowy Szpital , jako spółka funkcjonuje i dobrze funkcjonuje to Zarząd, Pani Starościna, Rada  to patrzą na to, że oni by woleli żeby tego majątku nie potrzebowali się wyzbyć, tylko że mieli inna sytuacje, bo oni mieli w 2005 roku kontrakt 18 milionów a długów mieli 28 milionów, Panie Sekretarzu o ile dobrze pamiętam. I słuchajcie i teraz nie było innego wyjścia, jako pionierzy w tym kierunku szli, gdzie wszystkie uchwały były zaskarżane, gdzie tam wchodziły różne firmy tam typu chyba śledcze czy prokuratorskie czy WSA czy NSA czy co tam. Okazało się, że wszystko było to robione prawidłowo i one powiedziały, pani Starościna mówi, ze zarówno jak i Pani zastępczyni, która też jest kobietą, które w pewnym sensie nawet by powiedziały, że jak zaczęły działać, to powiedziała, że co dwie głupie baby są w stanie zrobić? A One tego, a One pokazały, że one miały nóż na gardle, którego my dzisiaj nie mamy, bo jest zadłużenie tam 7 czy ileś milionów. Dyrektor na rachunku bieżącym wziął kredyt, żeby pewne sprawy uregulować ileś tych środków zostało wpompowane, które dalej nie  wystarczają. Oni byli w innej sytuacji, oni byli w bardzo słabe ruchy, bo na rynku nie było tych przepisów, które dzisiaj pozwalają, nie było operatorów, którzy się znaleźli, nie było jakiś innych podmiotów. Dzisiaj jest łatwiej. Powiedział tylko krótko, że musimy zdać sobie sprawę czy mamy worek z pieniędzmi czy nie. Bo o ile mamy worek z pieniędzmi. Prezes tej Grupy Nowy Szpital powiedział krótko: „Panowie musimy się zastanowić nad tym czy tu maja być w tym SPZOZie u was dużo miejsc pracy, czy macie się zajmować zatrudnieniem, czy lecznictwem?”. Teraz o ile tam na 600 bodajże łóżek jest 514 pracowników, to co mówi Dyrektor o tym zcentralizowaniu, że tam pewnie jest księgowość jakaś jedna, tu jest tam jakaś podstawowa, a resztę prowadzą lekarze. To u nas słuchajcie na 160 łóżek bodajże jest 360. I teraz i teraz może to takie w pierwszej chwili wizualne wrażenie, że 160 trzeba przynajmniej etatów czy osób trzeba zdjąć to wychodzi później wcale nie. Okazuje się, że ten  taki początkowy spadek w tej chwili już poszedł w takim kierunku, że my zatrudnienie już mamy dużo większe jak było kiedyś nie? Bo przy kontrakcie 49 milionów no to wiadoma sprawa, że trzeba jakieś zatrudnienie mieć. Co zrobili ze ZOL-em, bo oni mieli w trzech budynkach szpital, to okazuje się że tragedia. W związku z tym w jednym szpitalu na siłę, Pani Starościna mówi, wysłała pielęgniarki, które już się przygotowały i proszę przejąć ZOL. Ponoć bunt był straszny na Starościnie, na zarządzie, na Radzie, na wszystkich, którzy zdecydowali się. Dzisiaj te Panie czy wyobrażacie sobie, że one jeżdżą do Stanów nie po to żeby się dokształcać, tylko żeby mówić jak to powinno funkcjonować. Że wysłanie ich wtedy na studia takie kierunkowe, gdzie one bardzo nie chciały iść, bardzo się opierały, to dzisiaj dziękują. Zadłużenie od 2005 roku do właśnie chwili obecnej zeszłego roku chyba bodajże ostatnia rata została spłacona. To co mówi również Dyrektor: SPZOZ działa mały z boku  bo to jest potrzebne i Panowie nie to żeby tu w tej chwili może przekonywać kogokolwiek bo każdy musi sam być przekonany, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że to idźmy w kierunku, idźmy w jakimś kierunku a nie cały czas nie mówmy sobie o tym, że Starosta jest winny, Zarząd jest winny, my nie jesteśmy winni, Rada jest winna i może idźmy zupełnie inna drogą, idźmy w jednym kierunku.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Czy jest prawdą, że blisko tego szpitala funkcjonuje inny?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: 13 km. Tak. Tak funkcjonuje, oni maja, oni maja, są w gorszej sytuacji, bo Oni mają zagrożenia i Chełmno i chyba Tuchola i coś jeszcze, Grudziądz i oni sobie zdają sprawę, ale swój sukces upatrują się w tym, co mówi Dyrektor, że oni już są w sieci. Jest 13 szpitali w tej sieci, budżet ten taki ogólny tej, tych kontraktów jest 250 milionów złotych, oni wszystko mają scentralizowane. I wypracowują dochód na poziomie 2-3 %. 100 tysięcy miesięcznie to fizycznie wynosi dzierżawa, która płacą   Starostwu, tak? Z tym że, z tym że te 100 tysięcy, które robiłoby 1.200.000,00, to 50 tysięcy jak gdyby bezpośrednio wchodzi do budżetu powiatu, a 50 tysięcy jest jak gdyby wkładem w tą spółkę czy coś. Co ma to na celu? Ze gdyby została kiedyś ta spółka rozwiązana czy jakąś tam była zerwana umowa i SPZOZ by przyjął to np. za sprzęt który by była, którego by była jakaś tam liczona amortyzacja i np. tyle by musiał powiat jeszcze zapłacić, to już jest wkład co umniejsza, nie?  I np. gdzieś około w pewnym momencie tej spółce np.  3 czy 4 miliony złotych czy ileś to mógł włożyć np. milion złotych. To tez w jakiś sposób dobrze funkcjonuje, bo pracownicy, którzy tam pracowali to jak zobaczyli, że tamte pieniądze 100 tysięcy złotych środki wchodzą to od razu pracownicy szpitala przyszli, żeby to dać na podwyżki. Jakie są pensje, słuchajcie, my nie pytaliśmy, bo nie po to pojechaliśmy. Pan Prezes mówił, Pani Starościna mówiła, że nie są na pewno najwyższe, ale nie są najgorsze, ale powiedziano tym pracownikom krótko: Jak było 23 milionów, miliony długu to myśmy spłacili to, myśmy tak działaniami swoimi pokierowali, że dzisiaj macie miejsca pracy, zarabiacie i możecie się rozwijać i to dzisiaj my wam tych pieniędzy nie przekażemy. To myślę to zrozumieli. Zakład Opieki Leczniczej powiedziała, że funkcjonuje dobrze, że Panie są zadowolone, tylko nie jest to tam łóżek tyle pewnie, co u nas jest więcej. Druga sprawa -  każdy z nas chyba obserwuje tak trochę, że my tu mamy osoby z Bydgoszczy, z Torunia, ale przeważnie o dochodach, jak tu przychodzą do tego ZOL-u, tych niższych. To co w Bydgoszczy nie ma ZOL-u, nie? Tych gdzieś no ja myślę, że gdzieś jakieś domy coś muszą być tylko, każdy z nas zacznie selekcjonować słuchajcie, ze z biedniejszym nie za bardzo chce rozmawiać .

 

 

Ad.4

Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2013r. oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

 

Komendant KPP w Mogilnie Radosław Wuttka przedstwił sprawozdanie.  Musze stwierdzić, że komenda funkcjonowała prawie ze w tym samym stanie osobowym. 89 osób stan etatowy komendy, jeśli chodzi o samych funkcjonariuszy do tego służba wspomagająca. 2013 rok zrobiliśmy zwiększony stanach o 3 osoby, to jest niby niewiele, ale w liczbie 89 to jest sporo. Poza tym dochodziły jeszcze sprawy dotyczące zaległych urlopów za 2012 rok, w związku z tym te stany osobowe policjantów służących w 2013 rok były dużo mniejsze. Ale Drodzy Państwo tak patrzę na bezpieczeństwo jak wiecie ono się tak nie specjalnie zmieniło, ponieważ  to wszystko oscyluje przy podobnych liczbach, lekki spadek był przy wszczętych postępowaniach, jeśli chodzi 2013 rok. W swoim sprawozdaniem przedłożyłem ,takie ze tak powiem poglądowe liczby dotyczące okresu 2010-2013, widać było jak to wszystko funkcjonuje przez okres ostatnich 4 lat. Także ilość wszczętych postępowań jest na poziomie ogólnym. Tabele czy wykresy pokazują jak to się układało w poszczególnych gminach naszego powiatu. Bez już porównywania lat poprzednich, ale mówię te porównania liczb wszczętego postępowania dotyczy wyłącznie roku 2013 w gminach. Jeśli chodzi o poszczególne kategorie przestępstw, które są najbardziej uciążliwe społecznie to bójki pobicia- lekki wzrost w stosunku do 2012 roku (17 do 14), rozboje - tutaj nie przeraźcie się państwo ze wzrost był z 1 do 7 tylko, że to są postępowania wszczęte, co nie jest kompatybilne z ilością stwierdzonych przestępstw. To znaczy wszczynamy postępowanie na podstawie zgłoszenia obywatela a wielokrotnie bywa to tak ,że w ramach prowadzonego postępowania okazuje się że do rozboju w ogóle nie doszło, jest fałszywe zawiadomienie o popełnionym przestępstwie i takie przypadki mieliśmy w 2013 roku. Wśród tych 7 zgłoszonych rozboi faktycznie stwierdziliśmy dwa, jedno nie potrafiliśmy udowodnić, że przestępstwa nie było, tylko jedno na tym słynnym turyście z Niemiec, który dostał tam nad jeziorkiem. Jeśli chodzi o kradzieże mienia to warto tu znaczny spadek, znaczy znaczny, jeśli chodzi o powiat, bo w trosce o  bezpieczeństwo, przestępczość to mówimy o małych liczbach, trzeba sobie zdać sprawę, to są małe liczby. Spadek ze 111 do 104, jeśli chodzi o włamania lekki wzrost o 6 sztuk, ale to tez nie jest tragedia jeśli chodzi  o nasz powiat. Kradzieże pojazdów spadek z 10 do 4 to jest naprawdę niewielka liczba. 10 pojazdów w 2012, w 2013 cztery kradzione pojazdy. Uszczerbek na zdrowiu to jest w ogóle 1 licząc naruszenie nietykalności, powyżej 7 dni to jest z 13 do 22, ale głównie generował nam to okres letni gdzie dochodziło do różnych naruszeń ciała w Przyjezierzu. Uszkodzenie mienia  spadek też tej przestępczości. Jeśli chodzi tutaj Państwo o ilość stwierdzonych przestępstw w ogóle, w całym powiecie, bo ilość wszczętych postępowań to jest jedna rzecz, ale w ramach jednego postępowania możemy stwierdzić wiele przestępstw i w związku z tym nastąpił znaczy wzrost ilości stwierdzonych przestępstw z 830 do 2083, ale ta liczba, w tej liczbie 2083 to jest to jest przestępstwo dotyczące naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W Strzelnie ponad 1200 sztuk właśnie takich źródeł stwierdzono- znaleziono na śmietniku teczki personalne. Tak i dlatego  ta cyfra to nagle wzrosła. Ale biorąc pod uwagę, odliczając te liczbę, ona by była podobna do roku 2012. Jeśli chodzi o inne przestępstwa aniżeli te, które wymieniłem a  w  drażliwych społecznie jest narkomania. W 2012 2013 roku wszczęliśmy 17 postępowań dotyczących narkomani, stwierdziliśmy 40 przyczyny. Sukcesem jest to, że ponad połowa z tych przestępstw dotyczących narkomanii, nie dotyczyła samego posiadania, ale również i dystrybucji środków odurzających w związku z tym jakby idziemy w tym kierunku żeby, jeśli ten woreczek strunowy, który znajdzie się z marihuaną w kieszeni naszym obiektem zainteresowania, ale raczej próbujemy likwidować dystrybutorów tych środków odurzających. Przestępczości gospodarczej ( no jest taka przestępczość dość bardzo szeroka, bo i do przestępczości gospodarczej też wchodzą i oszustwa na allegro. Przyjęliśmy tych postępowań gospodarczych 90, z czego stwierdziliśmy 75 przestępstw. Czyli w ramach prowadzonego postępowania nie stwierdziliśmy, że czyny, czyn zabroniony zaistniał. Powiem tak: wykrywalność przestępczości w 2013 roku w całym powiecie wszystkich przestępstw, kształtowała się na poziomie 91%, to znaczy że na 10 przestępstw 9 zostało wykrytych. Jeśli chodzi o przestępstwa o charakterze kryminalnym, to są te, te które wymieniłem wcześniej, czyli pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzieże pojazdów. Ta przestępczość, wykrywalność tej przestępczości kształtowały się na poziomach 64%. Ona była niższa niż w 2012 roku, no ale tak naprawdę inne są liczby znamienne, ponieważ mówię, u nas w powiecie jedno stwierdzone przestępstwo to nie są promile, jak w innych powiatach, to są już  procenty. I jedno mniej wykryte to jest około jednego, dwóch, trzech procent. I okaże się, że nie wykrywamy trzech, czterech przestępstw i wychodzi nam 12 % i w związku z tym te liczby będą nam tutaj rosły to w górę czy w dół w związku z tym trudno zachować stabilność w tym obszarze. Tabela, którą macie drodzy Państwo, jeśli chodzi o ogólną przestępczość w powiecie i jej wykrywalność w poszczególnych kategoriach. W tej tabeli pokazano również jak to wygląda wykrywalność na poziomie komendy wojewódzkiej i powiem tak, że w żadnej, prawie że żadnej kategorii nie jesteśmy bardzo dużo na dole jeżeli chodzi o porównanie z komendom wojewódzką. Trudno mi się również porównywać z wielkimi komendami powiatowymi czy z powiatami bliskimi na terenie województwa. Powiedziałem, że tam to wszystko funkcjonuje na  promilach u nas działa wszystko na procentach. Zatrzymaliśmy 185 sprawców na gorącym uczynku, z czego aż 94 to byli nietrzeźwi kierujący. Powiem tak z końcem z końcem roku zmieniły się lekko przepisy prawa dotyczące struktury, wartości między wykroczeniem a przestępstwem z 250 wskoczyło na 400. Od 1 stycznia 2014 roku to jest 420 zł w związku z tym ta pewna liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w tych przestępstwach dotyczących mienia może się zmieniać natomiast tak samo zmieniło się prawo jeśli chodzi o prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdów mechanicznych, został wyłączony z przestępstwa rower, w związku z tym te statystyki jakby pod koniec roku różnią się od roku 2014. Tak dokładnie nie przepracowaliśmy całego roku jeszcze od paru żeby w ramach roku ustawodawczego nie zmieniły się przepisy prawa w związku z tym te liczby też są rozbieżne między sobą. Działalność, jeśli chodzi o taką naszą prewencyjną nie chce przytaczać liczb ile mandatów, bo jakby to nie jest droga. Mówię to już dawno temu, że mi nie zależy na ilości mandatów, mi zależy na bezpieczeństwie. W związku z tym liczba mandatów nie jest kompatybilna z tym co się tak naprawdę robi. Ja wole być dla społeczeństwa, nie społeczeństwo dla mnie i represją również jest pouczenie w związku z tym macie Drodzy Państwo w sprawozdaniu wykaz ilości mandatów, na jaką kwotę, ale jakby tutaj jest tylko przytoczone statystycznie. Na terenie powiatu nie funkcjonuje Policja Izba Wytrzeźwień w związku z tym wszyscy ci, którzy naruszają prawą, ale ci również, którzy mają wytrzeźwieć, bo są nieznośni w domu są zatrzymywani u nas w Policyjnej Izbie Zatrzymań i jest to dla nas dodatkowe naprawdę bardzo duże obciążenie ponieważ ja muszę do służby w PIZ-ecie wygospodarować policjantów, którzy ta służbę muszą pełnić. To oczywiście odbywa się rotacyjnie z różnych pionów, ale również zdarza się tak, że i to są ludzie z prewencji, którzy muszą popilnować pijanego, pijaną osobę znalezioną na ulicy, zabrana z domu, z interwencji domowej no i to powoduje, że w 2013 roku zatrzymaliśmy takich osób 312 a z tych 312 zatrzymanych 155 było zatrzymanych do wytrzeźwienia, to jest Państwo połowa, ponad połowa, znaczy połowa, prawie że, to równo prawie połowa, a z tych którzy w ogóle zatrzymani byli jeśli chodzi o nasze PDOZ. Biorąc pod uwagę to, że nietrzeźwy w ciągu 12 godzin nie wytrzeźwieje, mam prawo go trzymać 24 godziny, zobaczcie ile to generuje mi służby. 24 godziny to są trzy służby policjantów mnożąc to razy ileś zatrzymanych, których musimy pilnować, to się robi nagle liczba 400 służb. Ja mówię to w kategoriach właśnie, że brak Izby wytrzeźwień, albo brak porozumień gdzie moglibyśmy tych ludzi odstawiać do izby wytrzeźwień, powoduje to, ze na ulicy jest dużo mniej policjantów. Drodzy Państwo w ramach tych tej prewencji kryminalnej, szczególnej prewencji poruszamy wiele obszarów dosyć kilka takich dotyczących między innymi zwalczania alkoholizmu, to jest sprawa generalnie, bo nie powiem że patologia społeczna, bo nie wszędzie alkohol jest patologią zdarza się, że ten alkoholizm jest tylko i wyłącznie w rodzinach i pojedyncze przypadki, ale w ramach dbałości o trzeźwość społeczeństwa mogileńskiego wystosowaliśmy 71 wniosków na leczenie odwykowe, to nie jest mało drodzy Państwo, powiat nie jest wielki a 71 wniosków to jest wyjątkowe, jest to sporo. To nie jest oczywiście kompatybilne z tym, że sąd dalej orzeka, że ktoś idzie zamyka się gościa i leczymy go w Radziejowie, czy gdziekolwiek  czy w Świeciu. Właśnie to nie jest, nie jest jednoznaczne z tym. Jakie są sukcesy tego leczenia? Nie wiem. Sądzę, że alkoholika nigdy się nie da wyleczyć, zawsze będzie alkoholikiem  do końca swojego życia. Alkoholizm Drodzy Państwo powoduje również i inne czyny w związku z tym podejmuje się 201 interwencji domowych na terenie powiatu w całym 2013 roku, z czego 104 zakończyły się Niebieską Kartą, tzn. policjanci stwierdzili, że dochodzi do przemocy w rodzinie, to taki to jest początek, który jakby z naszej strony policyjnej zauważa problem i zaczynamy tutaj współdziałać, to jest temat bardzo szeroki - przewidywanie przemocy w rodzinie, ponieważ to nie jest tak, że musimy zwrócić uwagę tylko na tego, który się znęca, ponieważ jak powiedziałem już kiedyś przemoc to jest zjawisko społeczne i tam się leczy całe rodziny, nie tylko samego sprawcę, ale całe rodziny, ponieważ ich trzeba również edukować w sposobie radzenia sobie z tym. Raczej z doświadczenia wiem, że to przestępstwo nigdy nie zanika, ono powraca, ma swoje fazy, wyciszenia, znowu wraca ta przemoc, ale próbujemy z tym walczyć. Coraz więcej programów powstaje dot. przemocy w rodzinie to są te komisje powołane w poszczególnych gminach, gdy policjanci współpracują. No i ciężka praca u podstaw powiedziałem to nie jest temat prosty i niestety nie do załatwienia w ciągu jednego roku czy nawet paru lat. Narkomania Drodzy Państwo tak jak powiedziałem 43 przestępstwa narkotykowe stwierdziliśmy, z czego jedno dotyczyło czynu karalnego popełnionego przez nieletniego. Prostytucja no Drodzy Państwo monitorujemy to zagadnienie, chodzi o tą prostytucję przydrożną. Sama prostytucja nie jest przestępstwem. Czerpanie korzyści z nierządu to jest przestępstwo, które prostytucja nie. Pojawiają się sporadycznie osoby, które gdzieś tam uprawiają tą prostytucję przydrożną.  Przemoc domowa to już powiedziałem w 2013 roku wnieśli 26 postępowań, dotyczących artykułu 207, z czego 13 zakończyło się aktem oskarżenia, to nie jest to prosta sprawa Drodzy Państwo bo nie dość, że musi być taka jakby współpraca między osoba pokrzywdzoną a  policją a mało tego jeszcze musimy zbierać jakieś dodatkowe informację. Nie każdy chce zeznawać, nie każdy a dzisiaj się pokłócili tu się pogodzą, ja będę najgorszy. Ciężko jest zbierać dowody w tej sprawie. Nie zawsze osoby chcą z nami współpracować , tutaj jakby w połowie skierowaliśmy  akt oskarżenia. Nie wiem jak to się kończy w Sądzie, bo jakby tu już nie jest orzecznikiem. Jak to się rozkłada Drodzy Państwo, jeśli chodzi poszczególne struktury społeczne, gdzie, jak miasto czy wieś macie to przedstawione w analizie. Nie chciałbym tutaj zanudzać Państwo Was liczbami. Ale jeden taki przypadek, bo każdemu się wydaje, że przemoc w rodzinie to jest tylko i wyłącznie przemoc fizyczna a wcale nie, bo absolutnie jest nie do zniesienia. Są inne formy przemocy. Ja mówię uczciwie, że to się zawsze można wyleczyć z tego, natomiast ta przemoc psychiczna, ekonomiczna, seksualna to są gorsze przypadki i jeszcze inne formy przemocy. Są gorsze przypadki, które tak naprawdę tkwią w głowie każdego, który jest jakby obiektem tych przemocy do końca swojego życia i tak naprawdę tu jest ciężka praca naprawdę żeby całą rodzinę mówię. Coraz częściej zdarzają się przypadki, że to nie jest oczywiście kobieta tylko obiektem przemocy, ale również i mężczyźni. Takie przypadki mięliśmy również na terenie powiatu mogileńskiego. Subkultury młodzieżowe no jakiś takich aktywnych bardzo mocno aktywnych subkultur młodzieżowych jest 50 na terenie powiatu. No i całe szczęście. Sekty religijne też raczej, nie mamy przynajmniej informacji. Bezdomność i żebractwo  wiem, że jest natomiast nie zdiagnozowaliśmy jeszcze do końca tego zagadnienia. Żebractwo jak wiem się pojawiła Pani pod kościołem tutaj przyjechali, będziemy sprawdzać czy ja stać na to żeby żebrać, tak Pani powiedziałem. Ale to jest takie specyficzne wykroczenie to żebrak z reguły na to żeby nie żebrząc może zaspokoić swoje potrzeby życiowe to popełnia wykroczenie. W związku z tym zbadamy ten  temat. Przestępczość nieletnich, ja będę powtarzał, tutaj z Panem Wojtkiem już tam żeśmy sobie parę rzeczy omawiali, jeśli chodzi o tą przestępczość nieletnich i to co od Was dostaje Drodzy Państwo to działania, to kwestię kryminalną bardzo fajnie, ponieważ tak naprawdę z tych wszystkich czynów, które żeśmy stwierdzili 25 czynów karalnych popełnili nieletni. Oni nie popełniają przestępstw, popełniają czyny karalne. W prawie to się nazywa inaczej. Z tych 25 czynów 23 dotyczyły przestępstw kryminalnych. To są te  przestępstwa,  które wymieniłem. Udział nieletnich w stosunku do wszystkich kategorii przestępstw to jest około 9% on już się kształtuje tak chyba  już od lat na tym samym poziomie w związku z tym, w związku z tym jest sporo, bo prawie 10 % to jest sporo. Jeśli chodzi o nieletnich to dopuścili się oni: uszkodzenie ciała jedno, 4 kradzieże , 12 kradzieży z włamaniem, narkomania 1 przestępstwo, uszkodzenie mienia jedno, inne przestępstwa nie wymienione to są dwa. Robimy oczywiście tutaj działania wszelakie bo prowadzimy pogadanki, rozmowy, edukowanie tej młodzieży, ale to są również i wystąpienia do różnych instytucji zajmujących się przestępczością nieletnich czy w ogóle nieletnimi i to są również i spotkania z młodzieżą na terenie powiatu i takich spotkań było 70. Spotkania również i z pedagogami szkolnymi, takich spotkań było 54.  No różne, że tak powiem tematy i w różny sposób organizowane. Organizowane przez sama szkołę i pedagogów, organizowane spotkania przez nas, ponieważ czujemy, że warto inwestować w tą młodzież w sensie edukacji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, każdy się obywatel zna, to powie, że na terenie powiatu zaistniały 572 zdarzenia drogowe. Mówię o wszystkie zdarzenia i o wypadkach drogowych i o kolizjach drogowych. Jest 29 przypadków z tego z tych 572, 29 to były wypadki drogowe. W wyniku tych zdarzeń 5 osób poniosło śmierć, to jest liczba podobna do 2012, natomiast 33 osoby doznały obrażeń ciała to są to są ranni. Jak to się kształtuje Drodzy Państwo jeśli chodzi o porównanie z 2012 do 2013? Wypadków było jak powiedziałem o 26 mniej, zabici równio, ranni z 61  do 33, to jest dużo mniej. Jak dużo mniej wypadków to i dużo mniej rannych musi być, tak. Kolizje, kolizji więcej o 6, ale to mówię ten rok był taki dość. Dziwny. Jak to się układa w strukturze powiatu poszczególnych gmin? Widzimy najwięcej zdarzeń drogowych było w powiecie, w gminie Mogilno,  i Strzelno tak prawie porównywalne te liczby. 183 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, tak jak powiedziałem mandaty karne to ponad 5000 mandatów karnych, ale nie o to chodzi, żeby mandatować, żeby było bezpieczniej. Zatrzymaliśmy również 853 dokumenty, to są dowody rejestracyjne nie tylko na terenie mieszkańców powiatu, ale to są drogi krajowe, przemieszczają się ludzie północ-południe, wschód-zachód, w związku z tym jakby strukturalnie nie powiem Państwu jak to jest, ile jest z powiatu mogileńskiego, ale 859 to nie mała liczba. Przyczyny wypadków: niedostosowanie prędkości do panujących warunków, trudno to powiedzieć, bo kodeks tego nie precyzuje i co to znaczy rozsądna prędkość i też być wypadek drogowy, no trudno tak naprawdę powiedzieć co to jest rozsądna prędkość, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego zdefiniować. Nie mniej oczywiście zdarzenia drogowe to są nietrzeźwi kierujący no i oczywiście, może o tym się nie mówi, ale struktura dróg, bo czym lepsza struktura dróg, tym mniej straży drogowych. Tyle o bezpieczeństwie. Wiem, że w 2014 roku mam dostać również pieniążki  i na zakup radiowozów, ponieważ już je użytkujemy, 20 radiowozów , z czego najstarszy to ma ponad 8 lat i przejechane ponad milion kilometrów. W związku z tym sprzęt jaki jest, taki jest, sami doskonale wiecie, że ośmioletnie samochody prywatne, co już są jakby nie modne, którym można jeździć. Ale jeśli jeden pojazd użytkuje 15 policjantów to sami wiecie jak to jest z użytkowaniem w domu. Dwa motocykle mamy, spróbujemy je wykorzystać bardzo szeroko, ponieważ sam zakup motocykla nie jest tani a samo umundurowanie policjantów do motocykla też nie jest tanie, oscyluje w granicach 50-60 tysięcy. W związku z tym chcemy je wykorzystać jak najszerzej. One są bardzo mobilne, przejada wszędzie, prawie że, szybko, no i również służą wizerunkowi. W tym roku jeszcze łódź otrzymaliśmy. Mam obiecany również i w ramach tej łodzi sprzęt, takie samochody typu terenowego, które chciałbym wykorzystać w rejonach trudnych, bo Mogilno to łatwe rejony, jeśli chodzi o drogi, natomiast takie Jeziora Wielkie czy Strzelno to są obszary leśne, gdzie trzeba tam wielokrotnie spenetrować tereny a nie zawsze jest czym.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak:  Dziękuję. Czy ktoś z Panów Radnych ma pytania?

 

Członek Komisji Wojciech Baran:  Jaka jest liczba przestępstw którym zapobiegnięto?

 

Komendant KPP w Mogilnie Radosław Wuttka:  Takiej liczby właśnie nie ma, i  tym się właśnie różni prewencja  która nie wie ilu przestępstwom zapobiegła. Tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że jest ukryta liczba, jeżeli chodzi o przemoc domową, oni się wstydzą, jest ukryta liczba zdarzeń, których obywatele nie zgłaszają, ponieważ tak naprawdę albo im się nie chce, albo nie wiedzą, że to jest czyn zabroniony. I w związku z tym takiej liczby nie ma i trudno mi jest dzisiaj wyrokować na jakim poziomie się ona kształtuje w powiecie.

 

Radny Wojciech Baran: jak w przypadku odblasków, gadżetów też nie wiemy ilu osobom to pomoże.

 

Komendant KPP w Mogilnie Radosław Wuttka:  Inwestycja w młodzież, edukacja młodzieży - uważam, że  nie jesteśmy w stanie stwierdzić na ile to pomoże, żeby ona sama myślała o tym, że nie warto - tego nie wiemy. Natomiast efekty mogą być za parę lat, bo czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci, tak się mówi, tak? Nie wiemy czy czasami ten młodociany, nieletni, który ma tam 12, 13 czy 14 lat, jeżeli z nim będzie się rozmawiało o szkodliwości narkotyków czy na po te narkotyki sięgnie czy nie sięgnie, tak? To samo dotyczy przestępczości.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński:  efektywność zwalczania tych różnych przestępstw i na pewno niepokoi wykrywalność na poziomie 6% widzimy to, co nazywa Pan pracą organiczną, że są przez to zatrzymywani ci złodzieje, ale idą do sądu  i za chwilę są na wolności. Czym, to jest spowodowane, czy to jest ograniczone zasoby, czy oni po prostu są tak sprytni, że mają już takie narzędzia i tak działają, że wy nie dajecie rady?

 

Komendant KPP w Mogilnie Radosław Wuttka: Efektywność, powiem  Panu, że efektywność zwalczania przestępczości to można ją różnie czytać. Średnia wykrywalność przestępczości, jeśli chodzi o kradzieże, to jest na poziomie 30-40% i to jest znakomita wykrywalność. Wielokrotnie bywa to tak, że w ramach jednego czynu, prowadzonego postępowania przygotowawczego ujawnia się wiele czynów, które popełnił ten sam sprawca i wykrywalność na poziomie kradzieży rzeczy 58,7% wynikała z tego, że w 2012 roku  skończonym postępowanie wielu czynów, których dopuścił się jeden człowiek na terenie Jezior Wielkich, który dokonywał kradzieży torów kolejowych i tam stwierdziliśmy ponad 60 czynów, a wykrywalność liczy się tak: ilość postępowań wszczętych do ilości wykrytych postępowań i tak się liczy wykrywalność, to są tylko liczby. Nie zawsze wykrywalność świadczy o skuteczności. To jest skuteczne, bo jeżeli udowodnimy jednemu sprawcy 10 czynów w ramach tego samego postępowania mamy wysoką wykrywalność a to nie zawsze świadczy o tym, że budowanie wykrywalności na pojedynczych czynach jest po prostu żmudne. Najciekawszą sprawą dla pionów dochodzeniowo-śledczych jest seryjność zdarzeń. Jak się zatrzyma sprawcę to sprawcy udowadnia się ileś czynów. To jest, to powoduje to, że nagle można wywindować sobie wykrywalność. Ta wykrywalność, która została zbudowana w 2013 roku wynikała z pojedynczych czynów, dlatego tak to jest.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Komendant KPP w Mogilnie Radosław Wuttka: Różnica między strażą pożarną, pogotowiem a policją jest zasadnicza. Straż pożarna i pogotowie czeka na wydarzenie. Oni mają zespoły ratunkowe, czekają w bazie i natomiast my policjanci wykonujemy czynności różne i to, że nie mamy grupy, nie jestem w stanie stworzyć grupy wypadkowej tylko i wyłącznie na potrzeby wypadku, która będzie siedziała w komendzie i na sygnał jedzie tak jak straż. Policjanci wykonują różne czynności w różnych miejscach. Nie jestem w stanie celować gdzie będzie zdarzenie. Oczywiście na podstawie analizy bezpieczeństwa które robimy co dwa tygodnie a co miesiąc, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu. Dysponujemy służby tam, gdzie jest to konieczne i tam gdzie występuje najwięcej ilość zdarzeń, natomiast jesteśmy zobligowani również i poleceniami, procedurami dotyczących koordynacji krajowej. Policjanci też musza pełnić w pewnych miejscach, o pewnych godzinach służbę, ponieważ to wynika z innych przepisów. To jest koordynacja krajowa, gdzie policjanci jakby są sprzężeni ze sobą i to różni z całego kraju. W tym samym czasie, w tym samym miejscu pełnia służbę. I niech mi Pan uwierzy, że to co tu się dzieje to nie jest, że tak powiem przypadek, ponieważ te nasze działania które prowadzimy, o których nie pisałem np: bezpieczny pas pasażer, trzeźwy poranek czy kierowca, to są działania prowadzone w ścisłych dniach i ścisłych miejscach, ale wynikają one również z tej analizy. Jak powiedziałem nie jestem w stanie przy tym stanie etatowym komendy wygospodarować grupy wypadkowej i tak jesteśmy szybko. To wcale nie jest tak, że policja ma na miejscu do zrobienia od razu czynności. Pierwsze czynności to jest ratowanie życia na miejscu zdarzenia drogowego. My mamy zabezpieczyć bezpieczeństwo strażakom i zabezpieczyć objazdy a później dopiero przystępujemy do czynności, które mają na celu zbieranie śladów i dowodów przestępstwa. Kto zawinił, jakie są straty, oględziny itd. To są już jakby czynności późniejsze, my nie jesteśmy potrzebni, jako policja od razu na miejscu zdarzenia, teraz i już. Kolizja drogowa tak, zdarzenie drogowe, wypadek, nie bo policja czym szybciej załatwimy tym wszyscy raz, że droga się udrożni, po drugie tym wszyscy pojadą w swoim kierunku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Pan Komendant zwrócił się z prośbą o ile by było możliwe, że w piątek na posiedzeniu Rady punkt dotyczący bezpieczeństwa przesunąć po interpelacjach ponieważ musi uczestniczyć w innych akurat tam czynnościach i z taką prośbą się do mnie zwrócił. Ja również zwrócę się z do Państwa Radnych o to żeby ten punkt przesunąć w porządku obrad.

 

Ad.5

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2013r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: dlaczego jest tak mało środków na cele?

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz: środki naliczane są z budżetu państwa  liczone wg. algorytmów czyli odpisów na osoby niepełnosprawne przez pracodawców. Rada Powiatu  dzieli to następnie  stosowaną uchwała na poszczególne zadania.

 

Ad. 6

Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2014.  

Do powyższego materiału pytań nie było.

 

Ad. 7

Przedstawienie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za rok 2013.

Do powyższego materiału pytań nie było.

 

Ad.  8  i 9

Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz: Na podstawie wykazu potrzeb opracowuje się program pomocy społecznej.   Kolejna uchwała w sprawie określenia zadań na których realizacje przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Propozycję podziału środków przedstawia załącznik do uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie dwóch projektów uchwał.

W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 0  wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie dwóch projektów uchwał.

W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 0  wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Ad. 10

Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Mogilnie.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak: Czy jakieś pytania odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym?

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: jakie są kryteria dochodowe?

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz: Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą je w wysokości: przy przekroczeniu dochodu do kwoty 650 zł opłata wynosi 250 zł miesięcznie, przy przekroczeniu dochodu od kwoty od 651 zł do kwoty 781 zł opłata wynosi 275 zł, a powyżej kwoty 782 zł opłata wynosi 300 zł miesięcznie. Kwoty zostały przeliczone przez Wydział geodezji i jest to średnia, wynik przeliczenia ryczałtu za ogrzewanie, opłaty za wodę, prąd i gaz.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Rzeczywiste koszty.

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz: Rzeczywiste koszty. Ustawa o pomocy zobowiązuje osoby, które się usamodzielniają i mieszkają w mieszkaniu do ponoszenia opłat, ponieważ jest to element edukacyjny.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 0  wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 0  wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Ad. 11

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2013r.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak :Proszę w takim razie przejdziemy teraz do sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za 2013 rok, czy są pytania?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: ile było odwołań?

 

Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Joanna Skiba: Utrzymane było 252 odwołania wniesione, 134 były utrzymane w mocy, a 38 uchylonych.

 

Ad. 12

Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak:  Przepraszam jeżeli mamy teraz kworum, to ja bym skończył sprawę SPZOZ-u skoro jest jeszcze z nami tutaj Pan Dyrektor. Sprawa przedstawienia informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działania restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie mogileńskim. Częściowo żeśmy ten temat załatwili, jeżeli jakieś jeszcze  pytania są odnośnie tego punktu, to bardzo proszę.

 

Radny Wojciech Baran: zapytał o uchwały w sprawie przekazani nieruchomości SPZOZ, jakie zmiany zaszły w uchwale?

 

Ad.13 i 14

Przedstawienie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik: Przedstawiamy dwie uchwały, ta która zawierał załącznik w postaci tabeli- dotyczy nieruchomości, które zostały przekazane do 2006 roku. W stosunku do ostatnio podejmowanej uchwały dane zmieniły się na skutek między innymi sprzedaży nieruchomości, chodzi tutaj o część obiektu w Strzelnie na ul.Św. Ducha, jak również i obiekt kotłowni, który znajdował się w Strzelnie przy szpitalu został również sprzedany. I został wykonany podział nieruchomości i zmieniły sie numery działek.

 

Radny Wojciech Baran: czyli generalnie zmniejszyła sie liczba nieruchomości, czy SPZOZ będzie korzystał jeszcze dodatkowo z innych nieruchomości?

 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik: Chodzi o zaktualizowanie, ponieważ załącznik, który był do uchwały z 2006 na dzień dzisiejszy jest nieaktualny. Po części nieruchomości zostały sprzedane, albo zmieniły się numery działek.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak:  Czyli te uchwały mają tu taki charakter porządkowy tak?

 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik: ta, aktualizacja, stan na dzień dzisiejszy.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: uchwała ma charakter porządkujący.

 

Radny Wojciech Baran: może jest jeszcze inny budynek, który SPZOZ wykorzystuje a którego nie było w tym spisie?

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: nie ma takiego.

 

Radny Wojciech Baran: czy bez tych uchwał SPZOZ mógłby coś wydzierżawić?

 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik: W ustawie jest napisane, że podmiot tworzący określa zasady wydzierżawiania, oddawania w najem czy też sprzedaży i zasady te polegają w szczególności na ustaleniu wymogów uzyskania zgody na zbycie majątku czy też dzierżawę.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: SPZOZ od wielu lat wydzierżawia i to trzeba robić zgodnie z przepisami prawa, dlatego musi być uchwała określająca zasady, abyśmy mogli zawierać umowy, które w niedługim czasie się kończą (np. w przychodni mieszka jeden z ratowników i nie możemy podpisać umowy która się za kilka dni kończy)

 

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Panie Radny, ale w uchwale o przekazaniu mienia my porządkujemy pewne sprawy. To mienie jest nadal w posiadaniu SPZOZu. My byśmy musieli zrobić to, co Pan Naczelnik mówił, czyli przejąć do powiatu to co jest w starej uchwale. Zostawiamy wszystko to, co jest aktualnie w użytkowaniu i ta uchwała jak jej nie podejmiemy to Pan Dyrektor ma i tak we władaniu mienie wskazane w uchwale tylko niepotrzebnie w niej jeszcze funkcjonują te rzeczy, które sprzedaliśmy czy zbyliśmy.  Ta uchwała tylko jak gdyby skreśla z tego stanu to, co już nie jest w posiadaniu SPZOZu.

 

Radny Wojciech Baran: czy SPZOZ może podpisywać umowy?

 

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Nie. Bo musiałby przeprowadzić przejęcie chociażby tej przychodni, gdzie mieszka ten pan, bo ona jest przekazana taką sama uchwałą.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Czy bez tych uchwał Zarząd może zbywać czy Rada? Czyli Rada?

 

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Dokładnie. Tylko i wyłącznie Rada.

 

Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Michał Ogrodowicz: Dla przykładu: stara karetka stoi, nie mogę jej sprzedać nawet wiedząc, że nie będzie wykorzystywana, ponieważ nie ma w tej kwestii regulacji, co robić ze zbędnym majątkiem.

 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik: odczytał art.54 ustawy o działalności leczniczej „Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym.”.  Nie mamy tutaj za dużego wyboru, ponieważ musimy oddać to w nieodpłatne użytkowanie i art. 54 mówi, też mówi, że organ tworzący określa zasady, na jakich, na podstawie, których zakład może wydzierżawiać, wynajmować czy też sprzedawać elementy. Ta ustawa jest z 2011, w związku z tym na podstawie tej ustawy musimy zmienić te zasady, zgodnie z tą ustawą, to jest prawidłowa podstawa prawna.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak:  Czy ktoś z Radnych ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tych projektów uchwał?

Pytań i uwag nie było.

 

Głosowanie nad projektami uchwał:

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

W wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

W wyniku głosowania 1 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

W wyniku głosowania 2 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

W wyniku głosowania 1 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany.

 

Ad.15

Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013”.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak: Czy są jakieś pytania odnośnie powyższego materiału?

Uwag i pytań nie było.

 

Ad.16

Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2013r. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak: Czy są jakieś pytania odnośnie powyższego materiału?

Uwag i pytań nie było.

 

 

Ad.17

Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak: Czy są jakieś pytania odnośnie powyższego materiału?

Uwag i pytań nie było.

 

Ad.18

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały .

W wyniku głosowania 1 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Ad.19

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały .

W wyniku głosowania 1 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Ad.20

Przedstawienie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak: uległ modyfikacji § 1 uchwały i teraz brzmi następująco: „W celu zapewnienia odpowiednich warunków na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadza się całkowity zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Mogileńskim.” Czyli mówimy tu o całym jeziorze i w tym przypadku pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. W materiałach dla radnych jest pierwsza wersja uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Rozumiem Panie Naczelniku, że wcześniej był wniosek z prośbą o zakaz używania jednostek pływających?

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak: Wniosek o wprowadzenie całkowitego zakazu wpłynął z PZW Zarząd Koła w Mogilnie. Dotyczył on właśnie całkowitego zakazu używania jakiegokolwiek sprzętu o napędzie spalinowym. Dlatego też między innymi informację o postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie, w gablotach PZW, biurze Koła, w sklepach wędkarskich, na hangarze Straży Rybackiej. Informacje od momentu wniesienia wniosku, czyli od maja 2013 roku i właśnie ze względu na ten charakter sprawy konsultacje prowadzono przez cały sezon wędkarski, tak żeby dać możliwość zapoznania się liczbie jak największej grupie osób. Poza tym Pan Robert Musidłowski, Radny, członek Zarządu, wpadł na pomysł z Prezesem PZW Panem Strancem i w wyniku powiedzmy tych wszystkich rozmów i konsultacji Zarząd zaproponował projekt, który brzmiał następująco: „w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadza się całkowity zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na I części Jeziora Mogileńskiego, tj. od Parku Miejskiego do mostu żelaznego.” Druga drugi paragraf i trzeci pozostaje bez zmian. Po zapoznaniu się z treścią tego projektu zaproponowano zmianę w § 1 i wykreślenie, że nie na I części jeziora Mogileńskiego tj. od Parku Miejskiego do mostu żelaznego, tylko w ogóle na Jeziorze Mogileńskim, taka też była intencja wnioskodawcy: całkowity zakaz.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Czyli co? Ochrona środowiska czy bezpieczeństwo?

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak: Chodzi głównie o zapewnienie bezpieczeństwa.  Chodzi głównie o te warunki akustyczne. Do tego ma tylko Rada kompetencje, chodzi o ochronę warunków akustycznych.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: I rozumiem, że tylko na tej części? Na całości?

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak: Nie, na całości.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński A inne jeziora?

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak: to jest między innymi nawiązanie do tego, że w roku ubiegłym na Jeziorze Wiecanowskim, Jeziorze Chwałowskim i Wienieckim. Tamte dwa mniejsze jeziora zostały objęte w całości, natomiast  Jezioro Wiecanowskie zostało w  części. Natomiast tutaj sytuacja jest taka że, na całości zakaz używania jednostek pływających o napędzie z spalinowym . Sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb, czyli dopuszcza uchwała tylko do 5Km dla jednostek tych, które służą do połowu ryb ale na tej części za mostem żelaznym, do tej drugiej części, tej południowej części jeziora. Natomiast na całym Jeziorze jest zakaz używania wszystkich jednostek pływających typu skutery, jakieś łodzie, ścigacze, to jest taki główny cel. To jest taka sama sytuacja jak była z Jeziorem Wiecanowskim.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: A Jezioro Ostrowskie?

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak: A Jezioro Ostrowskie jest objęte całkowitym zakazem.

 

Wicestarosta Tadeusz Szymański: z wyłączeniem służb –na potrzeby ratownictwa oraz zawodów.

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak: to nie limituje czynności typu zawody bądź inne okazje.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 2 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Ad. 21

Przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2014r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania 2 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

 

Ad. 22

Zakończenie.

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 11:04:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 11:07:26
Ostatnia zmiana:2014-09-12 11:07:28
Ilość wyświetleń:270
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij