Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 100/05

PROTOKÓŁ  Nr 100/05

               Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

                                   odbytego  dnia  19 stycznia  2005r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
 3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
 4. Przedstawienie  informacji  o  pracy  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie   przez    Dyrektora  Grzegorza  Kamińskiego.
 5. Sprawozdanie  z  udzielonych  stypendiów.
 6. Zmiany  regulaminu  stypendiów  dla  uczniów.
 7. Oferta  na  użyczenie  pomieszczeń  w  budynku  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .
 8. Zmiany  w  projektach dotyczących  weksli.
 9. Przeniesienia  w  planie  wydatków  budżetowych  w   budżecie  w  2005r., projekt  uchwały  Zarządu.
 10. Zmiana  w  planie  wydatków  budżetowych  w  budżecie  w  2005r.,

w  planie PFOŚ i GW.

 1. Omówienie  kredytu  z  FOŚ i GW  na  wymianę  okien  w  Bielicach.
 2. Przedstawienie  informacji  o  poborze.
 3. Sprawy  różne.
 4. Zakończenie .

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.   

Ad. 2

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3Zarząd  przyjął  jednogłośnie  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty , Wychowania , Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie  informacji  dotyczącej  pracy  Dyrektora  i  kierowanej  przez  niego  Poradni.

 

Naczelnik A. Konieczka  poinformował  Zarząd ,  że  31 sierpnia br.  kończy  się  powołanie  Dyrektora Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  Grzegorza  Kamińskiego. Zarząd  powinien  ogłosić  konkurs  lub   powołać obecnego  na  okres  5 lat. Propozycja  Wydziału  Oświaty jest taka , aby  powołać   Dyrektora , a  kurator  Wojewódzki  oceni  bezpośrednio  pracę  i  wystawi  ocenę  Dyrektorowi    w  porozumieniu  ze  Starostą.Jeśli ocena  będzie pozytywna ,  to   możemy  uruchomić  procedury  powołania. Jeśli  chodzi  o  moją  opinię  o  pracy  Dyrektora  to  jest nienaganna, obiekt  Poradni zyskał  estetyczny  wygląd,dyscyplinuje  kadrę ,  organizuje  bardzo  dużo tematycznych  spotkań  w  szkołach, nadzoruje  pracę  8  pracowników, dlatego  proponuję  pozostawienie Pana  Grzegorza  Kamińskiego na  stanowisku  dyrektora.

 

Dyrektor G. Kamiński  powiedział,  że  kiedy  został  powołany  zrobił  każdego  pracownika  odpowiedzialnym   za  swój  gabinet, przyjął  zasadę że  praca  nie  polega  na  ilości ,  ale  na  jakości. Są  to   doświadczeni, odpowiedzialni   i  kompetentni  pracownicy, myślę, że  współpraca  ze  szkołami, społeczeństwem i  Wydziałem  Oświaty  układa  się  dobrze.

 

Radny  J. Gwiazda  powiedział,  że  ma  satysfakcję , że  Dyrektor  cieszy  się  dobrą  opinią  ponieważ,  przy  powołaniu  niektórzy  z  poprzedniej  kadencji  mieli  różne  zdanie.

Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  powołanie  Dyrektora  Grzegorza  Kamińskiego .

Za  powołaniem  głosowało  4  członków  Zarządu .

Ad. 5

Naczelnik  A. Konieczka  przedtawił  sprawozdanie  dotyczące  wypłaconych  stypendiów. Stypendia za  3  miesiące   w  grudniu    otrzymało  15 studentów i zostały  one  rozliczone. Jeśli  chodzi  o  uczniów,  to  otrzymało  271  w  tym  123 mężczyzn i  148 kobiet, zostały   zachowane  proporcje  zgodnie  z  programem ,  za  3  miesiące  wykorzystaliśmy  80% otrzymanej  kwoty , dlatego  jest  wniosek  aby  dołożyć  ilość  stypendiów,  tzn  zwiększyć  ilość  uczniów. Przeprowadziliśmy  konrolę  dokumentów  przedstawionych  przez  uczniów  w  szkołach,  w  dwóch  przypadkach  źle  został  obliczony  dochód , w  dwóch  szkołach  spotkaliśmy  się  z  nie  orginalnymi  dokumentami,  te  błędy  muszą  być  naprawione.

Naczelnik  stwierdził, że  jest  to  ogrom  pracy  włożony  przez  szkoły  i  Starostwo.   

 

Ad. 6

 

Naczelnik  A. Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXV/165/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie, W  przyjętym  regulaminie  wykreśla się   zapis  określający  do  100zł miesięcznie .

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 7

Przewodniczący  poprosił  Naczelnika  o   przedstawienie   oferty dla  Pedagogicznej  Biblioteki   Wojewódzkiej   na  użyczenie  pomieszczeń  w  budynku  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  z  przeznaczeniem  na  filię Biblioteki  Pedagogicznej w  Mogilnie  na okres  3 lat.

Zarząd   upoważnił   Dyrektora Poradni  Psychologiczno  Pedagogicznej  Grzegorza  Kamińskiego  na  podpisanie  umowy.

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłosnie    przyjął   Uchwałę  pod Nr 205/04.

Ad. 9

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  projekt  uchwały  dotyczący  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2005r.. Zmiany  dotyczą  przeniesienia  pomiędzy  paragrafami  w  Zespole  Szkół  Zawodowych w  Strzelnie związane    one  z  remontem  łazienek.

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłosnie    przyjął   Uchwałę  pod Nr 206/04.

Ad. 8

Sekretarz  K. Dobrychłop  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/190/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia 2004 r. w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  oraz  oświadczenia o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  rerealizacji  projektu “Przebudowa drogi powiatowej  nr 2411 Huta  Palędzka – Padniewko na  odcinku  Padniewo – Padniewko” w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego, działanie 3.1 “Obszary  wiejskie”. Zmiana  dotyczyłaby  zpisu  terminu  obowiązywania  zabezpieczenia  wygasa  po  5 latach od  daty  podpisania  umowy.

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Sekretarz  przedstawił   drugi  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXX/189/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z dnia  29 grudnia  2004r. w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  oraz  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  programów  stypendialnych  realizowanych  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  , działanie 2.2 “Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”. Zmiana  tak  samo  dotyczyłaby  zapisu po  5  latach   od  chwili  podpisania  umowy,  ale  czy  ten  zapis będzie  zmieniony  czekamy  na   potwierdzenie  z  Torunia, jeśli  nie  to  pozostaje  uchwała  obowiązująca.  

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 10

Przewodniczący  Zarządu   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  Mogileńskiego  z  dnia  29.12.2004r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2005r. Zmiana  w  planie  wydatków  dotyczy  przeniesienia  w  paragrafach  z  inwestycji na  remont, w  ZS  w Bielicach  na  wymianę  okien.

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 11

Przewodniczący  Zarządu   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  wysokości  150.000 ,-  na  sfinansowanie  wymiany  okien,  nieznajdującej  pokrycia  w  planowanych  dochodach. Kredyt  planuje  się  zaciągnąć  w  Banku  Ochrony  Środowiska  S.A. na  preferencyjnych  warunkach.

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd   postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu, proponując  zaciągnięcie  kredytu  w  II półroczu.

 

Ad. 12

Pełnomocnik  Obrony Inspektor R. Barszczewski  przekazał  informację dotyczącą  rozpoczynającego  się  7 lutego br. poboru  rocznika  1986., w  naszym  powiecie  do  poboru  stanie  442 poborowych, jak  co  roku w  zależności  od  ilości  poborowych w  danej  gminie na  jeden  dzień  przypada   około  35 poborowych  dziennie.  Od  przyszłego  roku  nie  będzie  poboru , tylko  Komisja  Lekarska.  

 

Ad. 13

W  sprawach  różnych  - Przewodniczący  Zarządu poprosił  Sekretarza  o  odczytanie   opini  prawnej   na  temat  ewentualnego  naruszenia  dyscypliny  finansowej  dotyczącą  roszczeń  PP-U “KAPRINŻ” spółka z o.o. w  Bydgoszczy  wydanej   przez  adwokata  Wojciecha  Manikowskiego. Zarząd  omawiał  sprawę  budynku  SP ZOZ w  Marcinkowie oraz   garaży  w  Bielicach    które  należy  wycenić i  przeznaczyć  do  sprzedaży. Wicestarosta p. Zowczak   przedstawił  ofertę  jaka  wpłynęła  na  prowadzenie  Ośrodka  Interwencji Kryzysowej  w  Strzelnie przez  Caritas., nadmienił, że  Zarząd  może  określić  celowość  działania.

Starosta T. Barczak  zapytał ,  czy i  ile  to  będzie  nas  kosztowało?

Wicestarosta P. Zowczak odpowiedział, że wstępne wyliczenie  opiewa na  39 tyś. zł.

 

Ad. 14Na  tym  porządek   posiedzenia  wyczerpano   i  zakończono  obrady. Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała:

M. Wilk

                                                                                   ZARZĄD:

 

                                                                           1.      Tomasz  Barczak .........................

 

                                                                           2.  Jan  Gwiazda ..............................

 

                                                                           3.       Henryk  Przybysz  .......................

 

                                                                           4.   Przemysław Zowczak  .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 13:34:16
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 13:40:41
Ostatnia zmiana:2005-04-15 13:40:41
Ilość wyświetleń:814

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij