Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 56/14

        Protokół  Nr  56/14

                                                             z posiedzenia

        Komisji  Gospodarki i  Finansów

                                                      Komisji Rewizyjnej

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                   z dnia  31 stycznia   2014r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Gospodarki  i Finansów Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.       Przedstawienie  sprawozdania  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej za rok 2013.

5.       Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku przy  Staroście Mogileńskim za rok 2013.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2013.

7.       Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za  2013 rok.

8.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2014.

9.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok  2014.

10.   Przedstawienie projektu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.

11.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2014-2017.

12.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

13.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

14.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisje  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  głosowało   9  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.3

Komisje  przyjęły  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący Komisji  Krzysztof  Mleczko  poprosił Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztofa  Szarzyńskiego  o  przedstawienie  sprawozdania  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej za rok 2013.

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad. 5

Przewodniczący  Komisji poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku Starostę  Tomasza  Barczaka o  przedstawienie  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku przy  Staroście Mogileńskim za rok 2013.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  pytał, czy  zrobiono  coś  aby  pokryć  koszty  huraganu  „Ksawery”?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  w  tej sprawie  zostało  wysłane  pismo  do  Wojewody.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  pytał, czy  Dyrektor  Zarządu Dróg  Powiatowych  został upoważniony  do  sprowadzenia  specjalistycznego  sprzętu jeśli  dochodzi  do  takich  zdarzeń?

Starosta  Tomasz  Barczak, tak.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania  z   działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku przy  Staroście Mogileńskim za rok 2013.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński   pytał dalej, czy przez  takie  objazdy i  związane  z  tym  zniszczenia dróg  powiatowych  dostajemy zwrot  poniesionych  strat?

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  odpowiedział, że  musi być  umowa  i  pokazane  przez  kogo  zostały  spowodowane i  wizualizacja  drogi  przed  i  po.

ad. 6

Kierownik  Warsztatów  Terapii Zajęciowej  Justyna  Maciejewska  przedstawiła  sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2013, jednocześnie  dodała, że  w  przyszłości  chciałaby  uruchomić  dodatkową  pracownię  dla  osób  niepełnosprawnych, ponadto  powiedziała, że  dzięki  wsparciu  takich  osób  jak  radny  pan  Henryk  Różycki, członek  Zarządu  Wiesław  Gałązka, Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Bartecki  zostały zorganizowane  pikniki integracyjne  po  za  terenem  warsztatu.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania  z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2013.

ad. 7

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za  2013 rok,  jednocześnie  dodał, że  nie  musimy  dopłacać  do średniej  nauczycieli.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli.

ad.8

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński   przedstawił  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2014, jednocześnie  zapytał, czy    uwagi  i  pytania  do  planu  pracy   Rady?

Komisje  nie  wniosły  propozycji  i  uwag.

ad.9

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok  2014., jednocześnie zapytał, czy    uwagi do  planów  pracy.

Komisje  nie  wniosły  propozycji  i  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę   o  przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  zmiany  podyktowane są  przeznaczeniem  środków  min. na  rozbiórkę  warsztatów  szkolnych  w  Strzelnie, które  zagrażają  bezpieczeństwu, a następnie  działka  będzie  przeznaczona  do  sprzedaży.

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  pytał, na  co  będą  przeznaczone  środki  ze  sprzedaży?

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad.11

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2014-2017, jednocześnie  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Starostę  Tomasza  Barczaka  o  projekcie  programu.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  program  został  przygotowany   we  współpracy  jednostek  gminnych  i   powiatowych  oraz   Komend Straży  Pożarnej  i  Policji.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad. 12

Z– ca  Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii  Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, dotychczas  obowiązująca  uchwała  dawała    możliwość  Zarządowi  Powiatu, natomiast  ten  projekt  pozwala  na  zbycie, oddanie  w  najem  czy dzierżawę  lub  użyczenie   Radzie  Powiatu, przy  tym  projekt  ten  jest  bardziej  szczegółowy.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  pytał  w  jaki  sposób  chcecie  pytać  burmistrza  Strzelna  jak  będzie  wyglądało  zapewnienie  opieki  zdrowotnej  i   przejęcie  budynków  szpitala ?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  Burmistrz  Strzelna  jeśli  przejąłby  budynki  to  i  tak  nie  otrzyma  kontraktu  ponieważ  kontrakt  jest jeden  na  SPZOZ.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji  przy  1 przeciwnym (K. Szarzyński) i  1  wstrzymującym  się

(B. Nowacki)  

ad. 13

Z- ca  Naczelnika  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego,  jednocześnie  dodała, że  załącznik do  uchwały  jest  nie  aktualny  ponieważ  niektóre  nieruchomości  zostały  zbyte, min. Ośrodek  Zdrowia  w  Józefowie, w  Strzelnie, jest  to  porządkowanie   zasobu  nieruchomości.

Za  głosowało  3  członków  Komisji  przy  1 przeciwnym (K. Szarzyński) i  1  wstrzymującym  się

(B. Nowacki) 

 

ad. 14

Przewodniczący   Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                                    

                 

 Przewodniczący

Komisji  Gospodarki i  Finansów

 

           Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 10:52:35
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 10:55:26
Ostatnia zmiana:2014-09-12 10:55:31
Ilość wyświetleń:197
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij