Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 95/04

         PROTOKÓŁ  NR 95/04

                          Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

                                                 odbytego  dnia  22 grudnia   2004r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Omówienie  podpisanych  kontraktów  przez  Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
  4. Opiniowanie  projektu  uchwały  Zarządu  dotyczącej  poprawek  w  budżecie.
  5. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatuw sprawie

      zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r.

       w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

  1. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego   na  2005 rok.

7.      Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXVII/176/04 

      Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  31 marca  2004r. z  póź, zm..  w sprawie   

      określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego

      Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8.      Opiniowanie  wniosku  Dyrektora  SOSW w  Szerzawach k/ Mogilna  w 

      sprawie umorzenia  zaległych  należności  za  wychowanków.

9.      Opiniowanie  wniosku  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w 

      Siemionkach  o  likwidację  środków  trwałych.

10.  Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia  Zarządu.

11. Sprawy  różne  -  stypendia  dla  uczniów.

12. Zakończenie .

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

 

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Dyrektor Jerzy  Kriger  omówił  podpisane  kontrakty  z  NFZ  na  przyszły  rok. Podpisany kontrakt  w   sumie  na  szpitale  jest  większy  o  8, 11% , na  specjalistykę  o  2,15% , Pogotowie  Ratunkowe 3,02%,POZ  4,71%, Psychiatria 17, 83% w  porównaniu  z  rokiem  bieżącym., natomiast  mniejsze    kontrakty  na Stomatologię, Oddziały  dla  przewlekle  chorych. Większe  kontrakty  Fundusz  podpisał  ze  szpitalami  specjalistycznymi, niż  powiatowymi. Poinformował  że  SP ZOZ otrzymał  połowę  środków  za  nadwykonania , prawdopodobnie  jeszcze  otrzyma  jakieś  pieniądze  za  ten  rok ,  ale  dopiero  gdzieś  w  marcu. Zgłosił  Zarządowi  potrzebę  sfinansowania  awarii pompy  na  kwotę  7 tys. w  laboratorium  w  Strzelnie.

Zarząd  zapewnił  Dyrektora, że  zabezpieczy  środki na  pokrycie  tej  awarii. 

Wicestarosta P. Zowczak  powiedział,  że  jest  problem  na  chirurgii, ponieważ  jest   tylko  dwóch  lekarzy?

Dyr. J. Kriger  potwierdził,  że  jest  problem  z  zapewnieniem  dyżurów, ale  nikogo  siłą  nie  zatrzymamy, jeśli  nie  przyciągniemy  wyższą  płacą.

Wicestarosta P. Zowczak  odczucie  społeczne  jest  takie,  że  Strzelno  jest  pozostawione  samo  sobie.

Dyr. J. Kriger  odpowiedział,  że  dbamy  tak  samo  o  każdy  szpital,  na  ile  mamy  środków, staramy  się    biedę  dzielić  sprawiedliwie. Ordynator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  finansowej,  powołany  jest  z  konkursu.

Prweodniczący W. Gałązka  zaobserwowałem,  że  sytuacja w  samej   służbie   zdrowia  w  Strzelnie  jest  zła, ale  wydaje  mi  się ,  że  potrzebna  jest  dobra  wola  wszystkich  stron.

Członek J. Gwiazda  stwierdził,  że  wszyscy  wiemy,  że  sytuacja  jest  zła  w  całym  kraju,  ale  co  można  w  tej  sytuacji  zrobić?

Dyr. J. Kriger  odpowiedział,  że  przeprowadzić  restrukturyzację  zakładu, zmniejszyć  ilość  łóżek  do  50, wprowadzić  chirurgię  jednego  dnia.

 

Ad. 8

Starosta  T. Barczak  poprosił  Dyrektora  Mirosława  Gutowskiego  o  przedstawienie  wniosku  dotyczącego  zaległych należności  za  wychowanków.

Dyr. M.Gutowski  powiedział,  że  wcześniej  nikt  nie  prowadził  spraw  zadłużenia  wychowanków  względem  Ośrodka, jedyne  co   można  w  tej  sytuacji  zrobić  to  umorzyć  te  zadłużenia,  ponieważ  nie    już  oni  naszymi  wychowankami  i  nie  ma  możliwości  ściągnięcia  tych  należności. Sprawdziliśmy   te  osoby  poprzez  MOPS – y  i  nawet  osobiście , są  to  ludzie  bez  środków  utrzymania  albo  wspomagane  przez  pomoc  społeczną, także  nawet  komornik  nie  ma  co  zabezpieczyć. Natomiast  jesli  skierujemy  te  sprawy  na  drogę  sodową   to  wiąże  się  to  z dodatkowymi  kosztami  sądowymi.

Sekretarz  K. Dobrychłop  takie  sprawy  należy  wyjaśniać w  okresie  3  lat,  aby  była  wykazana  ściągalność.    

Członek  Zarządu J. Gwiazda  takie  sprawy  należy  udokumentować,  nawet  poprzez  komornika  i  sąd.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Dyrektora  Ośrodka.

Za  umorzeniem   głosowało  4  członków  Zarządu.

 

Ad. 4

Przewodniczący  poinformował  Zarząd  o  pozytywnej  opinii z  Ministerstwa  Finansów  i  o  otrzymanej subwencji  w  kwocie  440  tys. z  Ministerstwa  Finansów,    to  środki  za  straty  poniesione  przez  samorząd   w  2003 r.,  inaczej  tzw. wyrównanie   podatku  od  osób  fizycznych.

Skarbnik K. Kostyra  poinformowała  o wprowadzeniu  tych  środków  do  budżetu  na  ten  rok  o  wprowadzeniu  poprawek  i  przesunięć  w  paragrafach.

Wicestarosta P. Zowczak  wniósł  o  uchylenie  autopoprawek  do  budżetu  na  2004r, ponieważ    nie  otrzymał  projektu  uchwały  przed   posiedzeniem  Zarządu  a podjęte  zmiany  były  omówione  i  wprowadzone  po  za  nim.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały Zarządu   poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  1 przeciwnym (Wicestarosta P. Zowczak )  i  0  wstrzymującym. 

Zarząd  większością  głosów   przyjął   Uchwałę  pod Nr 198/04.

 

 

 

Ad. 5

Skarbnik  K.Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatuw sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r.

 w sprawie zmian  w   budżecie  Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

Wicestarosta  P. Zowczak  poinformował,  że  nie  otrzymał  projektu  uchwały  przed   posiedzeniem  Zarządu  

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  1  przeciwnym  ( Wicestarosta P. Zowczak )  i  0  wstrzymującym.

Zarząd  większością  głosów    postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 6

Skarbnik  K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005 rok.

Zarząd  większością  głosów    postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad.9

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  wniosek  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  o  likwidację  środków  trwałych. Wniosek  dotyczy  likwidacji  zużytych  środków  trwałych,   takich  jak  2  pralnice , fotel  stomatologiczny  , wirówkę.

Zarząd  wyraził  zgodę  na  fizyczną  likwidację  środków  trwałych.

 

Ad. 10

Zarząd  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 11

W  sprawach  różnych  omówiono  sprawę  zabezpieczenia  weksloweg  dotyczącego  stypendiów  dla  uczniów.

Wicestarosta P. Zowczak  powiedział,  że  jest  przeciwny wzięcia  udziału w  programie  stypendium  dla  uczniów  i  jako  Powiat  powinniśmy  wogóle  w  tym  programie  nie  uczestniczyć,  ponieważ  będziemy  z  tego  tytułu  ponosić  koszty  w  budżecie,

Starosta  T. Barczak  potwierdził  , że  może  tak  być  jeśli  nie  spełnimy  warunków,  jest  to  wielki  problem  dla  Powiatu.

Naczelnik A. Konieczka poinformował,  że  dyrektorzy  powiedzieli  że  zrobią  wszystko  aby  te  stypendia dać  uczniom.   

Skarbnik  K. Kostyra  powiedziała,  że  jeśli  podpisaliśmy  umowę  to  należy  spełnić  warunki i  podpisać  zabezpieczenie  wekslowe.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 12

 

Na  tym  porządek   posiedzenia  wyczerpano   i  zakończono  obrady. Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała:

M. Wilk

                                                                                    ZARZĄD:

 

1.      Tomasz  Barczak .........................

 

                                                                           2.  Jan  Gwiazda ..............................

 

3.       Henryk  Przybysz  .......................

 

                                                                          4.   Przemysław Zowczak  .................

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 12:52:07
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 12:59:03
Ostatnia zmiana:2005-04-15 12:59:03
Ilość wyświetleń:682

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij