Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 93/04

     PROTOKÓŁ  Nr 93/04

                         Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

                                                odbytego  dnia  08 grudnia   2004r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniego posiedzenia.
  4. Opiniowanie  projektu  uchwały Zarządu  w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2004r. po  stronie  dochodów  i  wydatkow.
  5. Opiniowanie   projektu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w Mogilnie  z  dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r.

6.  Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok. ( środki  specjalne )

7.

Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04   Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (gospodarstwo pomocnicze).

8.      Opiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/123/04    

      Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu 

     Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr 

     XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie

     zmiany Uchwałą Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia

     30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu

     Mogileńskiego

      9. Opiniowanie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Powiatu w 

Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu

Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004-2006 oraz kosztów

promocji.

10.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  umorzenia  w  całości

     wierzytelności  w  stosunku  do  dłużniczki  Pani  Ilony   Lipka  byłej 

     mieszkanki  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

11.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia Sekretarzowi Powiatu   

     Mogileńskiego Krzysztofowi  Dobrychłop, Skarbnikowi  Karinie  Kostyra,  

     pracownikowi  Powiatu  Mogileńskiego  Małgorzaty Krygier pełnomocnictwa   

     szczególnego  do  składania  oświadczeń  woli.

12. Omówienie  projektu  uchwały  w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005.

13. Sprawy  różne .

14. Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2

 

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

 

Ad. 3

Zarząd  przyjął   jednogłośnie  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  poprosił Skarbnik  K. Kostyrę o przedstawienie   projektu  uchwały Zarządu  w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2004r. po  stronie  dochodów  i  wydatków. W projekcie  uchwały dokonano zwiększenia  i  zmniejszenia   środków  w  planie  dochodów i wydatków na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 194/04.

 

Ad. 5

Następny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r. dotyczył  zwiększenia  i  zmniejszenia  środków  w   planie   dochodów i wydatków na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad.6

Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r. dotyczył  zmian   w   planie  wydatków    środków  specjalnych   na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 7

Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r. dotyczył  zmian   w   planie  wydatków  gospodarstw  pomocniczych  na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 8

Sekretarz  K. Dobrychłop  przedstawił  projekt  uchwały  uchwały  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej Uchwałą Nr   XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie

zmiany Uchwałą Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego.

 

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad.9

Następny  projekt Sekretarz  Powiatu przedstawił  w  sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004-2006 oraz kosztów promocji.

Przewodniczący   projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 10

Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła    projekt  uchwały Zarządu  w  sprawie  umorzenia  w  całości wierzytelności  w  stosunku  do  dłużniczki  Pani  Ilony   Lipka  byłej  mieszkanki  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 195/04.

 

Ad. 11

Kolejny  projekt  uchwały   Zarządu Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  w  sprawie  udzielenia Sekretarzowi Powiatu Mogileńskiego Krzysztofowi Dobrychłop, Skarbnikowi  Karinie  Kostyra,  pracownikowi  Powiatu  Mogileńskiego  Małgorzaty Krygier pełnomocnictwa   szczególnego  do  składania  oświadczeń  woli.

Przewodniczący  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 196/04.

 

Ad. 13

W  sprawach  róznych  Zarząd  ustosunkował  się  negatywnie do  wniosku  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Żabnie o  dofinansowanie  gwiazdki  ze względu  na  brak  środków  finansowych, omówił  wyrok  Sądu  dotyczący  firmy  KAPR- inż, jednocześnie  stwierdził,  że  należność  głowną  należałoby  uregulować, aby  nie  dopuścić  do  wzrostu   odsetek  karnych.Zarząd  przychylił  się  do  wniosku  Komisji Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  pozostawiając  środki  budżetowe na  2005 rok  w  rozdziale  Rada  Powiatu  tak  w  projekcie budżetu.

 

Ad. 12

Zarząd  ponownie  spotkał  się  po  sesji  nadzwyczajnej  aby  omówić  regulamin  wynagradzania  nauczycieli na  rok  2005.

Naczelnik Wydziału Oświaty. Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005. Po konsultacjach  ze  związkami  zawodowymi  w  projekcie   regulaminu  zostały  wprowadzone  nie  wielkie  zmiany  do  których  Zarząd  Powiatu  przychylił  się  pozytywnie , a następnie   przesłał  pod  obrady  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.   

Przewodniczący   projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

 

Ad. 14Na  tym wyczerpano  porządek   posiedzenie  i  zakończono  obrady. Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała:

M. Wilk

                                                                                    ZARZĄD:

 

1.      Tomasz  Barczak .........................

 

                                                                           2.  Jan  Gwiazda ..............................

 

3.       Henryk  Przybysz  .......................

 

                                                                          4.   Przemysław Zowczak  .................

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 12:21:02
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 12:43:42
Ostatnia zmiana:2005-04-15 12:43:42
Ilość wyświetleń:624

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij