Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

214/14 z dnia 19.02.2014r.

PROTOKÓŁ Nr 214/14
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 lutego 2014r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie utraty mocy Uchwały nr 520/14 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Wiedza kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt: „Wiedza kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Stanowisko Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Mogilnie.
8. Komunikat Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie opieki zdrowotnej.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie gospodarowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie mieniem powiatu.
10. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014 r. Powyższą uchwałą dokonano zmian w planach wydatków. Przesunięcia dotyczą ZS i MOW w Strzelnie, zabezpieczono środków na opłaty za nieczystości stałe.  Przesunięcie w rozdziale 85395 dotyczy realizowanego projektu „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zmiana dotyczy sposobu realizacji zadania.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 521/14.


ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie utraty mocy Uchwały nr 520/14 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Wiedza kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wobec zaistnienia niezgodności w czynnościach umieszczania Ogłoszeń o zamówieniu przedmiotowego przetargu nieograniczonego w wymaganych Ustawą Prawo zamówień publicznych publikatorach koniecznym jest zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert. W celu zachowania przejrzystości procedury przetargowej zasadnym jest uchylenie uchwały nr 520/14 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 14 lutego 2014r. a następnie podjęcie nowej uchwały w sprawie zamówienia zawierającej konieczne zmiany Specyfikacji.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 522/14.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt: „Wiedza kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia powołał komisję w składzie: Adam Tomaszewski — Przewodniczący,  Krzysztof Nogajczyk - Członek,  Martyna Krygier - Członek,  Joanna Caspari - Filipiak – Sekretarz. Uchwałą Nr L/211/14 z dnia 14 lutego 2014r. Rada Powiatu w Mogilnie zatwierdziła do realizacji projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu usług szkoleniowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 523/14.

ad.7
Sekretarz Powiatu Stefan Łukomski przedstawił przygotowane stanowisko w sprawie przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Mogilnie o następującej treści:

„Zarząd Powiatu w Mogilnie z ogromną nadzieją przyjmuje informacje o procedowaniu przez Sejm RP projektu Ustawy o ustroju sądów powszechnych, którego podstawą jest prezydencki projekt. Intencją Prezydenta RP i mamy nadzieję, że większości sejmowej, jest przywrócenie do poprzedniego stopnia organizacji 79 Sądów Rejonowych które z dniem l stycznia 2013 roku utraciły samodzielność na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2012r.  Nasz niepokój budzą jednak kryteria które w jednoznaczny sposób eliminują niektóre Sądy Rejonowe z listy tych które mogłyby uzyskać samodzielność. Oświadczamy, że czysto statystyczne kryteria promujące tylko część placówek są trudne do przyjęcia. Nie może być tak, że sztywno określona ilość osób zamieszkujących obszar właściwości danego sądu i ilość spraw zdecydują o dostępności sądu dla mieszkańców, gdyż zmiany demograficzne zachodzące na terenie całego kraju jak i również naszego powiatu, są tak dynamiczne, że trudno w sposób jednoznaczny określić ilość osób objętych funkcjonowaniem sądu. Trudno też na podstawie jednego roku określić ilość spraw wpływających na wokandę, dużo bardziej sprawiedliwe wydaje się uwzględnienie w tym zakresie danych z kilku lat poprzedzających datę wejścia w życie zmian.  Dotychczasowy Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Oddział Zamiejscowy w Mogilnie (obecnie 4 wydziały: cywilny, karny, rodzinny i dla nieletnich, ksiąg wieczystych), kompetencją miejscową obejmuje obszar liczący ok. 50 tysięcy mieszkańców. Jest to teren Powiatu Mogileńskiego złożony z dwóch gmin miejsko - wiejskich z miastami Mogilno i Strzelno oraz dwóch gmin wiejskich Dąbrowa i Jeziora Wielkie.  W Mogilnie sąd istniał i pracował „od zawsze", co było odpowiedzią władz państwowych na potrzebę trwałego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, osób zamieszkujących Ziemię Mogileńską, której to obszar zmieniał się w zależności od aktualnego podziału administracyjnego.  Wobec informacji o kryteriach jakie mają być stosowane przy przywracaniu Sądów Rejonowych, których to niespełnienie eliminowałoby Mogilno jako siedzibę Sądu Rejonowego, Zarząd Powiatu w Mogilnie zwraca się z prośbą o wprowadzenie takich zmian w procesie legislacyjnym dotyczącym zmiany ustroju sądów powszechnych, które na stałe przywrócą Sąd Rejonowy w Mogilnie.  Zarząd  Powiatu  w   Mogilnie  zobowiązuje  Starostę  Mogileńskiego  do przedłożenia  niniejszego  apelu wszelkim Instytucjom i Osobom biorącym udział w procesie tworzenia zmian prawnych w tym zakresie. Zarząd Powiatu w Mogilnie ma nadzieję na zrozumienie powyższej argumentacji i uwzględnienie jego stanowiska w toczącym się procesie legislacyjnym.”
Zarządu Powiatu w Mogilnie po dyskusji jednogłośnie przyjął powyższe stanowisko.

ad.8
Członek Zarządu Robert Musidłowski przedstawił wniosek Rady Powiatowej SLD w Mogilnie o odwołanie Dyrektora SPZOZ w Mogilnie. Dyrektor mówi o likwidacji wiejskich ośrodków zdrowia co wzbudziło niepokój mieszkańców a ostatnie wydanie tygodnika lokalnego wywołało panikę. Dyrektor miał usprawnić służbę zdrowia w powiecie ale niestety idzie to w złym kierunku. Zarząd Powiatu mówi jedno a Dyrektor i tak robi co uważa. To nie naprawa służby zdrowia ale jej zagłada. Wniosek złożył Pan Jabłoński a Rada SLD jednogłośnie go zaakceptowała, w posiedzeniu Rady nie uczestniczył Wicestarosta Szymański.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka stwierdził, że Dyrektor robi, co mu polecono, czyli spięcie finansów SPZOZ ale nie patrzy na społeczeństwo. Do nas należy ostateczna decyzja. Tygodnik lokalny kontrowersyjnie się wypowiada, gdyby czytelnik wczytała się w artykuł to by sie uspokoił, tytuł szokuje. Ludzi starszych i niesamodzielnych jest mnóstwo w tych miejscowościach i im te ośrodki są potrzebne a takich osób jest coraz więcej. Dlatego zaproponował, aby Zarząd Powiatu zareagował na powyższe, wystosował swoje stanowisko czy informacje i upublicznił ja, np. w prasie. 

Członek Zarządu Robert Musidłowski stwierdził, że pracownicy SPZOZ są oburzeni, ze tak poważne sprawy dla SPZOZ są w chwili obecnej podnoszone a Dyrektor jest na urlopie a jego zastępca jest chory i nie ma osoby zarządzającej. Sytuacja jest trudna Dyrektor powinien być na miejscu. Po wysłuchaniu głosów radnych i nie tylko ich stwierdził, że propozycja jaką jest operator nie przejdzie. 

Wicestarosta Tadeusz Szymański wyjaśnił, ze Dyrektor na konkursie mówił o konsolidacji wydatków i tego się trzyma, ale nie patrzy na efekty jakie to wywołuje w społeczeństwie.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka uważa, ze należy inaczej rozmawiać, należy pokazać zalety tego rozwiązania ale też uświadomić, że jeśli wykonamy to trudne zadanie z pieniędzy powiatu, z budżetu powiatu wówczas będziemy mieli związane ręce i nie wykonamy żądnych innych zadań zawartych w planie budżetowym, to będzie związanie rąk powiatu, to będzie wegetacja, ludzie to muszą zrozumieć.

Wicestarosta Tadeusz Szymański wyjaśnił, że powiat wciąż będzie dokładał a dług wciąż będzie rósł.

Członek Zarządu Robert Musidłowski na spotkaniu SLD przedstawił wszystkie rozwiązania i niektórym osobom podobały się pomysły Zarządu i byli zdziwieni postawą Burmistrza Strzelna. Zaciekawienie również wywołała informacja o planowanym spotkaniu z władzami Świecia i zwiedzanie tamtejszego szpitala.

Wicestarosta Tadeusz Szymański zauważył, że głos SLD jest ważny, ale zaznaczył, że pracownicy SPZOZ sie niepokoją, dłużej tak być nie może. Pracownicy nie czują obecności Dyrektora w zakładzie, nie wiedzą, co tam sie dzieje, pracownicy należą do różnych organizacji związkowych, które za chwilę zaczną się do nas odzywać.

Po powyższej dyskusji Zarząd ponownie powrócił do biznes planu i uwzględniając wnioski z poprzednich zarządów  negatywnie zaopiniował biznes plan.

Zarząd po odrzuceniu biznes planu rozpoczął pracę nad swoimi rozwiązaniami w mogileńskiej służbie zdrowia czego wynikiem jest przyjęty komunikat o następującej treści:

„Opieka zdrowotna - komunikat Zarządu
Zarząd Powiatu w Mogilnie przedstawia założenia dalszego funkcjonowania opieki zdrowotnej w Powiecie nad którymi trwają prace koncepcyjne:
1. proponuje się przeniesienie oddziałów dotychczas funkcjonujących w Strzelnie (za wyjątkiem Oddziału Wewnętrznego) do Mogilna oraz utworzenie w Strzelnie ośrodka opieki długoterminowej (z przeniesionym z Mogilna Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym),
2. biorąc pod uwagę wskaźniki statystyczne uzyskane przez dotychczas funkcjonujące oddziały w roku 2012 oraz z okresu od stycznia do października 2013 roku, powinny one posiadać wskazaną niżej minimalną liczbę łóżek:
 filia w Mogilnie:
1. Oddział Chirurgiczny- 15 łóżek.
2. Oddział Ginekologiczny- 10 łóżek.
3. Oddział Położniczy- 10 łóżek.
4. Oddział Neonatologiczny- 10 łóżeczek oraz 3 inkubatory.
5. Oddział Dziecięcy- 15 łóżek.
 filia w Strzelnie:
1. Oddział Wewnętrzny (zakłada się funkcjonowanie jednego Oddziału Wewnętrznego)
- 40 łóżek.
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy- 40-50 łóżek.
3. Kontynuowanie umowy w zakresie wykonywania dializ po roku 2016, docelowo utworzenie w dalszej perspektywie Oddziału lub Pododdziału Nefrologicznego (urologicznego),
3. przychodnie oraz poradnie w Strzelnie i Mogilnie, Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Gębicach, Markowicach i Wylatowie pozostałyby w obecnej formie  i lokalizacji po przeprowadzeniu w nich modernizacji, które pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów prawa,
4. świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej stanowią bardzo ważny element funkcjonowania całego szpitala, dlatego w przyszłości należy dostosować ich rozwój w oparciu o trendy demograficzne i epidemiologiczne z uwzględnieniem potrzeb i ogłaszanych konkursów przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
Do realizacji powyższej koncepcji najbardziej optymalną formą wydaje się być zawarcie Umowy Dzierżawy Operatorskiej z podmiotem zewnętrznym mającym doświadczenie, wiedzę oraz możliwości organizacyjne i finansowe do jej realizacji. Od Operatora oczekuje się m.in.:
1. stałej współpracy, która pozwoli na aktualizowanie i akceptowanie proponowanych zmian w  koncepcji odpowiadającej potrzebom społeczeństwa,
2. realizacji poszczególnych etapów koncepcji bez naruszenia bieżącej realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
3.  współpracy na zasadzie długoletniej (25-30 lat) umowy dzierżawy nieruchomości i wyposażenia,
4.  dalszego rozwoju działalności medycznej poprzez zwiększenie wielkości i zakresu kontraktów oraz inwestycje w nowe sfery działalności medycznej,
5. przekazywania zysków wygenerowanych z działalności na kapitał zapasowy, a środki pieniężne powinny być inwestowane w nowoczesny sprzęt medyczny i modernizacje dzierżawionych obiektów,
6. gwarancji zatrudnienia dla pracowników.
Wskazane rozwiązanie tj. zawarcie umowy Dzierżawy Operatorskiej ma następujące zalety:
samorząd powiatowy pozostaje nadal właścicielem majątku,
1.  nadal istnieje SPZOZ w Mogilnie, który spłaca zadłużenie z comiesięcznie otrzymywanego od Operatora czynszu dzierżawnego (dług nie obciąża budżetu powiatu),
2. prowadzenie inwestycji dostosowujących infrastrukturę szpitala do wymogów prawnych,  ich koszty leżą po stronie Operatora,
3. jakość, zakres i dostępność opieki zdrowotnej się nie zmniejszy
4. w  przypadku rozwiązania umowy Operatorskiej istnieje możliwość powrotu do zakresu świadczonych usług wraz z kontraktem przez SPZOZ,
5. powiat nie jest obciążony kosztami spłaty długu, ani kosztami inwestycji dlatego będzie mógł inwestować m.in. w tak potrzebne remonty dróg,
6. świadczenia zdrowotne dla osób objętych ubezpieczeniem pozostaną nadal bezpłatne.”
Zarządu Powiatu w Mogilnie po dyskusji przyjął jednogłośnie powyższy komunikat w sprawie opieki zdrowotnej.

ad.9
Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie gospodarowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie mieniem powiatu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 524/14.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2014-03-04 08:06:50
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2014-03-04 08:09:57
Ostatnia zmiana:2014-03-05 14:38:04
Ilość wyświetleń:607

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij