Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

212/14 z dnia 12.02.2014r.

PROTOKÓŁ Nr 212/14
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 lutego 2014r.
odbytego w Urzędzie Gminy w Dąbrowie

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pt. Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Omówienie biznes planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na lata 2014-2018.
6. Sprawy różne –spotkanie z przedstawicielami władz Gminy Dąbrowa.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pt. Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W postępowaniu wybrano następujące podmioty : w ramach części 1 przedmiotu zamówienia: ofertę nr 2 podmiotu: Ośrodek Szkolenia Kierowców KRUK Artur Gołębiowski Mogilno, w ramach części 2 przedmiotu zamówienia: ofertę nr 5 podmiotu: Szkoła Nauki Jazdy, Tomasz Skowroński Mogilno,  w ramach części 3 przedmiotu zamówienia: ofertę nr 2 podmiotu: Ośrodek Szkolenia Kierowców KRUK Artur Gołębiowski Mogilno, w ramach części 4 przedmiotu zamówienia: ofertę nr 1 podmiotu: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zbigniew Kinowski Strzelno.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 518/14.

ad.5
Omówienie biznes planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na lata 2014-2018.

Zarząd Powiatu analizował biznes plan przedstawiony przez Dyrektora SPZOZ i w dziale struktura organizacyjna pozytywnie odniósł się do powołania zastępcy dyrektora ds. medycznych jak również połączenia niektórych działów takich jak dział transportu, dział techniczno – gospodarczy, natomiast bardzo krytycznie odniósł się do propozycji biznes planu powołania zastępcy ds. finansowych. Zarząd zwrócił uwagę, iż w dziale organizacja funkcji medycznych i pomocniczych biznes planu, wskazane są działania, które nie wymagają nakładów finansowych i które mogłyby być wykorzystane w ramach istniejącej struktury tj. ustawienie łóżek w salach dla pacjentów, umiejscowienie dyrekcji w Strzelnie. Zarząd zwrócił uwagę, że jedynym elementem zwiększającym dochód jest propozycja zwolnienia personelu białego i technicznego, co zdaniem Zarządu Powiatu jest nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania.  Z ogromnym zaniepokojeniem Zarząd Powiatu przyjął propozycje lokalizacji lecznictwa stacjonarnego w Mogilnie, co miałoby wiązać się likwidacją Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Markowicach, Gębicach i Wylatowie. Zarząd jednogłośnie wyraził swoją dezaprobatę dla takich działań ze względu na spowodowanie braku opieki zdrowotnej w rejonach szczególnie zaludnionych a objętych dotychczas podstawowa opieką zdrowotną. Zarząd zalecił Dyrektorowi rozważenie możliwości remontów Ośrodków Zdrowia w Gębicach i Markowicach (termomodernizacja). Zarząd ze zdziwieniem przyjął zapisy dotyczące przygotowania nowego logotypu i kolorystyki SPZOZ, które mają zwiększyć rozpoznawalność SPZOZ w Mogilnie. Zarząd uznał, że najważniejsze są warunku, w jakich będą leczeni pacjenci a nie, pod jakim szyldem.  Jak wynika z obliczeń zawartych w dziale plan zatrudnienia, planowana redukcja zatrudnienia, ma wynieść 30 etatów. Zarząd oczekuje od Dyrektora spójnego programu w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi i wyraża zgodę na działania mające podnieść dyscyplinę i wydajność pracy.

ad.6
Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski poinformował o spotkaniu, które się odbyło przy udziale Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące przejazdu ciężkich samochodów po drogach lokalnych. Spotkanie podobne a dotyczące przewozu przez rolników buraków do Cukrowni w Kruszwicy mogłoby się odbyć również w najbliższym czasie. Wójt chciałby wytypować wraz ze Starostą i Zarządem Dróg Powiatowych, przedstawicielami Cukrowni jedna drogę, którą odbywałby się transport, aby nie niszczyć wszystkich dróg, które nie wytrzymują tonażu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak uważał, ze spotkanie jak najbardziej trafny pomysł. Starosta zobowiązał się poruszyć temat w Krajowej Spółce Cukrowej.

Radny Rady Powiatu Henryk Różycki zapytał czy remont na drodze Niestronno – Dąbrowa mógłby być przedłużony o dalsze km?

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski zaznaczył, że jest kłopot z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew pod budowę chodnika w Szczepanowie na ulicy Wiktorowskiej na odcinku od ul. Żnińskiej do szkoły podstawowej. Zapytał również Starostę czy przewiduję projektowanie chodników min. ul. Pałuckiej w Dąbrowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką do ul.Dworcowej, na ulicy Wiktorowskiej w Szczepanowie na odcinku od ul. Żnińskiej do szkoły podstawowej, w miejscowości Parlin od bloków do centrum wsi (do drogi powiatowej Dąbrowa - Niestronno), w Parlinku, przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą gminna w kierunku bloków do istniejącego chodnika przez wieś oraz przez miejscowość Krzekotowo. Wójt jest skłonny dołożyć do kosztów projektów, zaproponował wspólnie zapytanie o cenę na mocy porozumienia a o budowie chodników będziemy rozmawiać w latach następnych.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak jest otwarty na wszelkie projekty.

 

 

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski wyjaśnił, że najbardziej zależy gminie na wykonaniu chodnika na ulicy Żnińskiej w Szczepanowie, odcinek od istniejącego chodnika do cmentarza (Gmina dostarczy kostkę), nakładki na drodze Krzekotowo – Mokre na odcinku ok. 150 m, od skrzyżowania dróg  powiatowych do świetlicy wiejskiej  Krzekotowie, remoncie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminą do gorzelni w Słaboszewie (Gmina planuje remont drogi do Gorzelni) i wykonaniu natrysku na  drodze  Dąbrowa – Mierucin (przedłużenie remontu drogi Niestronno – Dąbrowa). Poinformował, że Gmina zakupiła koparkę, która może też pracować w Powiecie. Poruszył również kwestię odśnieżania dróg gminnych i powiatowych, zaproponował współpracę.

Starosta Tomasz Barczak poinformował o kosztach odśnieżania dróg i kosztach, jakie za sobą pociągnął Orkan Ksawery.

Starosta odczytał pismo Burmistrza Strzelna w sprawie wykorzystania mienia szpitala i placówki POZ w Strzelnie i Markowicach oraz po byłej Przychodni Rejonowej po przekazaniu nieruchomości oraz pozostałego majątku przez Gminę Strzelno. „Gmina Strzelno po przekazaniu majątku szpitala i placówki POZ ma zamiar zawarcia porozumienia z Powiatem Inowrocławskim w celu stworzenia wspólnej placówki ochrony zdrowia wraz z Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. W przedmiotowym porozumieniu zawarte zostanie zastrzeżenie, iż w mocy pozostają dotychczas zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, których przedmiotem jest zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom powiatu mogileńskiego. Informuję również, że w treści porozumienia zawarte będzie również zastrzeżenie, że negocjowane na kolejne okresy umowy z NFZ obejmować będą wszystkich mieszkańców powiatu mogileńskiego.”

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Emilia Żmudzińska zapytał jak poradził sobie ze służbą zdrowia Powiat Żniński dlaczego otrzymali środki?

Starosta Tomasz Barczak prosił zebranych o zapoznanie się z biznes planem SPZOZ oraz wyjaśnił Pani Przewodniczącej , ze środki były na spłatę zobowiązań wobec ZUS. Służba zdrowia nie płaciła składek na ubezpieczenie na to otrzymali środki, my natomiast dokonywaliśmy wszystkich opłat i nie otrzymaliśmy żadnych środków. Nam sie nie należało. W tej chwili zrobiliśmy duży ukłon w stronę Strzelna, zmieniając plany i pozostawiając tam oddział wewnętrzny, ZOL i geriatria oraz oddział nefrologiczny.

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski zaproponował oddać służbę zdrowa w ręce Strzelna. Dlaczego im nie dać – zapytał.

Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, ze nie jest to takie proste ponieważ kontrakt jest na Mogilno na SPZOZ a nie konkretnie na budynki. Nie możemy oddać, jesteśmy odpowiedzialni za naszych mieszkańców.

Radny Gminy Władysław Domagalski zapytał jak wyglądają negocjacje Strzelna z szpitalem inowrocławskim?

Starosta Tomasz Barczak wystosowaliśmy zapytanie do Dyrektor tamtejszego szpitala z zapytaniem o negocjacje i odpowiedział nam że faktycznie spotkał się z przedstawicielami samorządu ze Strzelna, jednak nie zamierza ingerować w kompetencje samorządów.

Radny Gminy Andrzej Cywiński zapytał czy Zarząd planuje konkretną reformę służby zdrowia, czy to Strzelno rządzi powiatem? Władze powiatu to Starosta, Zarząd, Rada należy usiąść i wypracować koncepcję.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka przedstawił zebrany pokrótce jak wygląda propozycja Zarządu, która została przedstawiona również na Radzie Powiatu. W trzech koncepcjach zawiera się : utworzenie spółki, pozostawienie SPZOZ-u oraz dzierżawa operatorska.
Pierwszą z charakterystyk prowadzenia działalności leczniczej jest spółka, która może nie poradzić sobie z zobowiązaniami. W przypadku ogłoszenia upadłości spółki wyposażonej we własność majątku może on zostać stracony, przejecie zobowiązań przez Powiat powoduje ograniczenie możliwości realizacji zadań szczególnie w zakresie rozwoju dróg czy oświaty. Kolejna to SPZOZ ale tu można spodziewać sie odchudzenia załogi, braku możliwości kredytowych. Ze strony Radnych ze Strzelna brakuje akceptacji na którykolwiek [pomysł. Chcą, aby wszystko pozostała o Strzelnie tak jak jest w chwili obecnej, ale nie zdają sobie sprawy, że kontrakt może w ogóle nie zostać podpisany. Powiat przejął dwa budynki w bardzo opłakanym stanie z parowymi kotłowniami. Na terenie województwa w latach 80-tych rozbudowano Inowrocław, Chojnice, Tucholę, Żnin a w Mogilnie nic. Powiat to przejął bez złotówki w budżecie na ten cel. Powiat pozyskał środki zewnętrzne i do teraz pozyskuje, aby placówki działały włącznie z doposażeniem w sprzęt. Pojawił sie projekt rozbudowy Mogilna i przebudowy Strzelna za 42 mln.zł aby dostosować szpitale do standardów europejskich. Powiat gdyby kredyt gwarantował to nie ma możliwości wykonania WPF to po pierwsze, kredyt należałoby spłacać z nadwyżek i jeśli zadłużymy powiat nie będziemy mieli już w ogóle o  czym rozmawiać. W przypadku operatora podmiot który przystąpi do dzierżawy zapewnia osobom świadczenia zdrowotne po podpisaniu umowy na zadanie własne powiatu. Planujemy również wyjazdy do takich jednostek, aby zobaczyć jak to funkcjonuje. W wyniku przetargu na dzierżawę SPZOZ otrzymywałby czynsz dzierżawny z którego będzie pokrywał zadłużenie a w przypadku rozwiązania umowy operatorskiej, działalność lecznicza może powrócić jako SPZOZ. Majątek pozostaje własnością powiatu.

Przewodnicząca Rady Gminny Dąbrowa Emilia Żmudzińska zapytał czy znajdzie sie taki operator?

Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że umowa byłaby na 20-30 lat i firmy takie widzą perspektywę z zarobkiem dla siebie. Chcemy zagwarantować prace pracownikom SPZOZ. SPZOZ nie byłby likwidowany, ale działałby w postaci małej przychodni reszta byłaby wydzierżawiona. Zależy nam też na czasie, bo nowy podmiot potrzebuje 3 miesięcy na rozeznanie się w zakładzie a kontraktowanie z NFZ następuje już w listopadzie – grudniu.

Wójt Marcin Barczykowski poinformował, że wraz z burmistrzem Mogilna poparli zmiany proponowane przez Starostę, koncepcję należało przedstawić mieszkańcom powiatu  a Strzelno jeśli na nic nie chce sie zgodzić to oddział wewnętrzny też im nie dawać. 

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

   

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2014-03-04 08:01:06
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2014-03-04 08:09:57
Ostatnia zmiana:2014-03-04 08:10:00
Ilość wyświetleń:480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij