Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 90/04

 

PROTOKÓŁ Nr 90/04

Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

 odbytego  dnia  17  listopada  2004r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
 3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
 4. Sytuacja  SPZOZ w  Mogilnie.
 5. Informacja  dotycząca  aktualnych problemów  wsi  i  rolnictwa.
 6. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2004 r.  po  stronie  dochodów  i  wydatków.
 7. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r..
 8. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r.( gospodarstwo  pomocnicze).
 9. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r.(Powiatowy  Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 10. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały nr XIX/134/01 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  9  marca  2001 r. w  sprawie  zasad  nabycia, zbycia i  obciążenia  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  wynajmowania.
 11. Omówienie  i  opiniowanie projektu  uchwały  w  sprawie  jednorazowego  dodatkowego  wynagrodzenia  dla  pracowników  administracyjno – obsługowych, zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych , dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
 12. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany   uchwały  nr XIX /114/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  31  marca  2004 r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Ośob Niepełnosprawnych.
 13. Sprawy  różne – narkotyki  w  szkołach, dary  z  Holandii.
 14. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad.3


Zarząd  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad.4


Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  Jerzy  Kriger  omówił  obecną  sytuację  Zakładu. Poinformował   o zakupie  nowego samochodu  “Ford” z  przeznaczeniem  na  karetkę  pogotowia z otrzymanych środków  z Miasta i Gminy  Mogilno  i o drugim samochodzie otrzymanym   z  Ministerstwa  Zdrowia z  przeznaczenim  także  na  karetkę. Samochody te  zostaną  wyposażone w  sprzęt z  dotyczczasowych  karetek, a  obecne karetki  przeznaczone  zostaną  do  transportu sanitarnego..Następnie  poinformował  o   rozpoczynających  się 25  listopada  br. negocjacjach   w  sprawie  kontraktów  na  2005r., wydzierżawieniu  pomieszczeń  po  byłej  pralni  na  sklep  z  materiałami  dla  inwalidów i  środkami  higieniczno – opatrunkowymi   dla  mieszkańców  Powiatu,   zakupie niezbędnego,  drożejącego  węgla, o  tym że  SP ZOZ nie  stać  na  pracę  zmianową  w  laboratoriach, wspomniał  o  propozycjach  Ministerstwa  Zdrowia  w  sprawie  pożyczek , które są  nisko oprocentowane, ale mogą  obejmować tylko  dwa  lata  wstecz ustawę “203”,  dodał na  zakończenie , że  strata  za  9 miesięcy  wyniosła  56 tys. zł.

 

 

Ad. 5

Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska, Architektury  i  Budownictwa oraz  Leśnictwa Andrzej  Stachowiak  przedstawił  informację  dotyczącą aktualnych  problemów  wsi  i  rolnictwa. Powiedział,  że  ten  rok  rózni  się  od  poprzedniego, chociażby  przez  to, że  jesteśmy  w  Uni  Europejskiej. Rynek  rolny   uwarunkowany  jest  nie  tylko  od  produkcji  w  naszym  kraju, ale  polityki  rolnej UE. Ponad 50% decyzji  obszarowych  zostało  przyznanych, w  drugiej  kolejności  zosataną  wypłacane ONW.

Wiceprzewodniczący  Rady Leszek Nowacki powiedział,  ze  należałoby  zrobić  analizę  dochodów  rolników  aby  potwierdzić  ten  przesadny  optymizm.

Członek  Zarządu  Henryk  Przybysz  stwierdził, że  dopłaty  nie  zrekompensują  wzrostu  cen  srodków  do  produkcji  rolnej.

Naczelnik  odpowiedział,  że  taką  analiże  można  przeprowadzić  po  zakończonych  dopłatach  i całym   roku.

 

Ad. 6

Starosta  T. Barczak  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu  uchwały w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2004 r.  po  stronie  dochodów  i  wydatków.

Skarbnik K. Kostyra  poinformowała ,  że  w   projekcie  uchwały dokonano zwiększenia środków  decyzją  Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego w  planie  dochodów i wydatków na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 189/04.

 

Ad. 7

Następny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r. dotyczył  zwiększenia  i  zmniejszenia  środków  w   planie   dochodów i wydatków na  2004r.

Zarząd  zdecydował,  że  wydatki dotyczące  przebudowy  drogi  finasowane  z  ZPORR  będą   realizowane    w  Starostwie  Powiatowym,  a  informację  przekaże  Zarządowi  Dróg Powiatowych  w  Mogilnie.   

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 8

Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r. dotyczył  zmian   w   planie  wydatków  gospodarstw  pomocniczych  na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 9

Następny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r. dotyczył  zmian w   planie wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 10

Referent Wydziału Geodezji,Kartografii,Katastru i Nieruchomości Magdalena  Schwarckopf przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały nr XIX/134/01 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  9  marca  2001 r. w  sprawie  zasad  nabycia, zbycia i  obciążenia  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  wynajmowania. Do  poprzedniej  uchwały  dodano  jedną  z form  jaką  jest  użyczenie.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka omówił projekt  uchwały  w  sprawie  jednorazowego  dodatkowego  wynagrodzenia  dla  pracowników  administracyjno – obsługowych, zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych , dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński. Zatrudnionym  pracownikom  przyznaje  się  jednorazowe  dodatkowe  wynagrodzenie  w  wysokości  190 zł brutto.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 190/04.

 

Ad.12

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie  Maria  Konkiewicz  przedstawiła   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany   uchwały  nr XIX /114/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  31  marca  2004 r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Ośob Niepełnosprawnych. Nastąpiło  przesunięcie  środków  finansowych  z  dofinansowania  turnusów  rehabilitacyjnych  na  sprzęt  rehabilitacyjny  ze  względu  na  duże  zapotrzebowanie.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 13

Sprawy  różne.

Wicestarosta  Przemysław Zowczak  poinformował, że  w  LO i ZSZ w  Strzelnie odbędzie  się  Rada  Pedagoiczna  w  związku  zamieszaniem  uczniów  tych  szkół    w  posiadanie  narkotyków. Kuratorzy sądowi  odbędą  prelekcje  w  szkołach na  temat  konsekwencji  prawnych  jakie  grożą  za  posiadanie  i  zażywanie  narkotyków. Zarząd  omówił  sprawę  darów  z  Holandii,  które  miały  być  dostarczone  do  Starostwa  z  listem  przewozowym,  a  zostały  rozdzielone  bez  wiedzy  Starostwa,  choć  wcześniejsze ustalenia  z  Panem Radnym  Radosławem  Trepińskim  w  obecności  członków  Zarządu  były  inne. 

Ad. 14

Na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono posiedzenie.
Starosta T. Barczak podziękowa za spotkanie i zamkną posiedzenie. 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 15:05:44
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-14 11:54:20
Ostatnia zmiana:2005-04-14 11:54:20
Ilość wyświetleń:815

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij