Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXII/05 z dnia 25.02.2005r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXII/05 

Z    SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE      W  URZĘDZIE GMINY DĄBROWA

z  dnia   25 lutego  2005r. w  godz. 10.10 – 11.30

 

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka, który powitał obecnych na sesji.

W sesji wzięło udział 14 radnych  co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał (nieobecni radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany)

Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

a)     stwierdzenie  kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie  protokołu  z XXXI sesji.

4.     Interpelacje  i  zapytania  radnych.

5.     Odpowiedzi  na  interpelacje.

6.     Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartał 2004 r.

7.     Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2004 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2004 roku.

8.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rzecznika Konsumentów ze swojej działalności.

9.     Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia i wskazania jednostek, które utworzą rachunek dochodów własnych.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005 (PFOŚiGW).

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/196/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

13. Podjecie Uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

14. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.

15. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

16. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

17. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.

18. Wolne głosy  i  sprawy  różne.

19. Zakończenie.

 

Ad.1

a) Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził kworum na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie.

 

Ad.2

Przewodniczący Wiesław Gałązka przedstawił porządek obrad. Wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, porządek obrad został przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni:Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.3  

Do protokołu z XXXI  sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania 14 głosami za, protokół  z poprzedniej  sesji Rady Powiatu został  przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.4 

Radny Piotr Pieszak w związku z nadejściem okresu zimowo-wiosennego  zapytał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych czy istnieje możliwość utwardzenia zatoczki na przystanku w Kijewicach.

Kolejne pytanie dotyczyło drogi Borzejewice-Żerniki – w związku z tym, że przesunięto budowę tej drogi na rok 2006 czy istnieje możliwość uzupełnienia nawierzchni, która jest w stanie krytycznym.

Trzecie pytanie związane było z wycinką drzew przy drogach powiatowych. Radny zapytał czy rolnicy, na których polach te drzewa rosną mogliby w ramach rekompensaty za straty z tym faktem związane otrzymywać część ścinanego drzewa.

Radna Teresa Kujawa przedstawiła w imieniu mieszkańców Mogilna mieszkających przy drogach wojewódzkich potrzebę wycinki gałęzi drzew tam rosnących, które zasłaniają światło. Szczególnie chodzi o lewą stronę ulicy 900-lecia.

Radny Radosław Trepiński poinformował, że dowiedział się z gazety internetowej Fakty24 o tym, iż na jednej z działek rekreacyjnych znajdują się ławki z płyt nagrobnych i zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Policji w Mogilnie czy Policja zna źródło pochodzenia tych płyt.

Radny wspomniał też o drugiej sytuacji, która miała miejsce na Mogileńskim Cmentarzu gdzie ktoś zdemolował nagrobki i zapytał Komendanta czy Policja zna już sprawców. Radny stwierdził, że są to sprawy skandaliczne, świadczące o braku szacunku dla religii i kultury. Dodał, że są to rzeczy ważne i należy o nich mówić.

 

Ad.5

P.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Werbiński stwierdził, że zatoczka na przystanku w Kijewicach zostanie utwardzona w miarę posiadanych środków już na wiosnę.

Co do drogi Borzejewice-Żerniki, Dyrektor stwierdził, że jest to droga nieutwardzona i o tej porze roku pod wpływem warunków atmosferycznych notorycznie ulega zniszczeniu. Powiatowy  Zarząd Dróg zajmie się jej naprawą kiedy zakończy się zima i poprawią się warunki atmosferyczne. Obecnie naprawa jest niemożliwa ponieważ stan drogi w wyniku przeprowadzonych czynności może ulec pogorszeniu.

Dyrektor stwierdził, że jeżeli chodzi o drzewa to są one wycinane przez Zarząd Dróg Powiatowych lub jest to zlecane innym firmom. Nie powierza się tego zadania prywatnym ludziom gdyż jest to bardzo odpowiedzialne zadanie i przy małej nieuwadze może dojść do tragedii. Natomiast jeżeli rolnik pomoże przy wycince drzewa to z pewnością dostanie jego część.

Odnośnie interpelacji radnej Teresy Kujawy Dyrektor powiedział, że widział iż gałęzie na tej ulicy były już usuwane. Zaznaczył też, że jest to droga wojewódzka więc nie podlega pod Zarząd Dróg Powiatowych.

Komendant Policji w Mogilnie Zygmunt Nowaczyk wyjaśnił, że odnośnie płyt nagrobnych na działce rekreacyjnej nie zaistniało żadne naruszenie prawa. Jest artykuł w kodeksie karnym o znieważaniu symboli kultu religijnego jednak może ono zaistnieć tylko wtedy gdy jest to miejsce publiczne dlatego to zdarzenie nie jest przestępstwem. Możemy ten fakt jedynie krytykować z punktu widzenia moralności. Pochodzenie płyt jest znane. Właściciel działki dzierżawi plac firmie kamieniarskiej i od niej otrzymał odpadki i niewykorzystane części płyt nagrobnych. Nie były to płyty z cmentarza.

Jeżeli chodzi o zniszczenia na cmentarzu to Policja ma pewne podejrzenia ale to za mało żeby kogoś ukarać. Tylko jedna osoba zgłosiła to zdarzenie na Policji. Zniszczeń tych dokonano wieczorem lub w godzinach nocnych. W tej sprawie Policja podjęła pełną współpracę ze Strażą Miejską w Mogilnie z którą wymienia się informacjami. Policja wzmocni patrole wokół cmentarza. Mamy też nadzieje, że uzyskamy jakieś informacje od mieszkańców. Radny Radosław Trepiński zwrócił się z apelem szczególnie do Straży Miejskiej w Mogilnie aby wzmocnić patrole cmentarza i jego okolicy głównie 1 i 2 listopada.

 Ad.6   

Radny Piotr Pieszak stwierdził, że analizując sprawozdanie można zauważyć iż  to pierwszy rok, w którym szpital mógłby przynosić zyski. Z drugiej jednak strony zobowiązania szpitala wzrosły o odsetki, które są z tytułu trzynastek i Ustawy 203. Radny zapytał Dyrektora SP ZOZ Mogilno Jerzego Krigera czy na kolejny rok planuje jakieś zmiany w sposobie finansowania szpitala, ponieważ w prasie lokalnej ukazały się informacje o prywatyzacji szpitala. Radny zwrócił też uwagę, że informacje takie mogą doprowadzić do tego, że wierzyciele, którym szpital jest winien pieniądze mogą się wystraszyć i oddać sprawę w ręce komorników.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wypowiedział się w tej sprawie stwierdzając, że artykuł prasowy powstał na podstawie obrad Wspólnej Komisji Zdrowia wszystkich samorządów Powiatu Mogileńskiego. Artykuł ten zawiera treści, które nie do końca w takiej formie zostały wypowiedziane na obradach Komisji. Są one prawdopodobnie wynikiem wyciągnięcia zbyt dalekich wniosków z wypowiedzi, które tam padły.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że może rzeczywiście taka wypowiedź padła ale nie w tym sensie jakim został przedstawiony w artykule. Chodziło o to, że niektóre powiaty już przekształciły ZOZ-y w spółki prawa handlowego a dług i tak pozostał na barkach powiatów i problemy spółek pozostały takie same jak w ZOZ-ach. Jednak pewne jest, że prywatyzacji nie można uniknąć gdyż dąży do tego ustawodawca, ale 51% udziałów ma zostać w rękach powiatu. Starosta wyjaśnił, że na ostatniej sesji mówił, iż trzeba mówić o przekształceniu ZOZ-u, nie powiedział jak ale trzeba to zrobić, najlepiej poczekać  żeby nie powtarzać błędów prekursorów tych działań.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger oznajmił, że pierwszy raz w historii ZOZ-u w Mogilnie uzyskano wynik dodatni. Odnośnie ewentualnych przekształceń   ZOZ-u Dyrektor ocenia projekt obecnej ustawy restrukturyzacyjnej pozytywnie, jest ona zbieżna z oczekiwaniami środowiska lekarskiego. W tym projekcie są dwie rzeczy, które akceptują wszyscy dyrektorzy szpitali: nie trzeba rezygnować z dalszych roszczeń odnośnie tych środków, które wydano na Ustawe 203 oraz to, że nie ma konieczności przekształcenia się w zakłady niepubliczne. Nie wiadomo jaki będzie los tej ustawy w Sejmie. Pieniądze przeznaczone przez Rząd w tym projekcie nie są na pewno wystarczające bo jest to kwota 2,2 mld zł dla ponad 700 jednostek, których zadłużenie może sięgać zdaniem Dyrektora nawet 10 mld zł.

Radny Piotr Pieszak stwierdził, że z doświadczeń innych powiatów, można wywnioskować, że najszybszym sposobem uporządkowania sprawy służby zdrowia jest prywatyzacja ośrodków służby zdrowia. Radny zastanawiał się czy jednak takie działanie nie grozi jakąś dziką prywatyzacją.

Przytaczając sprawozdania z zeszłych lat radny przypomniał, że to ośrodki zdrowia były dochodowe i one pokrywały część kosztów działań szpitala. Radny również wyraził obawy o to, aby w wyniku prywatyzacji nie doszło do konfliktu z pracownikami, który może się zakończyć na drodze sądowej.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger stwierdził, że trudno mu w tej chwili prorokować co do przyszłości SP ZOZ-u w Mogilnie i wyników jego przekształceń. Oznajmił, że jak dotąd dobrze dogaduje się z wierzycielami i zapewnił, że nie ma takich gwałtownych spraw, które mogłyby doprowadzić do wejść komorniczych na majątek ZOZ-u.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że decyzje dotyczące przekształceń SP ZOZ-u w Mogilnie należą do Rady Powiatu i nikt ich z tego nie wyręczy. Potwierdził słowa radnego Piotra Pieszaka, że sam Ośrodek Zdrowia przynosi zyski. Starosta uznał, że nie chce prywatyzować czegoś co przynosi zyski, uważa, że samorządy dobrze dbają o ośrodki zdrowia. Wyraził też pogląd, że nie należy się spieszyć z prywatyzacją ZOZ-u i trzeba cały czas rozmawiać z pracownikami aby nie dochodziło do konfliktów.

Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger stwierdził, że jeżeli chodzi o remonty Przychodni to większość środków przez nie wygenerowanych jest przeznaczanych na szpitale i niewiele pozostaje dla nich samych. Dużo też zależy od pracowników, od ich inwencji. Dyrektor poinformował, że w najbliższym czasie zostanie wykonany remont ubikacji w Przychodni w Strzelnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyraził swoje zadowolenie zaangażowaniem społeczności lokalnej w utrzymanie Szpitala Powiatu Mogileńskiego w należytym porządku.

Po dyskusji, wobec braku uwag Przewodniczący poddał sprawozdanie finansowo-ekonomiczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartał 2004 r. pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, sprawozdanie zostało przyjęte (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.7

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zadał pytanie radnym czy mają pytania dotyczące Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2004 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2004 roku. Wobec braku uwag poddał sprawozdanie pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, sprawozdanie zostało przyjęte (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

 

Ad.8

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zapytał Powiatowego Rzecznika Konsumentów Marię Huszcza-Winiecką w ilu przypadkach podjęła  działania zmierzające do udzielenia pomocy zgłaszającym się petentom w sprawach prawnych i w skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Maria Huszcza-Winiecka odpowiedziała, że miała 51 spraw, tylu zgłosiło się petentów i wszyscy uzyskali pomoc. Były też osoby, które w rozumieniu przepisów ustawy nie są konsumentami wówczas  udzielenie takiej pomocy było niemożliwe. W miarę możliwości były one kierowane do odpowiednich służb, uprawnionych do udzielenia im pomocy.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki poinformował, że zgłaszały się do niego osoby, które były niezadowolone z pomocy udzielonej   przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, wskazując na jego bezradność i brak „ludzkiej życzliwości”.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Maria Huszcza-Winiecka odpowiedziała, że nic na ten temat nie wie, do niej nikt ze skargą się nie zwrócił.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał  roczne sprawozdanie Rzecznika Konsumentów pod głosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosami za, 1 wstrzymującym się (radny Leszek Nowacki), sprawozdanie zostało przyjęte (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.9

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy radni mają  pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia i wskazania jednostek, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Wobec braku uwag odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.10

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy radni mają  pytania do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005. Wobec braku pytań poprosił Skarbnik Karinę Kostyrę o skomentowanie różnicy w projektach.

Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że różnice dotyczą głównie środków specjalnych. Z dniem 01.01.2005r. Ustawa zlikwidowała środki specjalne a na jego miejsce wszedł nowy rachunek dochodów własnych. Druga zmiana polega na tym, że zostało wykreślone z tego projektu wprowadzenie 22.156 zł, dotyczyło to stypendiów uczniowskich które były wydawane w 2004 roku.

Wobec braku uwag Przewodniczący  Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.11

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy radni mają pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005 (PFOŚiGW).

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.12

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy radni mają  pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały                       Nr XXXI/196/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 14 głosami za, projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni: Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Przerwa: od 1045– 1105   

 

Ad.13

Radny Piotr Pieszak zapytał Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marię Konkiewicz o dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz na jakim etapie są Warsztaty Terapii Zajęciowej?

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz odpowiedziała, że zadania powiatu wynikające z Ustawy o rehabilitacji mówią, że powiat dofinansowuje rehabilitację społeczną i zawodową. W ramach rehabilitacji zawodowej występuje też dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki. Polega to na tym, że każdego roku do końca listopada składa się wniosek o dofinansowanie rehabilitacji. Na obecny rok zostały złożone  wnioski przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Niepełnosprawnym Ruchowo w Mogilnie, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Klub Uczniowski „Piast” ze Strzelna , dofinansowania dotyczyły biegów przełajowych, wyjazdów dzieci na rehabilitację i powiatowego festynu integracyjnego.

Jeżeli chodzi o Warsztaty Terapii Zajęciowej to nie została podpisana jeszcze umowy z Caritas, obecnie są prowadzone prace finalizujące uzgodnienia projektowe. W kolejnym tygodniu będą już montowane okna w Bielicach, jest to etap adaptacji pomieszczeń.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki zapytał  Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marię Konkiewicz na kiedy jest przewidywany termin otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej?

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz stwierdziła, że zgodnie z umową, którą Powiat Mogileński zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych adaptacja i wyposażenie pomieszczeń musi być zakończone 31 maja 2005 roku.

W tym roku PFRON nie przeznaczył pieniędzy na funkcjonowanie WTZ-ów, gdyż nie było ich w roku ubiegłym. Kierownik PCPR Maria Konkiewicz uzyskała informacje z Warszawy, że w tym roku działalność WTZ ma być zabezpieczona ze środków algorytmu, które przeznacza PFRON na całość dofinansowań różnych zadań, które realizuje powiat. W związku z ty został wyodrębniony nowy paragraf na dofinansowanie działalności WTZ na rok 2005 w kwocie 65 tysięcy zł.

Ze względu na małe środki pierwsi uczestnicy zostaną przyjęci około września lub października. Jeżeli chodzi o następne lata to finansowanie będzie spoczywało na PFRON-ie do 2007 roku w 100%.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i poddał go pod glosowanie.   

W wyniku głosowania 13 głosami za, projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa-opuściła salę obrad, Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.14

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy radni mają  pytania dotyczące sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres  międzysesyjny.

Wobec braku uwag Przewodniczący Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod glosowanie.

W wyniku głosowania 13 głosami za, sprawozdanie zostało przyjęte (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kujawa-wyszła, Piotr Konieczka, Kazimierz Łaganowski, Rafał Żuchowski – delegowany).

 

Ad.15

Nie było.

 

Ad.16Nie było.

 

Ad.17

Nie było.

 

Ad.18

Nie było.

 

Ad.19

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 11.30.

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu

                     

                                                                                             Wiesław Gałązka

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 14:28:22
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-14 09:27:21
Ostatnia zmiana:2005-04-14 09:27:21
Ilość wyświetleń:1071

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij