Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXXI/05 z dnia 28.01.2005r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXI /05

                Z    SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

 W  INSTYTUCJI  KULTURY – MOGILEŃSKIM  DOMU  KULTURY

                            W  MOGILNIE  ul. Rynek 10 

                z  dnia   28 stycznia  2005r. w  godz. 10.20 – 14.00

 

W sesji wzięło udział 17 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław  Gałązka, który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

a)     stwierdzenie  kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie  protokołu  z  XXIX i XXX sesji.

4.     Interpelacje  i  zapytania  radnych.

5.     Odpowiedzi  na  interpelacje.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005.

7.     Podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok (plan PFOŚiGW)

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok(zmiany w planie wyd. )

10. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego.

11. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2004.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim oraz informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/165/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

15. Po?Á‹??????
????????????l???????´???8??L´????"???????[1]??????$???¤?1???????rogramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji dotyczące realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko na odcinku Padniewo – Padniewko” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 3.1 „Obszary wiejskie”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.

18. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.

19. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

20. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

21. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.

22. Wolne głosy  i  sprawy  różne.

23. Zakończenie.

 

Rada  uczciła  minutą  ciszy  60 rocznicę  ofiar  Holokaustu.

Ad.2   

Radny  Krzysztof  Mleczko  zaproponował  wykreślenie  z  porządku  obrad  pkt. 17,  ze  względu  na    niejasności,  które   były  w  przygotowaniu  tej  uchwały. Wiceprzewodniczący  Rady  K. Łaganowski  zapytał czy  Radny  może  powiedzieć  o  co  chodzi  ponieważ  na  posiedzeniach  Komisji  wszystko  grało.Radny K. Mleczko  proponuje  jeszcze  raz  przedyskutować  propozycje  zakazu  używania  jednostek  pływających  o  napędzie  spalinowym  z  Gminy  Mogilno.

Radny  R. Musidłowski  poinformował,  że  zgłaszał  na  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  sprzeciw  co  do  Jeziora  Wiecanowskiego.

Radna  T. Kujawa  zapytała ,  czy  to  były  propozycje  gmin?

Starosta  T. Barczak  odpowiedział,  że  gminy  na  nasze  pisma  przysłały  właśnie  takie  odpowiedzi.

Radny  K. Dłutkowski  powiedział,  że  potrzebna  jest  szersza  konsultacja  gmin.

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Radnego  K. Mleczko.

Za  wycofaniem  pkt. 17  porządku  obrad  zagłosowało  17  radnych.

Przewodniczący  stwierdził,  że  pkt. 17  został   wycofany.

 

Rada 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

Ad.3

Do protokołów  z poprzednich  sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły  z poprzednich  sesji Rady Powiatu zostały  przyjęte.

Ad.4

Wiceprzewodniczący  L. Nowacki  podziękował  za skuteczną   interwencję  Straży  Miejskiej  i  Policji , opowiedział  o  wydarzeniach  jakich  był  świadkiem  i  szybkiej   reakcji  i   pomocy  tych  służb. Radna  T. Kujawa  zwróciła  się  z  zapytaniem do  Dyrektora  SP ZOZ Jerzego  Krigera , czy  u  nas  uaktywniła  się  gruźlica,  ponieważ  w  kraju  ta  choroba  staje  się  coraz  bardziej  aktywna? , drugie  pytanie – czy  w  ubiegłym  roku  SP ZOZ realizował  program  profilaktyczny ? , czy  na  ten  rok  przewidziany  jest  jakiś  program  profilaktyczny?Radna  J. Baranowska  powróciła  do  sesji  poświęconej  rolnictwu,  na  której  Radny  P. Pieszak  pytał,  czy  Gmina  Strzelno  została  zakwalifikowana  do obszarów  o  niekorzystnych  warunkach  zagospodarowania? - padła  odpowiedź, że  władze    Strzelna  w  tym  kierunku  nie  zrobiły  nic.  Jest  to  nie  prawda  Urząd  Miejski  w  Strzelnie  wystąpił  z  wnioskiem  do  Instytutu  Nawożenia  i  Gleboznawstwa  w  Puławach  o  dokonanie  analizy  gdzie  uzyskano  odpowiedź, że  jest  to  długie  i  czasochłonne,  przebadanie  danych  kartograficznych  dotyczących  wskaźnika, wiąże  się  z  dużym  kosztem,  także  to  jest  nieprawda,  że  władze  Strzelna  nic  nie  zrobiły,  władze  dalej  będą  czyniły  starania  i  w  tym  roku  również  wystąpią  o  uzyskanie  tego  aby  Gmina  w  części  była  zaliczana  do  obszarów  o  niekorzystnych  warunkach  zagospodarowania.  

Następnie    skierowała pytanie  do  Dyrektora  SP ZOZ w  Mogilnie czy  mieszkańcy  Gminy  Strzelno  mogą  zrobić bezpłatne   badania  w  Ośrodku  Zdrowia, badanie  ciśnienia  i  poziomu  cukru, i  drugie  pytanie  dlaczego  żadna  z  przyznanych  karetek  pogotowia  nie  trafiła  do  Strzelna , natomiast  trafiła  karetka  z  bardzo  dużą  ilością  przebiegu  i  bez  wyposażenia.   

Radny P. Pieszak powiedział, że w październiku otrzymał odpowiedź dotyczącą obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania, że nic w tej sprawie nie zrobiono w Strzelnie. Zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie wyjaśniono tego na sesji w Strzelnie.

Drugie zapytanie – dlaczego w Markowicach ludzie (głównie starsi) nie mogą korzystać z usług lekarza, który podobno jest chory.

Kolejne zapytanie skierowane było do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych p.o. dyrektora Werbińskiego, czy są przeznaczone środki na oczyszczenie pobocza przy trasie Markowice – Borzejewice.

Radna T. Kujawa zadała pytanie Przewodniczącemu Rady Gminy Jeziora Wielkie  czy to prawda, że zadłużenie Gminy Jeziora Wielkie sięga 80%, a jest to Gmina, która była wizytówka naszego Powiatu np. jeżeli chodzi o ekologie.

Przewodniczący Rady Powiatu W. Gałązka zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Jeziora Wielkie informując go, że nie ma on obowiązku odpowiadać na to pytanie.

Radny  R. Trepiński poinformował, że dowiedział się z lokalnej gazety, że pieniądze unijne, które miały być przekazane Gminie Mogilno tj. 19,5 mln zł nie zostaną nam przyznane. Zwrócił się z zapytaniem do pana Starosty i Radnych czy nie należałoby zająć stanowiska w tej „niejasnej” sprawie. Wprawdzie to problem gminy, ale jak często powtarzał radny R. Trepiński „gmina to powiat a powiat to gmina”. Jeżeli w kolejnym podejściu pieniądze nie zostaną przyznane Gminie Mogilno to jest utrata możliwości stworzenia iluś miejsc pracy i to już się staje problemem powiatu. Przecież realizacja tego unijnego programu za 19,5 mln zł to jakaś szansa dla bezrobotnych tej ziemi. Pan Trepiński uważa, że Radni i Starosta jako mieszkańcy tej ziemi powinni się zapytać Ministra Gospodarki dlaczego podjął zdaniem radnego Trepińskiego trudną ale niejasną decyzję. Przecież o dopełnieniu wszystkich procedur zapewniały Radne Sejmiku Wojewódzkiego, obecne na sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, informowała o tym również regionalna telewizja w wypowiedziach Marszałka Sejmiku. Zapytanie to będzie również wskazywało na aktywność Powiatu w tej sprawie bo zdaniem Radnego najgorsza jest bierność. Radny Trepiński zastanawiał się też jakim prawem Burmistrz Janikowa oceniał programy i uznał program Janikowa za lepszy od Mogilna i kto go upoważnił do wypowiadania się na ten temat publicznie. Wypowiedzi takie „wystawiają na szwank” Radne Sejmiku Wojewódzkiego pochodzące z naszego terenu. Pytanie, czy wraz z ponowną procedurą  nastąpi zmiana zarządu?

Pytanie do Pana Starosty czy nie widzi Pan potrzeby aby wystąpić jako Starosta z poparciem Rady z pismem w formie oświadczenia – zapytania, że wyrażamy dezaprobatę dla decyzji w wyżej wymienionej sprawie, gdyż nie są nam znane żadne fakty dotyczące złamania procedury i nie ma jakichś znaczących uchybień, a jeżeli takowe wystąpiły chcielibyśmy się o tym dowiedzieć bo mamy do tego prawo. Czy Pan Starosta nie sądzi, że powinniśmy jakoś na to zareagować.

Radny P. Konieczka zwraca się z zapytaniem do pana Dyrektora Lenza w sprawie środków, które są przeznaczone dla woj. Kujawsko-Pomorskiego na walkę z bezrobociem. Stwierdza, powołując się  na informacje prasowe, że na bezrobotnych przeznaczone jest ok. 58 mln zł a 33 mln zł mają wywalczyć Urzędy Pracy programami, czy programy takie są przygotowywane. Jak wygląda ta sprawa na terenie naszego województwa?

Ad.5                                                                                                                    Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie J. Kriger – jeżeli chodzi o gruźlice to na podstawie moich informacji nie odbiegamy od średniej krajowej dotyczącej tego problemu, odnotowaliśmy na naszym terenie jeden przypadek i dotyczył on bieżącego roku, programów profilaktycznych nie prowadzimy, zlecamy je firmom farmaceutycznym.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pani Baranowskiej – ciśnienie jest badane w każdej przychodni natomiast badanie cukru kosztuje, są oczywiście akcje gdzie się robi takie badania za darmo. Rada Powiatu może przeznaczyć takie środki na te badania. Jeżeli chodzi o sprawę Markowic , lekarz co drugi dzień przyjeżdża na dyżur. 

Chciałbym też wyjaśnić sprawę, która bulwersuje – szpital i karetka to 2 odrębne sprawy. To jest kompletne niezrozumienie sytuacji. Szpital, pogotowie i dział transportu to są zupełnie odrębne sprawy. Nie ma żadnego powiązania, że dana karetka jest przypisana konkretnemu szpitalowi. Jest Pogotowie Ratunkowe, które prawdopodobnie odejdzie z finansowania Funduszu i wówczas karetki będą stały w Straży Pożarnej. Jest program zabezpieczenia ratownictwa medycznego, który określa jasno gdzie jaki typ wozu ma stać. Jeżeli chodzi o nasz obiekt to według tego planu w Mogilnie stacjonuje karetka „R” a w Strzelnie karetka „G”. Ten plan ustalany jest na po?Á‹??????
????????????l???????´???8??L´????"???????[1]??????$???¤?1??????? która w pełni została sfinansowana przez ministerstwo (tj. koszt 70 tys. zł) i ta karetka zgodnie z decyzja odgórną na podstawie ustalonego planu jako karetka reanimacyjna musi stacjonować w Pogotowiu Ratunkowym w Mogilnie. Natomiast druga karetka, która została zakupiona w systemie ratalnym jest karetką transportową służącą do przewozu pacjentów całego powiatu na różnego rodzaju badania. Jeżeli chodzi o karetkę „R” została ona zakupiona za pieniądze ministerstwa i według planu musi być ona zgodnie ze swoim przeznaczeniem w Pogotowiu Ratunkowym, co oznacza, że nie może być ona nigdzie indziej tylko w Pogotowiu Ratunkowym w Mogilnie.

Inną sprawą są przebiegi kilometrowe, średnio jest to 11000 km miesięcznie, różnica między ilością wyjazdów karetek z Mogilna i ze Strzelna wynosi  ponad 2000 km na korzyść Mogilna. Jeżeli nową karetkę umieściłbym w Strzelnie to byłaby ona niewykorzystana.

Chciałem jeszcze raz powtórzyć, że nie ma żadnego powiązania między szpitalem a karetką, która pod nim stoi. Jest szpital, jest pogotowie i jest transport, to są 3 całkowicie niezależne działy, które sobie pomagają.

Chciałem też zaznaczyć, że większość środków na karetkę, którą zakupiliśmy w systemie ratalnym zostało sfinansowane przez Gminę Mogilno.

Radna J. Baranowska – chciałam zaznaczyć, że nie tylko Gmina Mogilno daje środki na szpital w Powiecie Mogileńskim, Gmina Strzelno również finansuje działalność tych instytucji np. remonty na oddziale dziecięcym czy położniczym.

Dyrekto J. Kriger – ja już wiele razy zajmowałem stanowisko w tej sprawie. Uważam, że są sprawy priorytetowe, którymi trzeba się zająć. Nie można ulegać presjom. Państwo otrzymali pisma, w których jest jasno określone co trzeba zrobić w szpitalu Powiatu Mogileńskiego aby on właściwie funkcjonował. Musimy mieć świadomość, że jest to szpital składający się z 2 oddziałów i tylko taki ma rację bytu, ani Mogilno ani Strzelno nie ma oddzielnej racji bytu.          

Radny P. Pieszak – pan Dyrektor twierdzi, że nie było możliwości innego rozlokowania karetek. Natomiast z informacji uzyskanych w prasie wynika, że były pewne uzgodnienia w tej kwestii z Zarządem Powiatu Mogileńskiego a Pan podjął decyzje inną co w złym świetle stawia Zarząd.

Dyrektor J. Kriger – w rozmowie z Wicestarostą P. Zowczakiem padły pewne stwierdzenia, ale to ja jako dyrektor SP ZOZ-u decyduję gdzie pewne rzeczy zostaną przydzielone. To ja za te rzeczy odpowiadam. Takie były wytyczne odgórne, a szpital w Powiecie Mogileńskim jest jeden i nie można go dzielić na Mogilno i Strzelno.

Radny R. Trepiński – czy może Pan powiedzieć kto wizytował szpital w Strzelnie?

Dyrektor J. Kriger – dostałem informacji, że był to Burmistrz i któryś z radnych i zrobili to bez zapowiedzi.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy S. Lenz – na rok bieżący otrzymaliśmy z tzw. Funduszu Pracy do podziału na wszystkie formy walki z bezrobociem 3.369.000 zł i przygotowujemy wnioski na dodatkową kwotę 1.479.000 zł.

Przygotowujemy wnioski na programy dla młodzieży po niżej 24 roku życia na kwotę 940 tys. zł a dla osób po 24 roku życia na kwotę 802 tys. zł . Ogólnie  dodatkowe projekty realizowane są na łączną kwotę 2.002.500 zł. Możliwości mogły by być o wiele większe.  Nie jest problemem teraz pozyskać środki gdyż będą też tzw. otwarte programy dodatkowe, problemem jest brak wolnych miejsc pracy w zakładach pracy. Można uzyskać pieniądze na staż i inne formy zatrudnienia tylko stawia się nam wymogi np. 30% czy 50% zatrudnienia po zakończeniu pracy wspomaganej przez pieniądze uzyskane przez Urząd Pracy. Pracodawcy po zakończeniu tego współfinansowanego lub całkowicie refundowanego zatrudnienia nie chcą dalej zatrudniać tych pracowników.

Możemy sięgnąć po wszystkie środki ale na pewno nie uzyskamy wymaganej efektywności, możemy też po prostu te pieniądze oddać do tej efektywności, której nie osiągniemy. Ja chciałbym te wszystkie środki wykorzystać. Jest możliwość na miesiąc luty aktywizacji 400 młodych ludzi na staże, ale nie wiem jaka będzie efektywność. Jest możliwość uzyskania 1.300.000 – 1.500.000 zł ale nie występujemy o nie bo efektywność zatrudnienia 30% - 40% to za dużo na nasze możliwości.

Jeżeli chodzi o prace interwencyjne to wymogi unijne nakazują 2 letni okres zatrudnienia a jeżeli to nowy zakład to wymagają 3 lat zatrudnienia, jednostek budżetowych to nie dotyczy. Dlatego jest bardzo mało chętnych pracodawców, którzy chcieliby się wiązać z pracownikiem na tak długi okres. Podobnie jest z zatrudnieniem pracowników po 50 roku życia gdzie też jest wymóg zatrudnienia 2 lata.

Radna T. Kujawa zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora S. Lenza czy w naszym Powiecie realizowane są programy aktywizacji zawodowej kobiet?

Dyrektor S. Lenz – programy dotyczące zatrudnienia kobiet zostały odrzucone ponieważ był wymóg zatrudnienia po programie 60%. Nie jesteśmy w stanie znaleźć po ukończeniu programów nawet 4 – 5 % a co dopiero 60%. Prowadziliśmy także rozmowy w tej sprawie ze Żninem i Inowrocławiem ale uznaliśmy, że wymóg 60% zatrudnienia jest niemożliwy do zrealizowania dla każdej z gmin.

Radna T. Kujawa stwierdziła, że łatwiej wyjść z tego lokalnego środowiska mężczyzną w młodym wieku a niżeli młodym kobietą, które często muszą tutaj zostać z powodu opieki nad starszymi, schorowanymi rodzicami. Czy można im jakoś pomóc?

Dyrektor S. Lenz – w nowej ustawie jest zapis, który mówi, że jest możliwość dopłaty dla osoby zajmującej się rodzicami czy dzieckiem do lat 7, i wypłaty dodatkowych rekompensat ale jest problem taki, że zakłady pracy nie chcą takich ludzi zatrudniać. Możliwości finansowe są ale nie ma chętnych do zatrudnienia takich osób.

Radny P. Konieczka – zadał pytanie czy Powiatowy Urząd Pracy jako instytucja odpowiedzialna za monitoring rynku pracy w związku z tym, że 2006 rok jest datą graniczną dla osób starających się o wcześniejsze emerytury, czy są prowadzone takie czynności aby zmonitorować ten rynek pracy i oszacować ile miejsc pracy w wyniku tego zjawiska się utworzy.

Dyrektor S. Lenz – taki monitoring jest robiony ciągle, w samym Urzędzie Pracy już 5 osób przyjęliśmy i jeszcze 3 osoby przyjmiemy w związku z przejściem pracowników na świadczenia przedemerytalne.

Problem jest ze znalezieniem pracowników spełniających wymagania, głównie mamy kandydatów ze średnim wykształceniem natomiast teraz na większość stanowisk wymagane jest wyższe wykształcenie, np. na główną księgową – wyższe ekonomiczne.

Radny P. Konieczka zwrócił się z prośba do Dyrektora S. Lenza aby na następną sesje Komisji Gospodarki przygotował wyniki minitoringu.

P.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych T. Werbiński – w ubiegłym tygodniu byłem na spotkaniu ze sołtysami gminy Strzelno i jednym z problemów było oczyszczenie pobocza na drodze Markowice – Borzejewice. Ustaliłem, że do końca września zostanie tam przeprowadzona wycinka pobocza.

Starosta T. Barczak – na początku powrócę do historii, był projekt zlewni wód gmin Gopła i brały w nim udział Gmina Strzelno i Jeziora Wielkie wtedy również aktywnie dążyłem do realizacji tego projektu, tak samo bardzo zależy mi na obecnym projekcie Gminy Mogilno. Dopiero kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że Minister Gospodarki skierował projekty do ponownego rozpatrzenia. Natomiast będąc w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek zapewniał mnie, że projekt Gminy Mogilno poza małymi błędami jest dobry i nie będzie ponownego rozpatrywania a okazało się jednak co innego. Przykre jest to, że Burmistrz Gminy Janikowo złożył odwołanie bo czuł się bezpodstawnie moim zdaniem oszukany. Przecież jest skład ekspertów, wyniki ich pracy trafiają na sesje Zarządu , gdzie podejmowane są uchwały. I nie wierzę w to, że eksperci wykonaliby ocenę niezgodnie z procedurą wiedząc, że będzie ona dokładnie analizowana. Dziwi mnie to, że projekt Gminy Janikowo dotyczy Noteci Zachodniej a nasz źródeł tejże rzeki a chyba należy rzekę zacząć oczyszczać od źródeł.

Rozumiem, że Burmistrz Gminy Janikowo czuje się pokrzywdzony ale moim zdaniem powinien to załatwić w inny sposób.      

Będąc w Warszawie dowiedziałem się, że jest to problem ogólnopolski, wszyscy się teraz odwołują. Myślę, że jest to bardzo zła praktyka. Na to niestety nie mamy wpływu. Jestem natomiast przekonany, że projekt Mogilna jest projektem bardzo dobrym ponieważ taką opinie wyrazili eksperci, jeżeli więc będzie rozpatrywany ten projekt pod względem merytorycznym powinniśmy spokojnie czekać na rozstrzygnięcie. Minister to zarządził, ja jako Starosta mogę wystąpić do niego z zapytaniem (nie wiem czy odpowie) dlaczego, jakie będą konsekwencje i kiedy zostanie to zrealizowane. Jak Państwo wiecie pieniądze czekają a samorządy nie mogą z nich korzystać. Przez te wszystkie zawirowania ucierpiała tez sprawa szosy Padniewo-Padniewko. Przez tą całą sytuację ucierpiały wszystkie samorządy w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Cała procedura została bardzo opóźniona.

Jest to oczywiście wielki problem dla naszej gminy gdyż dotyczy on również problemu bezrobocia i ogromnej inwestycji. Straciliśmy też dużo czasu i środków na przetargi. Zaciągnęliśmy już kredyt a pieniędzy które mieliśmy otrzymać już w listopadzie jeszcze nie otrzymaliśmy.

Radny R. Trepiński – zwrócił się z zapytaniem do Starosty T. Barczaka  czy decyduje się jednoznacznie zareagować w poruszanej sprawie.

Starosta T. Barczak – tak oczywiście, choć jest to bardzo niebezpieczne działanie, mimo to wystosuje pismo do ministerstwa.

Radny P. Pieszak stwierdził, że bardzo cieszy go stanowisko Starosty T. Barczaka odnośnie korzystania ze środków unijnych, następnie skierował pytanie do Starosty odnośnie programu Phare 2001 dotyczącego Jezior Wielkich. Dlaczego w programie, który był przygotowany od 2001 roku musiał uczestniczyć Starosta w ostatecznych decyzjach aby te gminy do tego programu przystąpiły bo Radny P. Pieszak posiada informacje, że niektóre osoby wręcz torpedowały te działania, które przez kilka lat Związek prowadził. Są też gminy w naszym powiecie, które miały zabezpieczone środki z funduszy unijnych ale z nich nie skorzystały np. ze środków w ramach programu SAPARD. Radny P. Pieszak stwierdza, że postawy pana Burmistrza Janikowa nie można krytykować bo to człowiek, który walczy o swoje jak lew i chce wykorzystać pieniądze z funduszy unijnych, oczywiście można mieć do niego pretensje, że robi to w taki sposób kosztem naszej gminy, ale każda gmina jest własnym tworem i walczy o swoje interesy. Ja mam nadzieje, że wszystkie procedury zostały poprawnie przeprowadzone aczkolwiek dziwne jest, że Minister wszystkie umowy wstrzymuje i nakazuje powtórzyć wszystkie procedury.

Starosta T. Barczak – jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, to rzeczywiście chodziło mi o to aby podpisać umowę, a po podpisaniu zapewnić jej realizację. Jeżeli chodzi o procedury i Burmistrza Janikowa to uważam, że pewna kultura polityczna wymaga aby takie sprawy załatwiać w inny sposób ponieważ obawiam się, że w wyniku jego działań pieniądze z funduszu mogą w ogóle nie trafić do naszego regionu ani do Mogilna ani do Janikowa. Myślę, że zachowanie takie popsuje bardzo dobre stosunki pomiędzy naszymi gminami. Społeczeństwo Mogilna nie zapomni tego Burmistrzowi Janikowa. Tym niemniej jestem za tym aby każdy walczył o swoje. Twierdze też, że Ministerstwo Gospodarki nie zapewniło czytelnych reguł gry.

Wracając do punktu różnicy czy były uchybienia czy nie, tam chodziło tylko o 3 punkty. Po drugie wytyczne Ministerstwa Gospodarki mówiły jasno, że bierze się pod uwagę tylko duże projekty co było na plus zarówno dla Mogilna jak i Janikowa. Po trzecie Komitet Sterujący Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję, że od 1 stycznia dofinansowanie wynosi 60% co wiąże się z większymi środkami finansowymi wykładanymi przez samorząd. 15% dokładamy my i to jest pewnym sukcesem dla powiatu.

Natomiast jeżeli chodzi o SAPARD to gminy z Powiatu Mogileńskiego składały wnioski o pieniądze z tego programu operacyjnego ale zostały one nieuwzględnione. Gmina Mogilno składała 5 wniosków ale one również zostały odrzucone.                                                    

Ad.6 Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na 2005 rok. Wobec braku uwag przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005.W wyniku głosowania 13 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, uchwała została przyjęta (nieobecni: T. Kujawa, J. Gwiazda, R. Żuchowski, P. Pieszak). Ad.7  Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące planów  pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na 2005 rok. Wobec braku uwag Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów  pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2005.W wyniku głosowania 13 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, uchwała została przyjęta (nieobecni: T. Kujawa, J. Gwiazda, R. Żuchowski, P. Pieszak). Ad.8

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące    uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok.(plan PFOŚiGW). Wobec braku uwag przewodniczący odczytał jej projekt.

W wyniku głosowania 13 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, (nieobecni: T. Kujawa, J. Gwiazda, R. Żuchowski, P.Pieszak), uchwała nie została przyjęta za pierwszym razem na wniosek Wiceprzewodniczącego L. Nowackiego.

Wiceprzewodniczący L. Nowacki proponuje aby radnych, którzy nie uczestniczą w sesji przywołać do porządku albo ewentualnie wpisać im nieobecność.

Radny P. Pieszak twierdzi, że radni są obecni, jest kworum niezbędne do głosowania. Jego zdaniem radni przecież mogą być obecni na sali ale nie muszą brać udziału w głosowaniu i to nie powód aby komuś zwracać uwagę.

Wiceprzewodniczący L. Nowacki zwrócił się do Przewodniczącego, że stwierdził kworum i 17 radnych obecnych a na sali jest 13 radnych obecnych w związku z tym jeżeli ktoś nie uczestniczy w sesji Rady to powinien ponosić tego konsekwencje.

Przewodniczący W. Gałazka stwierdził, że wniosek nie jest precyzyjnie w danej sprawie złożony i nie może go  wziąć pod głosowanie, ale przyjmuje stanowisko wiceprzewodniczącego do wiadomości. Zwrócił się następnie do radnych aby rzeczywiście przestrzegali wewnętrznego regulaminu i brali udział w sesjach ponieważ faktycznie zacznie wpisywać do protokołu nieusprawiedliwioną nieobecność.

Wiceprzewodniczący L. Nowacki nie chcąc komplikować obrad Sesji przystaje na decyzję Przewodniczącego jednak zaznacza, że nieusprawiedliwiona nieobecność powinna być odnotowana. Nieobecność powinna być zgłaszana Przewodniczącemu.

Przewodniczący W. Gałązka stwierdził, że w dniu dzisiejszym potraktuje jeszcze radnych ulgowo jednak w przyszłości zastosowana zostanie procedura, o którą wnioskuje Wiceprzewodniczący.

Radny R. Żuchowski zadał pytanie czy na Sesji ma być obecność 100%?

Przewodniczący W. Gałązka stwierdził, że kontynuować obrady można , można też głosować bo jest kworum i zwrócił się do wszystkich radnych poza salą aby wrócili na obrady bo nic mu niewiadomo o ich nieobecności.

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące    uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok (plan PFOŚiGW). Wobec braku uwag przewodniczący odczytał jej projekt.

W wyniku głosowania 17 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.Ad.9

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące    uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok (zmiany w planie wyd.). Wobec braku uwag przewodniczący odczytał jej projekt.

W wyniku głosowania 17 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.Ad.10 Przewodniczący obrad W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące sprawy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wobec braku uwag Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.W wyniku głosowania 17 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.Ad.11

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2004. Wobec braku uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem sprawozdania.

W wyniku głosowania 17 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.12

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim oraz do informacji z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

W wyniku głosowania 17 głosami za, przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych, sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.13

Przewodniczący Rady Powiatu W. Gałazka stwierdził, że procedura i regulamin określają zasady głosowania i będzie to głosowanie jawne.

Radny K. Łaganowski zadał pytanie Staroście czy kształtując wizję Komisji o której mowa, przewidywał zastąpienie byłego wójta Gminy Jeziora Wielkie i jego następcy i dlaczego tam nie ma przedstawiciela tej Gminy.

Starosta T. Barczak – rzeczywiście kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście wygasa w związku z czym muszę powołać skład nowej Komisji. Po konsultacjach dostałem nazwiska reprezentantów do Komisji, są to:

-         p. R. Kubiak

-         p. Komendant Komendy Policji w Mogilnie Z. Nowaczyk

-         p. T. Rybczyński

-         p. Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie

-         p. o. Komendant Straży Miejskiej w Strzelnie

-         p. Komendant Straży Pożarnej w Mogilnie

-         p. Starosta T. Barczak

Jest to bardzo ważna Komisja i uważam, że w jej skład powinni wchodzić reprezentanci wszystkich gmin Powiatu Mogileńskiego.

Radny K. Mleczko zgłasza kandydaturę radnego K. Dłutkowskiego i radnego R. Żuchowskiego.

Radny P. Pieszak zwrócił się z zapytaniem dlaczego dopiero teraz wyszło, że w Komisji Bezpieczeństwa musi być skład osobowy reprezentujący wszystkie gminy. Na poprzednich Komisjach były już punkty dotyczące kandydatur i zostały one już przedstawione a osoby, które wskazaliśmy już wyraziły zgodę. Czy to znaczy, że to co robiliśmy na poprzednich zebraniach Komisji dotyczące kandydatur to była strata czasu?

Radny R. Trepiński ja zostałem osobiście powołany z ramienia Komisji. Wyobrażałem sobie, że będzie to oparte na zasadach demokratycznych wyborów. Ja pracowałem w poprzedniej kadencji Komisji, uważam, że wniosłem duży wkład w jej prace. Uczestniczyłem również czynnie w jej pracach, dużo pracowałem z młodzieżą, przeprowadzałem różnego rodzaju badania w większości szkół naszego Powiatu. I to mi dało podstawy aby zapytany wyrazić zgodę na dalszą pracę w tej Komisji. Teraz czuję się głupio, jestem bardzo rozczarowany i zdegustowany dowiadując się, że moja kandydatura nie jest brana pod uwagę. Ja myślałem, że odbędą się demokratyczne wybory, w których moja kandydatura albo przejdzie albo nie. Tak się nie stało. Dowiedziałem się, że członkowie Komisji będą wybierani według klucza terenowego. Uważam, że w obecnej Radzie daleko do demokracji. Ja wiem jedno wycofuję swoją kandydaturę.

Przewodniczący W. Gałązka chciałem tylko wyjaśnić, że wszystkie kwestie dotyczące komisji i ich składu są zawarte w przepisach. Rada Powiatu tylko deleguje a i tak ostateczne decyzje należą do Starosty. Poza tym, żadna komisja nie dokonała przegłosowania swoich kandydatów na komisji. Nie podjęto w tym temacie żadnych oficjalnych decyzji, które powinny być na początku sesji Rady przekazane mnie. Nic takiego nie miało miejsca. Były tylko rozmowy bez decyzji.

Radna T. Kujawa stwierdza, że została wprowadzona w błąd ponieważ przedtem nie było mowy o wyborze członków poprzez klucz gminny. Gdyby to było powiedziane być może przedstawiono by inne kandydatury, a tak postawiono swoich kolegów w niezręcznej sytuacji. Poza tym Radna stwierdza, że na Komisji Oświaty kandydatury zostały przegłosowane.   

Radny R. Giemza stwierdza, że na Komisji Edukacji zostały przyjęte 3 kandydatury.

Radny P. Pieszak są 3 kandydatury do głosowania a do obsadzenia 2 stanowiska, z kogoś musimy zrezygnować i możliwe jest tylko głosowanie jawne. Są to mało istotne sprawy, chodzi o to, że nie możemy szukać argumentów, które potwierdziłyby te decyzję, która dzisiaj rano zapadła.

Starosta T. Barczak zwrócił się do Radnych z przeprosinami za to, że nie mógł być na komisjach ponieważ miał bardzo ważne sprawy w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. Zapewnił też, że gdyby był na komisjach nigdy do takiej sytuacji by nie doszło. Starosta zaproponował, że skoro nikt nie został jeszcze powołany, to może osoby, które były wybrane na komisjach, w skład Komisji Bezpieczeństwa powołać. 

Radny R. Trepiński stwierdził, że Starosta nie może decydować o Radnych powołanych przez Radę. To Rada konkretne osoby wskazuje i głosuje a starosta tylko formalnie podpisuje finał sprawy komisji. Radny oficjalnie zrezygnował z kandydatury w Komisji Bezpieczeństwa zwracając uwagę, że klucz terytorialny według którego będzie wybierany skład Komisji jest „wysoce podejrzliwy”.

Starosta T. Barczak zwrócił się do Radnego R. Trepińskiego, że zaszło nieporozumienie, stwierdził, że nie wnika kogo deleguje Rada, po prostu Starosta powołuje Komisję i może również do tej Komisji powołać osoby z poza tych delegowanych przez Radę Powiatu. Jeżeli natomiast Rada zdecyduje, że te 2 osoby, będą to nie ma możliwości żeby one tam nie były a ja mogę powołać jeszcze osoby inne.

Radna T. Kujawa stwierdziła, że ma żal o to, że dopiero teraz poinformowano ich o sposobie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa. Powtórzyła, że stawia ich to w niezręcznej sytuacji w stosunku do wybranych na Komisji kolegów.

Wicestarosta P. Zowczak uważam, że niczym nie jest uzasadniona ta gorąca atmosfera. Sama procedura wyłaniania osób, które znajdą się w projekcie uchwały była jasna, należało zgłaszać paru kandydatów i nad ich kandydaturami miało być przeprowadzone głosowanie. Nie doszło tu do żadnego naruszenia zasad demokracji, bo każdy mógł zgłosić własnego kandydata i każdy zestaw byłby głosowany.

Radny R. Musidłowski informuje, że o tej decyzji został powiadomiony dziś rano przez zespół koalicji a potem przez SLD, stwierdza, że rozumie tą decyzje i jest w stanie zrzec się członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa na rzecz Radnego R. Żuchowskiego, pytanie tylko czy Radny Żuchowski będzie w stanie przejąć tą funkcję. Radny R. Musidłowski mówi, że nie umywa rąk od prac w Komisji Bezpieczeństwa ponieważ bardzo dobrze się czuł w tej roli   ale jeżeli jest taka potrzeba to może zrezygnować na rzecz Radnego Żuchowskiego.

Starosta T. Barczak stwierdza, że gdyby wiedział, że ten pomysł wzbudzi tak burzliwą dyskusję to by z takim pomysłem nie wychodził.

Wiceprzewodniczący K. Łaganowski powstało ogromne zawirowanie wokół tej sprawy, wywołujące negatywne emocje. Błąd już powstał wcześniej i Starosta wziął to na siebie, my jako radni też nie byliśmy na pierwszych ustaleniach precyzyjni. W tej chwili nie możemy zgłaszać do tej sytuacji żadnych pretensji prawnych, bo jeszcze teraz można zgłaszać kandydatów i oni też muszą być wzięci pod uwagę. Chcę Panu Radnemu R. Musidłowskiemu podziękować za zrozumienie sytuacji i Panu Radnemu K. Mleczce za wskazanie kandydatury Radnego R. Żuchowskiego.

Przewodniczący W. Gałązka zapytał Radnego K. Dłutkowskiego  czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa?

Radny K. Dłutkowski wyraził zgodę.

Przewodniczący W. Gałązka zapytał Radnego R. Żuchowskiego czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa?

Radny R. Żuchowski odmówił.

Wiceprzewodniczący K. Łaganowski w związku z odrzuceniem propozycji przez Radnego R. Żuchowskiego proponuje Radnego R. Musidłowskiego.

Radny R. Musidłowski wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Bezpieczeństwa.

Radny K. Mleczko proponuje kandydaturę K. Dłutkowskiego.

Przewodniczący wobec braku kolejnych wniosków przeszedł do głosowania nad wnioskiem aby odmeldowanymi przez Radę Powiatu Mogileńskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście byli radni R. Musidłowski i K. Dłutkowski.

W wyniku głosowania 13 głosami za, przy 5 wstrzymujących i 1 przeciwnym (wystąpił błąd).

I reasumpcja głosowania:

W wyniku glosowania 10 głosami za, przy 5 wstrzymujących i 1 przeciwnym (wystąpił błąd).

II reasumpcja głosowania:

W wyniku glosowania 10 głosami za, przy 5 wstrzymujących i 1 przeciwnym, wniosek został przyjęty (w glosowaniu nie brał udziału radny P. Pieszak).

Przewodniczący obrad W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące powyższego wniosku. Wobec braku uwag Przewodniczący przeczytał projekt uchwały dotyczący delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.W wyniku głosowania 10 głosami za, przy 5 wstrzymujących i 1 przeciwnym, uchwała została przyjęta (nieobecny radny P. Pieszak).Ad.14

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/165/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”. Wobec braku uwag Przewodniczący odczytał jej projekt.

W wyniku głosowania 16 głosami za, uchwała została przyjęta (w głosowaniu nie brał udziału Starosta T. Barczak).

Ad.15

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/189/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji dotyczące programów stypendialnych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Wobec braku uwag Przewodniczący odczytał jej projekt.

W wyniku głosowania 16 głosami za, uchwała została przyjęta (w głosowaniu nie brał udziału Starosta T. Barczak).

Ad.16

Przewodniczący W. Gałązka zadał pytanie Radnym czy mają jakieś uwagi, wnioski lub pytania dotyczące uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji dotyczące realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko na odcinku Padniewo – Padniewko” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 3.1 „Obszary wiejskie”. Wobec braku uwag Przewodniczący odczytał jej projekt.

W wyniku głosowania 16 głosami za, uchwała została przyjęta (w głosowaniu nie brał udziału Starosta T. Barczak).

Ad.17

Został wycofany z porządku obrad.

Ad.18

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu zostało przyjęte jednogłośnie, (17 głosów za).

Ad.19

Radny K. Mleczko uważa, że odpowiedź Kancelarii Sejmu to „zapchanie dziury sianem”, proponuje żeby Rada Powiatu wraz ze Starostą wystąpili do Konwentu Starostów.

Radny J. Gwiazda stwierdził, że należy podziękować Burmistrzowi i Komendantom Straży za zajęciem się problemem bezpieczeństwa i porządku.

Starosta T. Barczak – za ośrodkiem zdrowia w Marcinkowie znajduje się wybudowany przed laty budynek dla lekarzy, który jest naszą własnością. Należałoby go wycenić i sprzedać. Gmina natomiast poszukuje budynku na mieszkania socjalne, trzeba pomyśleć również o tym.

Wicestarosta P. Zowczak podziękował za znalezienie się szkół ze Strzelna w rankingu.

Radny R. Trepiński stwierdził, że ten ranking nie ma żadnego uzasadnienia, bo najważniejszym kryterium jest to jak uczniowie zdają maturę o czym informowała Komisja Edukacji z Gdańska. Stwierdziła ona, że takie rankingi są nieprawdziwe, mało wiarygodne i niezgodne z danymi kuratorium.

Ad.20

Nie było.

Ad.21Nie było.Ad.22

Nie było.

Ad.23

Zakończenie godz.14.00.

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu

                     

                                                                                               Wiesław Gałązka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 14:24:07
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 14:27:30
Ostatnia zmiana:2005-04-13 14:27:30
Ilość wyświetleń:976

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij