Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 45/13

           Protokół  Nr 45/13

                                                               z posiedzenia

                                       Komisji Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

      i  Komisji  Gospodarki  i   Finansów

                                                Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                z dnia  29 listopada    2013r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji   Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rafał  Woźniak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2013r.

4.       Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

5.       Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacja na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2013r .

6.       Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2013r.

7.       Przedstawienie   projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

8.       Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013 -2020.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013.

10.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok .

11.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisje  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  głosowało   9  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak  przedstawił  informację  o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

Komisja   powyższą   informację     przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak  poprosił  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  o  przedstawienie  informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2013r .

Dyrektor  PUP Ewa  Strzelecka  że  na koniec  października br. w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  W  Mogilnie zarejestrowanych było 3861  bezrobotnych, a  stopa  bezrobocia  wynosiła  21,8% ,  oznacza to  wzrost bezrobocia  w porównaniu z  rokiem  ubiegłym. Liczba ofert  pracy  jest  niewystarczająca  do  rosnących  potrzeb, a  trudna  sytuacja  gospodarcza  nie  pozwala  pracodawcom  na  tworzenie  nowych  miejsc  pracy, większość  ofert  to  oferty  zagraniczne.  

Komisja   powyższą  informację  przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 6

Przewodniczący  Komisji  poprosił  p.o. Dyrektora Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie  Tomasza  Werbińskiego o   przedstawienie   informacji  o  stanie  dróg  powiatowych  oraz  wykonaniu  planu  remontów  i  napraw  w  roku  2013. W  bieżącym  roku  w  zakresie  inwestycji  wykonano  remont  drogi  powiatowej  nr 2416C na  odcinku  Mierucinek – Mierucin  o  dł. 1,100km,  drogi   nr 2373C  Mogilno – Stawiska o dł.1,550 km oraz przebudowę  drogi 2410 C  Niestronno – Józefowo o  dł. 1,094 km . Ponadto  wykonano  remont  chodnika  w Dąbrowie  na odcinku ul. Kasztanowej z  materiału   Gminy Dąbrowa, remonty cząstkowe - powierzchniowe  utrwalenie w  ilości  60 623m2, przeprowadzono również  remonty dróg gruntowych  i  obiektów  mostowych. Natomiast  rozpoczętą  inwestycje w  Dąbrowie przy ul. Szkolnej   wykonano w 32,5%  wartości  zadania.  Po  upadłości  firmy  wykonawczej  plac  budowy   zinwentaryzowano  i   przekazano  Zarządowi  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie, który  w  drodze  przetargu   wyłoni  nowego wykonawcę  na  dokończenie  inwestycji.

Członek Komisji Jakub  Dąbek  pytał, czy  firma, która  nie  dokończyła  zadania   zostanie  pociągnięta  do   odpowiedzialności?

p.o. Dyrektora  ZDP Tomasz  Werbiński  odpowiedział, że  firma  ogłosiła  upadłość, a  majątek  firmy  przejął  syndyk.

Komisja   powyższą  informację  przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.7

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r., jednocześnie  dodała, że  w   projekcie  zabezpieczamy  wkład  własny   na  rok  2013  892,00zł , na  2014 rok  151 658,00zł  oraz  deklaruje  się  zabezpieczenie  na  2015  rok  wkład  własny  w  kwocie  22 010,00zł, który  jest  związany  z projektem  pt. „Szkolnictwo zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego”. Działanie 9.2.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury   za  głosowało  5  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów za  głosowało  4  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

ad. 8

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie  zmiany  uchwały

 Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020, który  jest  konsekwencją  powyższej  uchwały  budżetowej.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

 

Komisja  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury   za  głosowało  5  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów za  głosowało  4  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

ad.9

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski   przedstawił  projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013, jednocześnie  poinformował, że  do  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  została  wyłoniona  firma  „Rewimar” sp. o. o z  Torunia.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury   za  głosowało  6  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów za  głosowało  4  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

ad.10

Inspektor  Izabella  Rogowska   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok , jednocześnie  dodała że  do konsultacji   programu  przystąpiło  28 organizacji, na  realizację  programu w  budżecie  Powiatu na  2014 rok  zabezpieczono  środki  w  kocie  40 000zł,  jednocześnie  dodała, że  w  programie  w  § 7  pkt. 3, ppkt. b  wykreślamy.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury   za  głosowało  6  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów za  głosowało  4  członków ,przy  0 przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

ad.11

Naczelnik  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie  dodał, że  wkład  własny  w  rozłożeniu na  trzy lata  powinien  wynosić ok.  174 tys. zł .

Komisja   powyższy  projekt  uchwały    przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5

Przewodniczący  Komisji   poprosił  o przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2013r. Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  Michała  Ogrodowicza.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz   powiedział, że   wynik  finansowy   za  III kwartały  to   strata  – 884 400,93  zł, jednocześnie  dodał, że   pracujemy  nad  tym  aby      stratę    zmniejszyć.

Komisja   powyższe  sprawozdanie     przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 ad.12

W  sprawach  różnych  - Członek  Komisji  Wojciech  Baran  zapytał  Dyrektor  PUP Ewę  Srzelecką , czy  w  ramach  szkolenia  zawodowego  będą  mogli  szkolić  się  strażacy  ochotnicy  na  kierowców  samochodów  ciężarowych ?

Dyrektor  PUP  Ewa  Strzelecka  odpowiedziała, że od  nowego  roku  zmieniają się  przepisy, które będą  wskazywały, że   osoba  przystępująca do   szkolenia  przedstawi  zapewnienie   zatrudnienia przez   pracodawcę.

ad. 13

Przewodniczący Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                               Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

 

                                                                                                        Rafał  Woźniak 

 

 

 

 

 

`

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-01-30 13:36:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-30 13:38:45
Ostatnia zmiana:2014-01-30 13:39:33
Ilość wyświetleń:301
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij