Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXX/04 z dnia 29.12.2004r.

            PROTOKÓŁ  Nr XXX/04

                Z    SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

W  INSTYTUCJI  KULTURY – MOGILEŃSKIM  DOMU  KULTURY

                            W  MOGILNIE  ul. Rynek 10 

                z  dnia   29 grudnia  2004r. w  godz. 10.20 – 13.30

 

     W sesji wzięło udział 17 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki , który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.

a)     stwierdzenie  kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje  i  zapytania  radnych.

4. Odpowiedzi  na  interpelacje.

5. Uchwalenie  budżetu  na 2005rok;

a)     przedstawienie  przez  Zarząd  projektu  uchwały   

     budżetowej  wraz  z  uzasadnieniem,

b)    przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,

c)     przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Bydgoszczy,

d)    dyskusja  nad  wniesionymi  poprawkami  i  ich    przegłosowanie ,

e)     głosowanie  nad  projektem  uchwały.

6.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok

      ( środki  specjalne )

8. Podjęcie uchwały  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego  oraz  

    oświadczenia  o poddaniu  się  egzekucji dotyczące   

    programów  stypendialnych  realizowanych  w ramach 

    Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju 

    Regionalnego  działanie 2.2 „ Wspieranie  rozwoju 

    edukacyjnego  poprzez  program stypendialny”.

9.   Podjęcie uchwały  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego 

      oraz oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  realizacji   

      projektu „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2411 C Huta

      Palędzka – Padniewko  na  odcinku Padniewo – Padniewko”

      w  ramach Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego Rozwoju 

      Regionalnego działanie 3.1  „Obszary   wiejskie”. 

10.Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr      

      XXVII/176/04 Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 31 marca  

      2004r. z późn. zm.  w sprawie określenia zadań na których 

      realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu

      Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres 

       międzysesyjny.

12. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

13. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich

      i mieszkańców.

14 Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.

15. Wolne głosy  i  sprawy  różne.

16. Zakończenie.     

 

 

Ad. 2    Przewodniczący  obrad L. Nowacki  zaproponował  wykreślenie  z  porządku  obrad  pkt. 3,  ponieważ  nie  było  protokołu  z  poprzedniej  sesji, kolejne pkt. zostały  o  jeden  przesunięte  w  górę.                                                

Rada 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

 

Ad.3

Radny  P. Pieszak  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Dyrektora  Olejniczaka , czy  moglibyśmy  otrzymać  informacje  na  temat  kontraktów  z  NFZ na  przyszły  rok?

Drugie  pytanie  skierował  do  doktora  Winieckiego ,  jakie    ostatecznie  losy  ubojni  w  Rzadkwinie?

 

Radny  K. Mleczko  do  Dyrektora  Olejniczka ,  dlaczego  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Strzelnie  nie  można  telefonicznie  umawiać  się  od  godz. 7.00 ,  tylko  od  godz. 9.00,  ludziom z  terenów  wiejskich  bardzo  by  to  ułatwiło rejestrację,  ponieważ  jeżeli przyjadą  do  lekarza  wcześnie  to  i  tak  muszą  czekać,  a  ułatwiło  by  to  im  długie   oczekiwanie  w  kolejce  na  rejestrację.

 

Przewodniczący obrad L. Nowacki  zwrócił  się  z  pytaniem  do  doktora  Winieckiego,  Pan  jako   Powiatowy  Lekarz  Weterynarii w zeszłym  roku  zlecał  badanie  mięsa  upoważnionym  lekarzom  weterynarii ,  z  tego  co  wiem  Ci  ludzie  nie  dostali  od  Pana  pieniędzy  za  wykonywaną  pracę,  jak  Pan  zamierza  to  rozwiązać?

 

Ad. 5

Dyrektor  R. Olejniczak  odpowiedział,  że  na  zadane  pytania  przez  Pana  Pieszaka  i  Pana  Mleczko   odpowie  na  piśmie.

 

Dr B. Winiecki  odniósł  się  do  pierwszego  pytania  dotyczącego   rzeźni,  jeśli  chodzi  o  ten  Zakład ,  część  zakładu  posiadała    okres   przejściowy  udzielony  przez  Komisję  Europejską w  Brukseli  na  dostosowanie  się  strukturalne  uboju  i  przetwórstwa  mięsnego  do  30  października  br..W  dniu  29  listopada  br. wydałem  decyzję  administracyjną  stwierdzającą  wykonanie   określonych  zadań  i  dopuszczającą  zakład  do  handlu,  oznacza  to  że  ten  zakład  uzyskał  uprawnienia  unijne,  uzyska  dopiero  kiedy  Główny  Lekarz  Weterynarii   wpisze  ten  zakład  na  swoją  listę  oraz  kiedy  Komisja  Weterynaryjna   z  Dablina  udzieli  rekomendacji   wpisując  na  listę  zakładów  Unii  Europejskiej, myślę  że  nastąpi to  do  połowy  stycznia. Do  tego  czasu  zakład  posiada  te  same  pieczęcie   do  oznakowania  mięsa  co  ten  przedmiot,  jest  dopuszczony  do  obrotu,  po  wpisie  na  listę  Komisji Europejskiej  będzie  mógł  handlować  towarami  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.

Odpowiadając  na  drugą  interpelację  chciałbym  sprostować,  że  sprawa  nie  dotyczy  weterynarzy,  bo  weterynarze  jest   to  zbiór  ludzi,  lekarzy  weterynarii,  techników  weterynarii, a  problem  który  Pan  poruszył  dotyczy  lekarzy  weterynarii,  przechodząc  do  odpowiedzi,  to  w  jakim  trybie  zawierana  jest   umowa  o  wykonanie  zadań,  które  prywatnie  lekarze  weterynarii  wykonują  w  imieniu  i  na  rzecz  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,  a  więc  na  rzecz  Państwa ,  otóż  Ci lekarze  podpisują  umowę  z  PLW   z  której  wynika,  że  wynagrodzenie  za  badanie  zwierząt   rzeźnych  i  mięsa   otrzymają  po  wpłaceniu  na  konto  środka  specjalnego  przez  podmioty  dokonujące  uboju  kwoty  wynikającej  z  opłaty naliczanej na  podstawie   stosownego  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi. Problem  o  który  Pan  pyta  dotyczy  Zakładu  Przemysłu Mięsnego „Bolan”  w  Parlinku  z  którym  nie  tylko  ja  ale  szereg  instytucji,  od  Urzędu  Skarbowego  i  innych  wierzycieli  ma  kłopoty  o  zapłatę ,  z  tego  co  mi  wiadomo ,  nie  ja  występowałem  w  tej  sprawie ,  ale  otrzymałem  informację  od  osób ,  nie  od  właściciela , był  proces  upadłościowy  zgłoszony  w  sądzie,  sąd  gospodarczy  oddalił  ten  pozew,  ze  względu   na  to  że  kondycja  Zakładu  zdaniem  członków  sądu  gospodarczego   właściwa,  natomiast  właściciel  tak  się  uchyla  od  wszystkiego,  że  nie  ma  z  nim  żadnego  kontaktu,  kiedy  pieniądze  właściciel  wpłaci  zostaną  one  niezwłocznie, bo  taka  jest  procedura,  przekazane  5 lekarzom  weterynarii,  których  ten  problem  dotyczy,  od  ponad  półtora  roku,  prawie  2  lata   sprawa  jest  systematycznie  przekazywana  na  drodze  tytułów  wykonawczych do  Urzędu  Skarbowego,  i  Urząd  Skarbowy  nie  może ściągnąć  od  tego  człowieka  pieniędzy  na  rzecz  podmiotów , jeżeli  metoda  administracyjna  postępowania  egzekucyjnego  w  administracji  nie  będzie  skuteczna ,  tym  lekarzom  weterynarii przysługuje   wniesienie  powództwa  cywilnego  do  sądu   cywilnego,  nie  do  sądu  pracy, najprawdopodobniej  co  można  dzisiaj  stwierdzić,  pieniądze  przepadły, dlatego  że  zakład  jest  w  totalnej  upadłości,  zlikwidowana   działalność,  nie  uchwytne  kontakty,   nie  odbierane  telefony, nie  przyjmowani  interesanci,  w  końcu  ja  nie  jestem  osobą  postronną,  tylko   urzędnikiem   z  którym  ten  właściciel  powinien  uregulować zresztą  jak  z  innymi  urzędami  relacje.

 

Przewodniczący obrad L. Nowacki  jak  Pan  zauważył  ta  sytuacja  trwa  półtora  roku , czy  oprócz mało  znaczących  kroków  administracyjnych  do   Urzędu  Skarbowego,  czy  zrobił  Pan  jakiś  inny  krok,  bardziej  radykalny, który  by  spowodował    już  przedtem,  zaczym  zakład  upadł  wypłacenie  należności ?

Dr. B. Winiecki  proszę  Państwa  radykalny  krok,  to  jest  najęcie  tzw.  Ukraińców,  ale  po  wyborach  niedzielnych   już     inne  relacje.

 

Przewodniczący  L. Nowacki  nie  musi  Pan  wymieniać  Ukraińców,    przecież  inne  środki.

 

Dr. B. Winniecki  proszę  Pana ,  proszę  mnie  nie  imputować mojego  stanu  psychicznego,  bo  dzisiaj  się    czuję  zupełnie  dobrze, ja  się  nie  ośmieszyłem,  może  mi  Pan  ewentualnie  odebrać  głos. Proszę  mi  nie  imputować,  że  ja  mam  podejmować  radykalne  kroki, bo  jedynym   prawnym  działaniem  jest podanie  protokółu  wykonawczego  do  Urzędu  Skarbowego,  innej  drogi  nie  ma,  jest  inna  droga  prawna,  w  ciągu  tych  prawie  2  lat , w  pierwszych  miesiącach tego  okresu,  Urząd  Skarbowy  w  ramach  ściągalności  podatku  VAT pewne  należności   wnosił  rzędu  kilkuset  złotych. Urząd  Skarbowy  jest  nie  skuteczny,  nie  ma  partnerstwa  z    instytucją,  jedyna  droga  prawna  działania  administracyjnego,  a  druga droga  to  jest  wniesienie  do  sądu  pozwu  cywilnego  przez  lekarzy  weterynarii,  których  sprawa  dotyczy.

 

Przewodniczaćy  L. Nowacki czy  te  pozwy  mają  być  wniesione  przeciwko  Panu?

Dr B. Winiecki  przeciwko  Bartoszowi  Winieckiemu? 

Przewodnoiczący  L. Nowacki , nie .

Dr B. Winiecki  przeciwko  instytucji , Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii,  następstwo  procesowe  w  tej  sprawie  przeciwko  Wojewody  Kujawsko  - Pomorskiemu,  bo  Wojewoda  jest  dysponentem  środków  trzeciego  stopnia  dla  PLW.

L. Nowacki   przeciwko  instytucji, dziękuję .

 

Ad. 5

a)

Przewodniczący  Zarządu  T. Barczak  przedstawił    projekt  uchwały  budżetowej  i  omówił  poprawki  do   budżetu,  które  wcześniej  otrzymali  Radni.

-         pierwsza poprawka  dotyczyła  § 2,

Przewodniczący obrad  poddał  pod  głosowanie  przedstawioną  poprawkę.

Za  głosowało  17  Radnych , 0 wstrzymujących  i  0 przeciwnych ,  poprawka  została  przyjęta.

-         druga  poprawka  dotyczyła § 11,

Przewodniczący obrad  poddał  pod  głosowanie  przedstawioną  poprawkę.

Za  głosowało  17  Radnych , 0 wstrzymujących  i  0 przeciwnych ,  poprawka  została  przyjęta.

-         trzecia  poprawka  dotyczyła  § 14,

Przewodniczący obrad  poddał  pod  głosowanie  przedstawioną  poprawkę.

Za  głosowało  17  Radnych , 0 wstrzymujących  i  0 przeciwnych ,  poprawka  została  przyjęta.

               -   czwarta  poprawka  dotyczyła  § 4,

Przewodniczący obrad  poddał  pod  głosowanie  przedstawioną  poprawkę.

Za  głosowało  17  Radnych , 0 wstrzymujących  i  0 przeciwnych ,  poprawka  została  przyjęta.

-         piąta  poprawka  dotyczyła  § 16.

Przewodniczący obrad  poddał  pod  głosowanie  przedstawioną  poprawkę.

Za  głosowało  17  Radnych , 0 wstrzymujących  i  0 przeciwnych ,  poprawka  została  przyjęta.

Następnie  Przewodniczący  Zarządu  przeczytał  projekt uchwały  budżetowej  z  naniesionymi  poprawkami.

b)

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Piotr  Konieczka  przedstawił  opinie  Komisji  stałych  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.  Opinie  wszystkich  Komisji  były  jednogłośne  za  przyjęciem  projektu  budżetu  na  2005 rok.

c)

Wiceprzewodniczący  Rady  Kazimierz   Łaganowski   odczytał  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Bydgoszczy,  która  była  pozytywna.

d)

Radny  R. Trepiński  zapytał  jak  to  się  stało , chodzi  mi  o  wyrok  sądu  dotyczący  oczyszczalni w  Siemionkach ,  prosiłem  na  poprzedniej  sesji  o  pełną  informację,  ponieważ  taka  informacja  się  Radnym  i  wszystkim  mieszkańcom  należała. Jak  to  się  stało,  że  przed  poprzednią  Radą byłej  kadencji,  korespondencję , całą   dokumentację,  skrzętnie  ukryto,  nic  nie  wiedzieliśmy,  że  taki  problem  się  pojawi,  a  w  momencie  kiedy  to  się  już  stało  i  ta  decyzja  sądu,  nie  mówię  już  o  wykonywalności ,  prosiłem  o  to  aby  przygotować  taką  pełną  informację,  nie  w  kontekście  osądzania,  oceniania  konkretnych  osób,  bo  od  tego  akurat  nie  my  jesteśmy. My  jako  Radni  ,  mieszkańcy  mamy  prawo  w  pełni  poznać  osoby, które  podpisywały  i  podejmowały  pewne  decyzje  i  pewne  nieprawidłowości  się  w  związku  z  tym pojawiły. W  ramach  tego  życzenia  dzisiaj  otrzymałem  od  Pana  Wicestarosty  opinię,  jakby  ekspertyzę  całej  sprawy   opracowaną  na  wniosek  sądu  nie  miałem  na  tyle  czasu  aby  ten znaczący w  dokument  przeanalizować,  niemniej  w  pkt. III  inwestor  zastępczy   można  ocenić  osoby  i  osobę  występują,  jakie  to  były  kwoty ,  jakie  zaniedbania,  myślę  że  skoro  w  tym budżecie  musimy   przewidzieć   te  środki  do  zapłacenia,  dzisiaj  się  dowiedziałem ,  bo  na  ostatniej  sesji  nie  powiedziano  do  końca  skąd  te  pieniądze  będą ,  a  one  po prostu  zwiększą  deficyt,  rozumiem,  bo  tak  na  ten  moment  można  odpowiedzieć. Natomiast  w  tym  beztroskim  podejściu  do  kwoty ,  to   że  budżet  jest  moim  zdaniem  skonstruowany  właściwie ,  naduży   to  całość,  w  którym   jest  projektowanie  i  wydawanie ,  nie  mogę  się  tu  opowiedzieć  za  całą    sytuacją  pozytywnie , czyli  głosować  za,  skoro  nie uzyskałem  sam,  nie  uzyskała  Rada,  mieszkańcy  taką  informację  dlaczego  i  kto ,  i  dlaczego  tak  się  podziało  i  stąd  się  po prostu  wstrzymam. Wniosek  mój  taki,  że  to  co  powinno  wrócić  do  podatników, mieszkańców  i  mamy  na  to  przykład,  że  to  wszystko  się  rozmywa,  rozmywają  się  nazwiska,  osoby  ,  decydenci  to  jest  jedna  sprawa  KAPRINŻ – u , pamiętacie  Państwo  zainteresowałem  się  ekologią  oczyszczania  jeziora Mogileńskiego ,  wprawdzie  to  więcej  Gmina  niż  Powiat,  ale  w  końcu  to  też  nasze  pieniądze,  pieniądze  podatników,  wykazałem  wg  swoich  możliwości,  kompetencji    aktywność,  wysłałem  informacje,  którą  też  Państwo  otrzymali z  instytucji  wojewódzkiej,  że  były  nieprawidłowości  przy  monitorowaniu  jeziora,  były  wydawane  niepotrzebna  pieniądze,  były  za  to  też  odpowiedzialne  konkretne  osoby,  których  Państwo  nie  poznaliście,  też  to  się  rozmyło,  kolejny  przykład,  że  gubimy  osoby,  dziwimy  się  że   u  góry, nikt  za  nic  nie  odpowiada,  ale  tu  w  małych  ojczyznach też  nikt  za  nic  nie  odpowiada. Czekam  na  ostateczną  wykładnię  sądu  i  wtedy  może  Pan  Starosta  zaproponuje  aby  każdy  Radny  otrzymał  pełną  informację,  żeby  osoby  które  spowodowały    sytuację  poznamy.

 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej J. Baranowska  w  2003  roku  Komisja  włożyła  wiele  pracy  w  czynności  kontrolne  dotyczące  budowy  tej  oczyszczalni  w  Siemionkach. Pragnę  przypomnieć,  że  trakcie  kontroli  informowaliśmy   Radę  o  postępie  kontroli,  dalej  dokumentację ,  którą  żeśmy  zgromadzili  i  nasze  wnioski  które    do wglądu  w  biurze  Rady,  każdy  z  Państwa   mógł  się  zapoznać,  chciałam  zgłosić  wniosek  formalny ,  jeżeli  przyjdzie uzasadnienie  wyroku  sądu ,  to  proszę  Przewodniczącego  Rady,  aby  poinformować  Radnych  oraz  o   decyzjach  które  w  tym  temacie  będą  zapadały.

 

Starosta  T. Barczak  powiedział,  że  nie  otrzymaliśmy  jeszcze  ostatecznej  decyzji  i  nie  musieliśmy  tego  pokazywać  w  budżecie ,  z  pełną  odpowiedzialnością  i  pełną  świadomością  i  Zarządu ,  który  zdecydował  umieścić  to  w  budżecie ,  co  może  nas  czekać,  nie  jest  to  wyrok  przegrany, bo  pamiętacie  Państwo  kwota  była  o  wiele, wiele   wyższa  i  świadomie  to  zrobiliśmy  aby  nie  zaskakiwać i  nie  z  lekką  ręką ,  po  ogłoszeniu  wyroku  Zarząd  się  zbierze  i  Panem  adwokatem  i  Panią  Mecenas  z  Janikowa  co  robimy  dalej. Po  drugie  mam  nadzieję,  że  wprowadzenie  do  tego  budżetu  nie  wpływa  na  budżet  tak   żeby  być  przeciwny,  czy  się  wstrzymywać , nie  jest  to  kwota  14  tys. ,  którą  trzeba  będzie  wydać,  bo  szkoda  że  akurat  w  ten  sposób,  każda  złotówka wydawana   w  tym  Powiecie  jest  trzy,  cztery  razy  oglądana  i  to  Państwu  gwarantuje  i  zobaczycie  Państwo  że  oszczędności  na  każdym  kroku  dają  efekty.

 

Radny  R. Trepiński  te  decyzje ,  które  podjęto  nie   mówię ,  że  podjęto  lekką   ręką , ja  to  mówię  w  kontekście   braku  pokazania  pewnych   faktów, czyli    po prostu   odpowiedzi  na  pytanie, kto , a myślę  skoro  decyzja  sądu  już  zapadła, to  można  było  to  już  upublicznić  i  nie  na  zasadzie że   każdy  z  nas  ma  ochotę  może  sobie  zerknąć,  tylko na  zasadzie  publicznego  poinformowania,  taka  była  decyzja ,  takie  były  fakty, takie  były  osoby ,  tacy  byli  decydenci  o  tym  właśnie  mówiłem .

 

Starosta t. Barczak ,  powiedział,  że  żadna  tajemnica , jeśli  chodzi  o  nazwiska , osoby ,  wiadomo  kadencja  minęła , wiadomo  kto  i  co ,  proszę  Pana   możemy   na  piśmie.

 

Radny  R. Trepiński  proszę  bardzo ,  wyrok  jest  taki, czekamy  na  uzasadnienie ,  strony  się  przedstawiają  następująco,  chodzi  o  fakty,   nie  o ocenę.

 

Starosta T. Barczak ,  żeby  nie  było  tak  że  nie  chcemy  przedstawić  informacji  proszę  o  zabranie  głosu  Pana  Adwokata,  jeśli  chodzi  o  stronę  prawną.

 

Adwokat  w. Manikowski,  należy  powiedzieć  że   my  nie  możemy  przesądzać ,  czy   po  tej  opinii jest  wystarczającym  argumentem  na  to  aby  sugerować  kto  jest  odpowiedzialny,  ta  opinia  jest  jednym  z  dowodów ,  jakie  zostały  przedstawione  przez  sąd ,  czy  akurat  ona  przesądziła  o  treści  wyroku  nie  możemy  dzisiaj  powiedzieć,  formułowania  konkretnych  ocen  pod  adresem  konkretnych  osób,  inaczej  wygląda  ocena  Komisji  Rewizyjnej,  inaczej  sądu ,  aktualnie  moim  zdaniem  przed  wcześnie.

 

Radny  K. Dłutkowski  szkoda  dyskusji  nad  tym  budżetem ,  bo  budżet  jest  dobrze  skonstruowany,  jeśli  chodzi  o  odpowiedzialność  to  dużo  na  ten  temat  było  dyskutowane,  że była  osoba  w  poprzedniej  kadencji,  która  nie  powinna  być  członek  Zarządu,  jednocześnie  członek  Komisji  Rewizyjnej  i  inspektor  nadzoru,  przyjdzie  wykładnia  sądu  i  będziemy  mogli  wtedy  się  dowiedzieć.

 

Radna  T. Kujawa   zapytała ,  czy  to  znaczy  że  sprawa  nie  jest  przesądzona?

 

Adwokat W. Manikowski  tak,  może  trwać  jeszcze  apelacja .

 

Radny  R. Trepiński  zapytał,  czy  Starosta  się  zobowiązuje  podać  publicznie  po  otrzymaniu  ostatecznego  wyroku , poinformuje  Radę  ze  specjalnym  wystąpieniem  zamykając  ten  problem   ze  wskazaniem  konkretnych  osób  i  całej  sytuacji,  która  zaistniała,  czy  Pan  się  na  to  zobowiązuje  publicznie? -  bo   jeżeli  tak  to  moje  stanowisko  do  tej  decyzji  też  może  być  inne.

 

Starosta  T. Barczak  mówiąc  szczerze ,  muszę  zasięgnąć  rady  Pana  Adokata.,  czy  mogę  upublicznić , czy  nie.

 

Radny  R. Trepiński  tzn. ,  że  jeżeli  ktoś  wydaje  pieniądze  publiczne  nie  zgodnie  z  prawem  i  popiera  takie    działanie ,  to  jeszcze  jest  chroniony!

 

Starosta  T. Barczak  jeżeli  będzie  to  zgodne  z  prawem,  to  oczywiście ,  że  nic  mi  za  to  nie  grozi  to  tak,  czy  tak  czy  inaczej  nie  poznamy  konkretnych  osób.

 

Awokat W. Manikowski  sąd  nie  będzie  zajmował  się  zachowaniem  konkretnych  osób  i  ich  wpływy  na  to,    tylko  jakie  powody  przemawiały  za  tym , tak  czy  nie.

 

Radny  R. Trepiński  ,  czyli  u  nas  decydentami    krasnoludki  w  czapkach  niewidkach.

 

Radny  P. Pieszak  nie  zgodził  się  z  tym  co  powiedział  Pan  Dłutkowski, że  sąd  uznał  że  za  dodatkowe  pompowanie  wody  należą  się  inwestorowi  pieniądze.

 

Starosta  T. Barczak  powiedział,  jak  tylko  otrzymamy  wyrok  to  każdy  z  Państwa  Radnych  go  otrzyma.

 

Radny  K. Dłutkowski   powiedział,  że Radni,  którzy  nie  znają  całej   dokumentacji  w  tej  sprawie  nie  będą  mieli  pełnego  obrazu.

 

Wiceprzewodniczący  K. Łaganowski  nasz  klub  wewnętrznie  analizował  projekt  budżetu,  stwierdziliśmy  że  ten  budżet  jest  prawidłowy,  spięty, oszczędny,  wiarygodny ,  nie dostrzegamy  asekuranctwa. Specjalną  uwagę  zwróciliśmy  na  zadłużanie  się  ,  czyli  deficyt  budżetowy  , nie  bezpieczne  zadłużanie  zauważamy  w  latach  następnych ,  przyjdzie  nam  spłacać  nie  wiemy  co  nas  czeka  i  chcielibyśmy  w  przyszłości  przestrzec  Zarząd  na  dalsze  się  zadłużanie.

 

Przewodniczący  obrad  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  budżetowej.

W  wyniku  głosowania   16 głosami za,  przy  1  wstrzymujących  i 0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta.  (p. R.Trepiński )

 

Ad.6

Przewodniczący  obrad    L. Nowacki  przeczytał  projekt  uchwały  w  sprawie 

zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

Starosta  T. Barczak  w  projekcie  zał. Nr 2  dopisujemy  Powiatowe  Centrum

Pomocy  Rodzinie  4200, - .

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

W  wyniku  głosowania   17 głosami za,  przy  0  wstrzymujących  i 0

Przeciwnych, uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie.

 

Ad. 7

Przewodniczący  obrad  L. Nowacki  przeczytał projekt  uchwały w sprawie

zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok

 ( środki  specjalne )

W  wyniku  głosowania   17 głosami za,  przy  0  wstrzymujących  i 0

przeciwnych, uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie.

 

 

 

 

Ad. 8

Przewodniczący  obrad L. Nowacki  przeczytał projekt   uchwały  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego  oraz   oświadczenia  o poddaniu  się  egzekucji dotyczące programów  stypendialnych  realizowanych  w ramach  Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  działanie 2.2 „ Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  poprzez  program stypendialny”.

Starosta  T. Barczak  powiedział,  że  każde  programy  które  będziemy  realizowali zawsze  jest  pewne  ryzyko,    to  pieniądze  trudne    do pozyskania, jak  również  do  zakończenia w  2004 r.,    instytucje  powołane  do  kontroli,  jeżeli  chodzi  o  inwestycje  drogowe  możemy  być  spokojni,  robimy  wszystko  zgodnie  z  projektami,  to  co  od  nas  zależy na pewno  zrobione  będzie  dobrze. Natomiast  jeżeli  chodzi  o  stypendia  to  w  pewnym  momencie  Zarząd  stanął  przed  problemem  czy  nie  ponosimy  za  dużego  ryzyka  wchodząc  w  ten  program,  po  dość  długiej  dyskusji   nie  było  możliwości  się  z  tego się  wycofać ,  ponieważ  ta  młodzież ,  która najpierw   została  przez  środki  przekazu  poinformowana,  że  każdemu  prawie  będzie  się  to  należało,  zrobiliśmy  wielki  odsiew, zostało  15  studentów z  groszami, a  zgłosiło  się  około  260  uczniów ,  moglibyśmy  w  budżecie naszym  uchwalić  kosmiczną  kwotę  dla  uczniów  i studentów , ale  w  tej  chwili  nas  na  to  nie  stać  i  myślę  że  trzeba  zaryzykować było  wejść  w  program  i  robić  wszystko  ażeby   zrealizować  go  zgodnie  ze  wskaźnikami   które  zostały  ustalone,  na  Konwencie  Starostów  ostatnio  została  podjęta  taka  uchwała  ażeby  te  wskaźniki  zmienić  ponieważ   nie  będziemy  wstanie  zrealizować, jaki  będzie  odzew  nie  wiemy , ale  robi  się  wszystko  aby  zmienić    grupy,  chodzi   tutaj  o  uczniów, na pewno  gorsza  spraw  jest  ze  studentami,  bo  studenci  co  miesiąc otrzymują  gotówkę  na  konta  przez  siebie ,  jeśli  chodzi  o  uczniów  to  jak  Państwo  wiecie    to  faktury ,  które    określone  na  co  mogły  być  przeznaczone ,  w  tej  chwili   jesteśmy  po  ogromnej  pracy  jeśli  chodzi  o  szkoły  i  nasz  Wydział  Finansowy  i  również Wydział Oświaty,  dlatego  że  do  końca  roku   trzeba  wydać  80%  z  tych  stypendiów  uczniowskich ,  w  tej  chwili  jest  to  na  etapie,  że  zostały  zgromadzone  faktury ,  w   związku   z  tym  jeden  z  tych  punktów  został  dotrzymany,  natomiast  jeśli  chodzi  o  celowość  tych  wydatków  trzeba  po prostu  kontrolować   na  bieżąco  ażeby   nie  było  podstaw  do  oddawania  tych  pieniędzy   i  druga  sprawa na  Konwencie  Starostów ,  wszystkie  osoby ,  słowo  daliśmy  między  sobą , że nikt się  z  programu  nie  wycofa, bo  jeśli   jeden powiat  się  wycofa   to  cały  program  pada, w  związku  z  tym   również  byłby  taki   aspekt  że  trzeba  to  realizować . We  wszystkich  starostwach    kłopoty  tego  typu ,  że  proporcja  dziewczyn  do  chłopców  i  odwrotnie ,  to  jeden  z  tych  ważniejszych  punktów ,  gdzie  w  szkołach    tylko  dziewczyny   jest  nie  do  zrealizowania , jest  taka  propozycja  żeby  w  skali  województwa  to  dograć, bądźmy  dobrej  myśli , że    to  kwoty  jeśli   chodzi  o  uczniów  260 tys. rocznie  przez  2  lata  ,  to  jest  520 tys. no  nie  daj  Boże  że  trzeba  było  by  to  oddać,   ale  myślę  że  nie  możemy  być  pesymistami  i  od  razu  zakładać  najgorsze ,  że  te  pieniądze  trzeba  będzie  oddać,  to  też  z  pełną  odpowiedzialnością  tu  mówię ,  że  może  tak  się  zdarzyć, nie  daj  Boże,  ale  prawdopodobieństwo  takie  istnieje.

 

Radny  R. Trepiński  czy  ten  wskaźnik  może  być?

 

Starosta T. Barczak  nie  można  było  się  wycofać  przy  tak  dalekim  posunięciu  medialnym  , trzeba  to  teraz  pilnować,  jeżeli  ja  bym  teraz  powiedział,  że  należy  się  wycofać  Państwo  byście  mi  tego  nie  odpuścili,  to    konkretne  pieniądze , nasza  rola  jest  taka,  żeby  to  dopilnować,  począwszy  od  szkoły, po  starostwo   łącznie  z  beneficjentem  jakim  jest  Powiat  Toruński ,  to  wszystko  musi  grać,  ale  pieniądze  wg  mnie  tej  młodzieży  się  należą .

 

Naczelnik A. Konieczka  w  całej  tej  zawiłości  tego  programu  to  ten  weksel  jest  potrzebny,  bo  tym  wekslem musimy  na  15  stycznia br.   okazać  się  w  Toruniu ,  jeżeli    nie  to  wychodzimy  precz   tego  programu ,  to  jeden  z  warunków  tego  programu ,  a  tego    dziesiątki ,  jestem  gotowy  o  tych  warunkach  opowiadać  godzinami.

 

Wicestarosta  P. Zowczak  być  może  kiedyś  trzeba  będzie  oddać,   rozumie  argumenty  przedłożone  przez  Pana  Starostę,  politycy  z  Warszawy  jakieś  decyzje  nagłośnili  pewne  informacje wzbudzili  oczekiwania   społeczne,  a  my  właściwie  jesteśmy  pod  ścianą ,  nie  mamy  właściwe  co  tłamsić,  nie  z  naszej  winy  jesteśmy  w  sytuacji  niezręcznej  i  przymusowej,  te  kryteria    naprawdę  idiotyczne ,  bardzo  trudno  je  spełnić,  czy  dzisiaj  możemy  przewidzieć  ile  osób  podejmie  studia ? -  w  tej  sytuacji  aby  nie  zawieść  oczekiwań   społecznych  nie  pozostaje  nic  innego  jak  głosować  za,  ale  tylko  wyłącznie  z  tego  powodu.

 

Przewodniczący   obrad  przeczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego  oraz   oświadczenia  o poddaniu  się  egzekucji dotyczące   programów  stypendialnych  realizowanych  w ramach  Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  działanie 2.2 „ Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  poprzez  program stypendialny”.

W  wyniku  głosowania   16  głosami za,  przy  1  wstrzymujących  i 0

przeciwnych, uchwała  została  przyjęta .( wyszedł  Radny J. Gwiazda)

 

Ad. 9

Przewodniczący  obrad  przeczytał  projekt  uchwały  w  sprawie zabezpieczenia  wekslowego oraz oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  realizacji  projektu „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2411 C Huta Palędzka – Padniewko  na  odcinku Padniewo – Padniewko” w  ramach Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego działanie 3.1  „Obszary   wiejskie”. 

W  wyniku  głosowania   16  głosami za,  przy  1  wstrzymujących  i 0

przeciwnych, uchwała  została  przyjęta .( wyszedł  Radny J. Gwiazda)

 

Ad.10

Przewodniczący   obrad  przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/176/04 Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 31 marca    2004r. z późn. zm.  w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W  wyniku  głosowania   16  głosami za,  przy  1  wstrzymujących  i 0

przeciwnych, uchwała  została  przyjęta .( wyszedł  Radny J. Gwiazda)

 

 

Ad. 11

Starosta  T. Barczak  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny. Od  ostatniej  sesji  odbyły się  dwa   posiedzenia  Zarządu . Dyrektor  SP ZOZ poinformował  o  aktualnej  sytuacji  i  zawartych  kontraktach z  NFZ.  Omówiono i  podjęto uchwałę o umorzeniu   w Specjalnym   Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w  Szerzawach k/ Mogilna zaległych, nieściągalnych  należności  od  wychowanków  za  poprzednie  lata   w  kwocie 13  tys.. Zarząd  otrzymał  pozytywną  odpowiedź  na  pismo  z  Ministerstwa  Finansów  o  otrzymanej  subwencji  w  kwocie  440 tys.    to  środki  za  straty  poniesione  przez  samorząd  w  2003 r.,  inaczej  wyrównanie  podatku  od  osób  fizycznych . Natomiast  na  wczorajszym  posiedzeniu  Zarządu  omawiał  to  co  dziś  Komisje  omawiały na  swoich  posiedzeniach. Starosta  podziękował  w  imieniu  Zarządu  za  dobrą  współpracę  z   Radą  Powiatu, Zarządowi , Wicestaroście , Dyrektorom  Szkół, Dyrekcji  SP ZOZ , Kierownik  PCPR ,  Powiatowemu  Inspektorowi  Nadzoru Budowlanego, Dyrekcji  Zarządowi  Dróg, Komendantom  Straży  i  Policji  oraz  pracownikom  Starostwa .

 

Ad.12

Przewodniczący W. Gałązka  przedstawił  projekt  rezolucji, a  następnie  odczytał  treść. Zwrócił  się  z pytaniem  do  Rady , czy  taka  treść  rezolucji  może  być  przyjęta ?

Radny R.  Trepiński  przeredagował  ostatnie  dwa  zdania.

Przewodniczący  Obrad  L. Nowacki  poddał  pod  głosowanie  poprawioną  rezolucję .

Za  głosowało  16  radnych  Rady  za  rezolucją  skierowaną  do  Marszałka  Sejmu  RP.

 

Wicestarosta  P. Zowczak ze  względu  na  różne  głosy  w  mediach  na temat  DPS w  Siemionkach , odczytał  część   protokołu  pokontrolnego  z  DPS  w  Siemionkach , podpisanego  przez Przewodniczącą  III Wydziału  Sądu  w  Bydgoszczy. Z  treści  wynika,  że  mieszkanki  mają  pełną  swobodę  w  poruszaniu  się  po  Ośrodku ,  jak  i  możliwość  wyjazdów ,  oraz  kontaktów.

Następnie  podziękował  wszystkim  pracownikom  Domu  Pomocy  Społecznej  za  zaangażowanie  i  pomoc  mieszkankom  DPS – u.

Odniósł  się  do  wypowiedzi  Radnego  R. Trepińskiego  dotyczącego  wyroku  w  sprawie  KAPRINŻ- u, powiedział  że  jest  zbulwersowany    wypowiedzią, sugerowała  ona  że  Zarząd,  że  ja  coś   zaniedbałem, w  moim  odczuciu  nic  bardziej błędnego,  na  temat  sytuacji  z  KAPRINŻ- em ,  była  wielokrotnie  rozmowa  na  Komisjach, na  sesji  w  Chabsku , był  odczytany  protokół  Komisji  Rewizyjnej, dziś  dostarczyłem  go  Panu  Radnemu,  każdy  z  nas , każdy  z  mieszkańców  miał  prawo  zapoznać  się  z  tym  protokółem , nie  widzę  sensu  mówienia  tego  samego  raz  jeszcze ,  o  faktach  które  zaistniały,  nie   skłamałbym  ponieważ  protokół  był  odczytany  publicznie,  poprzednia  Rada  i  radni   tamtej  kadencji  nie  wiedzieli  o  tym,  uważam  że  źle  się  stało,  uważam  że  obecne  postępowanie  Pana  Starosty  jest  właściwe,  ponieważ  wszystkie  informację  które  wpływają  na  posiedzenie  Zarządu    Państwu  przekazywane. Poprzedniej  kadencji  zabrakło tych  wiadomości,  trudno  powiedzieć  dlaczego ,  należało  by  zapytać  poprzedniego  Starostę.

 

Radny  R. Trepiński  ja  nie  kierowałem  żadnych  pretensji  pod  Pana  adresem,  wręcz  odwrotnie  potwierdzam że  otrzymałem  materiały,  jestem  zdumiony  Pana  wystąpieniem , co  Pan  mi  imputuje,  niech  się  Pan  zastanowi  co  Pan  mówi.

 

Wicestarosta  P. Zowczak  wielokrotnie  Pan  sugerował ,  że  należało  postępować  inaczej,  z  tego  powodu  czułem  się  oburzony,  powtarzam,  że  żadnej  informacji  nie  zatrzymujemy  do  siebie  i  dlatego  to  mnie  zabolało,  proszę  Pana,  że  ja  powinienem  się  zastanowić  nad   swoim  zachowaniem,  nie  powinien  odnieś  Pan  do  siebie?

 

Radny R. Trepiński  pozostawił  odpowiedź  bez  komentarza.

 

Ad. 13

Radny  K. Dłutkowski  podziękował Staroście ,  jako  mieszkaniec  Powiatu  za  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi ,  dzięki  otwarciu, poparciu   i  przychylności   Starosty na  inicjatywy  organizacji  pozarządowych,  pewne  rzeczy  dało  się  osiągnąć  i  promować  nasz  Powiat.

 

Prezes  PSL H. Furtak  podziękował  za  współpracę   i  złożył  życzenia   z  okazji  Nowego  Roku  Radzie  Powiatu, Staroście i  pracownikom.  

 

Ad. 14

Nie  było.

 

Ad. 15

Nie  było.

 

Ad. 16 

Na  tym  porządek  sesji  wyczerpano.

Przewodniczący  obrad  L. Nowacki złożył  życzenia  noworoczne zaproszonym gościom, Radnym, Starostom oraz  pracownikom,    podziękował  obecnym  za  przybycie  na  sesję  i  dokonał  zamknięcia.

Sesja  zakończyła  się  o  godzinie  13.30.

 

 

 

                                                                           Przewodniczący  Obrad

 

                                                                                 Leszek  Nowacki

 

Protokołowała:

Izabella  Kujawa

Małgorzata Wilk   

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 14:18:33
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 14:22:02
Ostatnia zmiana:2005-04-13 14:22:02
Ilość wyświetleń:824

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij