Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 42/13

   Protokół  Nr 42/13

                                                     z posiedzenia

 Komisji  Gospodarki  i   Finansów ,

                                       Komisji Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury , 

                                                Komisji  Rewizyjnej  

                                          Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                           z dnia  19 września   2013r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Gospodarki  i Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  12  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2013r.

4.       Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2013r.

5.       Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2013r.

6.       Przedstawienie sprawozdania z planu działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 i informacja z realizacji rocznego planu finansowego za I półrocze 2013r.

7.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

11.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

12.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej.

13.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 622/5 o pow. 0,3182 ha.

14.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.

15.   Zakończenie.

 

ad.2

Członek Komisji  Wojciech  Baran  poinformował, że  Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  zgłasza wniosek, który chce  złożyć  do  budżetu na 2014r., następnie Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak  odczytał  treść wniosku  do  Zarządu  Powiatu  za pośrednictwem  Przewodniczącego  Rady Powiatu w  Mogilnie  na  dofinansowanie prewencyjnych  i  profilaktycznych  działań  Komendy  Powiatowej Policji w Mogilnie  w  kwocie  12  tyś. zł.

Przewodniczący  Komisji   poddał  wniosek  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  Komendant  Policji  wspomniał, że  Komenda  Policji  chce  zakupić  samochód  i  liczy  na   dofinansowanie  także  Powiatu, także  na pewno  min. ten  wniosek  będziemy rozważać  także  w  tym  kontekście.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych Mirosław  Leszczyński   poddał  pod  głosowanie  porządek   posiedzenia  Komisji  wspólnych, za  głosowało 12  członków, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisje  przyjęły  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zgłosił   wniosek  o  zdjęcie  z  porządku obrad  projektu  uchwały w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej, uzasadniając    jest  w  niej  partycypacja  w  kosztach, które  nie    pokazane  w  budżecie  Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  poddał  pod  głosowanie  wniosek  członka  Komisji, pytając , kto  jest  za  utrzymaniem  tego punktu  w  proponowanym   porządku   obrad  sesji ?- a kto jest za  jego zdjęciem  z  porządku obrad?

Za  głosowało  11 członków  Komisji  wspólnych , przy 1  przeciwnym  i 0  wstrzymujących  się.

ad.3

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poinformował, że  Komisja  merytoryczna omawiała  sprawozdanie  finansowo – ekonomiczne za  II kwartały  SP ZOZ, dlatego  do tego  tematu wrócimy   na  sesji.

ad. 4

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2013r.

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko następnie  poddał  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2013r. pod  głosowanie.  Za  głosowało  12  członków  Komisji, przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

ad. 5

Przewodniczący  przedstawił    sprawozdanie   Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2013r., następnie  poddał  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

ad. 6

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił  sprawozdanie  z planu działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 i informacja z realizacji rocznego planu finansowego za I półrocze 2013r., jednocześnie  dodał, że  Prezes  Fundacji  na  pytania  i uwagi odpowie  na  sesji.

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących się.

ad.7

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

ad. 8

Następnie  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

ad.9

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

ad.10

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.11

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka

przedstawił  projekt   uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 12

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie. Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

(P. Zowczak nie brał  udziału w  głosowaniu )

ad.13

Z- ca Naczelnika   Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 622/5 o pow. 0,3182 ha, dodała  że  dotyczy  to  ul. Sądowej  w  Mogilnie.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  11  członków  Komisji, przy 0 przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

ad.14

Z- ca  Naczelnika  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  11  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

ad.15

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie pozbawienia drogi (ulicy) na terenie Powiatu Mogileńskiego kategorii drogi powiatowej, jednocześnie  dodał, że  dotyczy  to drogi  w  Dąbrowie.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  12  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

 

ad.17

Przewodniczący Komisji   podziękował   za  spotkanie  zaproszonym  gościom   i  członkom  Komisji  a następnie     zamknął  obrady.

                                                                                         PrzewodniczącyKomisji  Wspólnych

          Mirosław Leszczyński

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-01-30 13:24:47
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-30 13:30:44
Ostatnia zmiana:2014-01-30 13:31:23
Ilość wyświetleń:232
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij