Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXIX/04 z dnia 17.12.2004r.

                                        PROTOKÓŁ  Nr XXIX/04

                Z    SESJI    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

    W  INSTYTUCJI  KULTURY – MOGILEŃSKIM  DOMU  KULTURY

                            W  MOGILNIE  ul. Kościuszki 5   (Harcówka) 

                           z  dnia   17 grudnia  2004r. w  godz. 10.20 – 13.30

 

     W sesji wzięło udział 16 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki , który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

 

       Porządek obrad :

1.     Otwarcie.

a)     stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Odpowiedzi na interpelacje.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie : regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005.

7.     Sprawozdanie finansowo – ekonomiczne SP ZOZ za III kwartały br..

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 r.

9.     Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (środki specjalne).

11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (gospodarstwa pomocnicze).

12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/176/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. z późn. zm. w sprawie  określenia zadań na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

17. Wolne głosy i sprawy różne.

18. Zakończenie.

 

 

Ad.2

Rada 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

 

Ad. 3

Do protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły z poprzednich  sesji Rady Powiatu zostały  przyjęte.

 

Ad. 4

Radny  P. Pieszak  zapytał,  czy  jest  prawdą ,  że  zamknięta  zostanie  ubojnia  w  Rzadkwinie? Drugie  pytanie , czy  prawdą  jest,  że  zostanie  wstrzymany  nabór  do  szkół   gimnazjalnych  w ZS w  Strzelnie?

 

Radny  R. Trepiński  powiedział,  że  dowiedział  się  na  początku  tej  kadencji  i  został  zaskoczony  informacją  o  należności  200 tys. na  rzecz  firmy  KAPRINŻ , nie  mała  to  kwota,  nie  mamy  20  tys. na  Mogileńskie  Targi  Kulturalne ,  wcześniej  zapewniano  ,  że  jest  to  sprawa  nie  do  wygrania  przez  firmę  KAPRIŻ, pytam  skąd  te  pieniądze   140 tys.  weźmiemy,  skąd  te  środki  będą,  jeżeli  Starosta  i  Przewodniczący  nie    wstanie  szczegółowo  odpowiedzieć,  proszę  o  informację,  kto  podpisywał  dokumenty  i  kto  zawinił,  jeśli  nie  jest  to  na  dzień  dzisiejszy  możliwe  to  proszę  o  odpowiedź  na  najbliższej  sesji.

 

Ad. 5

Wicestarosta  P. Zowczak  odpowiadając  Radnemu  Trepińskiemu , popierwsze  sprawa 1, to nie  przegraliśmy  w  całości, 80 tys. plus  odsetki,  resztę  należności  sąd  odrzucił,  czy  będziemy  się  odwoływać,  czy  nie,  jak  otrzymamy  pisemne  uzasadnienie  wyroku  to zobaczymy. Przywiozłem  badania  opadów  z  Instytutu  Meteorologii w  Poznaniu  z  tego  okresu  jaka  była  ilość  opadów , w  umowie  były  pompowania,  ale  tu  chodzi  o  dodatkowe  pompowania, Radni  mogą  spojrzeć  w  dokumenty  Komisji  Rewizyjnej  ,  bo  zrobiła  to  szczegółowo.

Na  pytanie  dotyczące  stypendiów  odpowie  Naczelnik Andrzej  Konieczka  oraz  na  pytanie  dotyczące  naboru  do  szkół  w  ZS w  Strzelnie. Jeśli  chodzi  o  ubojnie  w  Rzadkwinie  odpowie   Lekarz  Weterynarii. 

p. Kosiński  jeśli  chodzi  o  ubojnie  w  Radkwinie  będzie  kontrola  do  kategorii  A, tam   znajduje  się  ubojnia  i  masarnia  do  1  maja br.  nie  zdążyła  się  przystosować  do  wymogów  unijnych,  dlatego  jest  teraz  pod  tym  kątem  kontrolowana ,  bo  miała  na  to  pół  roku. Wojewódzki  Inspektor  ds. środków  żywności  bada  pod  tym  kątem,  mam  nadzieję  że  z  pozytywnym  skutkiem ,  także  żadnego  zamknięcia  nie  było.

 

Radny  R. Trepiński  zaprzeczył,  jakoby  miał  użyć  stwierdzenia  że  przegraliśmy,  dla  mnie  jest  istotne , że  140  tys.  trzeba  położyć.

 

Wicestarosta  P. Zowczak   odpowiedział,  że  nie  chciał  się  do  tego  odnieść,     nie  jest  to  stwierdzenie  rzetelne,  w  budżecie  będzie  to  musiało być  zapisane,  w tym  momencie  nie  możemy  nic  więcej  powiedzieć.

 

Naczelnik  A. Konieczka  powiedział,  że  przez  szkoły  zostały  złożone  340  wniosków  na  stypendia  dla  uczniów,  prawdą  jest ,  że  jest  zamęt  wokół  stypendiów, nie  wiemy  jak  wydawać , od  wczoraj  pojawiła  się  informacja  co  do  kryteriów  tych  stypendiów, pieniądz  rozliczany  w  rachunkach ,  jeśli  uczeń  przyniesie  rachunek  na  100,- zł  to  otrzyma  refundację, oczywiście  rachunek  VAT, za  bilet  miesięczny,   za  wyżywienie, za  internat,  za  podręczniki  po  14 września  br. , do  tego  dochodzi  zachowanie  proporcji  chłopcy 45% , dziewczyny  55% , dalej  jeśli  uczeń  nie  otrzyma  promocji  to  oddaje  pieniądze  z  powrotem,  uczniowie  klas  maturalnych  muszą  iść  na  studia., kto    wymyślił  takie  wskaźniki  to  nie  wiem?

Odpowiadając   na   drugie  pytanie , powiedział,  że  nic  mu  nie  wiadomo,  żebyśmy  jako  Powiat  chcieli  zaniżać  nabór, wręcz  przeciwnie, po  za  tym  nie  możemy  tego  robić. To  uczniowie  wybierają  szkołę , wiedzą  że  tam  np. nie  otrzymają  stypendium, jeśli  tak  będzie ,  że  nie  będzie  wystarczającego  naboru,  to  warsztaty  szkolne  będą  nie  potrzebne,  i  wtedy  należałoby  podjąć  decyzje  administracyjną.

 

Przewodniczący Rady W. Gałązka  zapytał,  czy  dyrektorzy  szkół  się  orientują  w  tych  stypendiach,  dobrze  by  było  żeby  wiedza  była  szersza ?

 

Radny  K. Dłutkowski  powiedział,  że  chciałby  wiedzieć  jak  wygląda  z   to  z  dziećmi  rolników,  ponieważ  dochód  rolnika  się  nie  mieści  w  tych  normach  jeśli  chodzi  o  stypendia. Zbieram  podpisy  od   rodzin  rolników  aby  przesłać  je  Izbom  Rolniczym  i  do   Parlamentu, poprosił  aby  przekazać  to  w  Toruniu,  że  to  co  wymyślili  to  absurd.

 

Przewodniczący  Rady  W. Gałązka  powiedział,  żeby  było  jasne  to  pieniądze  pochodzą    ze  środków    unijnych  na  wyrównywanie  szans  dla  obszarów   wiejskich.   

Naczelnik  A. Konieczka odniósł  się  do  wypowiedzi  Radnego  Dłutkowskiego ,  że  w  Toruniu  nie  będą  dyskutować  o  warunkach,  a  o  tym  jak  to  wdrożyć,  ponieważ  warunki  zostały  przyjęte  wcześniej  przez  przedstawicieli  3 największych  powiatów  naszego  Województwa, my  teraz  możemy  do  nich  przystąpić  lub  nie. Natomiast  jeśli  chodzi  o  dyrektorów ,  to  w  szkołach    osoby, które    odpowiedzialne  za  udzielanie  informacji, zbieranie  wniosków , są  to  komisje  składające  się  od  3 do 5 osób.

 

Radny  R. Trepiński  powiedział,  że  pierwszy  problem  to  przepływ  informacji, w naszej   wkładce   powiatowej  powinno  się   takie  informacje  zamieszczać,  bo  to   głupi  i  niezrozumiały  regulamin, należy  napisać,  że  nie  my  to  wymyśliliśmy. ( opracują  Naczelnik A. Konieczka  i  Radny K. Dłutkowski)

 

Naczelnik A. Konieczka  zapytał,  czy  mamy  napisać  że  nie  promujemy  programów  unijnych?

 

Wiceprzewodniczący  Rady K. Łaganowski  stwierdził,  że  zamiast  interpelacji  rozwinęła  się  dyskusja. Przecież  przestrzegano  nas  przed  biurokracją  unijną,    grupy  społeczne ,  które  się  z  tym  solidaryzują.

 

Ad. 6 

Wiceprzewodniczący  Rady  K. Łaganowski dowiedzieliśmy  się  o  uchylonej  uchwale  przez  Nadzór  Wojewody,  powinniśmy  się  dogadywać i  negocjować   ze  związkami, nasze  zobowiązania  wzrosły  co  do  regulaminu, nastąpiło  z  kompensowanie  prac, regulamin  był  omawiany  13 grudnia br. na Komisji, ale   zabrakło  czasu  na  merytoryczne  wypowiedzi,  to  jest  ubezwłasnowolnienie  Radnych, zrobiono  wszystko  aby  się  dogadać, uzasadnienie  było  krótkie.

 

Wicestarosta  P. Zowczak  sprostował , nie  było  uchylenia  uchwały, tylko  poprawki  formalne, trudno  się   mi  zgodzić  z  tym , że  nie  było  omawiania, ale  w  tak  krótkim  czasie  nie  można  było  zrobić  inaczej.

 

Wiceprzewodniczący  Rady K. Łaganowski  odpowiedział,  że  my  jako  Klub  po prostu  mamy  inne  zdanie.

 

Przewodniczący  Rady W. Gałązka powiedział,  że  jest  zszokowany  tą wypowiedzią, bo wszystkie  poprawki  żeście  zaakceptowali ,  tylko  był  problem,  kto  występuje  z  nagrodami ?  -  w  tych  drobnych  kwestiach  powinniśmy  się  zgodzić.

 

Radna  T. Kujawa   odpowiedziała,  że  każdy  ma  prawo  mieć  swoje  zdanie,  po prostu  nie  zgadzamy  się  z  procedurami.

 

Przewodniczący  Rady W. Gałązka  zaprotestował, że  nie  tak  powiedział, była  dyskusja , zarzuty  że  nie  było  tak  prozaicznej  sprawy.

 

Radny  P. Pieszak  powiedział,  że  zgadzaliśmy  się  na  wiele  spraw , ale  tylko  jeden  punkt  został   podkreślony.

 

Radny  R. Trepiński  powiedział,  że  o  rozszerzenie  w  regulaminie  wachlarza  osób  występujących  o  nagrody  występowali  dyrektorzy,  dlatego  takie  stanowisko  radnych  wypowiadających  się.

 

Radny  P. Pieszak  odpowiedział,  że  nie  można  powiedzieć,  że  jesteśmy  z  tymi  lub  nie ,  może  trochę  przez  Naczelnika,  który  to  trzyma  twardą  ręką,  sytuacja  jest  taka jaka jest, albo  przyjmujemy  ten  regulamin , albo  nie.

 

p. J. Thiede  stwierdził,  że  o  wielu  sprawach  tu  mówiono, ale  jak  Państwo  wiecie , to  nam  narzucono  termin,  nie  zgodziliśmy  się  na  obniżki, związki  zawodowe  mogą  być  roszczeniowe,  ale  także  mniej  współpracować  i  iść  na  kompromis. Chciałbym  podziękować  wszystkim,  że  dużo  robicie  dla  naszych  placówek  oświatowych,  Zarząd  PZN  i  dyrekcja ma  możliwość  motywacyjnymi  środkami  wynagradzać  nauczycieli.

 

Wiceprzewodniczący L. Nowacki  przeczytał  projekt  uchwały  dotyczący  wynagradzania  nauczycieli.

W  wyniku  głosowania  9 głosami  za ,  przy  1  wstrzymującym się   i  5  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta. ( nieobecny  p. T. Barczak, p. K.Dłutkowski)

 

Ad. 7Radny  P.Pieszak  stwierdził,  że  po  przeczytaniu  sprawozdania  SP ZOZ w  Mogilnie   za  III kwartały  odniósł  miłe  wrażenie, że  bilans  nie  jest  zły  i  do  tego  jeszcze  mamy  otrzymać  79  tys. zł , czy  tak  zapytał  p.o. Główną  Ksiegową  Irene  Gaszak.

 

p.o. Gł. Księgowa  I. Gaszak  zaprzeczyła,  że  tak  nie  będzie,  bo  IV kwartał  jest  najdroższy.

 

Radny  P.Pieszak  podobno  nasz  SP ZOZ nie  podpisał  kontraktów  na  2005 rok,  a  odbywają  się  zajęcia  komornicze?

 

p.o. I. Gaszak  odpowiedziała, prawdą  jest  że  otrzymaliśmy  79 tys., że  wygraliśmy  rozprawę  o  ustawę  „203” i  „110” zobowiązania  wobec  pracowników , 235  pracowników  otrzymuje  trzynastki  zgodnie  z  podpisanym  porozumieniem, natomiast  105 pracowników  wystąpiło  do  sądu  i  mają  wyroki,  2 oddało  nas  do  komornika  i  zablokował  nam  konto, jesteśmy  w  sytuacji  trudnej, 31 tys. na  dzień  dzisiejszy  zajęte  na  koncie, jeśli  by  postąpili  tak  następni  to  jest  to  kwota 1, 7 ml  zł ,  trwają  negocjacje. Nie  poprawia  się  sytuacja  szpitalnictwa,  natomiast  na  opiekę  doraźną   otrzymaliśmy  samochód.

 

Wiceprzewodniczący  L. Nowacki  zwrócił  się  z  pytaniem,  kto  jest  z  Radnych  za  przyjęciem  do  wiadomości  sprawozdania  SP ZOZ  za  III kwartały  2004r.  

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  0  wstrzymującym się   i  0  przeciwnych, sprawozdanie   zostało  przyjęte.( nieobecny  p. T. Barczak, p. K.Dłutkowski,

p. T. Kujawa )

 

Przewodniczący  W. Gałązka   powiedział,  ze  w  związku  z  kuriozalną  sytuacją  naszego  SP ZOZ , proponuję  wystąpić   z  rezolucją  do  Sejmu  RP  i  Rządu  jako  Rada  Powiatu  na  Ustawę  „203”.

Wracając  do  zajęć  komorniczych ,  to  możemy  się  spodziewać  więcej  takich  wystąpień  pracowniczych, co  wtedy?  -   nie  będziemy   w  stanie  świadczyć  usług   medycznych, taką  propozycję  rezolucji  złożyłem  na  Radzie  Społecznej  SP ZOZ.

 

Radny  P. Pieszak  wyraził  poparcie  za  taka  rezolucją  i  zapytał  czy nie  należałoby  więcej  czasu  poświęcić  na  taką  sesję?

 

Wiceprzewodniczący L. Nowacki  stwierdził,  że  to  słuszna  uwaga  przed  opracowaniem  planu   pracy  Rady.

 

Wiceprzewodniczący  K. Łaganowski  potwierdził,  że  się  zajmiemy,  ale    możliwości  środowiska    bardzo  małe  i  opowiedział  się  za  rezolucją,  którą  powinna  przygotować  Rada  Społeczna  SP ZOZ i Zarząd Powiatu  na  następną  sesję  29  grudnia br.  

 

Ad. 8

Przewodniczący  obrad L. Nowacki  odczytał  projekt  uchwały  dotyczący  Planu  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  2005rok.

W  związku  z  brakiem  uwag  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta.  (nieobecny Radny T. Barczak , K. Dłutkowski  i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 9

Skarbnik  K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

W  związku  z  brakiem  uwag Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  0  wstrzymujących się  i  0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta.  (nieobecny Radny T. Barczak , K. Dłutkowski  i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 10

Skarbnik  przedstawiła  drugi  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (środki specjalne).

W  związku  z  brakiem  uwag Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  0  wstrzymujących się  i  0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta.  (nieobecny Radny T. Barczak , K. Dłutkowski  i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 11

Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (gospodarstwa pomocnicze).

Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  0  wstrzymujących się  i  0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta.  (nieobecny Radny T. Barczak , K. Dłutkowski  i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 12

Przewodniczący  obrad  L. Nowacki  przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/176/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. z późn. zm. w sprawie  określenia zadań na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  0  wstrzymujących się  i  0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta.  (nieobecny Radny T. Barczak , K. Dłutkowski  i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 13

Przewodniczący  obrad L. Nowacki  zapytał, czy    pytania  do  sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

W  związku  z  brakiem  uwag Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie .

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  0  wstrzymujących się  i  0  przeciwnych sprawozdanie   zostało  przyjęte.  (nieobecny Radny T. Barczak, K. Dłutkowski  i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 14

Radny  P. Konieczka  wnioskował  za  wspólnym  posiedzeniem  Komisji  Rady  Powiatu  przed  najbliższą  sesją, o  godz. 9.00.

 

Ad.15

Nie  było.

 

Ad. 16

Nie  było.

 

Ad. 17

Przewodniczący  Rady W. Gałązka  wyraził  zgodę  na  wspólne  posiedzenie Komisji. Następnie  złożył  wszystkim  obecnym  życzenia  świąteczne.

Przewodniczący  obrad  L. Nowacki   podziękował  obecnym  za  przybycie  na  sesję  i  dokonał  zamknięcia.

Sesja  zakończyła  się  o  godzinie  13.30.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący  Obrad

 

                                                                                 Leszek  Nowacki

 

Protokołowała:

Małgorzata Wilk   

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 14:11:59
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 14:17:44
Ostatnia zmiana:2005-04-13 14:17:44
Ilość wyświetleń:698
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij