Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 53/13

                                                          Protokół  Nr 53/13

                        z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia  Rady  Powiatu

                                                               w Mogilnie 

                                                   z dnia  25  listopada  2013r.

 

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia   Krzysztof Mleczko .

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Proponowany  porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjecie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2013r.

4.       Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

5.       Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacja na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2013r .

6.       Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2013r.

7.       Przedstawienie   projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

8.       Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013 -2020.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013.

10.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok .

11.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  głosowało   6  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  poprosił  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  o  przedstawienie  informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2013r .

Dyrektor  PUP Ewa  Strzelecka  że  na koniec  października br. w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  W  Mogilnie zarejestrowanych było 3861  bezrobotnych, a  stopa  bezrobocia  wynosiła  21,8% ,  oznacza to  wzrost bezrobocia  w porównaniu z  rokiem  ubiegłym. Niestety liczba ofert  pracy  jest  niewystarczająca  do  rosnących  potrzeb, a  trudna  sytuacja  gospodarcza  nie  pozwala  pracodawcom  na  tworzenie  nowych  miejsc  pracy.

Komisja   powyższą  informację  przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.10

Inspektor  Izabella  Rogowska   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok , jednocześnie  dodała że  do konsultacji   programu  przystąpiło  28 organizacji, na  realizację  programu w  budżecie  Powiatu na  2014 rok  zabezpieczono  środki  w  kocie  40 000zł.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak  pytał, czy  w  § 7 pkt. 3 ppkt. b) powinno być  przedstawiciela, czy  pracownika Starostwa?

Inspektor  Izabella  Rogowska  odpowiedziała, że  skonsultuje  ten zapis  z  adwokatem  i odpowie  na kolejnych  komisjach.

Komisja   powyższą  informację  przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6

p.o. Dyrektora Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie  Tomasz  Werbiński  przedstawił  informację  o  stanie  dróg  powiatowych  oraz  wykonaniu  planu  remontów  i  napraw  w  roku  2013. W  bieżącym  roku  w  zakresie  inwestycji  wykonano  remont  drogi  powiatowej  nr 2416C na  odcinku  Mierucinek – Mierucin  o  dł. 1,100km,  drogi   nr 2373C  Mogilno – Stawiska o dł.1,550 km oraz przebudowę  drogi 2410 C  Niestronno – Józefowo o  dł. 1,094 km . Ponadto  wykonano  remont  chodnika  w Dąbrowie  na odcinku ul. Kasztanowej z  materiału   Gminy Dąbrowa, remonty cząstkowe - powierzchniowe  utrwalenie w  ilości  60 623m2, przeprowadzono również  remonty dróg gruntowych  i  obiektów  mostowych. Natomiast  rozpoczętą  inwestycje w  Dąbrowie przy ul. Szkolnej   wykonano w 32,5%  wartości  zadania.  Po  upadłości  firmy  wykonawczej  plac  budowy   zinwentaryzowano  i   przekazano  Zarządowi  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie, który  w  drodze  przetargu   wyłoni  nowego wykonawcę  na  dokończenie  inwestycji.

Komisja   powyższą  informację  przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 11

Naczelnik  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jednocześnie  dodał, że  wkład  własny  w  rozłożeniu na  trzy lata  powinien  wynosić  178 tys. zł .

Komisja   powyższy  projekt  uchwały    przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 7

Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

Komisja   powyższy  projekt   przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

ad.8

Główna  Księgowa   Małgorzata  Krygier  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020, który  jest  konsekwencją  powyższej  uchwały  budżetowej.

Komisja   powyższy  projekt   przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.9

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   przedstawił  projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2013, jednocześnie  poinformował, że  do  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  została  wyłoniona  firma  „Rewimar” sp. o. o z  Torunia.

Komisja   powyższy  projekt   przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 3

Przewodniczący  Komisji   Krzysztof  Mleczko  poprosił  o przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2013r.  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  Michała  Ogrodowicza.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz   powiedział, że   wynik  finansowy   za  III kwartały  to   strata  – 884 400,93  zł, jednocześnie  dodał, że   będziemy się    starali  aby    stratę    zmniejszać.

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko  pytał, czy  dyrektor  przygotował  rozliczenie  opieki  nocnej  w  Strzelnie? – ponieważ  jest  duży  rozrzut  jeśli  chodzi  o  koszty, raz  pan mówił  o 30 tys. zł, drugi raz  o  40  tys. zł. i  czy pan  przywróci  opiekę  nocną  w  Strzelnie?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział , że  wcześniej  nie  było  pełnej  obsady  pielęgniarskiej, ale jeśli  mamy  mieć  pełną  obsadę  to  koszty     wtedy  wyższe. NFZ  płaci  nam  za  jeden  punkt.

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko, to  może  być  w  Strzelnie.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  tak, ale  to  nielogiczne.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał, jak  się  mają  te  koszty  do  tego co  pan  przedstawiał  na  Zarządzie, miał  pan  ten  projekt   przedstawić, a  do  dziś   go  nie mamy , nie  mam  zamiaru  głosować.

Przewodniczący  Krzysztof Mleczko  dodał, że  zwrócił  się  do  dyrektor  z  pismem  o tą  informację,  dodał  zależy mi  na  wyliczeniu miesięcznych  kwot  na  opiekę  nocną  w  Strzelnie.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  były to  koszty  dotychczas  bez  pełnej  obsady, natomiast  po  wyliczeniu  takie    będą  rzeczywiste.

Przewodniczący  Krzysztof Mleczko  pytał, jaka  kwota  wpływa  dla  SP ZOZ  z  dzierżaw?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz, w tej  chwili  nie  jestem wstanie   panu  podać.

Przewodniczący  Komisji  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  2  członków  Komisji, przy  1  przeciwnym(P. Zowczak)  i  1  wstrzymującym  się                                     (K. Mleczko)

ad. 4

Przewodniczący   Komisji  przedstawił   informację   o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

Komisja   powyższą   informację     przesłała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 12

W  sprawach  różnych  -  Członek  Komisji    Przemysław   Zowczak   pytał,  kiedy  będzie  można otrzymać  te  materiały,  które  pan  przedstawiał  na  spotkaniu  Zarządu  z  burmistrzami  i  wójtami  i  jak była  cena  tego  projektu?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  opracowanie  tego  projektu  kosztowało  SPZOZ      15 tys. zł  , myślę  że  pojutrze.

ad. 13

Przewodniczący Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                    Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia 

 

                                                                                                  Krzysztof  Mleczko

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-01-27 12:43:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-27 12:44:20
Ostatnia zmiana:2014-01-27 12:45:18
Ilość wyświetleń:252
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij