Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 51/13

                                                          Protokół  Nr 51/13

                        z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia  Rady  Powiatu

                                                               w Mogilnie 

                                                   z dnia  18 października  2013r.

 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Proponowany  porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjecie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013.

4.       Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

5.       Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2013r.

6.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

7.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywania tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014.

9.       Omówienie   założeń  biznesplanu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  na  lata  2014-2018.

10.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  głosowało   6  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.3

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013. Powoli  zaczynamy  odczuwać  nadchodzący  niż  demograficzny,  do  klas  pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych   na  rok  szkolny 2013/2014 przyjęto 580 uczniów, z tego 520 ukończyło  gimnazja  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego, na ten wynik ma   wpływ    program  przyznawanych  stypendiów. Z analizy przedstawionych  danych  wynika, że  w szkołach  publicznych  uczy  się   2452 uczniów tj. o 65 uczniów  mniej  w  porównaniu  do  danych  z  roku ubiegłego. Jak wskazują dane  największym   zagrożeniem dla naszych szkół   będzie  pogłębiający  się  niż  demograficzny, dlatego  należy   utrzymać  dobre  wyniki  egzaminów, zwiększyć  ofertę  edukacyjną  i   zajęć  pozalekcyjnych oraz  utrzymać  program stypendialny.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  pytał,  czy  uczniowie  zainteresowani    zajęciami poza lekcyjnymi?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  jeżeli  będą  chętni  to  Zarząd  rozważy.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał, co  ze  stołówką  przy  ZS w  Strzelnie?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  nastąpiło  zbycie  budynku, a  Powiat  nie  jest  zainteresowany.

Komisja  informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013  przekazała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 4

Przewodniczący   Komisji   przedstawił  informację  o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Komisja   informację  przekazała pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5

Przewodniczący   Komisji  poprosił  p.o. Dyrektora Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach Monikę  Grabowską o przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2013r.

p.o. Dyrektor  DPS Monika  Grabowska powiedziała, że  Dom Pomocy  Społecznej w  Siemionkach   zapewnia  świadczenia  statutowe  98 kobietom  przewlekle, psychicznie chorym. Wszystkie  budynki  oraz  ich  otoczenie  pozbawione  jest  barier  architektonicznych , pomieszczenia ogólnodostępne  wyposażone    w  system  przyzywowo- alarmowy oraz  alarmowo – przeciwpożarowy. Jednym z  podstawowych  elementów  pracy  z  mieszkanką  jest  funkcjonowanie  w  strukturach  Domu  Pomocy  Społecznej zespołu  terapeutyczno – opiekuńczego. Ponadto  nasze  mieszkanki uczestniczą w różnych festynach i  imprezach  integracyjnych dla  osób  niepełnosprawnych. W  najbliższym czasie  planujemy  wykonanie  monitoringu bramy głównej, parkingu i terenu  wokół  budynków  mieszkalnych, planujemy  również częściowy   remont  instalacji centralnego  ogrzewania  w  Pawilonie 1  i  remont rozdzielni  niskiego napięcia  Pawilon 2, wymianę  instalacji  wodno – kanalizacyjnej  w  kuchni  ora z remont  hydroforni.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał  Wicestarostę  Tadeusza  Szymańskiego, kiedy  odbędzie  się  konkurs  na  dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  myśli  że  w  najbliższym  czasie, ale  nie  poda  terminu.

Komisja   informację  przekazała pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6

Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały Rady  Powiatu   w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2013., jednocześnie  dodała, że  w  projekcie  uchwały  dokonano  zmian  w  planie  dochodów  zwiększając  plan o  32 831,00zł  oraz  zmniejszając  plan  wydatków  o  kwotę  955 719,00 zł.

Przewodniczący  Komisji  poddał    projekt uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(P. Zowczak)

ad.7

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12

Rady Powiatu  w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r.  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2013-2020, który  jest  konsekwencją  zmian  w  budżecie

Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  poddał    projekt uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(P. Zowczak)

ad.8

Naczelnik  Wydziału  Komunikacji, Transportu i Dróg Barbara  Sitarz przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywania tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014, jednocześnie  dodała, że  stawki  za  holowanie   pojazdów  pozostają  bez  zmian.

Przewodniczący  Komisji  poddał    projekt uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało   5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(P. Zowczak)

ad.9

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Mleczko  poprosił  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie Michała  Ogrodowicza o  przedstawienie  założeń  biznesplanu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  na  lata  2014-2018.

Dyrektor  SP ZOZ Michał  Ogrodowicz  powiedział, że  źle  się  stało   że  ten  dokument  stał  się  publiczny, ponieważ  wymaga  on  weryfikacji  pod  względem  finansowym, dlatego  że  zależy  to  od  wielu   uwarunkowań. W  przyszłym  tygodniu  mamy  zaplanowane  spotkanie  z  NFZ w  Bydgoszczy, z  Urzędem  Marszałkowskim  w  Toruniu. Ponadto stan  bieżący się  nie  zmieni,  zmienił  się  rynek  i konkurencja, sytuacja  i  plan  który  zakładam, ale  nie  wykluczam  że  nie  ulegną  zmianie.

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak   powiedział,  że  pobieżnie  udało  mu  się  uzyskać  ten  dokument  przed  gazetą „Pałuki”, ale  nie  wiele, z  tego  co  się  zorientowałem  to najistotniejszą  rzeczą  w  tym  biznes  planie  jest  mowa  o  zwolnieniach  pielęgniarek,  sekretarek  medycznych, kierowców  karetek, natomiast  wzrost  zatrudnienia  dla  dyrektorów  bo    3, czy  prawdą  jest  że  zatrudniona  jest pana  żona? – dalej  pytał  co  z  WOZ  jak  by to  miało  działać,  co  z budynkami  , czy  zmiana  formy organizacyjnej  -  jeżeli  pan  chce  zmienić  nazwę  firmy? -  ile  kosztowało  to  opracowanie? - jak  pan  dokonał  wyboru  firmy?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  powiedział, że  odnoszę  ten  atak,  jako  wtrącanie  się  do  publicznego  zakładu, jest to  materiał  do   dyskusji  nad  koncepcją  i  pewnymi  kierunkami.

Członek Komisji  Wiesław  Gałązka powiedział, że  pokazane    współczynniki, jest to  nowość, wcześniej  nie pojawiło się  takie  opracowanie, dobrze  że  ono  jest, pokazano  nam  prawdę powinniśmy  tu   wspólnie   wypracować   i  uzyskać  wskaźniki  ekonomiczne.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, że  od  Dyrektora  chcemy  uzyskać   ogólną  sugestię, zawartość  tej  książeczki, należy  w  końcu  przeciąć  ten  wrzód.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  powiedział, że  nie  wszystkie  rzeczy    zweryfikowane, nie jest  jeszcze  nic  zrealizowane, będę  miał  parametry,  jeśli  nie  będzie  akceptacji  mojego  przedstawionego    materiału,  jeśli  Zarząd  nie  zaakceptuje, to  może  będzie  kto  inny  realizował. Na razie  nic  nie  mówię   o  strukturze,  może  później  to  wyjdzie, może spółka  będzie  się  lepiej  kojarzyć.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak    powiedział, że po  raz  kolejny  apeluje  o  odpowiedź  na  moje  pytania, myślałem  o  zabudowie  modułowej  przy  budynkach , a  tu  słyszę  że  to coś  innego, jeżeli  będzie  akceptacja  tego  dokumentu  to  wtedy możemy  mówić  o lokalizacji.

 

Radny  Krzysztof Szarzyński  powiedział, że  również nie  otrzymał  tego  dokumentu, dlatego nie  będzie  się  odnosił  do  treści, natomiast pytał, kto jest  jego autorem? -  jak  to  się  stało  że  to  opracowanie  trafiło  do  mediów? – dla kogo pan  pracuje, i  jaką  pan  reprezentuje  firmę?

 

Przewodniczący ZZ „Sierpień  80”Grzegorz  Kulczycki  to  co  przeczytaliśmy  w  gazecie,  to  zbliża się  fala  zwolnień, my jako  związek  zawodowy  podejmiemy    wszystkie   kroki  ustawowo  dozwolone. Personel  biały   i  obsługa  na  terenie  szpitala  mają  swojego  przedstawiciela  w  związkach  zawodowych  i  powinien  być  zaproszony  aby się  wypowiedzieć. Oświadczamy  że  nie  pozwolimy  na takie  działania  dyrektora, jak  mogły  się  dostać  takie  informacje  do  prasy  bez  wiedzy   personelu, pielęgniarki    zaniepokojone, jak  mają  spokojnie  pracować?

 

Przewodniczący Komisji  Zdrowia  RM w  Strzelnie  Piotr  Dubicki  zapytał, którzy  panowie  radni  byli w  Komisji  Konkursowej   przy  wyborze  dyrektora ?  czy  wybieraliście  panowie  dyrektora,  czy likwidatora  ponieważ  jest  wiele  rozbieżności  pomiędzy  tym  co  w  audycie  a  w  tym  materiale? -  jeżeli  pan  chce  zwolnić  biały  personel , to  kto będzie  stał  przy  chorym?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz, powtarzam  nie  wiem  kto  wyniósł  materiał, jest to  materiał  do pracy na  drodze  restrukturyzacji, dlatego  najpierw  otrzymał  to  Zarząd, rozumie  że  ten dokument  wprowadził  zaniepokojenie, bo tam  jest  pokazane  co  można  zrobić, choć  niekoniecznie, a  następnie  konsultacje  ze  związkami  zawodowymi , pracowników, bankami, następnie   ostateczna  wersja  opiniowana  przez  Radę  Społeczną  i  Radę  Powiatu.  Po obserwacji  nadgodzin  w tak  małym  szpitalu  to  jeden  drugiego  ma  zastąpić, nie  chcę  robić biznesu.

 

Przewodniczący  ZZ” Sierpień  80”Grzegorz Kulczycki  tzn.  ma  to być  kosztem tych  25  ludzi?

 

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz, zakładałem  to  w  późniejszym  czasie, nie  myślałem  tego  teraz  realizować.

 

Przewodniczący Komisji  Zdrowia  RM w  Strzelnie  Piotr  Dubicki  pytał, jak pan  sobie  wyobraża  kierowcę  ratownika, kiedy  on  powinien  zająć się prowadzeniem  karetki, a nie  skupiać  się  na  pacjencie?

 

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  tak, ale   jak osoba   kierująca  jest  przygotowana  do  ratowania  to  łatwiej  się  zająć  w  dwie  osoby  poszkodowanym.

 

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, że  pan dyrektor  ma  prawo  stworzyć  dokument, dzięki za  próby  opracowania biznes  planu, źle  się natomiast  stało  że  tak  to  zostało  przeprowadzone, akcja  informacyjna  nie dopracowana. Na  spotkaniu z  panią Dyrektor  Agnieszką  Bańkowska  z  UW  było  mówione,  szpital  powiatowy jest  jeden, pytam  kiedy  pan  będzie miał  ostateczny materiał i  będzie  pan  po  rozmowach z  NFZ i  UM  ?

 

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że gdzieś  z  końcem  listopada  br.

 

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  dodał, że  wierzy  że  wśród  oponentów  jest  10%  inteligentnych  osób, pytał, czy  będzie  aneksowanie  kontraktów?

 

Dyrektor  Michał Ogrodowicz  wiele  się  zmieniło, myślę  że  będzie  aneksowanie   usług, nie będzie  kontraktów, ponieważ  jak  słyszę  budżet  NFZ  będzie  mniejszy, będą   wszystkie  oferty  weryfikowane, nowe  kontraktowanie  usług na  specjalistykę prawdopodobnie   będzie w  połowie  2014roku, poradnie  zgodnie  z  oddziałami szpitalnymi, na  rehabilitacji  w  Mogilnie  należy  wygospodarować  pomieszczenie  na szatnię  i  rozbudować  w  sprzęt, diagnostykę  przenieść  w  inne  miejsce, w  Strzelnie pobudować  studnię  głębinową,  ponieważ   zgodnie  z  przepisami   szpital  powinien mieć  dwa niezależne  źródła   wody, powinniśmy  wdrażać  nową  strukturę  organizacyjną, jeśli  chodzi  o  zwolnienia  to  należy  znaleźć  takie  rozwiązania  aby nie  zwalniać  pielęgniarek, choć  panuje  duża  absencja   lekarzy  i pielęgniarek, może  zmiana umów, aby spełnić  wymogi  NFZ.  Ponadto należy  przeprowadzać na bieżąco   kontrole  higieny  sprzętu, stosować  standardowe   środki    dezynfekujące, szkolić  personel i  obsługę  administracyjną, wymieniać  starszy  sprzęt  na nowy w   szpitalach.  

 

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, panie  dyrektorze  może zmusić Zarząd  do  oświadczenia  lub  zaprzeczenia  w  prasie  tego  co  się  ukazało, bo  w  innym  przypadku  dam  w pysk.

 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  to  co  się  działo za  zasłoniętą  kurtyną  to nie  do  przyjęcia, społeczeństwo ma  pełne  prawo  do  wiedzy, nie  jest to  pierwszy dokument  opracowany  w  taki  sposób. Nie  będzie  zgody  na  redukcję  pracowników , a  z  drugiej strony  na  duży  procent  zatrudnienia  dyrektorów, żądam  poprawy  komunikacji  społecznej, dopiero  teraz  pan  dyrektorze   odpowiedział  na  dopytywania  kolegów , w  ten  sposób  nie  odpowiadając  na  moje  pytania, ubiegł  pan dyrektorze  członków  Komisji  za  parawanem  milczenia.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  Zarząd  zobowiązał  dyrektora  do  wystosowania  pisma   do  Burmistrza Strzelna  i  Wójta   Jezior  Wielkich  o  dofinansowanie  opieki  nocnej i świątecznej  w  Strzelnie. Wracając  do prasy, tytuł może niepokoić ,  ale  wszystko  po  to aby  była  sprzedajność.

ad.10

Przewodniczący Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                 Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia 

 

                                                                                                  Krzysztof  Mleczko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-01-27 12:38:51
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-27 12:40:20
Ostatnia zmiana:2014-01-27 12:40:27
Ilość wyświetleń:252
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij