Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXVII/04 z dnia 26.11.2004r.

  PROTOKÓŁ  Nr XXVII/04

                   Z   SESJI  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

        w  Instytucji  Kultury  - Mogileńskim  Domu  Kultury  w  Mogilnie

           odbytej  w  dniu  26  listopada  2004 r. w  godz. 10.00 – 14.50

 

              W sesji wzięło udział 16 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

             Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki , który powitał obecnych na sesji.

            Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

           Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

           

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie.

a)      stwierdzenie  kworum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie  protokołu  z XXVI sesji.

4.      Interpelacje  i  zapytania  radnych.

5.      Odpowiedzi  na  interpelacje.

6.      Informacja  dotycząca  aktualnych  problemów  wsi  i  rolnictwa.

7.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

8.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

(gospodarstwo pomocnicze)

9.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

10.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca  2001r w sprawie zasad  nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania  i wynajmowania.

11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały nr XIX/114/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  31 marca  2004 r. określającej  zadania  na których   realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych. 

12.  Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.

13.  Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

14.  Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

15.  Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.

16.  Wolne głosy  i  sprawy  różne.

17.  Zakończenie.

 

Rada 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

 

 

Ad. 3

Do protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół z poprzedniej sesji rady powiatu został przyjęty.

 

Ad.4

                      

Radny  Rafał  Żuchowski  skierował  pytanie  do  Starosty  Tomasza  Barczaka – czy  sprawa  pensjonariuszek  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  została  wyjażniona?

Drugie  pytanie  skierował  do  Kierownik  Biura  Powiatowego  w  Mogilnie  Agencji  Restrukturyzacji   i  Modernizacji  Rolnictwa Elżbiety  Ilskiej -  aby  wyjaśniła  sprawę  dopłat.

 

Radny Robert  Musidłowski  skierował  interpelację  do  p.o. Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Tomasza  Werbińskiego,  jak  Zarząd  jest  przygotowany  do 

„Akcji  Zima”?

Drugą  interpelację  skierował  do  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Dróg  Stefana  Łukomskiego ,  ile  Wydział   tygodniowo  przyjmuje  osób  chcących  wymienić  prawo  jazdy?

 

Radny  Piotr  Pieszak  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Starosty Tomasza  Barczaka ,  czy  jest  prawdą,  że  kazał  przerwać  trwające   prace  remontowe  w  szpitalu  w  Strzelnie?        

 

Radny  Radosław  Trepiński  skierował  pytanie  do  Komendanta Powiatowej  Policji   w  Mogilnie  Zygmunta  Nowaczyka  i  Komendanta  Straży  Miejskiej  w  Mogilnie  Mirosława  Kussa , dlaczego  w  godzinach  nocnych  nie  można  spotkać  policjantów  patrolujących  miasto? Na  ostatniej  sesji  Komendant  zobowiązał    się  zająć  bezpieczeństwem  w  porze  nocnej. Stwierdził,  że  patrol  samochodowy,  to  żaden  patrol . W  ostatnią  sobotę  zbito  gablotę  na  budynku  przy  ul. Pl. Wolności 8,  problem  został  zgłoszony  na  Policji  i  pokrętnie  wyjaśniony, pytał  po  co  zgłaszać  Policji ? , jeśli  w  tym  kierunku  się  nic  nie  robi,  gwarantuję,  że  z piątku  na  sobotę  i  z   soboty  na  niedzielę  podobna  grupa  zbirów  będzie  grasowała. Zapytał , jak  to  się  dzieje,  że  Straż  Miejska  pracuję  tylko  w  godzinach  południowych,  a  imprezy  odbywają  się  w  popołudniowych  i  tam  Straży  nie  uświadczysz,  nie  wspominając  o  godzinach  nocnych .        

           

Ad.5

 

Kierownik  E. Ilska  odpowiadając  na  pytanie  powiedziała, że  nie  ma  wpływu  na  typowanie  gospodarstw  do  płatności ,  system  komputerowy  wybierał  poprzez   przyjęte  parametry, w  pierwszej  kolejności  wnioski ,  które  nie  zawierały  poprawek  i  załączników,  takich  gospodarstw  w  naszym  Województwie  było 1390, druga  tura  była  19 listopada  br. ,  były  to  wnioski  z  wprowadzonymi  zmianami,  po  kontrolach, nie  było  wypłacane  za  ONW   w  całej  Polsce ,  ponieważ  trwa  ustalanie  wysokości  dopłat. Jako  Powiat  zajmujemy  II miejsce  pod  względem  wypłacanych   najwyższych  dopłat. Wicestarosta  P. Zowczak  odpowiedział   na  pytanie  dotyczące  pensjonariuszek  z  DPS w  Siemionkach,  że  diagnoza   lekarza była  taka,  że  jest  to zatrucie  salmonellą,  trwa  dochodzenie,  ale  więcej  informacji  w  tej  sprawie  przedstawi  Dyrektor PSS-E w  Mogilnie. Dyrektor  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w  Mogilnie  Mieczysław  Czajkowski  dodał , że  może   powiedzieć,  że  otrzymał  zgłoszenie  jakoby  odnowiła  się  salmonella , co  jest  nie  możliwością ,  prawdopodobnie  nastąpiło  inne  zachorowanie . Może  powiedzieć,  że  do  placków , racuszków  zastosowano żółtek  świeżych  jaj,  przebadane   przez  moich  pracowników  jajka  przechowywane  w  magazynie  nie  zawierały  bakterii salmonelli  ani  innych  wirusów ,  w  związku  z  tym  zaczęliśmy  podejrzewać ,  że  istnieje  możliwość  zużycia  jaj  niewiadomego  pochodzenia , z  przeprowadzonych  wywiadów  wspólnie  z  Policją, doszliśmy  że  rzeczywiście  były  kupione  jaja  nie  wiadomo  skąd i  niewiadomego  pochodzenia Pracownicy  mataczą   nie  udaje  się zdecydowanie  określić  skąd  to  było  zakupione, mamy   trudności   jeżeli  chodzi    o  zagmatwanie , może  podać  śmieszny  przykład , podejrzewamy  podstawianie  próbek  kału,  który  pobraliśmy  od  pracowników,  zamiast  od  pracowników  to  od  innych  osób, ludzie  mówią,  że  spożywali  tamte racuszki, a  okazuje  się ,  że  pracownik,  który  przez  kilka  dni   w  ogóle   nie  pracował ,  od  niego  pobraliśmy również  próbki   kału  a nie  spożywał    tego  produktu z  salmonellą  i   u  niego  wynik  był  dodatni,  a  pracownicy,  którzy  spożywali  ten  produkt,  wynik  był  ujemny,  dlatego  podejrzenie  podkładania.  Poleciłem  ponownie  przebadać  wszystkich  pracowników, obsługę kuchni i również  pensjonariuszy  będzie  trzeba  ponownie  przebadać,  ale  nie  zdążymy  tego  zrobić  w  ciągu  miesiąca  grudnia,  bo  kończymy    działalność  laboratoryjną ,  bo   takie  mają zalecenia ,  dodał  że  skierował  sprawę  do  prokuratora, a  dochodzenie  prowadzi  Policja  lokalna  i wtedy   oczywiście   zobaczymy.  Zdecydowanie  na  pewno  źródłem  zakażenia  były  jaja  niewiadomego  pochodzenia.

 

Radna  J. Baranowska  zapytała,  czy  może  dojść  do  ponownego  zakażenia?

 

Dyr. M. Czajkowski  odpowiedział,  ze  to  jest  niemożliwe .

 

Radna  T. Kujawa  zapytała ,  jak  jest  możliwe ,  że  nie  znane  jest  pochodzenie  jajek?

 

Kierownik PCPR M. Konkiewicz  powiedziała ,  że  na  jajka  są  faktury.

 

Wiceprzewodniczący  K. Łaganowski  zapytał  Dyrektora  Czajkowskiego  jakie  wydał  polecenia?

 

Dyr. M. Czajkowski  zarządził  przeprowadzić  szkolenie  z  minimum  sanitarnego,  na  bieżąco   kontrolować  przechowywanie  żywności, wyparzać  jajka   przed  każdym  użyciem.

 

p.o. Dyr.T. Werbiński  odpowiedział,  że  Zarząd  utrzymuje  drogi  na  324 km, w  V i VI standardzie ,  po  8  godzinach  od  zaistniałego  zjawiska  atmosferycznego, przy  ostatnich  oblodzeniach  wysłane  były  dwie  piaskarki  na  najbardziej  kręte  i  strome  podjazdy  i  zjazdy   na  drogach  tj. w  Palędziu  i  Padniewie.  i  Mogilnie,  są  to  duże  koszty   do  końca  roku  na  utrzymanie  dróg  mamy  20  tys.

 

Radny  R. Musidłowski  zaznaczył,  że  zasygnalizował.

 

p.o. T. Werbiński  my  nie  możemy  od  razu  sypać  dróg,  ponieważ  bywa  tak,  że  zmieniają  się  warunki  w  ciągu  paru  godzin,  musimy  też  oszczędzać.

 

Radna  T. Kuawa  powiedziała,  że  należy  szczególnie  pamiętać  o  podjeździe w  Wieńcu,  ponieważ  tą  trasą  jeździ  autobus  szkolny  z  dziećmi.

 

p.o. Dyr. T. Werbiński  powiedział,  że  miarę  możliwości  będziemy  utrzymywać  drogi.

Naczelnik S. Łukomski  odpowiedział,  że  od  1999 r. istnieje  nowy  wzór  prawa  jazdy. Mamy  jedno  stanowisko  do  wymiany  praw  jazdy,  tak  podzieliła  Wytwórnia  Papierów   Wartościowych ,  tak  przypadło  na  Powiat , do końca  listopada  wydaliśmy  2315  praw  jazdy , Ministerstwo  nie  przedłuży  terminu,  ponieważ  dokument  został  zgłoszony  do  Brukseli   i  Polacy  mieliby  kłopoty  przy  poruszaniu  się  po  krajach  Unii.800  wniosków  zostało  złożonych i  wysłanych  w  samym  listopadzie , kolejnych  500 czeka  na  rozpatrzenie.

 

Starosta T. Barczak   powiedział, że  jest   zaskoczony  takim  stwierdzeniem, wie  że  trwa  remont, przeznaczyliśmy  na  szpital  30 tys., może  jest  czasowe  przerwanie  remontu,  dlatego  że  nie  spłynęły  środki  od  sponsorów.

Natomiast  jeśli  chodzi  o  Wydział  Komunikacji ,Transportu  i  Dróg  to  jest  wzmożona  rejestracja  samochodów  i  wydawania  praw  jazdy, ale  problem  jest  ogólnopolski  i  myślę,  że  w  naszym  Starostwie  nie  jest  źle.

 

Komendant KPP Zygmunt  Nowaczyk  odniósł  się  do  wypowiedzi  z  ostatniej  sesji i  powiedział ,  że   patroli  jest  za  mało,  patrole  samochodowe  są  na  interwencje ,  liczymy na  współpracę  z  Komendantem  Straży  Miejskiej  i  wprowadzimy  zmiany,  na pewno  to  się  uda , jeśli  chodzi  o  monitoring  to  wyjaśni  Komendant  Kuss,  ponieważ   podlega  on  pod  Gminę . 

 

Komendant M. Kuss  poinformował ,  że  jest  Komendantem  od  1 września br., myślę  że  współpraca  z  Policją  układa  się  dobrze ,od  1 grudnia  br. po  godzinie  14.00 będą  wspólne  patrole,    współpracujemy  z  Zakładem  Komunalnym  w  Mogilnie ,  ochraniamy  dyskoteki  w  Gminie  Mogilno  i  samym  Mogilnie.   Monitoring  został  usprawniony  w  100% , obecnie  zostało  zatrudnionych  4   poborowych  służby  zastępczej   gdzie  będą  obsługiwać  monitoring,  na  wylocie  z  miasta  zostały  postawione  tablice  informujące  o  tym,  że  miast  jest  monitorowane, na pewno to  w  jakiś  sposób  też  poprawi  bezpieczeństwo  w  mieście. Dodał,  że  powstały  dwa  miejsca  parkingowe  dla  inwalidów ,  to  też  ważne  ponieważ  oni  mają  problemy  z  zaparkowaniem  samochodu  w  mieście.

 

Radny  R.Trepiński  zapytał , czy  poborowi  mają  takie  same  prawa  jak  etatowi  strażnicy?

 

Komendant M.Kuss  odpowiedział,  że  nie  mogą  być  do  asysty  i  obsługiwać  monitoring.

 

Ad. 6    

Naczelnik A. Konieczka  przedstawił  informację  dotyczącą   aktualnych  problemów  wsi  i   rolnictwa . Zaznaczył ,  że  nasze  rolnictwo  po  wejściu  do  Unii  Europejskiej  przeszło  głębokie  zmiany , nadal  trwa  dostosowywanie  się  do  rynków  unijnych. Warunki  do  prowadzenia  produkcji  rolnej  w  porównaniu  do  dwóch  ostatnich  lat  są  korzystniejsze.

( załącznik  do  protokołu)

Powiatowy  Lekarz Weterynarii  Bartosz  Winiecki  powiedział ,  że  po  wejściu  do  Unii wzrosły  zadania  dla  Powiatowej  Inspekcji  Weterynaryjnej , a  budżet został  obcięty  o  13%. Prowadzimy  kontrolę  zwierząt  i  towary  pochodzenia  zwierzęcego. Zatrudniamy  4  lekarzy  weterynarii i  1 kontrolera  nadzoru  weterynaryjnego. Nie  ma  już  przewożenia  zwierząt , są  2 punkty  odbioru  zwierząt  w  Powiecie , muszą  być  odpowiednie  środki  transportu  przewozu  zwierząt. To  samo  dotyczy  mleka, nie  ma  już  skupu  mleka  , są  tzw. „POM- y” .

 

Radny H. Przybysz  zapytał,  czy  są  jakieś  szczególne  przepisy  jeśli  chodzi  o  transport  zwierząt , drugie  pytanie  , co  z  przejechanymi zwierzętami  na  drogach,  kto  tym  powinien  się  zajmować?

 

Dr B. Winiecki , tak  musi  to  być  transport  specjalistyczny  zgodnie  z  rozporządzenie  w  tej  sprawie , nie  można  zbierać  zwierząt  od  rolników ,  nie  ma  też  spędów. Jeśli  chodzi  o  padłe  zwierzęta   to  obowiązek  danej  gminy,  powinny  robić  to  odpowiednie  służby, zbierać  i  palić.

 

Radny  R. Żuchowski  zapytał,  kto  powinien  zająć  się  wałęsającymi   psami , czy  nie  można  by  np.  przeprowadzić  kolczykowania  wszystkich  psów, aby  temu  zapobiec?

 

Dr B. Winiecki  jest  to   w  gestii  każdej  gminy,  gdyby  była  możliwość  sfinansowania  przez  gminę ,  to  możemy  przeprowadzić  wszczepianie   tzw. czipów.

 

Radny H. Przybysz , czy  prawdą  jest ,  że  rolnik  odstawiający  trzodę, będzie  musiał  płacić  za  badanie  mięsa    każdej   sztuki?

 

Dr B. Winiecki  nie  jest  mi  znane  to  co  Pan  mówi, nadzór  na  mięsem  do  rozbioru  prowadzi  lekarz  weterynarii ,  ale  to  pokrywa  ubojnia, jeśli  by  miało  tak  być  , to  były  by  to  groszowe  sprawy.

 

Kierownik  Biura  Powiatowego ARi MR w  Mogilnie  Elżbieta  Ilska   poinformowała ,  że  od  końca  października  wypłacane  są  środki  w  ramach  dopłat  bezpośrednich. Sukcesywnie  uruchamiane  są  poszczególne  działania  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  oraz  Planu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich. Z  działań  najbardziej  interesujących  rolników  uruchomiono   dotychczas  następujące ;

- inwestycje  w  gospodarstwach  rolnych,

- ułatwianie   startu  młodym  rolnikom,

Z  planu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  ;

-         wspieranie  działalności  na  obszarach  o  niekorzystnych  warunkach  gospodarowania,

-         zalesianie  gruntów  rolnych,

-         renty  strukturalne.

 

W  najbliższym  czasie  planuje  się  wdrożenie  kolejnych  działań  Planu, a  mianowicie;

-         wsparcie  dla  gospodarstw  niskotowarowych  ,

-         dostosowanie  gospodarstw  rolnych  do  standartów  UE,

-         grupy  producentów  rolnych.

Kierownik  powiedziała ,  że  obecnie  Biuro  zatrudnia  8  osób  na  pełen  etat,  w  przyszłym  roku  ma  nam  być  zabrane  1  etatu ,  pomimo ,  że  pracy  nie  ubywa. Podziękowała  Wójtom  i  Burmistrzom  za  współpracę  i  zrozumienie  w  podejmowanych  przedsięwzięciach.  

 

Radny  P. Pieszak  zapytał,  dlaczego  nie  są  zgłoszone  obszary  rolne  w  Ostrowie  i  Cięcisku  z   Gminy  Strzelno  do  Obszarów  o  niekorzystnych  warunkach  gospodarowania  tzw. ONW ?

 

Kierownik E. Ilska  jeżeli  gminy  nie  zgłosiły  to  te  obszary  nie  zostały  ujęte, zaznaczyła  że  koszty  wykonania  operatu , dotyczącego   badania  gleby ,  zaludnienia ,  lesistości  ponosi  gmina.

 

Przewodniczący  RP Kuj. – Pom. Izby  Rolniczej  Jan  Michałowski ,  powiedział,  że  Gminy  Dąbrowa  i  Strzelno  w  tej  sprawie  nie  zrobiły  nic.

 

Wiceprzewodniczący  L. Nowacki  podziękował  w  imieniu  rolników  za  dobrą  współpracę  Kierownik  Powiatowego  Biura  ARi MR.

 

Dyrektor KRUS o/Inowrocław  Zygmunt  Pawlaczyk poinformował ,  że  od  1  maja  br. zostały  zmienione  przepisy  dotyczące  składek  KRUS  dla   osób  prowadzących  działalność  gospodarczą ,  płacą  podwójnie,  w  zależności  od  ha , najniższa  jest  do  3 ha,   500 osób  wykreśliliśmy   z  rejestru,  bo  nie  spełniają  warunków  o  działalności  gospodarczej.

 

Przewodniczący  Izby  Rolniczej  poinformował  o  udzielanych  kredytach rolnikom przez Oddział  Mogilno  Banku Spółdzielczego  w  Gnieźnie. Do końca  roku  będą  udzielane  kredyty  nawozowe, na  zakup  ziemi  przez  2  lata i  klęskowe. Izba  Rolnicza  będzie  pomagała  rolnikom  przy  wypełnianiu  wniosków  przy  pozyskiwaniu  środków  unijnych i  służyła  aktualnymi  informacjami  dotyczącymi  nowych  standartów   w  Unii  Europejskiej.

 

Radny  K. Dłutkowski  stwierdził,  że  należałoby  wyjaśnić  dochodowość  rolnika ,  bo  inaczej  wygląda  jeśli  rolnik  udaje  się  do  banku  po  kredyt,  a  inna  jest  gdy  udaje  się  do  opieki  społecznej,  wtedy  jest  bogaty.

 

Przewodniczący  Izby  J. Michałowski  powiedział,  że  przedstawi  to  na  walnym   zgromadzeniu.

 

Prezes  Banku  Spółdzielczego  Strzelno  poinformowała,  że  26 ml. to  udzielone  kredyty  rolnikom w  tym  roku  przez  nasz  Bank. Służymy  pomocą  rolnikowi   i  informujemy  go   o   bieżących  ofertach  Banku, możemy   powiedzieć ,  że  zwiększyło  się  zainteresowanie  w  zaciąganiu  kredytów.

 

Przedstawiciel  Zakładu  Przetwórstwa  Zbożowo – Młynarskiego w  Kruszwicy E. Krawczak  powiedział,  że  Zakład  skupuje  zboże   i  przygotowuje  materiał  siewny,  podpisuje  kontrakty  z  odbiorcami , roczne  i 2 letnie  (OVITA, NESSTLE ), dotyczy  to  pszenicy  najwyższej  jakości, ceny  są  niższe ,  rynek  zbożowy  jest  bardzo  rozbujany,  wyjątkowo  trudny,  nadmiar  zbóż  paszowych ,  szukamy  rynków  zbytu . Od  1  listopada  br.  w  imieniu  Agencji  Rynku  Rolnego  skup  prowadzi  ELEWATOR  Strzelno.

 

Ad. 7

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok., który  dotyczył  zwiększenia  i  zmniejszenia  środków  w   planie   dochodów i  wydatków  na  2004r.

Następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  16  radnych ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych. (nieobecny Przewodniczący Rady W. Gałązka )

 

Ad. 8

Wiceprzewodniczący  Rady L. Nowacki  przedstawił  projekt  uchwały   w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.(gospodarstwo pomocnicze)

Następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  16  radnych ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych. (nieobecny Przewodniczący Rady W. Gałązka )

 

 

Ad. 9

Wiceprzewodniczący  Rady L. Nowacki  przedstawił następny  projekt  uchwały   w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Przy  braku  pytań , poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  16  radnych ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych. (nieobecny Przewodniczący Rady W. Gałązka )

 

 

Ad. 10

Kolejny  projekt  uchwały  przedstawił  w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca  2001r w sprawie zasad  nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania  i wynajmowania.

Następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  16  radnych ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych. (nieobecny Przewodniczący Rady W. Gałązka )

 

Ad. 11

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił  projekt   w  sprawie  zmiany  uchwały nr XIX/114/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  31 marca  2004 r. określającej  zadania  na których   realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych. 

Następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  16  radnych ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych. (nieobecny Przewodniczący Rady W. Gałązka )

 

 

Ad. 12

Wiceprzewodniczący   po  stwierdzeniu , że  Rada  nie  ma  pytań  i  uwag  do  sprawozdania   Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny ,  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 15  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych ,  sprawozdanie  zostało  przyjęte.

 

Ad. 13

Radna  T. Kujawa  zapytała  co  w  Strzelnie  z  narkotykami ?

 

Wicestarosta  P. Zowczak  powiedział,  że  toczy  się  postępowanie  w  tej  sprawie, zamieszani  są  uczniowie  szkół  LO i   ZS w  Strzelnie , działo  to  się  po  za  szkołą, ale  dobrze  świadczy  o  dyrekcji  tych  szkół ,  że  zajęła  się  tym  problem.,  do  wyjaśnienia  tej  sprawy  nic  więcej  nie  może  powiedzieć.

 

Radna  T. Kujawa  poprosiła  Starostę ,  aby   powiedział  co  było  na  Konwencie  Starostów  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego ,  który  odbył  się  w  Zespole  Szkół  w  Bielicach.

 

Starosta  T. Barczak  poinformował,  że  przybył  Wojewoda  Romuald  Kosieniak  i  przedstawiciel  Marszałka  Województwa  Pani  Danuta  Wróblewska , Kurator  Oświaty  w  Bydgoszczy  Wiesława  Tomasik – Wyszyńska , Dyrektor  Wydziału  Polityki  Społecznej UW w  Bydgoszczy Pani  Stefania  Myszkier , Dyrektor  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w  Gdańsku  Pani  Irena  Laguna , Starostowie , Wicestarostowie  i  inni  zaproszeni  goście. Poruszone i  omówione   były  sprawy  polityki  społecznej, nowych  egzaminów  maturalnych  i  spraw  bieżących  związanych  z  działalnością  samorządów. Starosta  podkreślił ,  że  było  mu  bardzo  miło  usłyszeć  wiele  miłych  słów  na  temat  Szkoły  w  Bielicach  i  organizacji  samego  Konwentu.

 

Ad. 14

Nie  było.

 

Ad. 15

Nie  było.

 

Ad. 16

Radny  R. Trepiński  zabrał  głos  w  sprawie  obchodów  Święta  Niepodległości. Powiedział,  że  był  na  sesji  Rady  Miejskiej  w  Mogilnie  i  odniósł  się  do  sformułowania , które  poruszyła  gazeta „Pałuki” a  mianowicie wypowiedzianego   określenia  „dziadowskie” , oznacza  bylejakie , nikogo  nie  miał  zamiaru  obrażać.  Ta  gazeta  czyni  wiele  złego , prawdziwa  krytyka  jest  bolesna  ,  ale  zarazem  mobilizująca , ale  nie  w  tym  przypadku,  nie  interesują  tą  gazetę np.  wyniki   egzaminów   w  szkołach, ale   manipuluje  tekstem, obraża,  działa  psychologicznie , stosuje obrzydliwą  psychotechnikę,  działa  wstrętnie . Obrzydliwie  oceniła  prace  Szkoły  nr 3 , Rada  Pedagogiczna  tej  szkoły  jest  oburzona  tym  faktem,  gazeta  która  wytyka  innym  niedociągnięcia ,  a  tu drukuje   artykuł  o  pełzającej  kujawizacji ,  uczniowie,  grono  nauczycielskie  zrobiło  dobrą  robotę ,  a  ta  gazeta  robi  spustoszenie  w  aktywności  i   samorządności, apeluję  do  Państwa  Radnych  z  aktywnością   aby  się nie  ugięli ,  a  walczyli   z  głupotą. Może  autor  tego  artykułu  napisze  co  zrobił  dla  tej  społeczności,  skoro  tak  bezczelnie  krytykuje  i  dzieli  tą  małą  społeczność, siejąc  nienawiść, dzieląc  wszystkich  na  ugrupowania,  partię  itp., poglądy, zapatrywania,  czy  to  jest najważniejsze  przy  wspólnym  celu  jakim  jest  nasz  Powiat,  nasze  miasta  i  miasteczka.

 

Starosta T. Barczak  podsumowując   przedmówcę, stwierdził  że  powiedział  parę  bardzo  ładnych  słów. Rada  jest  całością  i  nie  dzielmy  się  na  opozycję  i  rządzących. Powiat  jest  na  dobrej  drodze,  nie  bierzmy  przykładu  z  „góry”  dla  dobra  społeczeństwa.

 

Dyrektor D. Chudziński  przeprosił, że  nie  mógł  się  ustosunkować   do  wypowiedzi  Dyrektora  Czajkowskiego,  ponieważ  był  odebrać   wyniki  pensjonariuszek,  ale  zrobi  to  pisemnie. Dodał,  że  standaryzacja  musi  być  spełniona  do  2006r. ,  na  dzień   dzisiejszy  brakuje  nam  60%.

 

 

 

 

Ad. 17

Na  tym  porządek  sesji  wyczerpano.

Przewodniczący  obrad  L. Nowacki   podziękował  obecnym  za  przybycie  na  sesję  i  dokonał  zamknięcia.

Sesja  zakończyła  się  o  godzinie  14.50.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący  Obrad

 

                                                                                                     Leszek  Nowacki

 

Protokołowała:

Małgorzata Wilk   

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 13:55:27
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 13:58:54
Ostatnia zmiana:2005-04-13 13:58:54
Ilość wyświetleń:1082

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij