Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 47/13

                                                          Protokół  Nr 47/13

                        z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia  Rady  Powiatu

                                                               w Mogilnie 

                                                      z dnia 13 września  2013r.

 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Omówienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SP ZOZ W  Mogilnie  za  II kwartały  2013 r.

4.       Omówienie  spraw  związanych  ze  zmianą  w  funkcjonowaniu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.

5.– 16. Omówienie  materiałów  i  projektów  uchwał  na  XLIII sesję  Rady  Powiatu  w  Mogilnie. 17. Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia   za  5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się ( A. Ziółkowska).

ad. 3 i 4

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko poprosił  aby Starosta  Tomasz  Barczak  i  Zarząd  przedstawili  proponowaną    koncepcję  zmian  w  Samodzielnym  Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie.

Członek  Zarządu  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  późniejsze  posiedzenie , które  mogło  by  się odbyć    w  październiku  byłoby  bardziej  konstruktywne, ponieważ  będziemy  mieli  więcej  danych.

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak  poinformował, że  widzi  problem  ponieważ  Komisja  merytoryczna  Rady  Miejskiej  w  Strzelnie  zwołała  posiedzenie  z  Komisją  Zdrowia  Gminy Jeziora  Wielkie  i  chciałaby  aby  na  tym  posiedzeniu  Starosta  i  Dyrektor  SPZOZ   przedstawili   konkretne  propozycje.

Dyrektor  SP ZOZ Michał  Ogrodowicz  powiedział, że  przedstawi  w   maksymalnym  skrócie  sprawozdanie  finansowo – ekonomicznego  SP ZOZ W  Mogilnie  za  II kwartały  2013 r.  Od  strony  wyniku  finansowego  sytuacja  się  nie  zmieniła, działalność  jest  deficytowa,  w  porównaniu  z okresem  poprzednim  pogłębiła  się, natomiast  jeśli  porównać  wynik  finansowy,  to  jest lepszy. Wydłużył  się  okres  zadłużenia  w  stosunku  do  wierzycieli,  w ogólnym  rozumieniu  płynność  finansowa  jest  zachwiana. Pozyskaliśmy  kredyt  na  rachunku  bieżącym  w  kwocie  1,5  ml. zł  aby  pokryć długotrwałe  zobowiązania,  w  dalszym  ciągu  lecznictwo  stacjonarne  przynosi  straty,  jeśli  chodzi  o  inwestycje  bieżące  to  złożyliśmy  wniosek  o  przesunięcie  środków  w  Mogilnie  i  Strzelnie  na  następny  rok,  należy  się  też  zastanowić  nad  realizacją  inwestycji. Obecnie na  ukończeniu   jest  klatka  schodowa  z  szybem  windowym  w  Mogilnie.

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Mleczko  poinformował, że  Komisja  może  zaplanować następne  posiedzenie  na  szczegółowe  omówienie  informacji dotyczącej  poszczególnych oddziałów, ponieważ  jest  ważne  w  jakim  kierunku idziemy.

Dyrektor Michał  Ogrodowicz  powiedział, że  spotka  się  z  przedstawicielami  NFZ  w  Bydgoszczy  i  wtedy  będzie  mógł  więcej  powiedzieć.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  wcześniej  się  tak  umówiliśmy, że  Zarząd  przedstawi  nam  koncepcję  i  usłyszymy  w  jakim  kierunku  zmierza  nasza  służba  zdrowia. Pytał, czy  został  złożony  wniosek , aneks  do  umowy  na  realizację  środków  unijnych  w  Strzelnie.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, że  tak  do  30  czerwca  2015 r. przesunięcie  realizacji  zadania  inwestycyjnego.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał  dalej,  czy  poinformowaliście  Urząd  Marszałkowski , że  przenosicie  inwestycje  ze  Strzelna  do Mogilna?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  możemy przenieść  te  środki  ponieważ  to  dotyczy  jednego  szpitala, tak powiedział  Zarząd  Województwa, który  stwierdził, że  lokalizacja  inwestycji  nas  nie interesuje,  jeśli  dotyczy  to  tego  samego  szpitala.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  kontynuował  dalej , czy  te inwestycje  prowadzone  będą  czy  nie ,  ale  były  wpisane  w kolejne  budżety  Powiatu,  były dotychczas  realizowane  tylko  w  Mogilnie, czy  to  jest  dopuszczalne , jaka  była  podpisana  umowa , efektywność  jest  inna  niż  deklarowana, proszę  o  informację  o  infrastrukturę  budynków?

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  inwestycja  w  Strzelnie  nie  była  realizowana, ponieważ  należałoby  wyłączyć dwa  oddziały, dlatego był pomysł  ze  szpitalem  polowym, który  nie  doszedł  do  skutku, ponieważ    wymogi  NFZ, to  łączyło  się  z  zerwaniem  kontraktu,  pozostało  1,5 ml    środków,  realizujemy  to  co  było  wymagalne  przy  szpitalu w  Mogilnie, pan  dyrektor  przygotowuje  projekt   który miałby  pokazać  jak by  to  wyglądało  i  robi  rozeznanie,  czy  jakiś  bank  udzielił  by  kredytu. Zarząd  Powiatu   pracuje   intensywnie  nad  pozyskaniem  funduszy  zewnątrz,  czy  jest  możliwość  na  nową  inwestycję?  -  na razie  do  końca  nie  wiemy. Po  spotkaniu  z  panią  Dyrektor  Wydziału  Zdrowia  Urzędu  Wojewódzkiego  wiemy, że  musimy  bronić  swojego  stanowiska  jako  Powiat,  że  służba  zdrowia  musi  być  w  mieście  powiatowym  i  służyć  na  przyszłość.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  dodał, że  była   koncepcja  w  nadbudowie  budynku  w  Strzelnie   a także   dobudowa   w  poziomie , można było  też  dobudować  klatkę  w  Strzelnie, jestem  zbulwersowany  że  nie  chcecie  mówić  co  planujecie  z  samorządami , a  powinniście  przedstawić członkom  Komisji  merytorycznej, radnym, a  później samorządom, nie  mogę  się  dowiedzieć  jakie  były  przedstawiane  szczegóły?- stawiacie  wszystko  na  głowie , dla  Was  Komisja  i  Rada  to  proforma, tak  samo  było  z  opieką  nocną  w  Strzelnie, dowiedzieliśmy się  od  pacjentów. Pytam  do  „cholery”  czym  się  mam  zajmować , to nie  jest  samorząd , my  jesteśmy  po  to  aby  wybrać  słuszny  wybór,  domagam  się  informacji.

Burmistrz  Strzelna  Ewaryst  Matczak  powiedział, że  było  takie  spotkanie, tyle  że  moje  stanowisko  w  tej  koncepcji  jest  negatywne.

Starosta  Tomasz  Barczak powiedział, że  to  co  proponujemy  i  przedstawiamy samorządom, to  dlatego  że    uważamy ,    należy  poinformować   aby  mieć  wiedzę  co  oni  o tym  myślą, natomiast  jeśli  będą  już  konkretne  propozycję  to  przedstawimy  je  radnym  i  samorządom  na  kolejnym  spotkaniu.

Członek  Komisji  Przemysław Zowczak  dodał, że  będzie  domagał  się  informacji  jawnej.

Radny  Wojciech  Baran stwierdził, że  w  opinii  RIO  z  wykonania  budżetu  jest  napisane, że  w SPZOZ  jest  wysoki  poziom  zobowiązań  wymagalnych  i  brak  płynności  finansowej    zakładu,  w  związku  z  tym  RIO  widzi  zagrożenie  istnienia  zakładu,  nie  może   tak  być , że  będą  wygaszane  następne  oddziały.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  powiedział, że  80%  szpitali  w  Polsce  jest  zagrożonych  płynnością  finansową , moim  zadaniem  jest  nie dopuścić  do  tego,  dlatego  w pierwszej  kolejności  spłacamy  wierzycieli  z  zaciągniętego  kredytu  na  rachunku  bieżącym, musimy  zrobić  wszystko  aby  kontraktowanie  było  takie  same  lub  wyższe, nie  dać  podstaw  NFZ  do  obcięcia  kontraktu, trwają  analizy  aby  przed  opracowaniem  biznesplanu  były optymalne  i realne  wielkości  nakładów , nie   dopuścić  do  tego  aby  pieniądze  publiczne  były  wydawane  nie  racjonalnie.

Radny  Wojciech  Baran  dodał, że  dziś  mówimy  o  Strzelnie,  a  za  chwilę  o  Mogilnie. Będę  optował  za  inwestycjami  w Mogilnie, rozumiem że   będą    negocjacje    kontraktów, czy  coś  jeszcze?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  dodał,  że  zmiany organizacyjne  w  Zakładzie.

Radny  Wojciech  Baran  powiedział, chcielibyśmy  wiedzieć  z  pierwszej  ręki,  bo  Rada  jest pomijana , chcielibyśmy  wiedzieć  jak najszybciej,  a  nie  przedłużać  tego  w  nieskończoność.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  dyrektor  robi  wszystko aby  była  płynność  finansowa  zakładu , dlatego   min.  spłaca  wierzycieli .

Radny  Wojciech  Baran  dodał, że  oczekuję  zamierzeń, a  nie  dalszego  zamykania  czy  wygaszania  działalności, pytał  czy  tak  jak  było  z  opieką  nocną  w  Strzelnie  będzie  wyglądała  sytuacja  ratowania  służby  zdrowia?

Radny  Krzysztof  Szarzyński  pytał, czy  będzie  coś  dalej  realizowane  z  audytu?

Pani  Barbara  Buzała  odpowiedziała,  że  to  co  zostało  zrealizowane  zostało  zakończone.

Radny Krzysztof Szarzyński  kontynuował,  to  jak  to  się  ma  do  tego  jak  było  zapisane, a  tym  co  powiedział  pan  Starosta, że  oddziały  zostaną  przeniesione  ze  Strzelna  do  Mogilna, następnie  pytał  jak  wyglądają  zobowiązania  wobec  pracowników?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  opieka  nocna  w  Strzelnie  była  realizowana  ze  środków  SPZOZ  i to  prowadziło do  zadłużenia,  rocznie to  300 tyś. zł,  wcześniej  mieliśmy  deklaracje  samorządu  strzeleńskiego  współfinansowania, ale  się  nie  doczekaliśmy. Dyrektor  ma  za  zadanie  zlikwidować  zadłużenie , gdybyśmy  się nie  spotkali  z  samorządami, też by  było  źle, uznaliśmy  że  samorządy  wesprą nas w  tej koncepcji,  dobrze  że  mamy taką deklarację  Burmistrza  Mogilna  i  Przewodniczącej Rady  Miejskiej  w Mogilnie.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  dodał, aby  ratować  służbę zdrowia  w  powiecie  musimy  rozmawiać  ze  wszystkimi , radni   z  radnymi, samorządy  z  samorządami,  należy  współpracować  a  nie  żeby  kogoś  wykluczyć.  Przede  wszystkim  wykorzystać  istniejące obiekty, rozszerzyć  działalność  maksymalnie  gdy  tylko  się  da, a  nie  ograniczyć .

Członek  Komisji  Witold  Pochylski   powiedział, że zauważył  że  optymistyczne  plany  ma  Zarząd   i  zamiary  w stosunku  do  samorządów.

Burmistrz  Ewaryst Matczak , powiedział, że  Powiat ma  nadwyżki  budżetowe  i  może je  uruchomić, natomiast  to co nam  zaproponowaliście jest nie  do  przyjęcia, ciągle słyszę  pomóż, dołóż, jak  nie  szpital  to  drogi.

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  jest  nie  mile  zaskoczony,  ponieważ  Powiat  oddał  największe  inwestycje  w  Gminie  Strzelno, warsztaty  szkolne za kwotę  2ml. zł, Przychodnia   Zdrowia,  nie będziemy gnębić  Strzelna, po  to  jest  koncepcja, żeby  nie  zlikwidowano  nam  szpitala  w  Powiecie, żeby  pokolenia  nas  źle  nie  oceniały, ponieważ  założenia    takie  aby  samorządy  same  utrzymywały  służbę  zdrowia, dlatego  musimy  robić  wszystko  żeby  w  Mogilnie  rozbudować  szpital.

Członek Komisji  Witold  Pochylski  pytał, czy w Mogilnie miały  by  być  4 oddziały?

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  odpowiedział, skoncentrujmy  się  na  jeden  duży  szpital  np. geriatryczny dla osób starszych  w  Strzelnie, oczywiście to  nie  w  jednym  miesiącu, bo  jak  wiemy  brak  lekarzy, sprzętu, ale  tak  przeprofilować  aby  była  efektywność, natomiast  w  Mogilnie  rozszerzyć  działalność, nie jest  moim  zamiarem  zamykanie. Cel  jest  taki  z  punktu  widzenia  pacjenta, aby   czuł  się  on  bezpieczny, byli dobrzy  lekarze, a środki  były  wydawane  racjonalnie. Natomiast jeśli  chodzi  o  fundusz  socjalny  to  jest  naliczany  zgodnie  z  regulaminem.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  myślę,  że  cel  jest  taki  aby  pozyskać  przestrzeń  w  Mogilnie, lekarzy  a   oddziały   przenieść  z  filii  szpitala  ze  Strzelna.

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  na pewno  musiałoby  się  to  odbyć  w  sposób  płynny.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  powiedział, że  dobrze  że    dwa  obiekty  i  to  można  by  było  przeprowadzić.

Radny  Wojciech  Baran  pytał, czy  zmieniła  się  ilość  lekarzy, personelu?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  nie.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  dodał, że  od  strony  personalnej tak, ale  pozostał  lekarz  który  pracuje  od  lat.

Radny  Wojciech  Baran  pytał, co  Zarząd  planuje? -  to że  zredukowanie  kosztów  to  wiem, ale  chciałby  znać  plan szczegółowy.

Burmistrz  Ewaryst  Matczak  powiedział, że  jeśli  chodzi  o  plany  inwestycyjne  to składacie  społeczeństwu  iluzje, bo  ten  szpital  w  Mogilnie  nie  powstanie  przez  20 lat.

Radna  RM w  Strzelnie  Irena  Pułkownik  powiedziała,  że  zaprzeczacie  jeden  drugiemu , mówicie  o  szukaniu środków, a  tu  że  decyzje  już  zapadły, najpierw  mówiliście  że  ZOL  to  straty, a teraz  chcecie  nam  przenieść  ZOL  do  Strzelna , myślę  że  chcecie  zmarnotrawić  to  co  zostało  zrobione  w  szpitalu  w  Strzelnie. Czy  nowy szpital nie   będzie  generował  długów?-  nie  mówicie  prawdy, chcecie po prostu  zamknąć  filię  w  Strzelnie, to  chwyt  przedwyborczy , chcecie  budować  nowy  szpitala    a  nasz  potraktować  jako  hangar.

Przewodniczący  WZZ „Sierpień 80” Grzegorz  Kulczycki  powiedział, że nie ma  zgody   na zamknięcie  szpitala  w  Strzelnie, czy  pan dyrektorze  został  wybrany  dlatego  że  pan  wykonał  audyt  w  SPZOZ i  pana  koncepcją  jest  duży  szpital  w Mogilnie, jako  związki  zawodowe  nie  pozwolimy  na to aby  cokolwiek  stało  się  ze szpitalem  w Strzelnie. Po  kątach  ustaliliście  co  chcecie  robić, za  co  będziecie   budować  jak  nie  macie teraz  pieniędzy  na służbę  zdrowia , a  tu  nowy  szpital ?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, gdy by  nie było  audytu  to  strata  dziś  wynosiłaby 2 ml. zł, dzięki   temu   zaoszczędziliśmy  1,2 ml. zł, było  trudno,  ale  ludzie zrozumieli, ponieważ  najważniejszy  jest  dostęp do  opieki  zdrowotnej , chcecie   nasze  zamiary  i  chęci  zniweczyć, a my  się  zastanawiamy,  czy remontować, czy budować, ale  wszyscy mówią  że  budować  nowy, ponieważ  trudno  przebrnąć przez  przepisy  które  należy  spełnić, dyrektor ma  przedstawić  wersję  wizualną  budynku  i  kosztów.

Przewodniczący  Grzegorz  Kulczycki  pytał, dlaczego  nagle  zostały  zmienione  plany  rozbudowy  szpitala  w  Strzelnie?

Radna RM w Strzelnie Irena  Pułkownik, dodała, przecież  tak  mówiliście.

Członek Komisji  Przemysław  Zowczak  zapytał, czy jest realizowany  proces  naprawczy, przypominam , że  jest  pan  dyrektorze  współautorem  audytu  przeprowadzonego  przez  firmę  „Formedis”,  co  prawda  uchwała  w  sprawie  harmonogramu  została  uchylona, ale  zadania  na  Strzelno  były  wpisane w  budżecie  Powiatu  od  2009 roku.

Z- ca  Dyrektora Barbara  Buzała,   odpowiedziała, że  to  co  było  opracowane  na podstawie  audytu zostało  przez  byłego  Dyrektora   Jerzego  Krigera  zrealizowane.

Członek Komisji  Przemysław  Zowczak  dodał, ze  Rada  Powiatu  powinna  być  poinformowana  o  zakończeniu  realizacji  audytu, panie  dyrektorze  o  zamiarach  zamknięcia  opieki  nocnej  w  Strzelnie  tak  samo  jak  i  Rada  tak  mieszkańcy  powinni  być  poinformowani  z  wyprzedzeniem. Następnie   pytał, jakie     zamiary  władzy  publicznej  w  sprawie  restrukturyzacji   SPZOZ, w  jaki sposób  ma  funkcjonować, co  deklarowaliście  na  rozmowach  z  samorządem   Strzelna i  Mogilna, macie  obowiązek  udzielić  niezwłocznie  tu  i teraz   odpowiedzi , część  się  już  udało  wyciągnąć  od  Was  Radnemu  Pochylskiemu, łaski  nikt  nikomu  nie  robi,  że  nie  realizujecie  inwestycji  w  Strzelnie, Państwo  bierzecie  za  to  pieniądze .

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański odpowiedział, ma  pan  rację  że  musze  panu  odpowiedzieć , ale  nie  tu  i teraz , ponieważ  nic  więcej  na  spotkaniach  z  burmistrzami  nie  było  mówione co  pan dziś  usłyszał, pan  Starosta  mówił, że jak  będą  z  konkretyzowane  propozycje  to  zostaną  Państwu  przedstawione  na kolejnych  spotkaniach, a  co  było  mówione  może  potwierdzić  Burmistrz  Strzelna  pan  Ewaryst  Matczak.

Dyrektor  Michał  Ogrodowicz  potwierdził, że  przedstawiał  to  co  tutaj mówił.

Burmistrz  Strzelna  Ewaryst   Matczak  powiedział, że  apeluję  aby  były  wstrzymane  pomysły na  przeniesienie  oddziałów ze Strzelna do Mogilna, a  zostały  zmodernizowane i  dostosowane  do  wymogów.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  dodał, że  „populizm  leje  się  z  sufitu”.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  wierzy  w  to  co mówi  pan  Burmistrz, ale  nienawidzi tego  że  źle   się  mówi   społeczeństwu  i przez  to   zorganizowana  spotkania   na  dyskusje  nie  znajdują  argumentów , dojdzie  do  tego  że  staniemy się  wrogami    w tych dwóch  gminach,  ponieważ  tłumaczenie  i  dyskusja   nie  znajdują  słuchacza   i  obiektywnej  informacji.

ad. 5

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2013r.

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko następnie  poddał  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2013r. pod  głosowanie.  Za  głosowało  6  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

ad. 6

Przewodniczący  przedstawił    sprawozdanie   Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2013r., następnie  poddał  pod  głosowanie. Za  głosowało  6  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

ad. 7

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił  sprawozdanie  z planu działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 i informacja z realizacji rocznego planu finansowego za I półrocze 2013r., jednocześnie  dodał, że  Prezes  Fundacji  na  pytania  i uwagi odpowie  na  sesji.

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie. Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  2  wstrzymujących się.(P. Zowczak, W. Pochylski)

 

ad.8

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  6  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

 

ad. 9

Następnie  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  6  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0   wstrzymujących się.

ad.10

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  5  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

ad.11

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  5  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się. ( nie  obecna A. Ziółkowska)

ad.12

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka

przedstawił  projekt   uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  5  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się. ( nie  obecna A. Ziółkowska)

ad. 13

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie. Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się. (nie  brał  udziału  w głosowaniu  P. Zowczak,  nie  obecna A. Ziółkowska)

ad.14

Z- ca Naczelnika   Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 622/5 o pow. 0,3182 ha, dodała  że  dotyczy  to  ul. Sądowej  w  Mogilnie.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  5  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

ad.15

Z- ca  Naczelnika  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  5  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

ad.16

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie pozbawienia drogi (ulicy) na terenie Powiatu Mogileńskiego kategorii drogi powiatowej, jednocześnie  dodał, że  dotyczy  to drogi  w  Dąbrowie.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Za  głosowało  6  członków  Komisji , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

 

ad.17

Przewodniczący Komisji   podziękował   za  spotkanie  zaproszonym  gościom   i  członkom  Komisji  a następnie     zamknął  obrady.

Przewodniczący Komisji 

    Krzysztof  Mleczko

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-01-27 11:13:22
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-27 11:14:17
Ostatnia zmiana:2014-01-27 11:14:41
Ilość wyświetleń:381
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij