Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXV/04 z dnia 24.09.2004r.

                                              Protokół Nr  XXV/04

                                      sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  

                                  odbytej w dniu 24 września  2004 r.

                                           w Mogilnie ul. Rynek 15

                                       w godzinach od 10.00 do  13.00

 

              W sesji wzięło udział 17 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

             Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.

            Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

           Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

           

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie.

a)      stwierdzenie  kworum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie  protokołu  z XXIV sesji.

4.      Interpelacje  i  zapytania  radnych.

5.      Odpowiedzi  na  interpelacje.

6.      Rozpatrzenie  informacji  o wykonaniu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego za I półrocze  br..

7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z  realizacji  rocznego  planu  kontroli za  I półrocze br..

8.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany  aktu  założycielskiego placówki publicznej  o  nazwie „Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Chłopców  z  Zaburzonym  Zachowaniem w Strzelnie”

9.      Przyjęcie uchwały w  sprawie założenia trzyletniej  Szkoły  Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z  upośledzeniem  umysłowym w  stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym w Szerzawach k/ Mogilna .

10.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.

11.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 stycznia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004

12.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/145/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lipca 2004 roku określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13.  Przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 ”Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

14.  Przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 ”Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.

15.  Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.

16.  Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

17.  Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

18.  Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.

19.  Wolne głosy  i  sprawy  różne.

20.  Zakończenie.

                                                                                      

 

 

 

Ad. 2

 

Przewodniczący Rady  poddał  pod  głosowanie  porządek obrad. Rada  proponowany  porządek  przyjęła  jednogłośnie.

 

Ad. 3

 

Rada  do  protokołu  z  poprzedniej  sesji  nie  wniosła  uwag. W  wyniku  głosowania 16 głosami  za , 0 wstrzymujących  i  0 przeciwnych  protokół  z  XXIV sesji  Rady  Powiatu  został  przyjęty.(nieobecny K. Mleczko )

 

Ad. 4

Radna T. Kujawa , powiedziała,  że  w  „Gazecie  Pomorskiej  ukazał  się  artykuł  w  którym  Komendant  Policji  Wojewódzkiej  Pani  Barbara Horbik – Pizdecka  wypowiadała  się  na  temat naszej  Policji,  że  źle  pracuje,  że  obniżyła  się  wykrywalność przestępstw.

Drugie  pytanie  skierowała  do  Burmistrza  Pana  Jacka  Kraśnego, czy  to  prawda ,  że  na  basenie  topiło  się  dziecko,  które  teraz  przebywa  w  szpitalu,  ponieważ  nie  było  w  tym czasie  ratowników,  bo  spożywali  pizzę ?

Radny  R. Trepiński  skierował  pytanie  do  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego Pana  Mieczysława  Czajkowskiego,  czy  wie  o  tym ,  że  na  naszym  cmentarzu w  Mogilnie    toalety  urągające  nam  wszystkim, to  co  zobaczył to  nawet  nie  da  się  określić  latryną. Na cmentarzu  spotkał  dwie  Niemki,  które  szukały toalety,  był wzburzony  tym  co  ujrzał, jak   można  pisać  w  sprawozdaniu  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego, że  wszystko jest  dobrze, a  o  cmentarzu  nie  znalazł wzmianki, natomiast   toalety  publiczne  oceniono  pozytywnie. Zwrócił   się  do  Inspektora  aby  zadziałał  natychmiast.

 

Ad. 5

 

Przew. Rady  Powiatu W. Gałązka  poprosił  o   ustosunkowanie  się  do  pytania  dotyczącego Policji   Starostę  T. Barczaka.

Starosta T. Barczak  odpowiedział,  że  z  tego  co  wie  to  w  Warszawie  podsumowano  ostatnie  dane  z  Województw,  a  w  Województwie  z  Powiatów , był  to  dla  nas  grom  z  jasnego  nieba,  po  tych  ostatnich  pochwałach  z  okazji  święta  Policji.

 

Komendant Z. Nowaczyk  powiedział,  że  trudno  mu  o  tym  mówić, ponieważ  wymieniono  Toruń  i  Bydgoszcz,  nie  będzie   cytował  wszystkich  liczb,  ocenę  wystawia  nam  się  co  roku,  przecież  kradzieży  samochodów  nie  da  się  zaplanować,  jaki  mamy  wpływ  że  w  danym  miesiącu  jest  ich  więcej ? – ale  przecież  to  nie  zagraża  naszemu  życiu  czy  bezpośrednio zdrowiu.

 

Radna T. Kujawa  wtórowała  Komendantowi,  że  ludziom  należy  wytłumaczyć,  ponieważ  szary  człowiek  stwierdzi,  że  w  Mogilnie  jest  naprawdę  niebezpiecznie.

 

Komendant Z. Nowaczyk  potwierdził, że  nic  nadzwyczajnego   i  złego  się  nie  wydarzyło.

 

Burmistrz  J. Kraśny  odpowiedział,  że  topienia  nie  było,  nie  wierzy  w  taką  informacje,  to  nie  prawda,  ratownicy  byli  obecni,  natomiast  słyszał  o  zasłabnięciu  dziecka.

 

Przew. Rady W. Gałązka  powtórzył  pytanie  do  przybyłego  Dyrektora  M. Czajkowskiego  czy  jest  wstanie  w  tej  chwili  odpowiedzieć  na  zadane  pytanie  Radnego  R. Trepińskiego.

 

Dyrektor M. Czajkowski  odpowiedział,  że  w  nowej  kaplicy    sanitariaty, natomiast  możliwe  jest ,  że  na  starym  cmentarzu  ubikacja  jest  u  Państwa  Borowskich, cmentarzem   zarządza  dwóch  właścicieli  dlatego  może  tak  to  wyglądać,  że  nikt  nie  zainteresował  się    ubikacją  na  posesji.

 

Radny  R. Trepiński  powiedział,  że  jest  niespójność  w  informacji,  i  jest  nie  prawdą ,  że  nie  jest  to  ustęp  publiczny,  bo  jest  oznakowany, a  w  Waszej  informacji   ocena  toalet  publicznych  była  pozytywna,  uważam  że  to  należy  natychmiast  zlikwidować.

 

Dyrektor M. Czajkowski  ripostował,  że  ta  ubikacja  na pewno  nie  była  ujęta  i  oceniana   w   informacji,  ponieważ  znajduje  się  na  posesji  Państwa  Borowskich.

 

Radna  T. Kujawa  poinformowała,  że  na  interpelację  w  sprawie  ubikacji  przy  PKP do  dziś  nie  otrzymała  odpowiedzi.

 

Starosta  T.Barczak  nie  ma  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji , Transportu  i  Dróg ,  dlatego  nie  odpowie,  bo  nie  wie  czy  Naczelnik   w  tej  sprawie  rozmawiał  z  PKP.

 

Ad. 6

 

Przew. Rady W. Gałązka  poprosił  o  odczytanie  opinii  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   Wiceprzewodniczącego  Rady  Kazimierza  Łaganowskiego  na  temat  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  I  półrocze  2004 r. ( załącznik  do  protokołu)

Zapytał  Radnych  czy  są   pytania, powiedział, że  otwiera  dyskusję , pytań  nie  zgłoszono.

 

Starosta  T. Barczak  omówił  wykonanie  budżetu  za  I półrocze. Powiedział,  że  to  co  mówiliśmy  w  grudniu na  szczęście  dla  Powiatu  Mogileńskiego  się  nie  sprawdziło, na  to  wszystko  miało  wpływ  kilka  rzeczy, muszę  powiedzieć  otwarcie ,  że  rozważne działanie  Zarządu, następnie  otrzymane  środki  w  miesiącu  marcu   z  rezerwy  uzupełniającej w  kwocie 1.353 000 ,- zł ,które  nam brakowały, następnie  49 200,-   pieniądze  które  zostały  nam  przydzielone  dodatkowo i  komunikacja -  nastąpił  wzrost  sprowadzanych  samochodów  z  zagranicy,  a  co  się  z  tym  wiąże  wzrost  wydawanych  dowodów  rejestracyjnych  i  tablic, plan  został  wykonany,  co  nas  bardzo  cieszy,  pracownicy  komunikacji  dużo  i  ciężko  pracują,  a  rekompensaty  nie  widzą,  ale  to  jest  inna  sprawa,   w  ustawie  założono,  że  jeżeli  stać  samorządy  to mogą od  1  stycznia br. podnieść płace  o  3% ,  myśmy  tego wcześniej  nie  zrobili  , dopiero  po  podsumowaniu  I półrocza,  od  1  lipca  br. Zarząd  podjął  decyzję ,żeby   chociaż  w  ten sposób zrekompensować. Muszę  Państwu  powiedzieć,  że  pracownicy  odchodzą  na urlopy  macierzyńskie  i  zwolnienia  lekarskie,  można  by w to miejsce   zatrudnić  na  kilka  miesięcy  pracowników  zewnątrz,  ale  tego  się  nie  robi,  jedynie  zatrudnia  się  na  roboty  publiczne,  to  jest  też  oszczędność dla  powiatu   i  to  wszystko  razem  przyczyniło  się  do  tego,  że  ten  budżet tak  dobrze  wygląda. Również  jeśli  chodzi  o  wpływy  z  tak  zwanego  CIT –u ,czyli   wpływy  od  osób  prawnych   jest  większy  niż  zakładaliśmy,  natomiast  musimy  stwierdzić  w  tej  chwili ,  że  nie  będzie  wykonania  budżetu  z  PIT –ów , od  osób  fizycznych.,  tych  dochodów  zakładamy  , że  nie  otrzymamy ,  będzie  to  suma   około  200 .000,- ,  chyba  że  coś  się poprawi  w  miesiącu  listopadzie czy  grudniu,  w  tej  chwili  jeśli  chodzi  o  budżet  jest  zamknięty,  możemy  spokojnie  spać. Możemy  zacząć  inwestycje ,  możliwe , że   jeszcze  coś   otrzymamy  na  koniec  roku ,ale  na razie  nie  będziemy  o  tym  mówić,  bo  lepiej  mieć  najpierw   pieniądze  a  potem  o  nich  mówić. Poczyniliśmy  oszczędności,  jeśli  chodzi  o  wyjazdy  służbowe ,  celowość  wyjazdów  jeśli  trzeba  to  jedziemy ,  tak  samo  jeśli  chodzi  o  szkolenia ,  jak  Państwo  wiecie  ryczałty  wszystkim  pracownikom  łącznie  ze  mną    zostały  zabrane. W  tym  względzie    oszczędności  konkretne ,jeżeli  chodzi  o  informator  powiatowy  to  też    oszczędności,  bo   wydaliśmy  w  I  półroczu  1549 zł ,  muszę  się  skłonić  w  kierunku   Rady  Powiatu   zaoszczędziła  na  dietach   4788 zł . zł,  można  za  to  kupić  np. komputer , to   się  stało  przy  odpowiednich  uchwałach  Rady.  W tym  roku  idzie  to   w  dobrym  kierunku,  mam  nadzieję  że  przyszłym  roku  również powinniśmy  jako  Powiat  funkcjonować. Rozpoczynamy dużą  inwestycje  drogową ,  choć  dla  banku  500 tys. nie  jest  dużo, ale  my  zamierzamy  co  roku  robić  jakiś  etap  dróg,  wykonanie  projektu   na    inwestycje   zrobił  we  własnym  zakresie  Dyrektor  Łukasik ,  to też    oszczędności. Jak  pamiętacie  Państwo  wprowadziliśmy  oszczędności  w  oświacie ,  ale  teraz  chyba  będzie  trzeba  dołożyć  z  budżetu,  chyba  że  nie  będzie  mroźnej zimy  i  zaoszczędzimy  na  ogrzewaniu,  choć  kotłownie  ekologiczne    drogie  w  utrzymaniu,  chcę  powiedzieć,  że  to  co  zabraliśmy  oświacie  to  oddaliśmy  z  powrotem.  Wrócę  jeszcze  do  mitu  jaki  powstał,  wokół    Wydziału   Komunikacji, Transportu  i  Dróg,  spływają  duże  pieniądze ,  oczywiście  ale  wiąże   się   to też  z  dużymi  wydatkami ,  dlatego  że  wytwórnia papierów  wartościowych  i  jak  również wytwórcy  tablic  rejestracyjnych  generalizują  naczelne  sumy,  ale  oczywiście  ten  wydatek  przynosi  nam  zyski,  powiem  tak,  niech  to  trwa  jak  najdłużej. Geodezja  też  się  przyczyniła  do  oszczędności,  bo zrobiła  społecznie dokumentację za  5tys. zł .Dyrektor  Łukasik  przygotował projekt  wart  około  15 tys., także    to  jakieś  pieniądze, które  się  uzbierały,  chciałbym  za  to  bardzo  podziękować.

Powiatowy   Urząd  Pracy  podlega  pod  nas  i  może  zatrudniać  w  ramach    prac publicznych  w  naszych  jednostkach  samorządowych  i  w  Starostwie    do  2005  roku,  ponieważ  zmieniła  się  ustawa  o  bezrobociu,  obecnie  pozostały  tylko  prace  interwencyjne.

 

Radna  T. Kujawa  stwierdziła, że  chyba  nie  jest  Pan   zaniepokojony   urlopami   macierzyńskimi ,  ponieważ w  Powiecie  pracuje  młoda  kadra,  a  przyrost  naturalny  ostatnio  bardzo  spadł,  myślę  że  dobrze  jest   że  kobiety   nie    dyskryminowane  w  młodym  wieku   i  mogą   rodzić   dzieci,  a  nie  jak  w prywatnych zakładach    szykanowane,  gdy  będę  słyszała  o  takim  postępowaniu,  będę  z  tym  walczyła,  bo  jest  to nie   przestrzeganie  statutu  kobiety, myślę  że Pan nie  chciał   w  negatywnym  sensie  tego  wyrazić.

 

Starosta  T. Barczak    odpowiedział,  że  gdy  rozpoczął   prace  jako  Starosta  to  w  rozmowie  z  pracownicami  powiedział  że  jeżeli  chcą  rodzić  dzieci  to  nie  widzi  przeszkód  aby  z  powrotem  mogły  wrócić  na  swoje  stanowisko  pracy. 

 

Przew. Rady W. Gałązka  poddał  pod  głosowanie  informację  dotyczącą  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  br.

Za  głosowało  17  radnych ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych.

 

Ad. 7

Przew. Rady W,Gałazka  poprosił . Przewodniczącą Komisji  Rewizyjnej   Janinę  Baranowską o  przedstawienie sprawozdania  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za  I półrocze  br..

 

Przew. J. Baranowska  powiedziała,  że   Komisja  odbyła  6  kontroli , sprawdziła dokumentację dotyczącą   przeprowadzonych  przetargów  w  kontrolowanych  jednostkach , regulaminy  Ochrony  Przeciwpożarowej ,  Instrukcje  Bezpieczeństwa Pożarowego  oraz  wykonanie  37  uchwał  Rady  Powiatu. Komisja  nie  zakończyła  kontroli  w  Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach., na  najbliższej  sesji  z  przeprowadzonej  kontroli  przedstawi  wnioski.

 

Przew. Rady W. Gałązka  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej.

Za  przyjęciem  głosowało  15 radnych, przy  0 wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych  sprawozdanie  zostało  przyjęte.

(Nieobecni  Radna  T. Kujawa i  Radny J.Gwiazda )

 

Ad. 8

Przew. Rady  W. Gałązka  przeczytał  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  aktu  założycielskiego  placówki  publicznej  o  nazwie  „Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy  dla  Chłopców  z  Zaburzonym  Zachowaniem  w  Strzelnie”.

W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  17  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  uchwała  została  przyjęta.   

 

Ad. 9

Przew. Rady  W. Gałązka  przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie  założenia  trzyletniej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami   sprzężonymi  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym  w  Szerzawach  k/Mogilna.

W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  17  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  uchwała  została  przyjęta.   

 

Ad. 10

Przew. Rady  W. Gałązka  przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r. Poinformował  Radę ,  że  na  wniosek  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia  wprowadzono  zapis  o  zwiększeniu  środków  na  projekt    w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  w kwocie  11.000,- zł.

Rada  nie  wniosła  uwag, następnie   Przewodniczący  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 15  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  uchwała  została  przyjęta.   

(Nieobecny  Radny  P. Pieszak i  K.Dłutkowski )

 

Ad. 11

Przew. Rady  W. Gałązka  przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r.. Projekt  dotyczy  zmiany  w  planie  budżetu  środków  specjalnych.

Rada  nie  wniosła  uwag, następnie   Przewodniczący  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 15  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  uchwała  została  przyjęta.   

(Nieobecny  Radny  P. Pieszak i  K. Dłutkowski )

 

Ad. 12

Przew. Rady  W. Gałązka  przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXII/145/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  2 lipca 2004 r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehalibotacji  Osób  Niepełnosprawnych.

W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało 15  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  uchwała  została  przyjęta.   

(Nieobecny  Radny  P. Pieszak i  K. Dłutkowski )

 

Ad. 13

Przew. Rady  W. Gałązka  przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie   zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 ”Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”. Przewodniczący   poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik A. Konieczka  powiedział,  że  jeśli  chodzi  o  uczniów  to  każdy  kto  mieszka  na  terenie  wiejskim  i  dochód  na  członka  rodziny  nie  przekracza  504 zł ma  szansę  otrzymać  stypendium  100,- zł   miesięcznie , a  1000 zł  rocznie  jeżeli  jest  wstanie  udokumentować  wydatki    w  formie  rachunków.   Związanych    z  dojazdem,  zamieszkaniem  w  internacie,  w  bursie ,  na  stancji,  kosztem   wyżywienia  w  stołówce, bądź  pomocami   naukowymi   wymaganymi  przez  szkołę ,  czyli  np.  strój  gimnastyczny ,  materiały  do  wykonywania  pracy  dyplomowej,  podręczniki . Nie  wchodzą  w  grę  np.  encyklopedie,  słowniki ,  to  nie  jest  zależne  ani  od  Państwa ,  ani  od  nas , to  już  narzuca  ten  projekt. Przyjęcie  tego  rozwiązania,  które  za  chwile  zacznie  funkcjonować mogę  podpisać  z  koordynatorem  Powiatu,  pewne  ograniczenia  zostały  nam  narzucone  przez  wspólne  uzgodnienia  Starostów ,  tzn.  stypendium  nie  może  być  wyższe  niż  100 zł. ,  mamy  na  dzień   dzisiejszy  kwotę  około  265 000 zł ,  czyli  26 000 zł  miesięcznie ,  szacujemy  że  około 400 stypendiów   możemy  wydawać  miesięcznie . Od  poniedziałku  przygotujemy  wzór  wniosków,  Zarząd  przyjąłby  to  uchwałą, a  od  środy  wydawalibyśmy  wnioski  i  zbieralibyśmy  dokumenty, rachunki  które  uczniowie  będą  przedstawiali  muszą  być  po  dniu  14  września  br. , zdarzy  się  na pewno  tak, że  niektórzy  będą  nie  zadowoleni,  ale  myślę  że  w  następnym  roku  będziemy  mądrzejsi, bo  będą  wiadome  reguły  gry  i  nie  będzie  takich  przesunięć  w  czasie. Kolej  rzeczy  byłaby   taka, Powiat  otrzymuje  pieniądze,  Starosta  czy  Zarząd podpisuje  porozumienie  z  dyrektorami  szkół ,  które  przejęłyby  pewną  pulę  pieniędzy  i  odbiera  wnioski ,  rozlicza  się  i  daje  sprawozdanie  do  Powiatu,  to    dość  pokaźne  kwoty  i  będzie  audyt  zewnętrzny,  jeśli  byłyby  nie  spełnione  jakieś  kryteria  to może  tak  być,  że  nie  dostaniemy  refundacji,  kontrola  zgodności  tych  pieniędzy  będzie  w  ciągu  dwóch  miesięcy.

Przew. Rady  W. Gałązka  poprosił  o  omówienie  drugiego  projektu  uchwały  dotyczącego  studentów.

Wiceprzew. Rady  L. Nowacki  zapytał  na  ile  jest  szacowana  ilość  uczniów na  stypendia  wiejskie.

Naczelnik A. Konieczka  powiedział,  że  trudno  powiedzieć  ale  gdzieś  w  granicach  400,  tyle  mniej  więcej  uczniów  otrzymywało  wcześniej  stypendia  ministerialne  i   tyle  będziemy  mogli  zapewnić  tych  stypendiów.

Jeśli  chodzi  o  studentów ,  przy  takich  samych  zasadach ,  tyle  że  kwota  30 800 zł na  cały  rok, przedwniosków  z  tego  co  pamiętam  to mamy  488,  gdyby  przyjąć,  że  wszystkim  chcemy  dać  to  wyszłoby  po 5-6 zł.,  nawet  jeśli  by  przyjąć  kryterium,  że  dajemy  tym  co  mają  najniższy   dochód,  to  też nie możemy  bo  jest  więcej  tych  co  mają  „0” dochodu ,  niż  możemy  dać  stypendiów. Rozdrabnianie  tych  pieniędzy  nie  wchodzi  w  grę  bo  na  końcu  nie  byłaby  to  żadna  pomoc,  a  tak  jest  szansa,  że  ten  co  dostanie  stypendium  w  kwocie  200 zł to  jakość  podreperuje  swój  budżet.  Wyliczyliśmy,  że  dostanie  15 studentów  rocznie , żeby  było  z  naszej  strony w miarę  sprawiedliwie,  uznaliśmy  że  należy  przyjąć  pewne  kryteria,  które  dadzą możliwość większej  ilości  studentów  otrzymania  stypendium,  a  nie  tylko  tym  co  mają  zero  dochodu,  np. I rok studiów  dziennych  , sierota - półsierota, pochodzący  ze  wsi,  dwóch  studiujących  w  rodzinie  itd.,  jeżeli  Państwo  przyjmiecie  te  kryteria  to  może   zdarzyć  się  tak,  że  nie tylko   z  zerowym  dochodem     otrzyma.

 

Radna T. Kujawa  zaznaczyła,  że  należy  powiedzieć ,  że  to  nie  nasza  winna.

 

Naczelnik A. Konieczka  powiedział,  że  oczywiście że  samorządy  nie  odpowiadają  za  propagandę  medialną ,  które  wyrządziły   dużą  krzywdę  opowiadając,  że   wszyscy  którzy  mają  dochód  poniżej  504 zł  otrzymają  stypendia.,  zastanawialiśmy  się czy    złożyć  projekt ,  czy  w ogóle  nie  brać  udziału  w  tym  programie,  ale  możemy  powiedzieć  że  zrobiliśmy  wszystko,  żeby  chociaż  15 studentów  otrzymało  stypendia ,  jaki  będzie  odbiór  społeczny  możemy  się  spodziewać,  ale  to  dotyczy  wszystkich  powiatów.  

 

Przew. Rady W. Gaązka  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  dotyczący  stypendiów  młodzieży  wiejskiej.

Za  głosowało 13  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  uchwała  została  przyjęta.   

(Nieobecni Radni  P. Pieszak , K. Dłutkowski, R. Żuchowski , H. Przybysz  )

 

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  dotyczący  stypendiów  dla  studentów.

Za  głosowało 13  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  uchwała  została  przyjęta.   

(Nieobecni Radni  P. Pieszak , K. Dłutkowski, R. Żuchowski , H. Przybysz  )

 

Ad. 14

Przew. Rady W. Gałązka  po  stwierdzeniu , że  Rada  nie  ma  pytań  i  uwag  do  sprawozdania   Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny ,  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 15  radnych, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych ,  sprawozdanie  zostało  przyjęte.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 12:44:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 12:47:35
Ostatnia zmiana:2005-04-13 12:50:29
Ilość wyświetleń:778
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij