Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

190/13 z dnia 16.10.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 190/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
              odbytego 16 października   2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz  Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2013r.
5. Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Społecznej  Powiatowej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  w  Mogilnie   w  2013r.
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013.
7. Przedstawienie przez  Dyrektora  SP ZOZ   Biznes  planu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  na  lata  2014 -2018.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków.
9. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
10. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
11. Przedstawienie  informacji  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych.
12. Zakończenie.
ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął protokół z  ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Mogileński  Tomasz  Barczak  poprosił  p.o. Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  Monikę  Grabowską  o  przedstawienie  informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2013r.
p.o. Dyrektor  DPS Monika  Grabowska powiedziała , że  Dom  zapewnia  świadczenia  statutowe  98 kobietom  przewlekle  psychicznie chorym. Wszystkie  budynki  oraz  ich  otoczenie  pozbawione  jest  barier  architektonicznych , pomieszczenia ogólnodostępne  wyposażone  są  w  system  przyzywowo- alarmowy oraz  alarmowo – przeciwpożarowy. Jednym z  podstawowych  elementów  pracy  z  mieszkanką  jest  funkcjonowanie  w  strukturach  Domu  Pomocy  Społecznej zespołu  terapeutyczno – opiekuńczego. Ponadto  nasze  mieszkanki uczestniczą w różnych festynach i  imprezach  integracyjnych dla  osób  niepełnosprawnych. W  najbliższym czasie  planujemy  wykonanie  monitoringu bramy głównej, parkingu i terenu  wokół  budynków  mieszkalnych, planujemy  również częściowy   remont  instalacji centralnego  ogrzewania  w  Pawilonie 1  i  remont rozdzielni  niskiego napięcia  Pawilon 2, wymianę  instalacji  wodno – kanalizacyjnej  w  kuchni  ora z remont  hydroforni.
Zarząd  przesłał  informację   z  działalności  Domu  Pomocy Społecznej  w  Siemionkach  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.5
Starosta Tomasz  Barczak   poprosił Przewodniczącego Stanisława  Bieleckiego   o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Społecznej  Powiatowej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  w  Mogilnie   w  2013r.
Przewodniczący  Stanisław  Bielecki, powiedział że Społeczna  Powiatowa  Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie jest  ciałem opiniodawczo – doradczym, zgodnie  z ustawą  o  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych. Działalność Społecznej Powiatowej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oparta  jest  na dobrowolnym finansowym   wsparciu   firm i instytucji. Dzięki  pozyskanym środkom  zorganizowaliśmy III piknik integracyjny w Gozdawie dla dzieci  niepełnosprawnych, które  uczestniczyły  z  rodzicami  i  opiekunami, 350 osób. Ponadto  zorganizowaliśmy  wycieczkę  Licheń – Ślesin dla 40 osób. Uczestniczyliśmy  wspólnie z  mieszkankami  z  Domu Pomocy Społecznej w  Siemionkach   i uczestnikami  Warsztatów Terapii Zajęciowej  w  Bielicach  w  pikniku  w  Kruszwicy.  Społeczna  Powiatowa Rada ds. Osób  Niepełnosprawnych   wystąpiła  także  do  władz  Spółdzielni Mieszkaniowej w  Mogilnie   o  zniesienie  barier  przy  pawilonach  handlowych  na  osiedlu  Piastowskim  w  Strzelnie.
Zarząd  Powiatu   przyjął  informację  do  wiadomości.
ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013. Do  klas  pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych   na  rok  szkolny 2013/2014 przyjęto 580 uczniów, z tego 520 ukończyło  gimnazja  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego, dodał,   że na ten wynik ma   wpływ  także  program  przyznawanych  stypendiów. Z analizy przedstawionych  danych  wynika, że  w szkołach  publicznych  uczy  się   2452 uczniów tj. o 65 uczniów  mniej  w  porównaniu  do  danych  z  roku ubiegłego. Jak wskazują dane  największym   zagrożeniem dla naszych szkół   będzie  pogłębiający  się  niż  demograficzny, dlatego  należy   utrzymać  dobre  wyniki  egzaminów, zwiększyć  ofertę  edukacyjną  i   zajęć  pozalekcyjnych oraz  utrzymać  program stypendialny.
Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  zaproponował, aby  Naczelnik Andrzej Konieczka  spotkał  się  ze  wszystkimi  komisjami  oświatowymi   rad miejskich  i  gminnych  i  przedstawił ofertę  edukacyjną  naszych szkół ponadgimnazjalnych  w celu  wzajemnej   współpracy wszystkich    gimnazjów  na terenie  Powiatu. 
Zarząd  przesłał  informację  pod  obrady  Rady Powiatu.
ad.7
Starosta Mogileński  Tomasz  Barczak  poprosił  Dyrektor  SP ZOZ o  przedstawienie  Biznes  planu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  na  lata  2014 -2018.
Zarząd Powiatu przeanalizował dostarczony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  pana  Michała  Ogrodowicza dokument pod nazwą Biznes plan
SP ZOZ na lata 2014-2018 i stwierdził, że istnieją rozbieżności pomiędzy zapisami w nim zawartymi a wcześniejszymi jego deklaracjami zgodnymi z oczekiwaniami Zarządu. Wcześniej Dyrektor deklarował, że nie będzie zwolnień a z opracowania wynika że będą redukcje zwłaszcza wśród średniego personelu medycznego na co nie będzie przyzwolenia Zarządu. Trzeba znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą  rozszerzyć działalność SP ZOZ – u a tym samym uniknąć tak drastycznych zwolnień. Przedstawiony dokument Zarząd Powiatu traktuje jako materiał wyjściowy(roboczy) do opracowania finalnego dokumentu który będzie poddany szerokim konsultacjom zanim trafi pod obrady Rady Powiatu w Mogilnie.
ad.8
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian w  planie  dochodów  i wydatków  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  na  2013rok, jednocześnie  dodała, że  decyzją Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego  zwiększono  dotację  na  bezpieczeństwo  publiczne i ochronę  przeciwpożarową  związaną  ze  skutkami  wichur  i nawałnic oraz  na  pokrycie  kosztów  zakupu  materiałów i usług.  Ponadto dokonano zmian  w planie  wydatków  na  bieżące  utrzymanie  dróg i  kosztów  postępowań  egzekucyjnych  w  administracji. 
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 460/13.
ad.9
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały Rady  Powiatu   w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2013., jednocześnie  dodała, że  w  projekcie  uchwały  dokonano  zmian  w  planie  dochodów  zwiększając  plan o  32 831,00zł  oraz  zmniejszając  plan  wydatków  o  kwotę  955 719,00 zł.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2013-2020, który  jest  konsekwencją  zmian  w  budżecie Powiatu.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 11
Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski   przedstawił  informację  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych, dodał, że  radni  Rady  Powiatu jak  i  wszystkie  zobowiązane osoby tj. sekretarz  powiatu, skarbnik powiatu, kierownicy  jednostek  organizacyjnych  powiatu   oraz  osoby  wydające  decyzje  w imieniu starosty  złożyły  oświadczenia  majątkowe  w ustawowym  terminie  tzn. do  30 kwietnia br., natomiast  w  przypadku  pana Dariusza Chudzińskiego byłego  dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stwierdzono przekazanie oświadczenia majątkowego  uprawnionemu organowi  po terminie tj. 06.05.2013r.
ad. 12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-10-30 15:01:09
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-11-08 09:14:14
Ostatnia zmiana:2013-11-08 09:14:51
Ilość wyświetleń:379

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij