Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

189/13 z dnia 09.10.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 189/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 9 października 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Spotkanie z Stowarzyszeniem Młodych Demokratów w sprawie stypendiów dla uczniów szkół wyższych.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania projektu ,,Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilno na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 ".
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Hieronimowi Banaszkiewiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Pani Monice Grabowskiej upoważnienia do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego oraz do składania w imieniu powiatu Mogileńskiego oświadczeń woli.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Pani Monice Grabowskiej upoważnienia do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego oraz do składania w imieniu powiatu Mogileńskiego oświadczeń woli.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi w przechowywania tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Spotkanie z Stowarzyszeniem Młodych Demokratów w sprawie stypendiów dla uczniów szkół wyższych.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przywitał przedstawiciela Młodych Demokratów, oraz przekazał zebranym tabele z wyliczenia kosztów, jakie ponosi Powiat w związku z funkcjonującym już programem stypendialnym w szkołach. 

Radny, Członek Stowarzyszenia Młodych Demokratów Wojciech Baran wyjaśnił, że Koło mogileńskiego SMD angażuje się w różne akcje społeczne i docenia działania powiatu w sprawie stypendiów, ale wniosek Stowarzyszenia jest uzupełnieniem tego, co już funkcjonuje. Chodzi tu o wybitnych mieszkańców naszego Powiatu. Wiemy również, że możliwości finansowe są ograniczone, chodzi o docenienie działań może 2-3 osób szczególnie zdolnych, którzy zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, olimpiadach naukowych, artystycznych, sportowych, poza szkołą demonstruje nienaganne przykłady postaw i zachowań, planuje podjęcie dalszej nauki w trybie dziennym. Chodzi o to, że nie we wszystkich dziedzinach wybitni mieszkańcy naszego powiatu, mogą się kształcić na terenie powiatu mogileńskiego. Powiatowy system stypendiów działa dobrze i przyciąga młodzież do szkół.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka popiera takie inicjatywy, ale jak przedmówca zauważył możliwości finansowe są ograniczone.  Są też osoby, które u nas nie mogą zafunkcjonować ponieważ nie prowadzimy danego typu szkoły. Młodzi Demokraci powinni uczestniczyć w tym procesie, by młodsi koledzy wzięli to w swoje ręce, chodzi o regulamin. Wówczas my będziemy mogli określić na co nas stać.  Stowarzyszenie mogłoby przedstawić regulamin a my określimy kwotę by wniosek wesprzeć.

Wicestarosta Tadeusz Szymański jest za wsparciem uczniów szkół, których Powiat nie ma na swoim terenie i uważa to za bardzo słuszne. Poprosił Stowarzyszenie o przygotowanie regulaminu, który przeanalizowany zostanie wspólnie na jednym z posiedzeń zarządu.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił jak funkcjonuje program stypendialny w szkołąch powiatowych, dodał, ze gimnazjaliści otrzymują również pomoc w zakupie podręczników do języka obcego.

Zarząd postanowił spotkać się ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów ponownie, kiedy zostanie przygotowany i dostarczony przez Stowarzyszenie regulamin przyznawania stypendiów.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wydatki rzeczowe w tym zestaw komputerowy, fotele biurowe, skaner i drukarkę. Zawarto aneks do umowy na orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla Powiatu Żnińskiego. Środki przeznacza się na bieżącą realizację zadania. Zmian w planie wydatków związane są również z zakupem energii, naprawą pompy samochodowej, oraz przeglądy okresowe i techniczne.  Zmiana przeznaczenia wydatku w rozdziale 01005 z planowanej na pokrycie kosztów związanych z ponowną gleboznawczą klasyfikacją zmiennych klas gruntów i użytków rolnych zostaje przeznaczona na informatyzację, dostosowanie, aktualizację oraz implementację w systemie teleinformatycznym EWID 2007 zasobu map glebowo- rolniczych dla obrębu ewidencyjnego gminy Mogilno i Strzelno. Przesunięcia w budżecie dotyczą ZS w Mogilnie na bieżącą działalność jednostki w tym zakup art. przemysłowych, biurowych, oraz środków czystości. W ZS w Bielicach zmiana dotyczy bieżącej działalności jednostki- środki na ubezpieczenie pojazdów szkolnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy dokonano przesunięcia w ramach środków na realizację Projektu „Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu kujawsko- pomorskiego”. Niniejszą uchwałą dokonano też rozwiązania rezerwy ogólnej w związku ze zwrotem za karty pojazdu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 453/13.

ad.6
Piotr Kurnatowski inspektor z Wydziału Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania projektu ,,Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilno na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 ". Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach Burmistrz Mogilna w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządził gminny program ochrony środowiska. Burmistrz Mogilna wystąpił do Zarządu Powiatu o zaopiniowanie projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilno na 2013-2016 z perspektywą na lata 2017- 2020".  Zarząd zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Burmistrza Mogilna projekt.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 454/13.

ad.7
Magdalena Szwarckopf Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami  powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Plany wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności:  zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu, program zagospodarowania nieruchomości zasobu. oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz prognozę: dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa. Zarząd przyjął plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego na lata 2013- 2016, który może być aktualizowany na koniec każdego roku kalendarzowego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 455/13.

ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Hieronimowi Banaszkiewiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Powiatu Mogileńskiego dotyczy wszelkich czynności prawnych, w tym: podpisania umowy o dofinansowanie projektów, aneksów, złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia rolniczego w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach" w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO WP-P, Konkurs nr RPOWKP102/III/3.1/2013
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 456/13.

ad.9
Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Pani Monice Grabowskiej upoważnienia do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego oraz do składania w imieniu powiatu Mogileńskiego oświadczeń woli. Uchwala umożliwi Kierownikowi jednostki przeprowadzenie prac remontowych na instalacji wodociągowej na terenie hydroforni. Powyższe działanie usprawnia ponadto politykę gospodarności oraz oszczędności Domu gdyż zapewni dalszą dostawę wody z ujęcia własnego, ograniczając koszty związane z zakupem wody z ujęcia gminnego. Upoważnienie dotyczy dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego, położoną w miejscowości Siemionki, gmina Jeziora Wielkie, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 107/1 o pow. 0,25 ha. Ponadto w/w Uchwała umożliwi udzielenia Kierownikowi jednostki budżetowej złożenie oświadczenia przed organami administracji budowlanej o dysponowaniu takim prawem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 457/13.

ad.10
Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Pani Monice Grabowskiej upoważnienia do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego oraz do składania w imieniu powiatu Mogileńskiego oświadczeń woli. Zarząd upoważnił Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego, położoną w miejscowości Siemionki, gmina Jeziora Wielkie, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 56/1 o pow. 4,7600 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW21103 i do złożenia oświadczenia przed organami administracji budowlanej. W celu zapewnienia sprawności działania sieci elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Domu, niniejsza Uchwała umożliwi Kierownikowi jednostki przeprowadzenie prac remontowych instalacji elektrycznej - rozdzielnia prądu niskiego napięcia zasilającą rozdzielnie Pawilonu nr 2 - parter 2 szt. oraz piętro - 1 szt., kotłownię CO, poszczególne elementy w kotłowni pompy ciepła, maszynownię windy oraz zewnętrzną rozdzielnię Pawilonu nr 2. Ponadto uchwala umożliwi udzielenia Kierownikowi jednostki budżetowej złożenie oświadczenia przed organami administracji budowlanej o dysponowaniu takim prawem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 458/13.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia  terminu spłaty należności  Powiatu Mogileńskiego. Dyrektor SPZOZ w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty czterech rat pożyczki przypadających na dzień 10.10.2013 r. do dnia 10.04.2014r. Wszystkie z wymienionych rat były już wcześniej odraczane.  Uzasadnieniem wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe, jakim dysponuje SPZOZ Mogilno. Uzyskane środki finansowe okazały się niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności i pokrycie zobowiązań wymagalnych jednostki. Z otrzymanych środków opłacono w pierwszej kolejności wynagrodzenia, składki ZUS, podatek oraz nakazy zapłaty i zawarte ugody z wierzycielami, pozostałą kwotę przeznaczono na zapłacenie wymagalnych zobowiązań za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów, czyli te zobowiązania, które warunkują funkcjonowanie jednostki zapewniając życie i zdrowie pacjentów. Wynik finansowy za okres od 01.01.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. wynosi minus 901.898,60 zł. Zarząd wyraził zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty czterech rat pożyczki przypadających na dzień 10 października 2013 r. na dzień 10 kwietnia  2014 r. w łącznej  kwocie 60.000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 459/13.

ad.12
Barbara Sitarz Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi w przechowywania tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014. Zarząd postanowił pozostawić opłaty na dotychczasowym poziomie.
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.13
Magdalena Szwarckopf Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że użytkownik lokalu położonego w piwnicach budynku przy ul. Św. Ducha 33 w Strzelnie został ponownie wezwany do zdania lokalu. Użytkownik ustalił termin zdania lokalu na dzień 15.10.2013r. na godz.13.00. Został poinformowany, że lokal powinien być zdany w stanie przydatnym do użytku, określonym w protokole oględzin załączonym do operatu szacunkowego określającego wartość lokalu.

Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił sprzeciw mieszkańców Strzelna i Jezior Wielkich wobec przeniesienia oddziałów szpitalnych ze Strzelna do Mogilna oraz w sprawie likwidacji punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej. Pismo w którym mieszkańcy wzywają Starostę do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia w Strzelnie punktu opieki nocne i świątecznej, w którym wzywają władze powiatu do deklaracji pozostawienia w Strzelnie filii szpitala powiatowego w jej dotychczasowym zakresie działania oraz natychmiastowego rozpoczęcia budowy szpitala w Strzelnie.

Starosta Tomasz Barczak przekazał członkom zarządu przygotowany projekt biznes planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w celu zapoznania się z nim.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury o przeznaczenie 12 tys.zł na dofinansowanie prewencyjnych i profilaktycznych działań KPP w Mogilnie ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa. Powyższy wniosek zostanie wzięty pod uwagę przy okazji tworzenia budżetu powiatu na rok 2014.

ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-10-30 15:00:58
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-11-08 09:14:14
Ostatnia zmiana:2013-11-08 09:14:51
Ilość wyświetleń:314

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij