Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XLI/13 z dnia 17 lipca 2013r.

                                                         PROTOKÓŁ Nr  XLI/13
                                                sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
                                                odbytej w dniu   17  lipca  2013r.
                                                      w   Sali  Konferencyjnej 
                                                 w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
                                               w godzinach od 11.00 do  11.30

              W sesji nadzwyczajnej  wzięło udział 16 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
             Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan  Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
            Radni obecni na sesji wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Małgorzata Wilk.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Gminą  Strzelno  i  realizację  przez  Powiat  Mogileński  projektu  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego – V” w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach , Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  pełnienie   przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.
4. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Powiat  Mogileński  do  konkursu  Nr  3/POKL/9.1.2/2013  w  ramach  Priorytetu  IX rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu  w  Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie od obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.
6. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na rzecz  Gminy  Dąbrowa  darowizny nieruchomości  wchodzącej w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego- działka  nr 95/4  w  Dąbrowie.
7. Zakończenie.

 

ad. 1a)
Przewodniczący Rady Jan  Bartecki    stwierdził,  że    obecnych   jest  15  radnych, czyli  Rada   jest  władna  do  podejmowania   uchwał. (Nieobecny  radny  Witold  Pochylski i  Agnieszka  Ziółkowska)
ad. 2
Przewodniczący  Rady  Jan  Barecki  odczytał wniosek  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zwołania  sesji  nadzwyczajnej  z  następującym  porządkiem posiedzenia  i   jednocześnie  zwrócił  się  z  pytaniem czy  są  uwagi  do proponowanego   porządku obrad ?
Radny  Przemysław  Zowczak  wielokrotnie  apelowałem  aby  ograniczyć zwoływanie  sesji  nadzwyczajnych  z  tak  ograniczonym  porządkiem  obrad,  jak  nam  zaproponowano, albo  rozszerzyć  porządek obrad,  zdaję  sobie  sprawę  że  bez  zgody   wnioskodawcy,  czyli  bez  zgody  Zarządu  nie  jesteśmy  wstanie    zmienić  tego porządku obrad, jako  radny  domagam  się  dyskusji   o  stanie służby  zdrowia  póki  nie  są  pewne  kwestie  przesądzone  i  domagam  się  ujawnienia  zamiarów  Zarządu  w  tym  zakresie. W  związku  z  tym apeluję  do  Zarządu  Powiatu  o  zastanowienie  się  i  rozszerzenie  porządku  obrad  o  interpelacje  i  zapytania  radnych,  o wolne  głosy  i  sprawy  różne  i oczywiście  o   kwestie  związane  ze  służbą  zdrowia.
Przewodniczący  Rady Jan  Bartecki  ogłosił  15  minutową  przerwę, w której  zbierze  się  Zarząd  i  odniesie  się  do  wniosku  pana  radnego  Zowczaka.
Przewodniczący  Rady, po przerwie  Zarząd  Powiatu  nie  zgodził  się  na  rozszerzenie  porządku  obrad. Przechodzimy  do  głosowania, bardzo  proszę  radny  Wojciech  Baran.
Radny  Wojciech  Baran  może  Zarząd  Powiatu  zgodzi  się  o  rozszerzenie,  o punkt  o informację  o służbie  zdrowia  w  Powiecie  Mogileńskim ,  ponieważ  jest  wiele  pytań,  problemów   w  naszym  SP ZOZ-ie,  z tego  co  słyszę  odbyły  się  spotkania  z  pracownikami  służby  zdrowia,  jakie  zapadły  tam  ustalenia,   jakie  były  tam  przekazywane  informację,  ponieważ z  tego  co  wiem były  one   niedostępne  dla  radnych?  - w  związku  z  powyższym  wnoszę  o  rozszerzenie  porządku  obrad  o  informację  dotyczącą   służbY  zdrowia  na terenie  Powiatu  Mogileńskiego.
Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  ogłosił  5  minutową  przerwę, aby  Zarząd  Powiatu  ustosunkował  się  do  wniosku  formalnego  radnego  Wojciecha  Barana.
Przewodniczący  Rady,   Zarząd  Powiatu  odrzucił   wniosek  o    rozszerzenie  porządku  obrad  o  informację  dotyczącą   służby  zdrowia  na terenie  Powiatu  Mogileńskiego. W  związku  z  tym  przechodzimy  do  głosowania  porządku  obrad, kto jest za  przyjęciem  porządku  obrad?
Za  głosowało  14  radnych, przy  0 przeciwnych  i     2  wstrzymujących  się, stwierdzam, że  porządek  obrad został  przyjęty.(  Nieobecny  radny  Witold  Pochylski)  
ad. 3
Przewodniczący   Jan  Bartecki  przechodzimy  do  kolejnego  punktu obrad, czyli  do  projektu  uchwały   Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Gminą  Strzelno  i  realizację  przez  Powiat  Mogileński  projektu  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego – V” w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach , Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  pełnienie   przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego. Czy  Wysoka  Rada  chce  wprowadzenia do  projektu  pana  Naczelnika, nie  widzę.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W wyniku głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych, przy  0 przeciwnych i  0 wstrzymujących  się. W związku   z powyższym uchwała  została podjętą.(nieobecny   radny  Witold  Pochylski)
ad. 4
Przewodniczący   Jan  Bartecki  kolejny projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Powiat  Mogileński  do  konkursu  Nr  3/POKL/9.1.2/2013  w  ramach  Priorytetu  IX rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych. Czy  są  uwagi?
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W wyniku głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych przy  0 przeciwnych  i  0 wstrzymujących  się. W związku   z powyższym uchwała  została podjętą.(nieobecny   radny  Witold  Pochylski)
ad.5
Przewodniczący   Rady    przechodzimy  do  następnego   punkt tj. projektu  uchwały Rady Powiatu  w  Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie od obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.  Czy  są pytania i  uwagi?
Radny  Wojciech Baran, mamy  tu numery  działek, ale  w  jakim  rejonie znajdują  się   te  działki  i  w  jakim  rejonie  dróg?
Przewodniczący  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka.
Naczelnika  Andrzej  Konieczka, proszę  Państwa  tu  chodzi  o  działki,  które  są   w  Bielicach i są  we  władaniu  Zespołu  Szkół, dotychczas  dyrektor  sam  wydzierżawiał  na  3  lat  Fundacji , teraz  Rada  i stąd   wniosek , ponieważ  kończy się  umowa  dzierżawy,  a  chodzi tu  o  dopłaty  unijne  dla  Fundacji  Powiatu.
Radny  Wojciech Baran mi  chodzi, gdzie  one  są  położone?
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przy  Zespole  Szkół, przy  drodze  tzw, białej,  wapiennej  i  przy  dawnym  ogrodnictwie,  przy  wjeździe  do  Bielic  po  lewej  stronie.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W wyniku głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 radnych  przy  0 przeciwnych  i  0 wstrzymujących się. W związku  z powyższym uchwała  została podjętą.(nieobecny   radny  Witold  Pochylski)
ad. 6
Przewodniczący  Jan  Bartecki kolejny  projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na rzecz  Gminy  Dąbrowa  darowizny nieruchomości  wchodzącej w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego- działka  nr 95/4  w  Dąbrowie. Czy  są  uwagi?
Radny  Henryk  Różycki  , działka 95/4 , a co z  działką  95/6?
Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie   Piotr  Ficer , działka  nr  95/4  to działka która  przechodzi  na  własność gminny, natomiast  działka  nr  95/6  jest własnością  skarbu  państwa, tzn. powiatu,  chodzi  tu  o  skomunalizowanie  tych działek, a  jest  to  ul. Centralna  w  Dąbrowie, wcześniej Zarząd  na  wyjazdowym posiedzeniu w  Urzędzie  Gminy  Dąbrowa z  Wójtem  poczynili  pewne  uzgodnienia  i ustalenia   aby  uregulować   ten  stan  prawny  drogi,  stąd  ten projekt  uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W wyniku głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych  przy  0 przeciwnych i  0 wstrzymujących  się  od głosu. W związku   z powyższym uchwała  została podjętą.(nieobecny   radny  Witold  Pochylski  i radny  Krzysztof  Szarzyński)
ad.7
Na tym porządek sesji  nadzwyczajnej  wyczerpano. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki podziękował wszystkich za przybycie, równocześnie życząc wszystkim zebranym miłego wypoczynku wakacyjnego. Obrady sesji Rady Powiatu w Mogilnie  zakończono  o  godz. 11.30.
                             

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:36:40
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:41:42
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:42:18
Ilość wyświetleń:280

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij