Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XL/13 z dnia 28 czerwca 2013r.

 Protokół Nr XL/13
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 czerwca 2013 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12:00 do 14:30

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej SPZOZ za IV kwartały 2012 roku oraz I kwartał 2013r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013–2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu Nr RPOWKP102/III/3.1/2013 w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
15. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19. Wolne głosy i sprawy różne.
20. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki na komisjach została podjęta decyzja o zdjęcie pkt.15 „Oświadczenie Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie apelu do Prezydenta RP o podpisanie ustawy z dnia 10 maja 2013r. o okręgach sądowych sądów powszechnych”, ponieważ apel jest nieaktualny, Prezydent zawetował ustawę i apel w tej formie stał się nieaktualny. Podjęliśmy decyzję, ze wystąpimy w terminie późniejszym o rozważenie możliwości ustanowienia okręgów sądowych w większej liczbie, podając pewne kwestie które zostały pominięte, o ilości mieszkańców zamieszkujących Powiat. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?

Radny Przemysław Zowczak: Mam istotne wątpliwości w sprawie podjęcia uchwały czy umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Mogilnie za rok 2012 z następujących powodów. Projekt uchwały, który otrzymaliśmy nie został zaakceptowany przez prawnika, nie wiem czy w związku z tym możemy głosować, nie wiem jak pan mecenas się do niego odnosi, moje wątpliwości są tym większe, że w materiałach, które uzyskaliśmy mamy cytuję „wstępną” informację ekonomiczno- finansową za IV kwartały 2012 roku, więc nie wiem, czy ta informacja ekonomiczno- finansowa może jeszcze ulec zmianie czy też nie, mam wstępną wersję i projekt uchwały jest bez akceptacji prawnika.

Radny Wojciech Baran: Podtrzymując te uwagi, które zgłosił radny Zowczak chciałbym jeszcze dodać, że nie ma punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania finansowego za 2012 rok, jest tylko podjęcie uchwały, a wydaje mi się, że przed tym powinna być jeszcze dyskusja nad sprawozdaniem, przedstawienie tego sprawozdania i dyskusja. Pomiędzy 6 i 7 punktem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: dyskusja będzie to nie ulega wątpliwości, jak zazwyczaj. To była informacja czy sprawozdanie zawze?

p.o. Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała- jesteście w państwo w posiadaniu informacji i bilansu SPZOZ.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: Czyli słowo „wstępna” to błąd formalny?

p.o. Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała- wyniki są ostateczne zamykające rok2012, czego dowodem jest raport z badania bilansu sprawozdania finansowego SPZOZ za 2012.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: czyli należy skreślić słowo wstępna? To jest informacja finansowo- ekonomiczna za IV kwartały 2012 roku. Ostateczna informacja.

p.o. Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała- tak, jest ostateczna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: A ja mam pytanie czy zarząd przyjął tą informację, bo to powinno być jako sprawozdanie.

Radny Przemysław Zowczak: Informacja o tym, że mówimy o informacji ekonomiczno- finansowej tej już ostatecznej a nie wstępnej jest wystarczająca. Jest jeszcze jedno takie pytanie do pani dyrektor, czy dobrze interpretuję to nie jest za IV kwartał tylko za 4 kwartały?

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zdjęcie pkt.15. W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących punkt został zdjęty.


W związku z powyższym i brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał poprawiony porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 4 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Przemysław Zowczak: Mam interpelację do pana starosty czy została już podjęta stosowna uchwała przez Zarząd Powiatu w Mogilnie i czy została już podpisana przez pana starostę umowa o pracę bądź umowa cywilno- prawna z panem Michałem Ogrodowiczem, który został wskazany przez odpowiednią komisję, jako przyszły dyrektor SP ZOZ? To pytanie zadaję bez względu na to, od kiedy pan Michał Ogrodowicz będzie świadczył pracę. Przypomnę tylko, iż jest to istotne bardzo, w związku z brzmieniem art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej cytuję: „Jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata, takie sytuacje nie miały u nas miejsca, albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilno- prawnej, odpowiednio podmiot tworzący lub kierownik, ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w poprzednim konkursie.”  Zaznaczam, że tutaj nie chodzi o unieważnienie postępowania konkursowego i wyboru komisji tylko bez względu na to czy tamto postępowanie było ważne czy nie, jeżeli w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania w poprzednim konkursie nie został nawiązany stosunek pracy, w moim przekonaniu nie ma już możliwości zawarcia umowy o pracę, bowiem przepis wyraźnie wskazuje na obligatoryjną konieczność po upływie tych 30 dni ogłoszenia nowego konkursu i wyjaśnia wiele rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, mianowicie w § 4 ust. 1 jest wyjaśnione, co obejmuje postępowanie konkursowe. Ostatnim elementem postępowania konkursowego jest wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem, czyli to jest po prostu głosowanie komisji konkursowej, ona dokonuje wyboru, wcześniej rozpatruje zgłoszone kandydatury, to jest jedna interpelacja. Takie może ewentualne pytanie pomocnicze, gdyby się okazało, że to jednak nie zostało zrobione, nie została podjęta właściwa uchwała zarządu powiatu pytanie, dlaczego nie zostało to dotychczas zrobione albowiem nie ma to żadnego związku z dniem podjęcia pracy przez pana dyrektora, dlatego że można te rzeczy uzgodnić wcześniej a musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj jest dobra wola i chęć zawarcia takich umów zarówno po stronie dyrektora jak i po stronie zarządu powiatu. Wystarczy, że te podmioty nie dogadają się na przykład co do wysokości uposażenia i w związku z tym można po prostu odstąpić od podpisania umowy. Pewne bardzo ważne decyzje muszą zostać podjęte w najbliższym czasie. Proszę państwa, kolejna interpelacja panie starosto jak wyglądają inwestycje w SP ZOZ w Strzelnie, w fili szpitala w Strzelnie, mieliśmy projekt w budżecie na 2012 rok zapisaną klatkę schodową wraz z pomieszczeniami dla chorych, salami chorych, mieliśmy wpisane do ubiegłorocznego budżetu sale operacyjną, przerzucone to zostało do tegorocznego budżetu, czy to będzie realizowane w tym roku? I pytanie do panów, bo na poprzedniej nadzwyczajnej sesji była mowa, że SP ZOZ wystąpi do zarządu województwa z wnioskiem o przesunięcie terminów, jeśli chodzi o realizację części tego projektu, czy to już zostało zrobione i czy ewentualnie mamy jakąś odpowiedź? Kolejna interpelacja, panie starosto, jaki jest etap i co ewentualnie zawiera koncepcja rozbudowy szpitala w Strzelnie? Ona była przygotowywana już w poprzedniej kadencji Rady Powiatu gdzie jest dostęp do tego dokumentu? To jest dość istotna sprawa, i w związku z tym mam również pytanie czy jest opracowywana taka koncepcja, czy została już opracowane, czy zostało już dane jakieś zlecenie na opracowanie koncepcji, podobnej koncepcji, jeśli chodzi o filię szpitala powiatowego w Mogilnie? Czy ewentualnie zarząd już wie, co zamierza zrobić? Kolejna interpelacja, z informacji, które do mnie dotarły, nie wiem czy są prawdziwe, nie byłem w stanie sprawdzić, pojawiła się w Mogilnie nowa apteka, czy w związku z tym została wszczęta procedura i na jakim jest etapie, jeśli chodzi o uchwalenie przez Radę Powiatu nowego harmonogramu pracy aptek, chodzi o to, aby wszystkie apteki były równomiernie obciążone dyżurami. Panie starosto mam takie pytanie, kilkanaście dni temu pewne osoby sygnalizowały mi zły stan techniczny niektórych dróg po okresie zimowym, czy to już jest zakończona naprawa dróg i czy jeśli nie jest zakończona to na jakim jesteśmy etapie i kiedy ewentualnie byłaby zakończona naprawa dróg po zimie? Kolejna pytanie panie starosto, kolejna interpelacja, w związku z informacjami prasowymi czy zarząd powiatu w związku z tym, iż podobno burmistrz w Strzelnie nie chce zatrudniać ratowników w Przyjezierzu w sezonie letnim, czy tutaj były prowadzone jakieś rozmowy, czy ewentualnie zarząd powiatu wzorem ubiegłego roku zaproponuje zmiany w budżecie, aby jednak zabezpieczyć bezpieczeństwo osób kąpiących się w Przyjezierzu, jeśli chodzi o zabezpieczenie ich ze strony ratowników. Żeby ratownicy po prostu byli na miejscu i zabezpieczali osoby kąpiące się. Panie starosto kolejna już nie interpelacja tylko zapytanie, w dniu 22 stycznia złożyłem w Starostwie Powiatowym w Mogilnie pismo datowane na 21 stycznia, mam je tutaj, więc pozwolę sobie przeczytać, zacytować, w numerze 3 Pałuk i ziemi mogileńskiej, chodzi o Pałuki z 17 stycznia bieżącego roku, zostało zamieszczone pańskie pismo zatytułowane „To są właściwe płaszczyzny” datowane na 4 stycznia 2013 roku. Zaprasza pan w nim samorządowców na posiedzenia komisji, sesje rady powiatu jak również na posiedzenia Społecznej Rady SP ZOZ oraz zapewnia że właśnie to są właściwe płaszczyzny do rozmów na tematy ważne dla wszystkich mieszkańców powiatu i tam można w gronie osób odpowiedzialnych za służbę zdrowia uzyskać pełną informację na nurtujące pytania. W związku z pańską deklaracją odnoszącą się zapewne również do radnych zasiadających w radzie powiatu, uprzejmie proszę o każdorazowe wcześniejsze informowanie mnie o każdym posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ i rzeczywiście byłem raz od 22 stycznia poinformowany o posiedzeniu rady społecznej, mam takie pytanie do pana starosty, ponieważ później żadne informacje do mnie nie docierały, czy rzeczywiście nie było oprócz jednego posiedzenia żadnego innego, czy też po prostu moja prośba została zapomniana bądź zignorowana?

Radny Wojciech Baran: Za moment w następnych punktach sesji będziemy rozmawiać na temat sprawozdania finansowego SP ZOZ. Mam jedno krótkie pytanie, w związku z tym, że wynik finansowy za 2012 rok jaki jest wszyscy widzą, wynik za I kwartał jaki jest wszyscy widzą a na koniec 2012 roku jeżeli dobrze rozczytuję strata 986 tysięcy. Za I kwartał minus 497.327,09 zł. Ja mam pytanie i interpelację, co zarząd powiatu proponuje zrobić, aby tą sytuację naprawić i aby nasza służba zdrowia zaczęła funkcjonować poprawnie? Nie tak dawno było zorganizowane spotkanie, pan starosta zaprosił starostów z innych powiatów, przypominam sobie wystąpienie starościny świeckiej, która mówiła, że u nich to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Że nawet osiągają zysk czy nadwyżkę. Nawet są propozycje, aby ten zysk przeznaczyć na drogi, bo ten zysk dla służby zdrowia jest zbyt dobry. Ja się pytam, co zarząd powiatu ma zamiar zrobić, aby tą sytuację finansową SP ZOZ naprawić w najbliższym czasie, bo tu już nie ma, na co czekać, ta sytuacja się utrzymuje od dłuższego czasu, poprawy nie widać, cały czas jesteśmy na minusie, więc chciałbym informację czy są jakieś plany czy zarząd powiatu ma jakieś plany dotyczące naprawy sytuacji i na czym te działania ewentualnie miałyby polegać?

Radny Jakub Dąbek: Ja mam takie pytanie, bo rok szkolny dobiegł szczęśliwie końca, nauczyciele i uczniowie udają się na zasłużony wypoczynek. Mam takie pytanie czy arkusze organizacyjne zostały przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych, że zostały zatwierdzone przez pana starostę i zarząd a jeśli tak to czy na podstawie tych arkuszy można określić ilość nauczycieli, którzy są ewentualnie zagrożeni zwolnieniem czy też mogą spać spokojnie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze trwa nabór, ale czy jeśli są tacy nauczyciele zagrożeni to może poproszę o odpowiedź nauczycieli, jakich szkół ewentualne zwolnienia dotyczą?

Radny Witold Pochylski: Ja na sesji nadzwyczajnej wnioskowałem o przedstawienie zadań przez zarząd dla nowego Dyrektora SP ZOZ, mam dwa pytania. Czy takie zadania zarząd i starosta nam tutaj przedstawią? Czy nadal pan starosta i zarząd podtrzymują datę, która padła na sesji nadzwyczajnej, czyli 3 lipca, jako początek pracy dyrektora? A proponowałem również na komisjach, na dzisiejszej komisji, która miała miejsce godzinę przed radą, mogliśmy porozmawiać, szczególnie członkowie komisji, zebrani radni nad własnymi planami i zadaniami wyznaczonymi dla przyszłego Dyrektora, aby wspomóc pomysłowość zarządu. Ja chciałem na ręce przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji zdrowia takie ponowne życzenia z mojej strony złożyć, natomiast apelował bym abyśmy zastanowili się drogi zarządzie, droga rado czy jest sens tracić godziny czasu tak jak dzisiaj od godz. 11:00 do 12:00 gdzie połowa z nas nie była obecna, mój przewodniczący komisji również spóźniony, tematy niezorganizowane, dlatego apelował bym do przewodniczącego abyśmy inaczej organizowali pracę komisji.
 
Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Mogileński Tomas Barczak: Odpowiadam na interpelacje radnego Zowczaka, nie taka uchwała nie została podjęta, jeżeli chodzi o inwestycje w Strzelnie to zgodnie z harmonogramem pani Dyrektor za chwilę przedstawi na ten rok, oczywiście robimy inwestycje w Mogilnie, kładziemy kostkę pod izbę przyjęć.  Jeżeli chodzi o termin przesunięcia również pani dyrektor powie, jeżeli chodzi o środki z urzędu marszałkowskiego, jeżeli chodzi o zakończenie inwestycji czy to będzie przesunięte w urzędzie marszałkowskim, odpowie na to pani Dyrektor SP ZOZ. Jeżeli chodzi o koncepcję rozbudowy w Mogilnie, w tej chwili tak luźno tylko zarząd nad tym dyskutuje czy jeżeli chodzi o salę operacyjną, czy budować ją w Mogilnie czy w Strzelnie byłem w Urzędzie Wojewódzkim, też się konsultuję, co tu robić. 9 lipca o godz. 11:00 zapraszam wszystkich radnych zainteresowanych tutaj na tą salę będzie spotkanie z panią Dyrektor Zdrowia z Urzędu Wojewódzkiego, która również nam powie co się planuje jak to zrobić, także wtedy będziemy mieli dopiero jasną sprawę co robić, jak postępować dalej. Jeżeli chodzi o nową aptekę, to proszę zapytać pana sekretarza, nic o tym nie wiemy. Jeżeli chodzi o zły stan techniczny dróg proszę bardzo na piśmie pan otrzyma, nie ma problemu, także to jest wszystko przygotowane, wczoraj w Bielicach odbyło się spotkanie z Urzędem Marszałkowskim odnośnie sieci dróg, bo jak państwo wiecie w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej zapomniano o drogach powiatowych i gminnych, w związku z tym chcemy w inny sposób, aby wpisano nam pieniądze, również najbliższym czasie jest konwent powiatów w tej sprawie, była opracowana sieć dróg takich kluczowych na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, byli wszyscy wójtowie, burmistrzowie, nie wszyscy wójtowie i burmistrzowie nie przyszli, ale większość było wójtów i jeden burmistrz, przedyskutowaliśmy w Bielicach jak tą sieć wpasować, aby znaleźć również dofinansowanie. Myślę, że nasza rola będzie również taka, żeby występować w tej chwili i pisać, aby niestety, jeżeli nie wpisaliśmy, nie jesteśmy ujęci, jako drogi powiatowe i gminne w tej nowej perspektywie, jeżeli chodzi o pieniądze z Unii europejskiej, aby apelować do rządu, wystarczy, że da nam udział w podatku albo zwiększy udział w podatku, wyłącznie na drogi lokalne, czyli na nasze drogi powiatowe i gminne i wtedy byśmy musieli zacząć dopiero remontować sami, ja zawsze mówię nie damy rady tego wszystkiego zrobić, ponieważ planujemy, prowadzimy rozmowy, ponieważ po tych wytycznych Urzędu Marszałkowskiego jest połączenie powiatowych dróg z drogami wojewódzkimi. Koncepcja jest bardzo dobra, ponieważ jest to koncepcja, aby połączyć powiaty między sobą i między jednymi drogami wojewódzkimi a z jednej strony powiatu do drugiej, jak i również z drogami krajowymi i myślę, że to jest dobry kierunek, jeżeli chodzi o urzędników Urzędu Marszałkowskiego, wszystkie nasze propozycje przyjęli, zdziwieni byli, że jako powiat tyle wyznaczyliśmy dróg, aby podpisać, ale myślę, że akurat wytłumaczyliśmy im, ze to takie odcinki nie za długie, które poprawiły by znacznie jeżeli chodzi o tą komunikatywność w Powiecie Mogileńskim z drogami krajowymi, z drogami wojewódzkimi. Jeżeli chodzi o ratowników w Przyjezierzu to rzeczywiście dzwonili również do mnie redaktorzy pytali czy były rozmowy, nie takich rozmów nie było, zawsze na wiosnę pytają nas samorządy gminy Strzelna z odpowiednimi służbami jak również z nami do tej pory nikt nie rozmawiał ze mną oficjalnie, aby sfinansować ratownika w Przyjezierzu, zresztą jak pamiętacie na prośbę wójta Jezior Wielkich sfinansowano 11 tys. zł, w tej chwili myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ po ubiegłym roku wójt i burmistrz wiedzą o tym, że oni z tego korzystają najbardziej jeżeli chodzi o finanse i nie jest wielki wydatek aby oni mogli pokryć ratowników, ponieważ to jest 4 ratowników. Wiem, że większość pokrywa gmina Jeziora Wielkie a chyba tylko 2 pokrywa gmina Strzelno. Także nic mi na ten temat nie wiadomo, nikt w tym temacie nie występował. Jeżeli chodzi o pana Wojciecha Barana, rzeczywiście to spotkanie było ze starostami jak i również z prezesami przekształconych spółek, głosy były rożne, się bilansują, nie bilansują, tak jak wszędzie z resztą z tym, że rzeczywiście pani starościna świecka spółkę powołała rada powiatu, to jest ten Nowy Szpital, który u nich działa i jest to największy zakres gdzie u nas ten szpital jest o całkowicie innych profilach niż nasz, myślę, że jeżeli chodzi o to co tutaj postanowiliśmy, to raczej, że działamy jako SP ZOZ w związku z tym te działania, które chcemy w najbliższym czasie podjąć, chodzi o zrównoważenie przychodów i wydatków, myślę, że będziemy dążyć do tego aby to zrealizować jak również zwiększyć ilość usług medycznych. Myślę, że jak nowy Dyrektor będzie to również i te koncepcje, które mamy dla niego przygotowane, będzie można mu przedstawić, aby to zrealizował. Jeżeli chodzi o pytania pana radnego Dąbka, tam w sprawozdaniu dokładnie napisaliśmy, dość długo się tym zajęliśmy w tym roku, ponieważ jak państwo wiecie liczymy się z tym, że jest ogranicznik, że mniej oddziałów tworzymy w tym roku szkolnym, w związku z tym część nauczycieli otrzymała oczywiście tak, jak co roku robiliśmy te wypowiedzenia, jeżeli chodzi o ilość tych osób to 18 lub 20 osób, ale w tej chwili dokładnie nie odpowiem. Powiem później. Jeżeli chodzi o to czy to jest tak, te wypowiedzenia zostały wręczone, natomiast wszystko zależy od naboru uczniów, czyli 15 lipca będziemy dokładnie wiedzieli ilu uczniów złożyło podania do naszych szkół i chcą do naszych szkół uczęszczać. Podobnie pytał pan radny Witold Pochylski, zapraszam serdecznie na 9 lipca na spotkanie. Zarząd ma niesprecyzowane rzeczy do tego, co zrobić, jeżeli chodzi o Mogilno i Strzelno, ktoś tam wyprzedza nas, no myślę, że w najbliższym czasie takie decyzje trzeba będzie podjąć, po spotkaniu oczywiście z wydziałem zdrowia publicznego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Będą również zaproszeni wójtowie, burmistrzowie jak i radni poszczególnych, taka informacja będzie również w naszym SP ZOZ wisiała, że takie spotkanie będzie.

p.o. Dyrektor Barbara Buzała: Jeśli chodzi o inwestycje które zamierzamy realizować w roku 2013 bądź są realizowane na dzień dzisiejszy jak państwo wiecie, było to już wielokrotnie mówione tutaj, realizowana jest inwestycja z programu 3.2 to jest dobudowa klatki ewakuacyjnej w szpitalu filia w Mogilnie. Pozostałe zadania z tego projektu to jest remont sali operacyjnej i dobudowa klatki ewakuacyjnej w Strzelnie, tak jak już mówiłam będziemy występowali do Urzędu Marszałkowskiego o promese, jeśli chodzi o termin wykonania w związku z komplikacjami dotyczącymi możliwości zawieszenia działalności sali operacyjnej na okres remontu. Jesteśmy po wstępnych rozmowach już dotyczących terminu przesunięcia, w przyszłym tygodniu wystąpimy z oficjalnym pismem. Prócz tego realizujemy zadania jak gdyby finansowane ze środków zarówno starostwa jak i naszych własnych, w tym roku zamierzamy jeszcze wyremontować parking przy nowo powstałej przychodni w Strzelnie, prócz tego prowadzone są drobne prace w Miejskich Ośrodkach zdrowia. W tej chwili są to zadania, które wynikają z nakazów sanepidu i dostosowania pomieszczeń, do wymogów. Między innymi jest prowadzony remont w ośrodku w Gębicach i w ośrodku w Markowicach. W Gębicach jest to malowanie bieżące oraz wydzielanie pomieszczenia, które będzie punktem szczepień, na dzień dzisiejszy musimy mieć takie pomieszczenie, tam jest stawiana lekka ścianka kartonowo- gipsowa, będzie to spełniało wszelkie wymogi jest metraż, który odpowiada. Natomiast, jeśli chodzi o Wiejski Ośrodek w Markowicach, jest tam tworzone zaplecze socjalne dla personelu, musi być wydzielona szatnia i pomieszczenie porządkowe z kranem, ze zlewem, to są nakazy sanepidu. Z tych dużych rzeczy, które są w tej chwili to są, prócz tego są bieżące drobne remonty, drobne naprawy, drobne malowania. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, tutaj pan radny się odnosił do wyniku za I kwartał. Tak jak już mówiłam wynik za pierwszy kwartał jest wynikiem nieadekwatnym do wyniku całorocznego, nie można brać pod uwagę, może w woli informacji wynik za I kwartał roku 2012 był niespełna 700 tysięcy na minusie i proszę zauważyć, że nie możemy odnosić się do tego, że ten wynik który mamy w tej chwili czyli te prawie 500 tysięcy na minus oznacza, że koniec roku będzie zbliżony do 2 mln na minusie. 700 tysięcy w I kwartale 2012, wynik końca roku 1 mln, także mówię to jest początek, to jest rozruch zakładu. Wyższe koszty związane i z ogrzewaniem i z pewnymi rzeczami, także to może ulec i na pewno ulegnie zmianie.

Radny Wojciech Baran: Dziękuję za udzielone odpowiedzi, bardzo ciekawą odpowiedź udzielił pan starosta zrównoważenie przychodów i wydatków. Bardzo fajnie to brzmi, tylko chciałbym wiedzieć, na czym to będzie polegało? Czy będą zwiększane przychody czy będą zmniejszane wydatki? Jeżeli będą zwiększane wydatki to, w jaki sposób, gdzie i na czym miałoby to polegać? Rozumiem tak zwane cięcie kosztów. To jest jak najbardziej tutaj pojęcie fajnie użyte tylko chciałbym wiedzieć, co za tymi sformułowaniami się kryje? Zrównoważenie przychodów i wydatków, czy bardziej nacisk kładziony będzie na zwiększanie przychodów, czy na zmniejszanie wydatków. Jesteśmy w tym punkcie, pani dyrektor doskonale sobie zdaję sprawę, że wynik na koniec roku będzie zupełnie inny, tylko to wskazuje na coś innego, że właśnie te koszty przewyższają przychody tak? Ja wiem, że na koniec roku nie będzie powielenia kwartałów, czyli może to nie być 2 mln ale tutaj dodatkowo chciałbym się zapytać jak jest z sytuacją jeżeli chodzi o płynność finansową, czy SP ZOZ na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania? Czy jeżeli są jakieś problemy to, jakie w tym względzie?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Wiadomo, że sam wynik wskazuje nam, że jeżeli jest pół miliona straty to nie jest to płynność bieżąca. Staramy się na dzień dzisiejszy spłacać nasze zadłużenia. Z firmami, w których mamy większe zadłużenia podpisujemy ugody, staramy się rozmawiać z firmami, aby nie naliczały nam odsetek, natomiast nie możemy mówić o tym, że zakład ma dobrą płynność finansową. Sam wynik świadczy o tym, że nie.

Radny Wojciech Baran: W związku z tym, że nie ma tej płynności finansowej w takim stanie jak powinna być, czy nie zachodzi czasami ryzyko upadłości?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Na dzień dzisiejszy nie i nie mamy żadnych bardzo przeterminowanych płatności, które powodowałyby ryzyko upadku firmy. Jedno, co jest pocieszające w tym wszystkim, są to zadłużenia z kontrahentami, z naszymi dostawcami, nie mamy zadłużeń dotyczących w tym momencie ani ZUS, ani podatku skarbowego natomiast z kontrahentami rozmawiamy, spłacamy to ratalnie i dogadujemy się.

Radny Wojciech Baran: Takie sytuacje to są tylko po prostu pewne obawy, ale musimy o to pytać, bo nie możemy zostać bez służby zdrowia w powiecie mogileńskim. I to wynika tylko i wyłącznie z tych wyników, ale też z obawy i troski, co będzie dalej z służbą zdrowia. Skoro mamy tutaj zapewnienie, że na razie to nie grozi, bo w normalnych sytuacjach brak płynności finansowej to nieuchronnie zmierza do upadłości danego zakładu. Dlatego moje pytania najpierw były skierowane czy jest ewentualnie jakiś plan naprawczy i czy ewentualnie te zobowiązania są na tyle wymagalne, że może za chwilę taka sytuacja tutaj wystąpić. Ja bym naprawdę prosił tutaj o wytłumaczenie, na czym będzie polegało to zrównoważenie przychodów i wydatków w najbliższym czasie?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Myślę, że nowy dyrektor, który przyjdzie tutaj w połowie tygodnia na pewno ma jakiś program, ma plan, jest to człowiek, który już na dzień dzisiejszy jakieś środki wprowadził w celu przygotowania się do pewnych działań i tutaj na dzień dzisiejszy trudno jest mi odpowiadać i podejmować decyzje za przyszłego szefa. Myślę, że proszę państwa dajmy panu dyrektorowi choćby chwilę czasu, aby on mógł wejść w to wszystko i podejmował decyzje, które będą jego decyzjami, za które będzie mógł odpowiadać.

Radny Wojciech Baran: Sytuacja już jest zła, tak naprawdę nie ma już, na co czekać, trzeba coś zacząć robić, nowy dyrektor ja rozumiem, będzie rękoma zarządu powiatu, tak? Już powinny wpłynąć jakieś informacje, na jakich zadaniach powinien się skupić, w jaki sposób wykonać. My też, jako radni chcemy wiedzieć o pewnych rzeczach, jakie będą w ramach tego zrównoważania przychodów i wydatków realizowane. Musi przecież być jakaś kontrola społeczna nad tym, co będzie się w SP ZOZ działo. My na dzień dzisiejszy nie wiemy, przyjdzie dyrektor, który zacznie coś robić i dopiero po fakcie będziemy się dowiadywać o pewnych działaniach. Czy nie ma jakiejś diagnozy, czy nie ma jakiś propozycji, wytycznych dla nowego dyrektora, z tego co wiem ma być podpisana umowa. Bo na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie wiemy, od czego zacznie pan Dyrektor. Może wejść i po wakacjach się okaże, że nastąpiły duże, duże zmiany, na które nie wszyscy radni wyraziliby zgodę.

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Proszę zauważyć, że to na dzień dzisiejszy nie wygląda tak, że jest wszystko poukładane i czeka na nowego dyrektora. Na dzień dzisiejszy, tak jak ja powiedziałam rozmawiamy z naszymi dostawcami, rozmawiamy z kontrahentami, staramy się jak najbardziej zminimalizować koszty dodatkowe, które mogłyby wynikać z nieterminowego płacenia naszych rachunków.

Radny Wojciech Baran: Cały szacunek oczywiście, że to się pani udaje, bo to jest bardzo ważna sprawa w takiej sytuacji umieć usiąść z drugą stroną do rozmów i wynegocjować na przykład umorzenie odsetek czy rozłożenie jakiś zaległości na raty. Tylko, że tak wiecznie funkcjonować nie można. Trzeba w tych dokumentach księgowych znaleźć po prostu rozwiązania pewnych problemów, bo ja rozumiem, że pani jest w takiej sytuacji przejściowej trochę, dlatego moich pytań tak naprawdę nie kieruje do pani, tylko do Zarządu Powiatu, jakie wytyczne dostanie nowy Dyrektor odnośnie naprawy służby zdrowia?

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: Drodzy moi, przecież wiemy, że ta diagnoza jest już dawno postawiona, że cała służba zdrowia w całej Polsce jest chora, zdajemy sobie sprawę z tego, że w Świeciu panie radny mają psychiatryka, to wtedy szybciej się regenerują. Ale patrząc na to jak długo można funkcjonować, my tak chyba ostatnio funkcjonujemy w tym naszym państwie, tylko, że my przestaliśmy ostatnio mówić o wirtualnych pieniądzach, które były takim hitem, jeszcze 2 czy 3 lata temu, że ciągle myśleliśmy, że za te złote jajko dostaniemy 100 zł, a to się okazało, że jednak to jajko od tej kury jest warte 50 czy 40 gr. Ale wszystkim nam się wydawało ile możemy dostać i tyle jest zakład wart ile przerabia. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Ja rozumiem tą troskę i pańską i pana radnego Zowczaka, chcielibyśmy aby ta służba zdrowia została jak najszybciej uzdrowiona. Czy możemy oczekiwać od nowego Dyrektora, że mu się uda. Życzmy sobie państwo, aby to się udało, aby pomału dało się prostować, żeby rzeczywiście dało się troszeczkę obniżać to zadłużenie, przy pomocy zarządu powiatu będziemy próbowali na wszystko wpływać, żeby gdzieś troszeczkę szukać w tym budżecie tych środków i żeby neutralizować to wszystko po to, że wszyscy mamy to samo na głowie, że chcemy żeby nasi pacjenci mieli szeroki dostęp do tej służby zdrowia, także tak to wygląda na dzień dzisiejszy, trudno mi więcej cokolwiek powiedzieć. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Krzysztof Mleczko: Ja chciałem tylko powiedzieć, że to w porozumieniu ze starostą będzie to spotkanie, ja je traktuje jako spotkanie komisji zdrowia rady powiatu w poszerzonym gronie, będzie je prowadził oczywiście pan starosta ale myślę, że my być może potem będziemy mieli 5, 10 minut, albo 2 godziny czasu na porozmawianie ze sobą, panie starosto czy będzie dyrektor nowy na tym spotkaniu? Będzie też. To ja bym prosił aby pan dyrektor także poświęcił później trochę czasu dla komisji, sądzę, że merytoryka będzie pewna, dlatego że dzisiaj pan kolega radny Witold Pochylski powiedział, nie wiem czy to do mnie kierował, że spóźniłem się, niestety staliśmy w korku, ponieważ był wypadek na Placu Wolności i staliśmy. Musieliśmy się wycofywać, to zajęło dobre 40 minut, niestety są takie wypadki, które zatrzymują ludzi w pewnych miejscach, ze swojej strony ja przepraszam bardzo, nie będę uczestniczył w dalszych częściach obrad ze względu na sprawy osobiste, muszę w tej chwili już wyjechać, pan starosta i pan przewodniczący zostali powiadomieni.

Radny Wojciech Baran: Jeśli chodzi o to co pan wcześniej powiedział, to nie jest tak, że wszędzie jest tak źle i tragicznie, bo przecież w różnych sytuacjach znajdujemy się poza powiatem mogileńskim i obserwujemy to. A tutaj był taki przykład, że można jednak, w takich samych warunkach jak każdy inny powiat w Polsce. Tylko kwestia podjęcia odpowiednich działań. A druga sprawa, ja wiem, że państwo pewnie wiążecie duże nadzieje z nowym dyrektorem i powiem osobiście, że musicie państwo wiedzieć, że to jest operacja na żywym organizmie. Tutaj w grę wchodzą pacjenci, pracownicy służby zdrowia, te osoby które są najczęściej związane z funkcjonowaniem i nie chciałbym żeby to było za wszelką cenę po prostu robione w ten sposób, że po prostu po trupach żeby się szło do celu. Żeby to nie było robione kosztem naszej społeczności, bo do pewnych rzeczy można podejść ekonomicznie, po menadżersku, fajnie zrobić, tylko zawsze trzeba pamiętać o tym aspekcie społecznym i chciałbym, aby choć takie wytyczne nowy Dyrektor usłyszał od zarządu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: Panie Wojciechu, no oby się tak udało, tylko jak to mówią, jak wchodzi się do lasu, jak się siekierę bierze to te wióry gdzieś tam lecą, ale oby ich było jak najmniej.

Radny Przemysław Zowczak: Panie starosto ja pytałem o to czy została już podjęta stosowna uchwała Zarządu Powiatu i jeśli nie to prosiłem o informację, dlaczego. Ja przywoływałem przepisy, więc nie będę tego robił po raz kolejny, sytuacja taka, kiedy w chwili obecnej nie ma stosownej uchwały zarządu powoduje w najlepszym wypadku niepewny stan prawny i chodzi o wybór dyrektora czy zatwierdzenie wyboru dyrektora. I proszę państwa może się teoretycznie zdarzyć taka sytuacja, że w związku z działaniem a właściwie brakiem działań Zarządu Powiatu i brakiem umocowania we właściwym czasie pana starosty i brakiem w związku z tym możliwości podpisania przez pana starostę umowy z panem Ogrodowiczem, może się tak zdarzyć, że ktoś spowoduje uchylenie podjętej w czasie przyszłym stosownej uchwały Zarządu Powiatu i w takiej sytuacji umowa, którą podpisze pan z panem Ogrodowiczem, będzie nieważna i proszę państwa, co wtedy? Tyma bardziej, że sam pan starosta mówił, iż pan Ogrodowicz wystartował w konkursie ogłoszonym przez Powiat Gnieźnieński na stanowisko Dyrektora tamtejszego SP ZOZ, dlatego, bo nie wiedział jakie jest stanowisko Zarządu Powiatu Mogileńskiego. Czy ono akceptuje wybór komisji konkursowej czy też nie. Przyznam się, że ta sytuacja wiąże się z takim sporym dyskomfortem przez to, że nie została we właściwym czasie podjęta stosowna uchwała przez to, że nie został nawiązany stosunek pracy z panem Ogrodowiczem, mówiąc skrótowo może się okazać, że na Dyrektora będziemy zmuszeni jeszcze trochę poczekać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Myślę, że nie ma się, czym martwić, jeżeli chodzi o to, to nasze biuro prawne trochę inaczej to widzi. Nie martwcie się, nie będzie źle. Nie ma problemu, ja wiem, że pan radny Zowczak szuka go jak zawsze, ale jeżeli byłoby inaczej to moglibyśmy już tą uchwałę podjąć szybciej, nasi prawnicy mówią, że nie ma pośpiechu. 3 lipca jest zarząd o godzinie 9:00 zwołany, wszyscy członkowie wiedzą, stosowna uchwała zostanie podjęta jaki i również stosowna umowa o pracę. A po drugie, to co pan tutaj cytował, co mówiłem, to nie do końca tak mówiłem, proszę odtworzyć nagranie, bo to jest troszeczkę przeinaczone, więc bardzo bym prosił aby odsłuchać i odtworzyć to tak jak mówiłem, bo nie mówiłem dokładnie tego co pan mówił, że dlaczego nie, i dlaczego złożył pan Ogrodowicz do Gniezna.

 

Ad. 6
Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej SPZOZ za IV kwartały 2012 roku oraz I kwartał 2013r.

Radny Przemysław Zowczak: Niepokoi mnie rozbieżność pomiędzy informacją ekonomiczno- finansową wstępną za IV kwartały 2012 roku, którą otrzymaliśmy 28 lutego bieżącego roku, a pomiędzy informacją ekonomiczno- finansową za IV kwartały 2012 roku, która jest datowana na dzień 26 kwiecień bieżącego roku. Ta pierwsza informacja w sposób zasadniczy różni się od informacji, która została przygotowana po dwóch miesiącach. Podam tylko kilka przykładów, mianowicie przychody, które zostały nam pokazane w tej drugiej wersji to sprzedaż 2 375 550, 92 zł, w pierwszej wersji to było 22 942 629, 84 zł. Wynik finansowy przy podsumowaniu w pierwszej wersji wynosił 1 574 998 zł w drugiej wersji 986 814 zł, różnica jest kolosalna. Niepokoi mnie również fakt, że ja opierając się na tej pierwszej informacji wstępnej ja mówiłem o kwestiach związanych z sytuacją ekonomiczno- finansową SP ZOZ, wtedy uzyskiwałem od pana starosty odpowiedzi takie, jakby pan starosta już znał tą drugą wersję. My tą drugą wersję otrzymaliśmy dopiero z materiałami sesyjnymi, szkoda, że nie otrzymaliśmy jej wcześniej. Kolejna rzecz, która mnie niepokoi, nie byłem w stanie ze względów czasowych przeanalizować bardzo dokładnie całej informacji, ale zauważyłem pewną prawidłowość. Mianowicie zmienia się wynik finansowy, na przykład na oddziale wewnętrznym w Mogilnie pierwotnie to było 408 500 zł teraz jest 351 000, czyli w tej drugiej wersji ten projekt finansowy jest już korzystniejszy dla was.  Podobnie ma się rzecz w przychodni w Mogilnie, tutaj jest różnica trochę mniejsza, ale też on jest korzystniejszy. Natomiast ten wynik finansowy zmienił się w przeciwną stronę, na przykład w odniesieniu do oddziału wewnętrznego w Strzelnie, pierwotnie było 322 856 zł, zostało to zmienione na 399 855 zł. Takich przykładów można by było wskazywać więcej, na przykład przychodnia w Strzelnie, pierwotnie ujemny wynik finansowy wynosił 114 624 zł później się okazało, że to jest aż 132 906 zł. Mam w związku z tym pytanie, czy tego typu rzeczy wynikały z jakiś po prostu zwyczajnych, ludzkich błędów czy zmieniła się w jakiś sposób metodologia liczenia, dochodzenia do tych wyników finansowych? Żeby łatwiej było zrozumieć, o co mi chodzi podam tutaj jeden z wielu przykładów. Na przykład koszty funkcjonowania zarządu SPZOZ, administracji SPZOZ można rozkładać w bardzo różny sposób. Koszty ogrzewania, koszty związane z energią elektryczną można rozkładać w bardzo różny sposób. I czy sposób dochodzenia do wyniku końcowego, metodologia jego liczenia została zmieniona czy też pozostała taka sama? Nie będę państwa zanudzał i nie będę podawał innych przykładów, ale różnice są dość istotne, i w moim przekonaniu trudno uznać, że one wynikają z takich czeskich błędów, ze ktoś wpisał błędnie cyfrę. Odnoszę wrażenie, że tutaj najprawdopodobniej została zmieniona metodologia i powiem, że po dwóch miesiącach, po czterech miesiącach dwa tak różne w istocie swojej dokumenty budzą mój spory niepokój i podważają zaufanie do tych dokumentów na których my dzisiaj pracujemy.

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Ja już na sesji lutowej, w momencie kiedy dostaliście państwo pierwszą informację ekonomiczną mówiłam, że ta informacja ulegnie bardzo dużej zmianie, jesteśmy przed przeksięgowaniami i przed zakończeniem roku. Proszę zauważyć, że rachunki, które opiewają na rok 2012 i spływają naprawdę do zakładu w okresie dłuższym, proszę zauważyć, że ja od razu mówiłam, że wynik ten ulegnie dużej zmianie. Stąd to przeksięgowanie. Różnica, która jest na oddziale wewnętrznym, jeśli chodzi o Mogilno ten plus wynika z tego, że dostaliśmy dodatkowe pieniądze za nad wykonania, to są pieniądze, które nie zostały wykorzystane na innych oddziałach, między innymi na oddziale wewnętrznym w Strzelnie. Natomiast było wykorzystanie środków, było nadwykonanie na oddziale mogileńskim, stąd to przesunięcie środków. Są to dodatkowe środki z funduszu, wystawiony rachunek później. Jeżeli chodzi o specyfikę rozliczania kosztów zarządu, koszty zarządu u nas jest to metodologia taka, że w zależności od ilości osób zatrudnionych w danym dziale, proporcjonalnie są rozliczane koszty zarządu. Koszty ogrzewania rozliczane są na metrach danej powierzchni i tak Strzelno ma swoje osobne rachunki, które są rozliczane na powierzchnię, Mogilno ma osobne swoje rachunki i są rozliczane na powierzchnię danego lokalu. Mogilno szpital jest osobny rachunek, przychodnia mogileńska, która tutaj jest ogrzewana kosztami innymi, bo jest tutaj ogrzewanie węglowe i jest rozliczane osobno, tak samo koszty energii. Do każdego budynku jest osobny licznik i jest to rozliczane w zależności od metrów i w zależności, jeśli chodzi na przykład o przychodnię, w zależności od godzin pracy danej komórki. Także to nie jest tak jak się, komu podoba, to jest cała metodologia, jest wyliczony procentowy udział kosztów, biorąc pod uwagę właśnie i godziny pracy i metraż. Jeśli chodzi o ogrzewanie. Jeśli chodzi o wodę, jest to wzięte pod uwagę na przykład na oddziałach w zależności od ilości personelu, to nie jest jakaś cyfra, którą ktoś trafił, bo tak mu się spodobało. To jest obliczone.
 
Radny Przemysław Zowczak: Ja może jeszcze raz powtórzę to o co pytałem. Czy ta metodologia jest dokładnie taka sama w jednym i drugim dokumencie czy ona się zmieniła? Taka sama, rozumiem. Pani Dyrektor, nie do końca przekonuje mnie pani wyjaśnienie, tutaj znalazłem taki przykład USG Mogilno i Strzelno. Otóż USG Mogilno i Strzelno po stronie kosztów, ja nie mówię po stronie sprzedaży pierwotnie to było aż 105 209 zł natomiast w tej drugiej wersji ze 105 000 zł zostało 8 093 zł. Więc ja sądzę, że albo rzeczywiście ja rozumiem, że mogą się zdarzać jakieś drobne błędy, bo człowiek jest tylko człowiekiem, ale tak olbrzymia zmiana każe się zastanowić czego ona jest wynikiem, czy rzeczywiście zwykłego, normalnego błędu ludzkiego, z czego ona się wzięła?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Nie odpowiem panu w tej chwili dokładnie jeśli chodzi o poszczególne, naprawdę musiałabym wziąć, przeanalizować to i wówczas mogę odpowiedzieć jeśli chodzi dokładnie o poszczególne pozycje, jest to tylko przeksięgowanie czy rzeczywiście jest jakiś błąd, po to jest ten okres przejściowy, na sprawdzenie, czasem bywają sytuacje takie, że jest gdzieś coś źle zaksięgowane, po to jest ten okres, żeby to wyprostować. Nie potrafi odpowiednie na konkretne przykłady, musiałabym to przeanalizować.

W związku z powyższym i brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał informację  pod głosowanie.

W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 6 wstrzymujących informacja została przyjęta.
(zwolnili się R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki)

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.

Radny Wojciech Baran: Chciałbym w pierwszej kolejności zapytać o § 1 ust. 2 projektu uchwały. Przepis tej uchwały mówi w ten sposób: „strata za rok 2012 w wysokości 55.522,60zł zostanie pokryta z funduszu zakładu natomiast pozostała część starty w wysokości 931.292,20 zł zostanie pokryta z zysku na działalności w latach przyszłych”. Ja mam teraz takie pytanie, bo tutaj w uzasadnieniu mamy podstawę prawną odnoszącą się tylko i wyłącznie do uzasadnienia, jaki organ zatwierdza takie sprawozdanie a ja chciałbym się zapytać, jaka jest podstawa prawna do § 1 ust.2 tego projektu uchwały? Jeżeli mógłbym poprosić o informację czy to wynika z ustawy i statutu SP ZOZ czy z ustawy o działalności leczniczej? Chodzi o podstawę do tego, aby strata została pokryta z zysku na działalności w latach przyszłych. Przepis prawny, który ewentualnie na to pozwala.

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: z ustawy o rachunkowości art.53.
Radny Wojciech Baran: Chciałbym jeszcze uzyskać informację co składa się na sprawozdanie finansowe SP ZOZ, jakie poszczególne składniki. Mamy bilans, rachunek zysków i strat, czy jeszcze coś się składa na sprawozdanie? I ewentualnie, bo ja w swoich materiałach tego nie miałem a wiem, że była tutaj wydawana opinia biegłego rewidenta. I czy mógłbym chociaż sentencję tej opinii poznać?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Cała dokumentacja jest w posiadaniu Starostwa Powiatowego, także podejrzewam, że jeżeli pan radny będzie zainteresowany to są to dokumenty do wglądu, które mogą zostać udostępnione panu zarówno na terenie powiatu jak i również na terenie SP ZOZ. To są informacje, które ukazują się w monitorze, są to dane ogólnodostępne.

Radny Wojciech Baran: Rozumiem, że w monitorze się ukażą po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu?  Pytam, bo jest to tutaj wymienione w uchwale a tego nie otrzymaliśmy, a moglibyśmy jakieś informacje uzyskać. Czyli tak sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat to ok., a czy jakaś informacja dodatkowa do tego jest?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: Cały raport z badania bilansu zawierający również wszystkie dane bilansowe znajduje się również w Powiecie i , tak jak już powiedziałam, u nas. Jeden z egzemplarzy badania raportu naszego całego finansowego, bilans ze wszystkimi tabelami, ze wszystkim danymi znajduje się zarówno w posiadaniu starostwa jak i SP ZOZ, i jeżeli pan radny jest zainteresowany to jest on do wglądu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: Mam taką informację, że każdy tą informację dostał na maila.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 6 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki)

(10 minut przerwy)

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.

Radny Przemysław  Zowczak: Panowie starostowie, jaka jest panów opinia w sprawie ewentualnych uzgodnień gdzie będą te nakładki asfaltowe położone, gdzie ta decyzja będzie zapadała i w jakim gronie?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Na Zarządzie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 10 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki, W.Pochylski, T.Barczak )

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013–2020.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki, W.Pochylski)

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki, W.Pochylski)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki, W.Pochylski)

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki)

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu Nr RPOWKP102/III/3.1/2013 w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki)

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni radni: R. Woźniak, K. Mleczko, B. Nowacki)

Ad. 15
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak: Na pierwszej stronie „Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach pani Moniki Grabowskiej, udzielono pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.” Jeżeli następstwo dokonanej czynności prawnej jest powstanie zobowiązania majątkowego dla skuteczności czynności wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub upoważnionej przez niego osoby.  Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 392/13. Mam proszę państwa pytanie, czy to upoważnienie dotyczy spraw związanych z Domem Pomocy Społecznej w Siemionkach czy ono jest również takim upoważnieniem na mocy, którego w całym obszarze związanym z działalnością powiatu pani Dyrektor Monika Grabowska może na podstawie tego pełnomocnictwa składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Mogileńskiego tak jak członek Zarządu Powiatu? Prosiłbym o informację. Sprawa kolejna, pan radny Dąbek już o tym mówił w interpelacjach, chodzi mi o kwestie związane z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych w naszych szkołach. Powtórzę jeszcze to pytanie, które zadał pan radny Dąbek i nie usłyszałem na nie takiej bardzo wyczerpującej odpowiedzi. W jakich zespołach szkół nauczyciele stracą pracą, czy mają mniej niż etat a wcześniej mieli etat?  Mam pytanie czy w związku z tym arkuszem organizacyjnym i z konsekwencjami płynącymi z jego zatwierdzenia pojawiają się roszczenia nauczycieli, którzy mają mniejszą ilość godzin bądź tracą pracę. Jeśli tak to prosiłbym o informacją, jakiego typu to są roszczenia i czego one dotyczą. Proszę państwa, chciałbym uzyskać również informację, ten arkusz organizacyjny jakby z tego wynika, jakie są państwa szacunki, jeśli chodzi o nabór do naszych szkół ponadgimnazjalnych? I chciałbym prosić jeszcze o informację, co do ewentualnej możliwości utworzenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie, skąd to rozstrzygnięcie Wojewody i czym Wojewoda argumentuje swoje stanowisko?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Jeżeli chodzi o arkusz organizacyjny, wiadomo w tym roku trudna sprawa dlatego, że przewidujemy, że około 100 uczniów czyli 3 oddziały minimum będzie mniej w naszych szkołach, bo tak demografia mówi. Rzeczywiście tak jak pan radny powiedział, to my nie wiemy do końca, ponieważ te podania do nas wpływają, zobaczymy jak to będzie, w każdym bądź razie tych nauczycieli jest ok. 20 ale dokładnie państwu nie powiem, to nie jest tak, ze wszyscy dostali wypowiedzenia z pracy ale również ograniczenie ilości godzin, i to trzeba brać w ten sposób pod uwagę. Ja zresztą jak pisze sprawozdanie starosty z prac zarządu, to robimy wszystko, aby ci ludzie jak najmniej odczuli te rzeczy. Jeżeli chodzi o roszczenia sądowe, tak rzeczywiście coś wpłynęło, 3 osoby poszły do sądu, i teraz, jeżeli chodzi o panią Dyrektor, to jest oczywiście pełnomocnictwo dane do DPS-u, tak po prostu musiał Dyrektor otrzymać, aby działać w imieniu Powiatu Mogileńskiego, to jest art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym, na podstawie, którego pełnomocnictwa mogliśmy udzielić. A jeżeli chodzi o liceum dla dorosłych przekazywaliśmy to Wojewodzie, Wojewoda ma inne racje swoje i taką podjął decyzję.  Oczywiście piszemy skargi, odwołujemy się, ale Wojewoda, nam chodzi o to, aby nauczyciele mieli pracę, aby ich tylu nie zwalniać, czyli dajemy pracę na przykład tyle i tyle liceum a następnie liceum dla dorosłych, chodzi o to, aby nauczyciel miał te godziny i pracował i to pracował u nas. Według mnie to jeszcze wojewoda i kuratorium nie dojrzało tego, że trzeba iść w tym kierunku, bo wiadomo, że ktoś prowadzi te licea dla dorosłych, to podmioty inne niż samorząd, akurat my nie uzyskaliśmy zgody ani jednej, ani drugiej. Nad tym bardzo ubolewamy.

Radny Jakub Dąbek: Panie Starosto, ja mam jeszcze takie jedno pytanie odnośnie tych trzech osób. Te roszczenia można wiedzieć, czego dotyczą? Czy zmniejszenia liczby godzin, czy zwolnień?

Naczelnik Wydziału Oświaty Andrzej Konieczka: W samorządzie powiatowym w Mogilnie te sytuacje gdzie nauczyciele nie zgadzają się z dyrektorami szkół, z decyzjami, nie są dla nas świeże. Tak to się odbija szerokim echem. W Polsce to jest naturalne, że nauczyciel po prostu broni się wszelkimi sposobami, aby z tej pracy nie był zwolniony, czy ma racje czy nie, to trzeba rozstrzygnąć. U nas sprawy dotyczą trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to w jednym przypadku nauczyciel kontraktowy nie zgadza się z tym, ze go zwalniamy, twierdzi, że został w nieprawny sposób zwolniony, dla niego niesatysfakcjonujący. Sytuacja jest taka, czterech nauczycieli uczących tego samego przedmiotu, pracy jest dla jednego nauczyciela, w związku z tym tych czterech nie może pracować. I ten nauczyciel jest nauczycielem kontraktowym, jak się rozczyta kartę nauczyciela to prawdę mówiąc karta nauczyciela wskazuje, że ten z najniższym stopniem awansu zawodowego, jako pierwszy ma być z pracy zwolniony. I tu jest spór w sądzie, i sąd rozstrzygnie czy dyrektor ma rację czy nie ma racji. Druga sytuacja jest taka, że nauczyciel uważa, że jest w ochronie, 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego i jest chroniony prawnie przed zwolnieniem. A zdaniem dyrektora sytuacja jest taka, że ten nauczyciel ma już uprawnienia emerytalne wynikające z karty nauczyciela a on to chodzi, ze te uprawnienia z karty nauczyciela to są jego przywileje a nie obowiązkiem przejścia na emeryturę i uważa, ze do emerytury pozostało mu mniej niż 4 lata. To wynika tak jakby z tego zabezpieczenia kodeksowego, nie mniej nauczyciele podlegają karcie nauczyciela i zdaniem dyrektora racja jest po naszej stronie. I trzeci spór dotyczy ochrony związkowej, jest taka sytuacja, że w Strzelnie po powstaniu nowego zespołu szkół okazało się, że Związek Nauczycielstwa Polskiego był przed połączeniem, jeden oddział był w Jeziorach Wielkich, drugi oddział był w Strzelnie. Powstał nowy zespół szkół i 2 oddziały wnoszą o ochronę wynikającą z ustawy o związkach zawodowych. To jest sytuacja tak kuriozalna, że nawet struktura związku ta wojewódzka nie rozumieją tej sytuacji, że powinien być jeden związek zawodowy, jedna ochrona, ale nie mają wpływu na to, co szefowie oddziałów robią na dole. Statutowo nie mogą im nic zakazać. No w związku z tym 1 oddział twierdzi, że ma rację, drugi twierdzi, że ma rację, po środku jest dyrektor szkoły ten najgorszy, musi sąd rozstrzygnąć, bo sposobu porozumienia nie ma. I tak się to rozkłada, to na pewno nie będą ostatnie pozwy, które nauczyciele będą wytaczali, tam dotyczy różnych sytuacji, a próbują iść na urlop zdrowotny i jakieś inne sztuczki, prawo daje możliwości takie prawne wspierania się sytuacji podbramkowej, jest to do zrozumienia, że nauczyciele tego się imają.

Radny Przemysław Zowczak: Panie Starosto, ja nie pytałem o motywy, jakimi zarząd kierował się przy upoważnieniu pani Dyrektor z DPS w Siemionkach wtedy kiedy dawał jej upoważnienie. Ja tylko pytam czy to upoważnienie dotyczy wyłącznie spraw związanych z DPS w Siemionkach, czy dotyczy wszelkich spraw związanych z Powiatem Mogileńskim? O to pytałem i prosiłbym o udzielenie mi odpowiedzi. Wydaje się, że dosyć proste pytanie.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki: Pan starosta twierdzi, że udzielił odpowiedzi i nie prosi o głos.

Radny Przemysław Zowczak: Panie Przewodniczący, pan prowadzi obrady i w związku z tym mam do pana pytanie czy w pana ocenie została mi udzielona odpowiedź na zadane pytanie czy też nie?

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: Ja prowadzę sesję i nie do mnie należy ocena, ja mam prowadzić sesję. O ile pan starosta odpowiedział, że odpowiedział na pytanie to proszę pana.

Radny Przemysław Zowczak: Dobrze, ja odsłucha, porównam, panie Starosto ja po prostu proszę o takie poważne traktowanie pytań.

Ad. 16
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Przemysław Zowczak:  Wielokrotnie, przy różnych okazjach składałem ja, i nie tylko ja, pan radny Krzysztof Szarzyński też składał pytanie dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem naszego SP ZOZ. Pytaliśmy o pewne kwestie związane z inwestycjami w Strzelnie, pytaliśmy o pewne kwestie związany z tym czy w zamyśle zarządu będzie się rozwijało Strzelno i zachowa swój ostry charakter, jeśli chodzi o filię szpitala powiatowego, czy też straci ten swój ostry charakter i będzie w związku z tym likwidowany w przyszłości oddział chirurgiczny, oddział ginekologiczno- położniczy i w związku z tym, że nie będzie anestezjologów nie będzie stacji dializ. I tak dalej. Byliśmy zaniepokojeni przeniesieniami w ubiegłym roku w budżecie powiatu na 2012 rok, pamiętam takie dosyć burzliwe posiedzenie komisji zajmującej się zdrowiem wtedy, kiedy były pewne przeniesienia dokonywane w budżecie na 2012 rok, posiedzenie miało miejsce w budynku starostwa. Wtedy pytaliśmy o to czy możemy liczyć na to, że w roku 2013 będą zrealizowane choćby takie inwestycje w fili szpitala w Strzelnie jak dobudowa klatki schodowej wraz z salami chorych, jak budowa bloku operacyjnego. Żadna z odpowiedzi, które wtedy uzyskiwaliśmy i właściwie do dzisiaj, do momentu tej naszej sesji nie zrealizowała tego, takiego podejścia czy takiej przyczyny, nierealizowania pewnych zamierzeń inwestycyjnych już w budżecie ubiegłorocznym, jakie słyszeliśmy dzisiaj, że zarząd nie wie czy ta sala operacyjna, ona będzie realizowana na terenie Strzelna czy na terenie Mogilna. Czyli okazuje się, że to wstrzymanie inwestycji, które mieliśmy wpisane w ubiegłoroczny budżet, to wstrzymanie tych inwestycji, których umowa dotycząca, której została już podpisana przez Dyrektora SP ZOZ w ubiegłej kadencji rady powiatu, czyli tutaj nie było żadnego zaskoczenia, można było się przygotować. Wstrzymanie inwestycji, co do których mieliśmy zapewnienie, że to nie jest kwestia braku pieniędzy tylko jakiś takich nie do końca określonych przyczyn, nie wynika z tego, że Zarząd Powiatu zastanawia się czy jednak nie będzie starał się przywrócić w szpitalu na terenie pańskiego okręgu wyborczego charakteru ostrego szpitala, co się wiąże z likwidacją tegoż charakteru po stronie Strzeleńskiej. Dzisiaj poznaliśmy, takie odnoszę wrażenie, prawdziwy motyw, prawdziwą przyczynę tego, że zostały wstrzymane pewne zasadnicze inwestycje dla naszej filii szpitala w Strzelnie. Proszę państwa ja przy okazji dyskusji nad wykonaniem budżetu za 2012 rok bardzo mocno sygnalizowałem brak pewnej celowości w wykonaniu tego budżetu, naruszenie pewnych zasad celowości uważałem, że i umówiliśmy się nie tylko między sobą, ale i z Urzędem Marszałkowskim, że nie zmieniamy pewnego status quo. Mało tego to wynikało również z audytu opracowanego przez firmę Formedis. Dzisiaj tak naprawdę okazuje się, że to status quo zostało zakwestionowane, że otworzyliśmy nowy obszar do dyskusji. Na ostatniej sesji powiedziałem, że żeby szpital w Strzelnie, jego filia, straciła swój ostry charakter może oznaczać to początek końca powiatu. To nie była groźba z mojej strony.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: przypomniał radnemu, że jest to pkt. wnioski i oświadczenia radnych, pan się rozwodzi i ja już to słyszałem, proszę skupić się na tym punkcie.

Radny Przemysław Zowczak:  Panie Przewodniczący, kiedy prosiłem pana na interwencję, pan się od niej uchylił natomiast teraz pan próbuje cenzurować moją wypowiedź.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: pan nie rozumie, pan powie, że zabieram konstytucyjne prawo, niech pan zrozumie, w jakim punkcie jesteśmy i radni ode mnie oczekują jako prowadzącego, to są oświadczenia i wnioski a analizować o nadbudowie czy była czy nie, czy będzie końcu powiatu pewnie za moment nie będziemy musieli dyskutować, bo ktoś rozwiąże to za nas.

Radny Przemysław Zowczak: Wydawało mi się, że wnioski i oświadczenia mogą być poprzedzone analizą, aby je w sposób niebudzący wątpliwości uzasadnić. Okazuje się, że jestem w błędzie. Skoro Przewodniczący naszej rady ocenzurował moje wystąpienie, w związku z tym je przerywam.

Radny Krzysztof Szarzyński: Jakoby zostałem wywołany do tablicy, chciałem złożyć oświadczenie. Ponieważ bardzo mocno leży mi na sercu dobro publicznej służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim, z dwoma filiami, i w Mogilnie i w Strzelnie, to bardzo mocno trzymam za słowo pana starostę i zarząd Powiatu Mogileńskiego, że będzie robił wszystko by ten status quo utrzymać.


Ad. 17
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa: Ponieważ mój klub radnych PO złożył mi interpelacje z prośbą o uczczenie pamięci św. Pamięci Jana Dudziaka, z pomysłem ufundowania tablicy na budynku Szerzawy. Pan Jan Dudziak był jednym z budowniczych tego obiektu, wieloletnim Dyrektorem i ja chciałabym się zwrócić do państwa z prośbą abyśmy wspólnie w taki właśnie sposób upamiętnili pamięć św. Pamięci Jana Dudziaka, abyście byli przychylni, pan starosta jakąś kwotę zaasygnuje, to nie są duże koszty a na pewno wychowankowie i radni rady miejskiej będą usatysfakcjonowani.

Ad. 18
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.19
Wolne głosy i sprawy różne.

Radny Mirosław Leszczyński: W tej całej dyskusji naszej tutaj, dzisiaj troszeczkę nam umknęło, ale na pewno część pamięta, dzisiaj obchodzimy 57 rocznicę wydarzeń czerwcowych w Poznaniu, wydaje mi się, że dzięki tym wydarzeniom, dzięki tym ofiarom dzisiaj możemy tu siedzieć, rozmawiać, wolno bez tak zwanej cenzury, o co pan Przewodniczący został tutaj jakby posądzony. Mi się wydaje, że rozmawiamy wolno, demokratycznie. Moja propozycja jest taka abyśmy, chociaż minutą ciszy uczcili te ofiary, które zostały 57 lat temu poniesione przez robotników poznańskich.

Radni uczcili pamięć zmarłych minuta ciszy.

Radny Wiesław Gałązka: Uczestniczyłem dzisiaj z ramienia organu prowadzącego w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Mogilnie, usłyszałem wiele wyrazów szacunku, podziękowań dla Rady Powiatu, osobiście dla panów starostów, pana naczelnika za troskliwe podchodzenie do spraw oświaty, za determinację w inwestowaniu jak również wyposażaniu w pomoce dydaktyczne dla staranności, jeśli chodzi o sprawy związane z nauczycielami, tworzenie im bardzo dobrych warunków pracy jak również docenienie tej pracy, dlatego z przyjemnością przekazuję to, co zostało mnie również publicznie przekazane. Jednocześnie chcę również tak nieoficjalnie nadmienić, że szkoła ta podpisała się najlepszym wynikiem zdawalności matur, co również podkreśliłem składając gratulacje w imieniu nas wszystkich.

Radny Przemysław Zowczak: Chciałem w tym punkcie przeprosić biuro rady, bo rzeczywiście zasugerowałem na początku sesji, że nie otrzymałem projektu uchwały z pieczątką prawnika, później sobie przypomniałem, ze otrzymałem natomiast w innym miejscu miałem ten egzemplarz, który otrzymałem podczas poprzedniej sesji, raz jeszcze przepraszam.

Ad. 20
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14.30.
 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:36:27
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:41:42
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:42:18
Ilość wyświetleń:351

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij