Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013r.

Protokół Nr XXXVIII/13
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 maja 2013 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 9:00 do 13:46

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2012r. oraz podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2012:
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia,
- dyskusja,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2012:
   - dyskusja,
c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium  za 2012 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2012,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2012 rok,
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012r.,
d) dyskusja,
e) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, ul. św. Ducha 33, działka nr 712/2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – Strzelno, ul. św. Ducha 33, działka nr 712/2.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Wolne głosy i sprawy różne.
16. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał poprawiony porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (nieobecny K.Mleczko i W.Pochylski)

Ad.3
Do protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Szarzyński: Mam dwie interpelacje i jedno zapytanie. Pierwsza interpelacja dotyczy miejscowości Strzelno Klasztorne w gminie Strzelno. Mieszkańcy na zebraniu sołeckim zwrócili się z prośbą. Przy drodze powiatowej o zamontowanie znaków ograniczających tonaż przejeżdżających przez tą miejscowość pojazdów. Ten wniosek był złożony jak twierdzi sołtys 2 lata wcześniej i do tej pory nic w tym temacie się nie dzieje. Druga interpelacja dotyczy miejscowości Ciechrz również w gminie Strzelno. Na zebraniu sołeckim mieszkańcy poruszali temat naprawy dróg powiatowych przebiegających przez tą miejscowość i zwrócili uwagę, żeby w trakcie realizacji tego zadania, czyli remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych, zwrócić większą uwagę na kontrolę, na wykonanie, jakości tych robót, ponieważ jak powiedzieli do jednej dziury był moment, że przyjechało 10 pracowników. Więc moja interpelacja w tym zakresie, do pana Dyrektora, aby te kontrole w trakcie tego remontu cząstkowego były. Nie po zakończeniu remontu, tylko w trakcie. Bo również chodzi, o jakość, że ekipa remontująca wyjeżdża a co druga dziura zostaje nienaprawiona. I zapytanie do pana Starosty. Ponieważ w budżecie na rok bieżący po raz, który mamy kwotę zapisaną na budowę chodnika w miejscowości Stodoły, 450 tysięcy, jest to kwota przeniesiona z roku ubiegłego na ten rok, takie też były zapytania mieszkańców, w jakim terminie w miejscowości Stodoły zostanie ta inwestycja zrealizowana.

Radny Przemysław Zowczak: Kontynuując, to o czym mówił kolega radny Szarzyński, w miejscowości Ciechrz bardzo bym prosił o usytuowanie tabliczki, drogowskazu pokazującego, którędy trzeba jechać do Janikowa. Mieszkańcy sygnalizują duży problem z kierowcami samochodów ciężarowych, którzy zwłaszcza w godzinach późnowieczornych, nocnych błądzą. Proszę państwa na temat interpelacji dotyczącej stanu dróg w formie pisemnej to złożona w terminie późniejszym, właściwie powiem w ten sposób, że nie ma zebrania sołeckiego na terenie gminy Strzelno, na którym ten problem nie byłby poruszany i bardzo często jest on poruszany w formie bardzo drastycznej.  Szanowni państwo, ponieważ w dniu 22 maja 2013 roku ukazała się informacja o naborze kandydata na stanowisko Dyrektora SP ZOZ, komisja została powołana przez Zarząd, komisja konkursowa przeprowadziła konkurs i wskazała kandydaturę pana Michała Ogrodowicza na stanowisko Dyrektora SP ZOZ, i w związku z tym mam proszę państwa kilka pytań, kilka interpelacji. Jakie inne osoby startowały na stanowisko Dyrektora SP ZOZ? Jakie programy przedstawiły te osoby? Czym różnił się ten program pana Michała Ogrodowicza od innych programów? Dlaczego ten program został uznany za najlepszy? Czy rzeczywiście, i z jakich przyczyn, gwarantuje on prawidłowe dalsze funkcjonowanie naszej placówki? Kiedy były prezentacje kandydatów? Ile komisja miała swoich posiedzeń? Kiedy dokonała wyboru? Jaki był wynik głosowania komisji? Nie chodzi mi o wskazanie, kto jak głosował, ale o wynik głosowania. Mam pytanie jak postępują prace remontowe i modernizacyjne w SP ZOZ ze szczególnym uwzględnieniem Strzelna? Interesuje mnie zwłaszcza to czy jest zagrożone zrealizowanie umowy zawartej jeszcze w poprzedniej kadencji naszego samorządu z samorządem województwa, chodzi tutaj o dofinansowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jaka jest sytuacja z przychodnią okulistyczną w Strzelnie? Kolejna interpelacja, w poprzedniej kadencji Rady Powiatu, panie Starosto, była taka dżentelmeńska umowa, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży majątku, na którym gospodarował SP ZOZ w Strzelnie pozostaną, jako dodatkowy zastrzyk finansowy, zaznaczam dodatkowy dla tej części służby zdrowia, który znajduje się na terenie gminy Strzelno, i mam pytanie czy pan Panie Starosto uważa za obowiązujące te ustalenia? Mam tutaj na myśli pieniądze, które w przyszłości mogą wpłynąć po sprzedaży budynku po przychodni i po kotłowni? Co z utwardzeniem placu przed przychodnią w Strzelnie oraz czy podjęto jakieś próby rozmów z władzami Strzelna, z panem Burmistrzem Matczakiem w sprawie ulicy Klonowej? Kolejna interpelacja, jak przedstawia się obecnie sprawa czynszu za pomieszczenia pod stację dializ w Strzelnie? Czy operator stacji dializ wobec nie wywiązania się z obowiązku otworzenia oddziału nefrologicznego, czy pododdziału rekompensuje nam większe koszty ponoszone przez nas na oddziale wewnętrznym? Co z funduszem socjalnym w SP ZOZ? Jak wygląda jego realizacja? Wracając do kwestii dróg, panie Starosto czy i kiedy zamierza pan się spotkać z radnymi powiatowymi, zainteresowanymi radnymi rad gmin, burmistrzami, wójtami z terenu naszego powiatu, aby porozmawiać o planie naprawy naszych dróg powiatowych o tym, które drogi są w najgorszym stanie, które drogi powinniśmy w pierwszej kolejności modernizować i angażować się w większym wymiarze finansowym w ich remonty. Panie Starosto, ponieważ w dzisiejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok znajduje się sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2012 rok, prosiłbym o precyzyjne oszacowanie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ, ale w zakresie konieczności jego pokrycia w ciągu 3 miesięcy od jego zatwierdzenia, ja wiem, że to nie na dzisiejszej, ale na którejś z następnych sesji. Oraz gdyby pan mógł podać, kiedy i przez kogo ten ujemny wynik finansowy zostanie pokryty, ujemny wynik finansowy w rozumieniu art. 59 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Proszę państwa, przechodzę do najważniejszej interpelacji, którą dzisiaj składam, ona dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ, pewnych działań, aby być bardzo precyzyjnym chciałem przytoczyć pewne wypowiedzi z sesji z dnia 15 listopada i 30 listopada ubiegłego roku. Proszę państwa cytat, już nie będę kontynuował wcześniejszych myśli, pan panie Starosto powiedział, że pan nie rozumie jednego, pierwsze moje wystąpienie, powiedziałem wyraźnie, dlaczego nie a pan do tego ciągle wraca. Powiedziałem, że za kilka tygodni przedstawię konkretne propozycje, później będziecie się państwo zapoznawali z nimi, nie będę dyskutował teraz, bo to nie ma sensu i powiedział pan, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie musimy coś zrobić, aby przez zarządzanie lub przez większy kontrakt, aby SP ZOZ zarabiał większe pieniądze to jest główny cel w tej chwili. Jak będziemy po tych rozmowach, kiedy ta klauzula poufności będzie rozwiązana to na pewno przyjedziemy do państwa i każdy z państwa przedstawi swoją koncepcję jak by to zrobił, to gwarantuję. I 2 tygodnie później, panie Starosto, powiedział pan, że na razie dzwoniłem do tych firm, powiedziałem im, co się stało, jak to wygląda, miejmy nadzieję, że niektórzy z nich szybko się ujawnią, wtedy zrobimy spotkanie z radnymi i pracownikami, niech oni przedstawią państwu, w jakim kształcie, jak to widzą, ja nigdy nie mówię nie. Później pan powiedział coś takiego, druga sprawa, na początek musi być spokój, za chwilę zwolnią mnie z tych tajemnic i wtedy państwo na pewno będziecie wiedzieli, to co się dzieje to idzie w dobrym kierunku, tylko nie możemy zniechęcić potencjalnych inwestorów jakimiś dziwnymi ruchami. Przypominam, że to było 2 tygodnie po tej sesji, na której rada powiatu nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia swojej woli na przekształcenie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Proszę państwa teraz kilka faktów z innego obszaru, ale powiązanych z tym problemem. 22 maja br komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie wybrała osobę, pana Michała Ogrodowicza. Pan Michał Ogrodowicz ma duże doświadczenie zawodowe w obszarze firm zajmujących się zarządzaniem w służbie zdrowia. Był on związany bezpośrednio lub pośrednio zawodowo z takimi firmami jak Formedis, Szpitale Polskie S. A., Grupa kapitałowa GETINHOLDING S.A. i MWPRADA S. A. Pan Michał Ogrodowicz prowadził również swoją działalność gospodarczą pod nazwą DAJAM. Tak na marginesie, w dniu 18 marca 2013 roku zarząd powiatu podjął uchwałę nr 360/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie a w dniu 27 marca 2013 roku zostaje zawieszona z dniem 31 marca działalność firmy DAJAM naszego Dyrektora. Ponieważ panie Starosto sam bezpośrednio łączył potencjalnych inwestorów z audytem przeprowadzonym przez Formedis, ponieważ na dyrektora została wybrana osoba będąca partnerem a później członkiem zarządu jednej z firm grupy Formedis, grupy firm specjalizujących się w konsultingu firm z branży medycznej, w tym przypadku firmy, która restrukturyzuje i zarządza prywatnymi podmiotami w branży medycznej, w związku z tym oczekuję jasnej i precyzyjnej pańskiej odpowiedzi, z jakimi firmami, nie chodzi o nazwiska, chodzi o podmioty. Z jakimi firmami prowadził pan rozmowy, o których mówił pan na sesjach Rady Powiatu? Jeśli będziemy wiedzieć, jakie to firmy to wtedy w przyszłości jak pojawi się pan Michał Ogrodowicz to chciałbym znać jego zdanie czy kiedykolwiek z tymi firmami bądź z firmami powiązanymi z nimi był w jakiś sposób związany. Ma to proszę państwa decydujące znaczenie dla naszego odbioru tej nominacji. Powiem wprost, 15 listopada ubiegłego roku poniósł pan panie Starosto sporą porażkę, Rada powiedziała nie dla pana ściśle tajnych i nieujawnionych planów. Po tamtej porażce nawet nie próbował pan nas, jako radnych do czegokolwiek przekonywać. Po dwóch tygodniach od tamtego wydarzenia deklarował pan, że to co się dzieje to idzie w dobrym kierunku, tylko nie możemy zniechęcić potencjalnych inwestorów jakimiś dziwnymi ruchami. Proszę państwa w związku z tym, mam uzasadnione obawy, że zwycięzca konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ mógł być w jakiś sposób wkomponowany w pańskie plany. Może to właśnie jest ten plan B? Proszę państwa, zdaję sobie sprawę, że nie ma żadnych przeciwwskazań natury prawnej, formalnej dla udziału w konkursie na Dyrektora kogoś, kto brał udział w opracowaniu audytu, lecz ta zbieżność dat, fakt konieczności codziennych dojazdów ok. 100 km z Poznania lub wynajęcie mieszkania w Mogilnie, ewentualnie w jego pobliżu, w sytuacji kogoś zapewne dobrze sytuowanego, mającego dobrze prosperującą firmę, świetnie wykształconego, z bardzo dobrym dotychczasowym zawodowym życiorysem w wieku w którym nie myśli się o zakończeniu kariery zawodowej, to w sumie w niewielkim powiatowym szpitalu z dużymi problemami ze stosunkowo, jak na warunki miasta akademickiego, skromną pensją, lecz raczej o dynamicznym rozwoju swojej kariery zawodowej. Jednym słowem człowiek sukcesu, mam na myśli pana Michała Ogrodowicza, człowiek olbrzymiego potencjału i możliwości, naprawdę świetnie wykształcony z olbrzymią wiedzą, człowiek mający duże perspektywy w rozwoju swojej kariery zawodowej, decyduje się dojeżdżać codziennie wiele kilometrów do nas by pomieszkać w wynajętym mieszkaniu. To są wątpliwości, ja niczego nie przesądzam, chciałbym tylko znać odpowiedź, być może moje wątpliwości zostaną rozwiane. Panie Starosto, już tak na koniec moje pytanie, interpelacja dotyczy spraw publicznych w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej, nawet gdyby podjął pan decyzję o odmowie udzielenia mi odpowiedzi na tę interpelację to proszę to potraktować jak wniosek o udzielenie mi informacji publicznej w trybie Ustawy do informacji publicznej. Tak już zupełnie na koniec powiem państwu, że art. 1 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu. Proszę państwa art.10 ust. 2 stanowi, iż informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Radny Wojciech Baran: nasza ustawa o dostępie do informacji publicznych przywołana przez pana radnego Zowczaka, ja z dużą przyjemnością, dużą satysfakcją chciałbym, powiedzieć państwu, że to co zapowiadałem na poprzedniej sesji na koniec kwietnia o wniosku o udostępnienie planu naprawy dróg powiatowych na lata 2011-2026 wykonałem, złożyłem ten wniosek. W tym samym dniu, w którym była sesja, i z zadowoleniem muszę powiedzieć, że zarząd powiatu zareagował po kilku dniach. Otrzymałem plan naprawy dróg powiatowych. Chciałbym w tym miejscu, w interpelacjach poruszyć taką sprawę. Naprawdę nie ma sensu pewnych spraw ukrywać w taki czy inny sposób one i tak wychodzą na jaw. A w sprawach tak istotnych dla Powiatu, bo jedną z głównych spraw powiatu jest dbanie o drogi powiatowe, jest czynienie starań, aby one wyglądały jak najlepiej.  Dziękuję w tym miejscu za tak szybką realizację tego wniosku, i myślę, że w przyszłości takie sytuacje nie będą się już zdarzały, naprawdę można było to załatwić bardziej elegancko, w odpowiedzi na interpelację pewnie wszyscy radni byliby zainteresowani tym, jakie są plany dotyczące naprawy dróg powiatowych. Nie mniej dziękuję za doręczenie tego planu i pozytywne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Drugą sprawą, którą chciałbym poruszyć, to o cym mówił już tutaj pan radny Przemysław Zowczak.  Chodzi o wybór Dyrektora SP ZOZ.  Z tego co pamiętam osoba, która została rekomendowana Zarządowi Powiatu do powołania na stanowisko Dyrektora SP ZOZ, wcześniej była współtwórcą audytu, który miał na celu wykazanie tych obszarów czy tych działań, które mają być naprawione w naszej powiatowej służbie zdrowia. I ja się zastanawiam, bo wcześniej ten audyt, propozycje zostały odrzucone, zakładały one dużo istotnych myślę dla pacjentów i dla pracowników służby zdrowia zaleceń, czy propozycji. Ja się teraz pytam, czy w związku z tym, że być może zostanie powołana na stanowisko osoba, która tworzyła ten audyt to czy możemy się liczyć z tym, że będą realizowane wnioski z tego audytu? Ja tylko przypomnę, bo częściowo być może są już realizowane, ale audyt był dużo szerszy i Zarząd Powiatu nie do wszystkich propozycji się przychylał. Ja dzisiaj zapytuje czy jest groźba zamknięcia którejś z filii szpitali w Powiecie Mogileńskim, bo z tego, co pamiętam ten audyt do tego się skłaniał, a to by było bardzo niekorzystne rozwiązanie, i czy są plany zwolnień pracowników? Bo to byłoby również bardzo niekorzystne i temu bym się bardzo sprzeciwiał, aby w ten sposób postępować. Kolejne pytanie odnosi się do tego, tak jak radny Zowczak wspominał, że w listopadzie odmówiliśmy podjęcia uchwały o przekształceniu naszej powiatowej służby zdrowia w spółkę, głosami głównie klubu radnych PO, ta uchwała nie została przyjęta. W związku z tym, mam takie pytanie. Wówczas była mowa o tym, że Zarząd, pan Starosta prowadzi negocjacje z firmami, które mogłyby ewentualnie zarządzać taką spółką, czy wejść do takiej spółki, jako udziałowcy, ja mam takie pytanie czy wśród tych firm była również firma Formedis? I o udzielenie odpowiedzi na to pytanie będę uzależniał moje kolejne pytania.

Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Jeżeli chodzi o interpelacje pana radnego Szarzyńskiego, myślę, że pan Dyrektor wysłuchał i to tak będzie naprawiane, realizowane. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące chodnika to jest sprawa tego typu, że to jest współudział gminy Strzelno, będzie to realizowane, pieniądze nasz 25 tysięcy, bo to jest pół na pół. Jeżeli chodzi o interpelacje pana radnego Zowczaka, myślę, że jeżeli chodzi o drogowskaz na Pakość nie ma najmniejszego problemu, będzie to zrealizowane. Jeżeli chodzi o drogi, proszę to przedstawić w formie pisemnej. Jeżeli chodzi teraz o dużo pytań odnośnie szpitala to trochę jestem zdziwiony tymi pytaniami. Jeżeli ktoś jeszcze nie poznał nowego pana Dyrektora to we wtorek on przyjedzie tutaj, porozmawiać. Ja będę po kolei odpowiadał na te pytania, które mi państwo zadawali, to co będę wiedział. Myślę, że jeżeli chodzi o przebieg samych rozmów kwalifikacyjnych to nie będę to nie będę o tym mówił, ponieważ większość powiedziała, że to jest ich plan autorski, nie chcieli, aby to było ujawniane. Oni to odbiorą powrotem. Jedynie mogę ujawnić ten autorski plan pana Dyrektora, który zostanie powołany przez zarząd, to on sam będzie to przedstawiał. Teraz nie powiem państwu, jakie osoby brały udział, 7 osób było zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych, były to osoby z różnych stron Polski, z tych wszystkich osób Zarządowi została rekomendowana jedna osoba, która według mnie i całej komisji przedstawiła najlepszy plan. Komisja była również zaskoczona tym, że ten pan powiedział, że on ma 42 lata i jeżeli chodzi o przekształcenia służby zdrowia, do tej pory co robił, to już zostały zrobione i on chciałby się teraz wykazać jako menager, to dlatego, że wie dokładnie, że szpital nie jest w takiej najgorszej kondycji finansowej. Chciałby właśnie na takim małym szpitalu tak jak menager na służbie się wykazać, dlatego chciałby osiąść w Mogilnie z rodziną lub w Gnieźnie. Najbliżej jak tylko może i aby swoją dalszą część życia tego zawodowego rozpocząć od Mogilna i myślę, że  to akurat sama komisja po przedstawieniu najpierw jego wizji jak powinien funkcjonować szpital, tutaj z góry chciałbym powiedzieć, że żaden z kandydatów na dyrektora nie przedstawiał możliwości zamknięcia czy to Strzelna czy Mogilna. O takich rzeczach nie było w ogóle mowy, było tylko to, że niektórzy większą część zainwestowaliby w Strzelnie a inni większą część zainwestowaliby w Mogilnie, tym się różniły, jeżeli chodzi o wizje dalszego prosperowania służby zdrowia nikt nie przewidywał, aby była taka możliwość, aby cokolwiek, gdziekolwiek zamknąć. Po drugie byli też pozytywnie zawsze zaskoczeni wynikiem finansowym jak i również sposobem funkcjonowania samego szpitala i przychodni w Powiecie Mogileńskim, dlatego też złożyli swoje kandydatury na stanowisko Dyrektora. I jeszcze tutaj gwarantuję, że najbardziej komisję przekonała wizja rozwoju samego szpitalnictwa i przychodni w Powiecie Mogileńskim, jak również młody wiek i chęć pokazania, że można to zrealizować wiedząc dokładnie jak wygląda, on był najbardziej zorientowany, jeżeli chodzi o wynik finansowy, sposoby przepływu gotówki i inne rzeczy. Dlatego, że on to robił, był najbardziej zorientowany w tej dziedzinie. Natomiast pozostali również się bardzo dobrze przygotowali, natomiast myślę, że człowiek przygotowany, działający w służbie zdrowia, wykształcony by się nie podjął tego gdyby nie widział możliwości funkcjonowania SP ZOZ w Mogilnie. Wracam do tego, że szanowni państwo było powiedziane wyraźnie na jesień, że nie przekształcamy w spółkę prawa handlowego. Po tamtym spotkaniu, na które przyjechali inni starostowie, jak i również dyrektorzy spółek i szpitali, po tym, co przedstawili no różne głosy do mnie docierały, że jednak patrząc na to, że to Rrząd chce, aby szpitale działały w formie spółek to czy nie warto zastanowić się nad tym, czy nie robić jednak spółki, aby było nam łatwiej i szybciej Ale w tej chwili naprawdę na tym etapie o spółce nie myślimy, myślimy o tym aby robić to w formie SP ZOZ. A idzie to zrobić, więc jeżeli ktoś mówi, że od razu o spółkach. Zawsze pytaliśmy każdego kandydata jak by to widział i to były różne odpowiedzi. Takie, nie takie, częściowe zrobienie spółki żeby łatwiej gospodarować na przykład a resztę jako SP ZOZ , także tutaj akurat nie ma takiego kierunku, że ja poniosłem porażkę w listopadzie na sesji, mi się wydaje, że porażki żadnej nie poniosłem. Bo jak ktoś by uczestniczył w tym spotkaniu, które odbyło się później to jak to porażka. W demokracji nie ma porażek. Po to tu jesteśmy, aby to robić najlepiej jak potrafimy a nie mówić, że ktoś poniósł porażkę, dla mnie to nie była żadna porażka, ja jestem tak przyzwyczajony do demokracji, przecież dokładnie państwo pamiętacie, że nikogo nie przekonywałem, wszystkim mówiłem, że mają głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Dlatego nie było tak, że tylko klub Platformy głosował przeciw, się wstrzymał. Pamiętacie, jaki był wynik głosowania, dlatego chciałem wysondować jak to wygląda rzeczywiście czy państwo jesteście wszyscy przygotowani do tego, aby przekształcać czy nie przekształcać. A to nie była uchwała, która przekształcała tylko zezwalała na myślenie o tym. I teraz jak ktoś mówi, że ja prowadziłem tajne rozmowy z firmami, nie, od tego czasu przestałem prowadzić rozmowy z tymi firmami, już ich nie prowadziłem. I tak samo jak mówię zawsze, ten nowy szpital odpuścił, po opublikowaniu tej uchwały już to wszystko przeszło, już przestałem rozmawiać z tymi firmami. Oni zrobili swoją pracę, zrobili audyt i teraz to jest tak, został prawie zrealizowany. To, co nam, połączę teraz dwie interpelacje, wszyscy mówią tak, że jeżeli chodzi o biały personel to już nie ma, co zwalniać, bo my już mamy tyle osób, że one muszą pracować w działalności takiego szpitala. A jak już mówiłem, teraz od nowego dyrektora oczekujemy tego, żeby albo zwiększył zakres usług medycznych, bo to jest główny nasz cel, czyli on musi przedstawić, co zrobić, aby była większa kontraktacja czy inne rzeczy i po drugie nie będzie zwalniał, tylko z pewnym czasem będzie trzeba zwiększać zatrudnienie pielęgniarek i innych. Oczywiście wszyscy mówią, ze trzeba wyprowadzać po za te usługi takie inne z poza szpitala, my prawie to wyprowadziliśmy. Bo my tylko mamy, jeżeli chodzi o sprzątanie w naszych rękach i ta drobna ilość osób, które zajmują się bieżącym utrzymaniem szpitala, także pod tym względem, to co firma Formedis nam przedstawiła w audycie, żeśmy prawie wykonali. Józefowo i inne rzeczy wyłączone i to już zostało zrobione. Także akurat tu jest czyste przedpole takie, czyli dyrekcja, czyli pan dyrektor Krygier, który zrobił to, co rzeczywiście w audycie mu pokazali jak również zmniejszenie oddziałów i innych rzeczy, to zostało to wykonane. Czyli najgorsza praca została wykonana. A teraz trzeba tylko robić wszystko, aby zwiększać, aby remontować i inne rzeczy. Jeżeli chodzi teraz o prace remontowe w Strzelnie, to rzeczywiście żeśmy nie zrobili, jeżeli chodzi o remonty w Strzelnie, główne przyczyna jest taka, ze nikt wcześniej nie powiedział nam, aby remontować górę szpitala czy dwa piętra to trzeba wyłączyć go z działalności, jak się o tym dowiedzieliśmy to byliśmy bardzo zaskoczeni, bo 2 mln zł straty, aby wyłączyć 2 piętra, w związku z tym szybko, co tu robić. Zwróciliśmy się do kolegów naszych z wojska powiedzieli nam, aby napisać do Ministra Obrony Narodowej o szpital polowy, który kwateruje w Bydgoszczy, aby go zrobić takie ćwiczenia i go rozwinąć w Strzelnie, bo może to jeszcze nam się uda, ale niestety pan Minister przysłał nam pismo, które mówi wyraźnie, że jest to szpital natowski, który musi być gotowy do działań na terenie nie tylko Europy, w związku z tym odmówił i nie będziemy tego robili, w związku z tym stoimy w kropce, co mamy zrobić z tym podniesieniem piętra i z tą salą operacyjną i to jest rzeczywiście taki pewien wielki problem.  Ponieważ przy sporządzaniu tej wizji nikt nam nie powiedział wtedy, że niestety przy podnoszeniu trzeba 2 piętra szpitala wyłączyć z działalności, tu jest rzeczywiście problem, nowy dyrektor powinien przyjść szybko, z tym się zapoznać jak również jechać do Urzędu Marszałkowskiego będzie trzeba jechać i co tu dalej zrobić, może akurat uda nam się, żeby coś innego tutaj wymyślić. Jeśli chodzi o przychodnię okulistyczną, myślę, że to pani Dyrektor, bo ja nie powiem nic. Jeżeli chodzi o takie ustalenia o których była dawniej mowa to oczywiście zawsze mówiliśmy, że pieniądze ze sprzedaży trafią zawsze do SP ZOZ, bo to już tak podtrzymuję, akurat wiemy ile tam trafia, bo cała sprzedaż SP ZOZ w tej chwili nie mogę powiedzieć czy to będzie sprzedawane to czy do Strzelna czy do Mogilna. Nie chciałbym tego rozgraniczać. Na pewno te pieniądze nie będą na nic innego wykorzystane tylko będą wykorzystane, dla SP ZOZ.  Jeżeli chodzi o firmę, która teraz działa, jako stacja dializ w Strzelnie, to jest firma, która regularnie płaci, tak pani skarbnik? No prawie regularnie płaci, widzę po minie pani skarbnik, że prawie regularnie. Na bieżąco płaci czynsz, jeżeli chodzi o ten oddział nefrologiczny to myślę, ze od tego jest konsultant wojewódzki a nie my, ponieważ jak uczestniczyłem w tych rozmowach to wiem, że powinien tam być taki mały oddział nefrologiczny, go nie ma. Wiem, że po negocjacjach podjęte zostały podjęte kroki i płacono nam za to, trafili do nas w takich stanach ciężkich i kosztownych. To było wynegocjowane, aby nam zwracali koszty, różnice w tych stanach. Na dzień dzisiejszy z tego, co wiem, to jest w tej chwili z tą firmą tak właśnie robione. Jeżeli chodzi o fundusz socjalny, to już myślę, że z panią Dyrektor, ponieważ z tym funduszem socjalnym jest pewien problem. Jeżeli chodzi o spotkania z radnymi odnośnie planu modernizacji. Chodziło o szpital? Ja myślę tak, Szanowni państwo no po to jest ten harmonogram, który został zrobiony, aby nie było właśnie tak, że bo radny ten naciska mnie i jeździ i prosi, ten sołtys przyjeżdża no, bo to się tak właśnie odbywa w ten sposób. I właśnie tak w zamyśle tego, co żeśmy zmobilizowali, aby zarząd dróg przestawił tą koncepcję, które drogi na początku trzeba po kolei robić, to było to żebym ja, jako Starosta miał już spokój, że już nie przyjeżdżają, a bo to znajomy, kolega i inne rzeczy. Chcieliśmy to wyeliminować a widzę, że to jednak idzie tak w trochę innym kierunku. I wracając do tego upublicznienia, utajnienia tego planu, moi drodzy myślę, że trzeba to skończyć. Ja powiem tak szczerze tajny był, dlatego, że pan radny Baran, tak w taki sposób on chce i koniec. Wystarczy naprawdę przyjść, tak zawsze mówię, i sprawa rozwiązana. Jeżeli chodzi tutaj o to o czym mówił pan radny, o wynik finansowy SP ZOZ, mianowicie powiem państwu tak, że ustawodawca zmienił ustawę i mile zaskoczeni jesteśmy pod tym względem, że nie potrzebujemy pokrywać ujemnego wyniku finansowego, natomiast no nie widzę, ze ustawodawca już teraz się chwali, że nie mamy za dużo szpitali w Polsce. Że raczej wykazują już. Że jest to myk księgowych, ja na tym się dobrze nie znam, ale po rozmowie z paniami, które robiły bilans SP ZOZ, no też te panie mówią, że ociągamy standardy europejskie i światowe. A tam się naprawdę tylko przypuszczalnie robi, nie robi się tak jak u nas, szacuje się te finansowe rzeczy. Nie tak jak u nas, nasza ustawa o księgowości i o księgach była bardzo taka precyzyjna i dokładna natomiast tutaj idziemy w tym kierunku, że robi się w ten sposób, że podniesienie amortyzacji i jeszcze czegoś się okazało, że my nie mamy straty. Mamy zysk. Także w tej chwili nie potrzeba pokrywać ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ. Wynik finansowy ujemny natomiast straty nie mamy. Państwo sobie przypominacie jak mówiłem 1,5 miliona a milion z czymś, a 150 tysięcy, bo takie informacje do mnie docierały. A później jak przyjechały panie robić bilans to wyszło jak wyszło i nie potrzebujemy pokrywać i nie potrzebujemy automatycznie do końca roku przekształcać w spółkę prawa handlowego, bo to jest też akurat w naszej sytuacji bardzo ważne. Mówię, że o tych inwestorach to nie mamy, o czym mówić, bo inwestorzy byli w pewnym momencie a później już nie ma inwestorów. To odpowiedź już na interpelacje pana radnego Barana. Myślę, że odpowiedziałem już na wszystkie interpelacje.
Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: Rozumiem, że nowy Dyrektor przedstawi Zarządowi plany dotyczące restrukturyzacji SP ZOZ, ale mam pytanie również do samego zarządu. Czy w najbliższym czasie przewiduje, że będziemy mieli tylko i wyłącznie jeden szpital, jeden silny szpital, zgłaszałem taki pomysł, w Mogilnie a szpital w Strzelnie zostanie przekształcony w inną jednostkę? Czy jest przez zarząd rozważana taka możliwość?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Różne możliwości są rozważane przez Zarząd. Dajcie nam jeszcze chwilę czasu, prawdopodobnie 1 lipca będzie już nowy Dyrektor i wtedy już państwu odpowiem na 100 %.  Mam jeszcze taką prośbę, ponieważ dzwonił pan kandydat Ogrodowicz i mówi tak panie Starosto już dochodzą mnie słuchy, bo żona pracuje w Gnieźnie, jako lekarz, dochodzą mnie słuchy, że tam już rewolucja, że przychodzi wszystkich wyciąć i tak dalej, bo lekarze jadący na dyżur po przyjeździe mówią takie plotki, że przychodzi i będzie robił czystkę, proponuję, żeby to może uspokoić, i bardzo państwa proszę, to jest człowiek młody, bo ma 42 lata, ale naprawdę taki konsekwentny, opanowany, i to człowiek, który powiedział wyraźnie, że najważniejsza dla niego jest współpraca dobra z Zarządem i Radą Powiatu w Mogilnie. Powiedział, że nie rewolucja, a ewolucja. Także nie róbmy, na, kto przyjdzie zobaczymy, wiadomo, że każdy przed nowym szefem, który przychodzi ma pewne obawy, co on zrobi, ale dajmy mu szanse. Znając go z audytu, przy jakim współpracował, myślę, że on by się nie podjął tego, jeżeli nie widziałby możliwości, żeby szpital funkcjonował dobrze w Powiecie Mogileńskim. Nie wierzę w to naprawdę. Jest zbyt doświadczony w służbie zdrowia, jeżeli by widział, że nie ma możliwości, światełka, aby się tego podjąć. Te osoby, które miały tak sześćdziesiąt kilka lat to jeszcze można pomyśleć, wiadoma sprawa, kontrakt pięcioletni, ale tutaj naprawdę według mnie trzeba mu wierzyć, że chciałby się pokazać z tej dobrej strony, jako zarządzający naszym szpitalem i zróbmy wszystko aby mu pomóc w tym na samym początku, który również dla niego będzie bardzo trudny.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: Rozumiem panie Starosto, że nowy Dyrektor przedstawi najpierw Zarządowi koncepcje restrukturyzacji szpitala. Myślę, że powinno to chyba nastąpić dosyć szybko, bo mamy też Regionalny Program Operacyjny i pewne działania związane z wnioskiem, który ewentualnie może Powiat Mogileński złożyć na rozbudowę szpitala. I teraz mam taką prośbę, jeżeli Zarząd przyjmie taką restrukturyzację to chcielibyśmy na sesji na ten temat podyskutować, bo myślę, że jest to o tyle ważny temat dla radnych i dla mieszkańców, żeby wiedzieli w którym kierunku, to jest to o co cały czas pytaliśmy jako radni, w jakim kierunku będzie zmierzała służba zdrowia w obecnej chwili? I prosiłbym pana Starostę, jako przewodniczącego Zarządu również o przygotowanie po zatwierdzeniu takiego planu prezentacji przez pana Dyrektora, oczywiście zarząd może, nie musi tego przyjąć, ale chcielibyśmy, jako radni zapoznać się z całą koncepcją.

Radny Wojciech Baran: chciałbym się tutaj odnieść, bo nie dostałem tej odpowiedzi czy przed podjęciem tej uchwały w listopadzie ze spółką Formedis były prowadzone negocjacje dotyczące objęcia udziałów czy akcji, w zależności od tego jaka spółka  by powstała, czy były prowadzone tego typu negocjacje z tą firmą Formedis i czy były ewentualnie prowadzone negocjacje dotyczące zarządzania, przejęcia części udziałów ze spółką Formedis? I kolejna sprawa, panie Starosto, odnośnie tego planu, to nie było tak, że powiedziałem, że chce i koniec. To pan Starosta powiedział, że nie da i koniec. Sprawa zupełnie przypadkowo wyszła, grzecznie poprosiłem, mówiłem w dowolnej formie, chciałbym tylko spojrzeć i to wszystko. Dopiero jakiś problem pojawił się przy okazji następnej komisji, gdzie usłyszałem, że nie i koniec. Więc co mi pozostało, jako radnemu zrobić, złożyć wniosek, na który zarząd szybko odpowiedział, bo ustawa tak stanowi, że niestety trzeba i tyle. I bym tego tak nie stawiał. Bo na początku to była prośba, później dopiero problem wyszedł. Nie było tu kategorycznego stawiania, że mam dostać i tyle. Poprosiłem, pan Starosta kiwnął głową, że tak, po czym na komisji się dowiaduję, że to jest zupełnie niemożliwe, bo może zostać upublicznione. Nie i koniec. Mogę przyjść się nauczyć na pamięć i tak dalej. Ja już teraz materiałów sesyjnych również się uczę na pamięć, bo kiedyś może nastać taki moment, że nie dostaniemy tych materiałów i będą do wglądu tylko, czy do nauczenia się.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Nie ma takiej możliwości panie radny. W najbliższym czasie może być tak, że będzie pan to otrzymywał w jeszcze lepszej formie.

Radny Wojciech Baran: Bardzo się cieszę, ale chciałbym jeszcze uzyskać informację jeszcze odnośnie tego czy z tym Formedis były wtedy prowadzone negocjacje dotyczące objęcia udziałów bądź zarządzania ewentualną spółką?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: O żadnej spółce nie było mowy, o jakich udziałach, jeżeli nie było spółki. Jak możemy rozmawiać jako Zarząd, jako Starostwo z firmą o udziałach? Było tak, że ci co tam przychodzą to chcą 100 % brać Polsce i tak dalej. Ale to było takie, spotkał się jeden z drugim i sobie mówią. A taka firma chce tylko sobie wziąć zarządzanie szpitala, ogłaszasz przetarg i wygrywają, prowadzą szpital w tej formie nic więcej. Naprawdę proszę mi w to wierzyć. I tak jeszcze wracając do tego czy pan mi dał czy pan mi nie dał, to ja tak chciałem państwu przypomnieć, że ja mówiłem, panie radny proszę bardzo, zapraszam do mojego gabinetu i pan otrzyma, a pan mówił, że nie bo pan chce dostać. I to się tak działo, nie dlatego, że Starosta niedobry, a radny taki dobry bo tak ładnie prosił. Upór wiadomo w niektórych sytuacjach jest bardzo dobry, w niektórych bardzo niedobry, ale myślę, że to zadowolenie pana radnego jest pełne. Słuchajcie najważniejsze to są drogi, bądźmy szczerzy. Codziennie się jeździ po naszych drogach i tego nie unikniemy. Najbardziej przykre to jest co będziemy mówili, że w następnej perspektywie nie ma dróg powiatowych i gminnych w ogóle wziętych pod uwagę, walczymy jako Związek Powiatów Polskich aby nas wpisali, bo już nie będzie środków jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej na drogi gminne i powiatowe. I tutaj jest dopiero dylemat, a to co było to już było koniec, a teraz róbmy tak aby ludzie mogli w miarę dobrze jeździć po naszych drogach.

Radny Wojciech Baran: właśnie do tego zmierzałem. Były takie luźne rozmowy, o których my też byliśmy częściowo informowani. Były podawane pewne nazwy, ja tam nie przypominam sobie, żeby była mowa o firmie Formedis, ale była mowa o pewnej spółce czy przedsiębiorstwie, które z nazwy nie zostało wymienione i tak mnie interesuje czy to właśnie była ta spółka Formedis.

Radny Przemysław Zowczak: Panie Starosto, nie ujawnił nam pan nazw firm z którymi prowadził pan negocjacje. Ja uważam, że to jest informacją publiczną, a po drugie wcześniej pan zadeklarował, że pan ujawni. Mnie interesuje czy były jakieś powiązania pomiędzy osobą, która wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ, jest już można powiedzieć Dyrektorem a tamtymi firmami. Proszę państwa to jest, tak jak zaznaczyłem, jeśli pan tego nie przyjmuje jako interpelacji, w takim razie proszę to potraktować jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę państwa, kolejna sprawa, Panie Starosto, jakie było stanowisko pana Michała Ogrodowicza, czy zasadniczy nacisk kładziemy na tą część służby zdrowia, która znajduje się na terenie Mogilna czy Strzelna. Mam pytanie, jakie było stanowisko pana Michała Ogrodowicza, czy w jego przekonaniu nasza służba zdrowia powinna funkcjonować, jako SP ZOZ czy jako spółka z o.o.? Panie Starosto, szanuję pański apel, aby nie deprecjonować już na starcie kandydatury pana Michała Ogrodowicza, i w związku z tym nie zadaję istotnych pytań dotyczących dotychczasowej kariery tego pana, natomiast powiem tak, chciałem sprostować jedną rzecz. Panie Starosto będę ją zawsze prostował wtedy, kiedy pan to będzie podnosił. Wtedy, kiedy pan wystąpił na sesji z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej i wtedy, kiedy pan chciał przeforsować uchwałę, czy złożył pan projekt uchwały w sprawie zamiaru rady powiatu w sprawie wyrażenia woli przez radę powiatu w sprawie. Podstawą prawną do podjęcia tamtej uchwały była po prostu, rada powiatu miała stanowić o kierunkach działania zarządu, więc to nie było sondowanie. Panie Starosto, mówił pan o problemach związanych z podniesieniem piętra. Ja przypomnę, że mieliśmy informację później już, że nie mówimy o podniesieniu piętra tylko o rozbudowie szpitala. Nie wiem, czy wróciliśmy do koncepcji podniesienia piętra czy mówimy o rozbudowie na poziomie gruntu. Powiem tak, szkoda, że tego typu informacje, które dzisiaj, tutaj podczas dyskusji zostały ujawnione, nie znajdują się w informacji z prac zarządu, bo o pewne rzeczy możemy po prostu nie dopytać i nie będziemy o pewnych kwestiach wiedzieć i sądzę, że nic by się nie stało gdyby informacja o tym, że nie będzie u nas uruchomiony szpital polowy znalazła się w informacjach spraw zarządu. Panie Starosto, mimo wszystko już tak na marginesie odniosę się, jeśli chodzi o harmonogram czy kolejność naprawy dróg powiatowych to jednak mimo wszystko powinna tutaj się odbyć publiczna debata z wszystkimi zainteresowanymi stronami, nie powinno odbywać się to w pańskim gabinecie, tym bardziej, że jak spojrzymy, to co się będzie działo w roku 2013, obecnym roku, to zobaczymy inwestycje, których nie ma wpisanych wcale w tym harmonogramie. Więc to nie jest tak, że to co się dzieje, dzieje się z automatu, bo ktoś to wpisał. Po za tym trudno jest przewidzieć stan nawierzchni i różnice pomiędzy stanami nawierzchni różnych dróg w perspektywie 15 lat i to jest faktem, ja rozumiem, że tamto było materiałem wyjściowym do dyskusji, natomiast tamten dokument nie powinien nas wiązać. I w związku z tym mój apel o debatę publiczną o tym, które drogi w pierwszej kolejności. Proszę państwa ostatnia rzecz, do której chciałem się odnieść, to jest kwestia proszę państwa związana z wynikiem finansowym SP ZOZ. Panie Starosto, to właściwie burzy moje zaufanie do tych wszystkich sprawozdań, które otrzymujemy, to co pan powiedział. Zauważmy, że 28 kwietnia tego roku otrzymaliśmy wstępną informację ekonomiczno- finansową za 4 kwartały 2012 roku. Tam była mowa o ujemnym wyniku finansowym w wysokości 1 574 998, 82 zł. Proszę państwa w tym dokumencie, który dzisiaj mamy, jest mowa o ujemnym wyniku finansowym w wysokości 1 080 635,98 zł. Ja przypomnę, że jeśli mówimy o amortyzacji to ona jest mniejsza i tak by trzeba pokryć różnicę w wysokości 58 327 zł, teraz mamy informację, że prawdopodobnie ta strata będzie na tyle mała, że po uwzględnieniu amortyzacji nic nie będziemy musieli do tego wszystkiego dokładać. Jest to rzeczywiście wielkim mykiem księgowym.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Chciałbym, aby tak odpowiedział mi radny Przemysław Zowczak, jak tą debatę zrobić, trzeba by z wszystkimi mieszkańcami w każdym sołectwie, nie da się inaczej. Zebrania w sołectwach się odbywają, wystarczy tylko zebrać, wtedy możemy przedstawić, i teraz no rzeczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie z jakąś drogą po jakiejś zimie.  Trzeba w harmonogramie zrobić to, co trzeba zrobić, to jest chyba jasne, natomiast remonty takie gruntowne, to tam jest wpisane to co trzeba na początku robić, ponieważ to określili fachowcy. Jadąc po drogach ja nie wiem czy to jest popękane wzdłuż czy poprzecznie, czy krawędzie są uszkodzone, bo to wiedzą fachowcy. Powiedzą jak to zalejemy, utwardzimy częściowo to ona nam jeszcze ileś lat wytrzyma. My się na tym opieramy, a każdy z nas gdzie mieszka to wie jakie najlepsze drogi, jaki najlepszy dojazd, nie dziwmy się wcale temu. Także bardzo bym prosił o informację jak tą debatę publiczną zrobić, w jaki sposób, w jakiej formie, proszę bardzo. ja raz mówiłem tak, jeżeli chodzi o wynik finansowy SP ZOZ.  Powtarzam jeszcze raz, zgodnie z ustawą i zgodnie z prawem został sporządzony bilans SP ZOZ w Mogilnie, to podkreślały 3 razy panie z audytu, a że Ministerstwo Finansów zmieniło ustawę i dopuszcza takie sprawy to dopuszcza. Ja państwu powiem, realnie to my mamy taki ujemny wynik finansowy jak to jest pokazane, jak pan tutaj mówił przed chwilą. To my o tym wiemy. Natomiast oczywiście on jest mniejszy niż był w zeszłym roku, i mamy ten komfort, ustawodawca nam zrobił taki komfort, że nie potrzebujemy przekształcać i pokrywać ujemnego wyniku finansowego. A my działamy zgodnie z prawem to nie jest to, że mistrzostwo świata SP ZOZ, nie. SP ZOZ, to co otrzymujemy na radę społeczną SP ZOZ wynik finansowy, to jest taki wynik finansowy jak wygląda w SP ZOZ. I my wszyscy o tym wiemy, włącznie ze mną, natomiast ustawodawca zrobił to, że w tej chwili mamy te trzydzieści parę dodatniego wyniku finansowego. Zmieniła się ustawa i wszystko na ten temat i co będziemy dyskutować. A amortyzacji mamy, 1 022 000 czyli w związku z tym mamy w tej chwili 986 tys. ujemnego wyniku finansowego, to zostaje nam jeszcze na plusie te parę groszy i nie potrzeba tego pokrywać i skończmy na tym ten temat. Natomiast druga sprawa, ja myślę tak, jeżeli przyjedzie nowy Dyrektor, to przecież to jest pierwsze, ze on się musi spotkać z nami, Radą Powiatu, najpierw oczywiście z zarządem, przedstawić swoje wizje, a potem spotkać się w szerszym gronie z radnymi powiatowymi, z pracownikami wszystkimi SP ZOZ. Przedstawić swoją rzecz, co po kolei będzie robił i bardzo bym prosił, aby nie mówić, robić jakieś takie sztuczne zamieszanie wobec osoby nowego Dyrektora, którego państwo nawet nie znacie. Ja jak go bliżej poznałem po ostatniej prezentacji, zresztą komisja poznała go bardzo dobrze i powiem państwu, że naprawdę w tajnym głosowaniu, jak zawsze po długiej dyskusji wszystkie głosy były, za czyli on został wybrany przez komisję jednogłośnie. To nie było tak, że ktoś tam miał inne wizje, a było naprawdę kilka prezentacji dobrych, po jego prezentacji, po długiej dyskusji, po przerwie i po powrocie odbyło się głosowanie gdzie wszyscy zagłosowali na tak. Nie to, że Starosta namawiał, nie. Po tym wszystkim, co usłyszeliśmy, a powiem państwu, że były osoby, które były bardzo doświadczone również pod względem szpitali, ale po jego, on nas po prostu przekonał swoją osobą do tego, że chciałaby tutaj, ma wizję i chciałby tą swoją karierę rozpocząć akurat w Mogilnie i chyba tym nas najbardziej przekonał, że ma wizje, jest młody i chce coś zrobić. Z mojego punktu widzenia, nie wiem jak tam pozostali członkowie komisji, ale ja odebrałem w ten sposób, ze chciałby się pokazać z tej dobrej strony.

Radny Wojciech Baran: Właśnie Panie Starosto ta wizja nas najbardziej interesuje. Bo ja już wcześniej mówiłem, że od zmiany nazwy z SP ZOZ na spółkę z o.o. czy zmiany nazwiska dyrektora za wiele się nie zmieni. Chodzi o ten pomysł, ile razy mówił radny Zowczak, o koncepcję w tej sytuacji w służbie zdrowia.  Nie ukrywamy, że tutaj sprawa jest trudna, bo również chodzi przede wszystkim o pacjentów i o pracowników służby zdrowia. Ta propozycja spotkania z pracownikami, ze związkami zawodowymi i radnymi, z panem Starostą, i nowym dyrektorem, jeżeli będzie powołany, byłoby formułą bardzo potrzebną do tego, aby pewne sprawy konkretnie powyjaśniać. Wiadomo, że pewnie pan Dyrektor konkretnie nie przedstawi swoich pomysłów, które są jego warsztatem pracy, ale ogólne założenia, o których mówił pan radny Nowacki, no powinien nam przedłożyć, musimy wiedzieć, czego możemy się spodziewać, bo na pewne rzeczy na pewno zgody tutaj, przynajmniej klubu naszego radnych też nie będzie przeciwko takim daleko idącym, jeżeli się pojawią oczywiście. Mówię, samą zmianą Dyrektora czy zmianą nazwy zakładu opieki zdrowotnej no niestety się nic nie wydarzy, za tym muszą iść konkretne działania, konkretne pomysły i ich realizacja. O tym chcielibyśmy rozmawiać, tego chcielibyśmy się dowiedzieć. Także będziemy niecierpliwie oczekiwać na takie spotkanie, myślę, że jak już tutaj zarząd będzie podejmował uchwałę, to oczywiście dać szanse, aby to wszystko zostało wprowadzone w życie i myślę, że takie spotkanie ze związkami, z pracownikami SP ZOZ warto byłoby zorganizować.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Jeżeli chodzi o pytanie związane z parkingiem przy przychodni w Strzelnie, chciałem państwa poinformować, że mówiąc brzydko mamy dawcę materiału na utwardzenie tego placu tam przy przychodni. Mamy również wstępne deklaracje jednego z przedsiębiorców strzeleńskich, że bezpłatnie pomoże nam to wykonać, ale jak na razie czekamy na pogodę, która umożliwi nam wejście na ten teren, także w najbliższym czasie jak tylko będzie taka możliwość, podejmiemy takie działania, żeby ten teren wokół przychodni był przejezdny.

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Przewodniczący Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych Stanisław Bielecki: W imieniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, chciałbym serdecznie podziękować za pomoc w realizacji pikniku dla osób niepełnosprawnych, który odbył się 27 kwietnia w Gozdawie „Razem znaczy lepiej”. Chciałbym podziękować Starostwu Powiatowemu, Radzie Powiatu Mogileńskiego, Urzędowi miasta i gminy Strzelno, Mogilno oraz gminie Jeziora Wielki i Dąbrowa. W pikniku brało udział ponad 350 dzieci, nie licząc opiekunów. Z tego, co do nas dochodzą podziękowania, podobno piknik był wspaniały, wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję bardzo z całego serca pani dyrektor sanepidu, która przygotowała konkursy i nagrody. Straży pożarnej, policji oraz jednostce wojskowej z Inowrocławia. Chciałbym przekazać na ręce pana Starosty, pana Przewodniczącego Rady oraz pana Mirka Leszczyńskiego, Krzysztofa Szarzyńskiego i Krzysztofa Mleczki podziękowania. Trzech radnych zaangażowało się dosłownie w ten piknik, spędzili kilka dni z nami, aby ten piknik przygotować.

Ad. 6
Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2012r. oraz podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2012:

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia,

Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - Uchwała nr 15/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłużeniu przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik do protokołu.

- dyskusja,

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Panowie przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo. Chciałbym tak po krótce, trochę taki wstęp, jeżeli chodzi o dyskusję om wykonaniu budżetu za rok 2012. Dlatego, że również są na sali osoby, które nie są zorientowane, co robiliśmy przez ten rok cały 2012. Kilka cyfr, to co zostało zrobione, aby te osoby również wiedziały o czym za chwilę będziemy dyskutować. A więc, jeżeli chodzi o budżet to było 56 823 000 zł, jeżeli chodzi o dochody wykonane zostały w 101 %, wykonaliśmy je w kwocie 57 406 000 zł. Natomiast wydatki planowaliśmy na 59 567 000 zł, a wykonaliśmy  je na 56 637 000 zł to jest 97 %, deficyt na koniec roku został umniejszony o kwotę 1 642 000 zł, ponieważ chcę przypomnieć, że uchwalaliśmy budżet deficytowy. I tak tu są 2 814 331 zł, z tego pożyczki stanowiły 421 000 zł. Dochody majątkowe wyniosły 804 984 zł to jest 1,4% wykonania budżetu, natomiast dochody bieżące wyniosły 56 601 716, 05 zł. Struktura tych dochodów kształtuje się na stałym poziomie już od kilku lat i tak subwencja to  jest 59, 83 %, dotacje to 13,26 %, dochody własne 23 % dotacje celowe i ze środków Unii Europejskiej to 2%. Wydatki wykonane w 94 %, były to również wydatki majątkowe i te wydatki majątkowe to jest 3 384 747, 46 zł. W ramach tych wydatków ukończyliśmy budowę Warsztatów Szkolnych w Strzelnie, łączna kwota to jest 2 mln złotych, docieplenie kolejnych budynków w Zespole Szkół w Strzelnie oraz szkół w Mogilnie to 187 029 zł, łącznie prace remontowe w szkołach wyniosły ok. 2 mln złotych. W części drogowej ukończono kolejny odcinek drogi w przebudowie drogi Mogilno- Strzelce, 707 111 zł, które w połączeniu z rokiem 2011 stanowi ok. 3 km drogi, zrobione tak od podstaw. Remonty cząstkowe na drogach wykonano w wysokości 566 tys. zł, zimowe utrzymanie dróg kosztowało nas 300 tys. zł w 2012r. w tym roku trochę więcej, zmiana nawierzchni 667 tys. zł. Jeżeli chodzi o działalność w ochronie zdrowia, co zostało już tutaj poruszone to inwestycje w ochronie zdrowia to jest ok. 1 mln złotych i ono zostaje przeznaczone między innymi na modernizację oddziału wewnętrznego w Mogilnie, 158 tys. zł, przebudowa przychodni w Strzelnie 693 tys. zł, adaptacja pomieszczeń pod potrzeby w fizykoterapii 40 tys. zł, instalacja gazów medycznych w Mogilnie 75 594 zł. Realizowano również inwestycje unijne na kwotę 1 943 290 zł, było to szkolnictwo zawodowe, czyli to znane nam wszystkim działanie 9.2, 300 tys. złotych, PUP brał udział w pięciu projektach na kwotę 718 tys. złotych. Jak i również PCPR, czyli rozwój i upowszechnianie aktywizacji, aktywnej integracji 220 tys. zł. Budżet Powiatu w 2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 769 105 zł. Jest tutaj taka mała nadwyżka, jest ona dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni, że w poprzednich latach te nadwyżki były o wiele większe. Zadłużenie na koniec roku jak już tu przeczytane zostało w opinii RIO, wyniosło 2 530 000 zł, z ułamkiem 4,3 % jeżeli chodzi o skalę dochodów. Ja państwu powiem tak, że my jesteśmy przygotowani na nowe rozdanie, jeżeli chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej, czyli nowa perspektywa finansowa, myślę, że będziemy mogli spokojnie dalej finansować, bo jak wszyscy wiemy tam niektóre samorządy będą miały z tym wielki kłopot. Chciałbym również przypomnieć, że udzieliliśmy pożyczek, ogólna kwota pożyczek to jest 528 320 zł, to jest pożyczka udzielona dla SP ZOZ na taką działalność bieżącą, także tutaj w ten sposób pomogliśmy, SPZOZ aby te trudne czasy jakoś łatwiej przeżyć i w między czasie spłacono te kredyty, które mamy zaciągnięte na modernizację i te inne działania, spłaciliśmy kredytów w ubiegłym roku 750 105 zł. Również chciałbym państwu przypomnieć, że jeżeli chodzi o pomoc społeczną to ciągle prowadzimy ośrodek interwencji kryzysowej, mieszkanie chronione, warsztaty terapii zajęciowej, pomagamy również w działalności tej instytucji jak i również robimy te szczepienia przeciw HPV, cały czas to kontynuujemy, teraz już kolejne gminy do tego przystępują, chcemy pomóc młodzieży wejść w dorosłe życie, jak również uczestniczymy w programie „Zapobieganie otyłości” wraz z Marszałkiem Województwa. Prowadzimy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prowadzimy dla dwóch powiatów, czyli dla Powiatu Żnińskiego i Powiatu Mogileńskiego, w tej chwili zespół, który dobrze działa, również Powiat Żniński jest z tego zadowolony. Chciałbym przypomnieć również, że jest biblioteka powiatowa łącznie z biblioteką miejską - to rzeczy kulturalne, dbamy również o zabytki, przeznaczyliśmy pewne pieniądze na konserwację jak i modernizację naszych zabytków, to jest co rok pewna kwota, jak i również spółki wodne, są to kwoty takie, które pomagają tym instytucją w pozyskaniu innych pieniędzy z innych źródeł. Warunki, które stworzyliśmy do kształcenia zawodowego jak i nie tylko w naszych szkołach, myślę że za%owały z tym, że ten niż demograficzny, który w tej chwili trafił do naszych szkół będzie mniej odczuwalny, że młodzież skorzysta z tej naszej oferty edukacyjnej i zawita z naszych szkół. W połowie lipca będzie już wiadomo ilu uczniów zapisało się do naszych szkół jak to będzie się kształtowało, jeżeli chodzi o dalsze prace nad szkołami gimnazjalnymi. Chciałbym przypomnieć, że udostępniliśmy dane bazy geodezyjnej dla naszych gmin, oczywiście przy udziale tychże gmin, przy zakupie serwera, ale także przy tych połączeniach, jakie mamy, teraz działamy na takim jeszcze dalszym wspólnym programie z wszystkimi powiatami Województwa Kujawsko- Pomorskiego, zobaczymy czy to nam się uda jeżeli chodzi o sprawy geodezyjne. Aktualizujemy stan prawny naszych dróg powiatowych, to bardzo pracochłonna rzecz ale takie działania trzeba przeprowadzić. Główne nasze cele to pomoc w działalności SP ZOZ, to już powiedziałem, mam nadzieję że te pieniądze poprawiły warunki przyjmowania pacjentów jak i również dostępność do usług medycznych. Tyle odnośnie wykonania budżetu, myślę, że możemy być zadowoleni, budżet został wykonany zgodnie z uchwałami Rady Powiatu. W niektórych kwestiach chciałbym zrobić jeszcze więcej, ale to może w przyszłości, ale miejmy nadzieję, że akurat tutaj Zarząd przedstawił Radzie wykonanie z budżetu no i to rzeczywiście Zarząd prosi abyście Państwo udzielili nam absolutorium, myśmy wykonali państwa uchwały, zrobiliśmy to dość dobrze, dobrze dla całych finansów i dochodów jak i wydatków Powiatu Mogileńskiego.

Radny Krzysztof Szarzyński: Szanowni państwo, Komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły, nie mniej jednak nasuwają się 2 pytania. Pierwsze pytanie do pani Skarbnik, jest to rozdział 75020, § 4170 str. 26 -wynagrodzenia bezosobowe, kwota 43 233 zł w tym umowa zlecenie 42 tys. Jest to kwota za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Mogileńskim natomiast w rozdziale 10 str. 64 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w rozdziale tym przedstawiono stopień realizacji zadań uznanych za wieloletnie. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2019 w pkt. 11 „Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego- ogólna wartość umowy w latach 2012- 2013 to kwota 42 tys. zł” z tego zrealizowano kwotę 31 500 zł, prosiłbym o wyjaśnienie tej różnicy.

Skarbnik Karina Kostyra: Wynika to z tego, że w przedsięwzięciach wieloletnich wpisujemy umowy, które przychodzą na kolejny rok, czyli umowa jest zawarta np. 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013. I tutaj zrealizowano kwotę 31,5tys. zł, to jest kwota, która została wypłacona z tejże umowy wieloletniej od miesiąca kwietnia do końca roku, czyli za 9 miesięcy. Natomiast w skali roku budżetowego wydajemy 42 tys. złotych, w budżecie na str,26 jest 42 tys.zł ponieważ 12x3,5tys.zł stawka to jest 42 tys.zł. Natomiast w umowie przedsięwzięcia jest umowy, aby zarząd mógł podpisać umowę przechodzącą z roku budżetowego z 1 na 2 to musimy to wpisać, i tam jest wpisana kwota 31 tys., bo to jest umowa cywilno- prawna, czyli od kwietnia do kwietnia kolejnego roku. I z tejże umowy wydatkowano 31.500 zł. Patrzymy na umowę, jaka jest zawarta na przełomie lat, ale tak naprawdę wydatek dotyczy całego roku i on jest ujęty na stronie 26.

Radny Krzysztof Szarzyński: Drugie pytanie do pana Starosty, rozdział 60014- drogi publiczne, powiatowe- § 4300 Kwota tak jak pan Starosta w swoim wystąpieniu przedstawił, kwota powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg, jest to kwota 636 826,25 zł i moje pytanie dotyczy, w ramach tego zadania ile km dróg powiatowych zostało tą metodą naprawionych, bo o ile dobrze pamiętam 2 lata temu była to kwota ponad 400 tys. zł, naprawiono 10 km dróg powiatowych.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Pan Dyrektor tutaj podpowiada, że 18 km.

Skarbnik Karina Kostyra: Odcinek - skrzyżowanie Ławki do końca skrzyżowania w Palędziu Kościelnym to jest 1,7 km, Oćwieka-  Niestronno, to jest 0,85 km, Rudunek -Niestronno- Dąbrowa- 1,36 km, Ostrowce- Szczepanowo- 2,6 km, Gąsawa- Obudno- Słaboszewo- Pakość- 1,6 km, Janowice- Bożejewice- Sławsk Wielki- 0,96 km, Stodoły- Książ- Sukowy- 1,05km, Rzeszynek- 1 km, Czarnotul-  Kwieciszewo- 3,02 km, Gębice- Ostrowo- Wójcin- 3,48 km. Jest to 636tys.zł

Radny Przemysław Zowczak: Mam pytanie do pani Skarbnik. Nie zgadzają mi się dane dotyczące sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2012 i to co mamy sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok, a mianowicie str. 57. Mianowicie są tutaj pewne rozbieżności np. dotacja na docieplenie wraz z elewacją ścian zewnętrznych budynku przychodni rejonowej w Strzelnie tutaj jest kwota 49 550 zł, a w sprawozdaniu o finansowaniu SP ZOZ jest mowa o kwocie 51 896 zł. Dotacja na zadania, modernizacja pomieszczeń na potrzebę fizjoterapii. Ja rozumiem, że my przekazaliśmy kwotę 41 tysięcy zostało wydane. Dotacja celowa na przykład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szpitala na przychodnię rejonową wraz z zabudową wejść utwardzenie terenów w Strzelnie z 623 040 zł tam jest 41 369 zł, ale to są rzeczy do wyjaśnienia później.

Skarbnik Karina Kostyra: Szanowni państwo, u nas w budżecie są zawarte kwoty dotacji jakie zostały udzielone na dane zadanie natomiast tutaj informacja w załączniku nr 3 obejmuje 100 % wartości danej inwestycji. My tutaj, jeśli chodzi o dane zadanie, nie finansujemy 100 %, tylko jest taki nowy sposób finansowania SP ZOZ, zależy on od współczynników i najczęściej jest tak, że zadanie było finansowane w 96 %, czyli u nas te kwoty są inne a na przykład tutaj w tabelce jest więcej, ponieważ to jest to co tutaj SP ZOZ dołożył swoich pieniędzy.

Radny Przemysław Zowczak: Pani Skarbnik, mam też taką wątpliwość, ale nie musi pani odpowiadać, uderza mnie ten brak w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu Mogileńskiego za 2012 rok pewnych zadań inwestycyjnych wskazanych wcześniej w Projekcie Budżetu na 2012 rok, one nie zostały zrealizowane, tym nie mniej w moim przekonaniu powinny być wpisane, ale to jest tylko taka moja sugestia.

Skarbnik Karina Kostyra: Tabelka tutaj, która dotyczy zadań inwestycyjnych pokazuje, jaki był plan inwestycji na początku raku, w całości, proszę spojrzeć na wykonanie budżetu, mieliśmy 5 427 000 tyle inwestycji było na początek roku, 5 427 260 z to jest plan wyjściowy na 1 stycznia 2012, po zmianach budżet był 3 698 828 zł i wykonanie jest 3 384 000 zł, czyli zamieszczone i pokazane są wszystkie zadania inwestycyjne, najczęściej, jeżeli inwestycje były zdejmowane to było to robione na sesji, bo zarząd do tego kompetencji nie ma, więc były z pewnością jakieś przyczyny, przez które tutaj umniejszaliśmy te kwoty. Ale najczęściej one były dodawane, a to co było zdjęte to głównie był szpital tak prawdę powiedziawszy. A tak te pozostałe zadania zostały wykonane w całości.

Radny Przemysław Zowczak: Drodzy państwo, mamy w projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok, takie rzeczy między innymi w filii im. Chałubińskiego w Stzrelnie jak modernizacja oddziału dziecięcego i położnictwa neonatologicznego, modernizacja korytarzy, przebudowa bloku operacyjnego, tego wszystkiego nie ma w opisówce w sprawozdaniu z wykonania budżetu,

Skarbnik Karina Kostyra: My wypisujemy po prostu to, co już jest wykonane a rada w trakcie roku umniejszyła o to zadanie ponad 900 tys., zmniejszyła plan, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne w szpitalu i to po prostu już nie jest opisywane.

Radny Przemysław Zowczak: Pierwsza rubryczka w sprawozdaniu dotyczy stanu na dzień 31 grudzień 2012, tutaj nie ma tych rzeczy pokazanych tak jak na przykład pkt. 26, czyli projekt e -obsługi, modernizacji, reorganizacji i rozbudowy infrastruktury, dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki w SP ZOZ w Mogilnie, jest wpisana kwota na dzień 31 grudnia 2011 roku, 484 460 zł, później z przyczyn niezależnych od nas jest wpisane 0. Oczekiwałbym, aby te rzeczy, które wcześniej wymieniałem, które były wpisane w projekcie budżetu były w ten sam sposób ujęte. Ale powiem tak, że to nie jest z mojej strony zarzut natury formalnej.

Skarbnik Karina Kostyra: Część z tego projektu była zrobiona i dlatego część jest usunięta a część została z tego całego pakietu, o którym pan tutaj czytał na początku. Zostały sfinansowane gazy medyczne i one po prostu zostały na końcu i zostało tylko to, co jest.

Radny Przemysław Zowczak: Proszę państwa, przechodząc od szczegółów do ogółu mamy dzisiaj przed sobą, zresztą była odczytana uchwała składu orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2012 rok. I proszę państwa króciutki cytat: „W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mogilnie przeprowadziła odpowiednie kontrole, które dały podstawę do stwierdzenia czy budżet Powiatu został wykonany nie tylko zgodnie z planem, ale również zgodnie z prawem, rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przyjętymi celami.” Zdumiony czytam opinię, Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok i proszę państwa nie dosłownie Zarząd Powiatu realizował zadania związane z wykonaniem budżetu, zarówno powstaniem dochodów jak i wydatków, kierując się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Proszę państwa ja rozumiem pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do rzetelności danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu, ja rozumiem pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do legalności zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu realizowanego przez Zarząd Powiatu w Mogilnie w roku 2012. Nie jestem w posiadaniu żadnych przesłanek wskazujących na jakiekolwiek nieprawidłowości związanych z naruszeniem zasad legalności czy rzetelności w wykonaniu budżetu za ubiegły rok i rzeczywiście chylę tutaj czoła przed panią Skarbnik, przed Zarządem, tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Czy budżet został wykonany zgodnie z zasadą celowości? Proszę państwa wystarczy porównać tabele na zadania inwestycyjne w roku 2012, załącznik nr 3 znajdujący się w projekcie budżetu na rok 2012, w odniesieniu do punktu 13 np. tabeli służba zdrowia i porównać to z tabelą znajdującą się w rozdziale 6 sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 zadania inwestycyjne, punkty 25- 30, aby dostrzec zasadniczą różnicę, ja wiem w sprawozdaniu, ja już teraz nie wskazuje dokładnie, przed chwilą o tym mówiłem, więc nie chcę przedłużać, chodziło mi głównie o te inwestycje, które były po stronie szpitala strzeleńskiego. Ja wiem, że w sprawozdaniu brak jest informacji o realizacji takich inwestycji jak na przykład modernizacja oddziału dziecięcego, położniczego i neonatologicznego  w tym, według wcześniejszych wyjaśnień pana Dyrektora Krygiera, wtedy kiedy uchwalaliśmy ten budżet na  2012 rok, czyli na końcu roku 2011 grudzień. W tym miała się zawierać między innymi budowa nowej klatki schodowej w szpitalu w Strzelnie i przebudowa bloku operacyjnego. Proszę państwa, mam jednak pytanie czy nie wykonanie wcześniej zaplanowanego budżetu w tym zakresie, potencjalnie grożącym zresztą nie wykonaniem koniecznych i decydujących dla przyszłości naszego szpitala, zwłaszcza dla jego filii w Strzelnie modernizacji, nie wykorzystanie w związku z tym unijnych dotacji, czuje się tu zasadę celowości przy wykonaniu budżetu. Ja wiem, że formalnie jest wszystko w porządku, dlatego, że państwo, jako Zarząd wystąpiliście z wnioskiem do Rady o zmianę budżetu, ta zmiana została dokonana. Proszę państwa, kolejna historia. Czy decyzję o realizacji remontu dróg, jedynie w zakresie 3 dróg znajdujących się wyłącznie na terenie jednej gminy, to jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu, gminy będącej okręgiem wyborczym Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu, wpisuje się w zasadę celowości w wykonywaniu budżetu całego Powiatu, a nie tylko jednej gminy?  Czy dzisiaj zagłosują za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok wszyscy radni startujący z innego okręgu wyborczego niż członkowie Zarządu Powiatu? Proszę państwa, nie wystarczy zachowywać się czasami jak opozycja, publicznie wskazując na potrzeby innych, mniejszych gmin, nie wystarczy zgłaszać swoich propozycji przy konstruowaniu budżetu powiatu, tak nawiasem mówiąc większa część propozycji nie została uwzględniona. Proszę państwa, jeśli źle sie dzieje a są uzasadnione potrzeby mniejszych okręgów wyborczych nie jest naruszona, jest w związku z tym naruszona zasada celowości wydatkowania publicznych pieniędzy, to pytanie czy nie należałoby się wznieść ponad interes swojego ukierunkowania politycznego przy głosowaniu absolutorium? To jest proszę państwa ten moment, kiedy możemy skutecznie powiedzieć, że nie ma naszej akceptacji dla naruszania zasady celowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Czy dzisiaj ci radni, którzy startowali z innych okręgów wyborczych niż członkowie Zarządu zagłosują za przyjęciem z wykonania budżetu za 2012 rok, było oparte o zasadę celowości, oczywiście w wymiarze lokalizacji inwestycji zrealizowanych i tych niezrealizowanych? Proszę państwa w moim przekonaniu to właśnie pewność, przeświadczenie Starosty i członków Zarządu, że jednak mimo wszystko wszyscy członkowie koalicji oprą głosowanie nad absolutorium, przyniosła rezultat w postaci pominięcia gminy Strzelno i Jeziora Wielkie w zakresie przebudowy dróg w tegorocznym budżecie naszego Powiatu. Proszę państwa powiem tak, nie wiem czy koledzy ze Strzelna wszyscy poprą wniosek o udzielenie absolutorium kierując się przy tym zasadami legalności i rzetelności. Powiem tak nie wiem, dlaczego państwo wpisaliście do swojej opinii, jako pierwszą zasadę celowości, w moim przekonaniu została ona naruszona. Oczywiście być może naiwnie zakładam, że założony na realizowany budżetem naszego powiatu cel jest harmonijny i zrównoważony rozwój dla całego powiatu a nie jedynie harmonijny i zrównoważony rozwój okręgu wyborczego Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu. Przepraszam, w tegorocznym budżecie widzę już pewne zmiany. Zaczyna być brany również pod uwagę stan sieci drogowej kolejnego członka Zarządu w naszym powiecie. Proszę państwa, ponieważ w Radzie Powiatu reprezentuję inny jednak okręg wyborczy, nie mogę podjąć projektu uchwały w tej sprawie i wstrzymam się od głosu. Proszę państwa nie będę głosował, przeciw, bo byłoby to sprzeczne z moim sumieniem, dlatego, że rzeczywiście jestem przekonany, że nie naruszono tutaj zasad legalności i rzetelności w wykonywaniu budżetu Powiatu za 2012 rok. I jeszcze jedne słowa podziękowania, niezłośliwe, zarówno dla pani, Skarbnik jak i dla całego Zarządu dlatego, że to sprawozdanie, które dzisiaj otrzymaliśmy, ono zawiera znacznie więcej informacji niż te które otrzymywaliśmy w latach poprzednich. Mówię tutaj o opisówce, i za to rzeczywiście państwu dziękuję, myślę że to jest tutaj właściwy kierunek.

Radny Wiesław Gałązka: Ja chciałbym się odnieść do inwestycji, które mimo wszystko w gminie Strzelno zostały wykonane, a dotyczy to nowych warsztatów, teraz się zastanawiam czy to wystąpienie kolegi Przemka, czy było to celowe czy nie. Kolejna inwestycja, to jest przychodnia, zdaje się, że spełnia wymogi i oczekiwania mieszkańców. Zadaję sobie przez cały czas pytanie czy to wystąpienie było celowe czy nie, kolegi Przemysława, bo gdyby tak rozpatrując, mając na uwadze zastrzeżenia, co do dróg, które był uprzejmy pan radny wskazywać, to i tak jest 2 do 1. Nie zawsze ze wszystkiego będziemy zadowoleni. Natomiast uważam, że stwierdzenia pana radnego były bardzo polityczne. Mi się wydaje, że radny ma obowiązek dbać o cały powiat, w jakimś świetle funkcjonujemy i staramy się w taki sposób właśnie to realizować, stąd no nie zgadzam się z taką opinią, ale pan radny ma oczywiście prawo komponować swoje sformułowania.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Tutaj właśnie kolega Gałązka zdążył mnie uprzedzić, bo chciałem przypomnieć te inwestycje, które zostały zrobione w Strzelnie. Ja myślę, że tu jednak trochę sprawiedliwości panie radny. Obiektywizmu, proszę sobie przypomnieć warsztaty przed wyborami jak pan był Wicestarostą i inne rzeczy. Po co do tego wracać? A chciałbym przypomnieć również taką rzecz, czy powiedziałem kilka lat temu zróbmy drogi dojazdowe do Mogilna, do miasta powiatowego z prawdziwego zdarzenia. To nie jest nasza wina, że siedziba Powiatu jest w gminie Mogilno, że gmina Mogilno jest największą gminą, przeszło połowa powiatu to jest gmina Mogilno. Nie mówiąc o drogach, o kilometrach dróg. W ten sposób podejdźmy do sprawy a nie wyliczajmy kto, co i gdzie zrobił. Ponieważ to już było założenie, jak jeszcze razem pracowaliśmy w Zarządzie Powiatu, że zrobimy dobre drogi dojazdowe do Mogilna. Tak samo pamiętamy jak była ulica szkolna w Dąbrowie zrobiliśmy część, bo pan mówi, że znowu do członka Zarządu robimy coś w Dąbrowie. Nie. Przed laty było z panią Wójt ustalone, że zrobimy wjazdy i chodniki a później jak będzie okazja i czas zrobimy nową nawierzchnię na ulicy szkolnej w Dąbrowie. Realizujemy to, to nie jest tak, że tak się stało i realizujemy drogę w Dąbrowie. Nie, i bardzo bym prosił w ten sposób pomyśleć, i to jest ta celowość najważniejsza. O chodniku w Rzadkwinie nikt nie mówi, o drodze w Ostrowie, do granicy województwa nie mówi, bo zapomniano o tym, że została zrobiona. To, co zostało zrobione ostatnio w Jeziorach Wielkich, chodniki i inne rzeczy. No weźmy po prostu podejdźmy do tego w ten sposób a nie myślmy o tym, że najwięcej inwestycji robimy w Mogilnie, bo w Mogilnie jest największa ilość dróg, no niestety jest. I największa ilość mieszkańców mieszka w gminie Mogilno, i tak to się będzie odbywało. Jak ktoś mówi, że są nie celowo wydawane pieniądze, to niestety, ale naprawdę mi ubliża, bo dokładnie pan Przemysław Zowczak wie jak są wydawane pieniądze w Powiecie Mogileńskim, że każda złotówka jest 5 razy oglądana, i to dokładnie akurat ta osoba wie, bo dokładnie uczestniczył w tym jak się dzieli, jak się wydaje pieniądze, jak się nad tym dyskutuje. Bardzo bym prosił, aby tego, co powiedział pan Przemysław Zowczak nie brać w ogóle pod uwagę. To jest typowe wystąpienie polityczne. Jak ktoś mówi o swoim okręgu wyborczym, powiat to jest całość a nie tylko Strzelno i swój okręg wyborczy. I bardzo bym prosił, aby w ten sposób myśleć.

Radny Przemysław Zowczak: Ja sądzę, że nie powinniśmy się licytować, przynajmniej ja nie licytowałem. Nie wskazywałem na to, co zostało zrobione w Mogilnie a co zostało zrobione w Strzelnie. Ja mówiłem o tym, co nie zostało zrobione. Państwo to odwróciliście. Proszę państwa, ja mówiłem o rozwoju całego powiatu i proszę mi nie zarzucać, że ja mówiłem tylko o rozwoju jego fragmentu. Wskazywałem, że nie cały powiat równomiernie. Proszę państwa sprawa podstawowa, panie Starosto, o tym, co zostało zrobione mówią, co do zasady członkowie koalicji. O tym, co nie zostało zrobione, takie jest nasze zadanie i nasza rola, mówi opozycja. I tutaj nie powinniśmy czuć się urażeni, powinniśmy rozmawiać merytorycznie, ja wiem, że dzisiaj to nie jest czas i miejsce, aby mówić, aby rozmawiać o jakiś bardzo drobnych szczegółach, ale ja po prostu nie jestem w stanie w inny sposób wywrzeć na państwa presję, żeby pewne problemy zacząć rozwiązywać na terenie innych gmin.

Przewodniczący Bartosz Nowacki: Co do wykonania budżetu, to rzeczywiście nie ma tutaj żadnych przesłanek, aby to krytykować, bo w dość wysokim procencie jest ten budżet wykonany, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne. I tutaj również chciałem się przychylić do gratulacji dla Zarządu i dla pani Skarbnik za wykonanie tego budżetu, aczkolwiek w zeszłym roku o tej samej porze widziałem, że warunkuje popieranie przyjęcia absolutorium dla zarządu, warunkowe przyjęcie tego absolutorium, głosowanie za, i jak dobrze pamiętam swoje własne słowa to prosiłem o to, aby Zarząd przychylił się do wniosków, które w trakcie roku budżetowego można było zrealizować, prowadzić. Te wnioski, niestety, ale nie zostały uwzględnione. Nie zostały podjęte rozmowy w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej i nie mamy możliwości dalszego rozwoju. Myślę, że Zarząd tak naprawdę nie wziął sobie tego do serca i jednak stwierdził, że większość, którą ma w Radzie Powiatu w zupełności wystarczy do tego, aby realizować zadania, które sobie założył. Ja już wcześniej powtarzałem, i tutaj kieruje słowa do Zarządu, że tak naprawdę od 2007 roku zaczął się dla Powiatu Mogileńskiego bardzo trudny okres, i że potrzebne są takie inwestycje, które będą wprowadzały polepszenie warunków życia dla mieszkańców. Ja już nie mówię tutaj o służbie zdrowia, bo to jest problem tak naprawdę nie tylko nasz, powiatowy, ale i całej Polski. Ale mówimy tutaj o bezrobociu, o rozmowach podjętych z Ministerstwem. Do tej pory nie zostały podjęte żadne kroki, które miałyby na celu polepszenie bytu mieszkańców Powiatu Mogileńskiego. Przypominam tylko i pamiętam w moich słowach była również kwestia dotycząca przyszłej perspektywy. Tak naprawdę to, co się udało, to wprowadzenie strategii powiatu, zapisy gospodarcze, dotyczące gospodarki na terenie Powiatu Mogileńskiego i takich możliwości. Z tego, co słyszę teraz, w następnym programie operacyjnym, główny nacisk będzie kładziony na rozwój gospodarki, na rozwój innowacji, przypomnę tylko, że bez tych zapisów Powiat Mogileński miałby ogromny problem z pozyskaniem tych środków. Myślę, że dzisiejsza uchwała, którą mają podjąć radni, dotycząca tak naprawdę absolutorium dla Zarządu jest tylko uchwałą, wykonaniem budżetu za rok 2012, ale uchwałą tak naprawdę bez kolejnej perspektywy na rozwój dla Powiatu Mogileńskiego. I to chciałem tylko zaznaczyć, że to, co w zeszłym roku się wydarzyło, jednak nie wpłynęło znacząco na postępowanie Zarządu. Zarząd nie wziął sobie do serca tego, że tak naprawdę byt mieszkańców wszystkich czterech gmin pogarsza się a nie polepsza. Powiem szczerze, że wstrzymam się od głosowania, dlatego, że tak jak rok temu powiedziałem głosowanie jest warunkowe i głosowałem za, tak nie widziałem przez ten cały rok w ogóle chęci współpracy ze strony Zarządu na tematy gospodarcze, jednak polepszenia tej bytności mieszkańców.

Radny Krzysztof Szarzyński: Szanowni państwo, w nawiązaniu do wystąpienia pana radnego Przemka Zowczaka, chciałem przypomnieć Przemku, z całym szacunkiem. Szanuję twoją opinię, uznaję i o tej twojej opinii nie będę mówić, ale chciałem przypomnieć, bo nie mi oceniać postawę radnego, natomiast kolego Przemku chciałem przypomnieć twoje wystąpienie, to co radny Nowacki powiedział, o tym czasie podobnie rok temu, w auli Zespołu Szkół w Bielicach, po głosowaniu nad absolutorium gdzie wynik głosowania był 16 za, bo 1 radny był nieobecny, kolego Przemku powiedziałeś tak: „Jestem w opozycji z własnej woli. Jak widzicie zagłosowaliśmy za, bo nie chcę psuć, nie chcę niszczyć i nie chcę wam przeszkadzać w realizowaniu celów rozwojowych powiatu”.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Chciałem powiedzieć, że z pewnym zdziwieniem słucham głosów niektórych radnych. Ponieważ my dzisiaj dyskutujemy nad wykonaniem budżetu Powiatu Mogileńskiego a nie nad tym, co mogło być w budżecie, co ktoś zgłaszał, co ktoś chciał, aby było realizowane. My rozpatrujemy dzisiaj budżet powiatu taki, jaki został przyjęty przez Wysoką Radę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że niestety nie we wszystkich działaniach, które proponował Zarząd znajdowaliśmy wsparcie tak zwanej opozycji, bo nie podoba mi się to słowo, uważam, że w powiecie powinniśmy działać na rzecz powiatu a nie bawić się w polityczne rozgrywki. Jednak budżet został przyjęty, również budżet został wykonany, budżet został pozytywnie zaopiniowany, wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO, przez Komisję Rewizyjną. I proszę państwa, jeżeli mielibyśmy taki budżet, że starczyło by na wszystkie dręczące nas zadania w Powiecie Mogileńskim, a czego byśmy nie wykonali, to wtedy można było by mówić, że został zrealizowany budżet niecelowo. Natomiast dzisiaj, w każdej jednej gminie, każda jedna droga, każda jedna inwestycja, którą robimy jest celowa, bo ona jednak usprawnia i pomaga żyć ludziom w Powiecie Mogileńskim, i tylko dlatego nie możemy wszystkiego zrobić, ponieważ nie mamy pieniążków w budżecie. Zdaję sobie sprawę z tego, że trudno jest obiektywnie wybrać te najbardziej potrzebne rzeczy, bo one zawsze będą wynikały z jakiś przesłanek czy to, dlatego że mieszka tam jeden radny czy drugi czy ktoś znajomy, czy sołtys ma większe przebicie. Także o wybór inwestycji, o wybór pewnych działań obiektywnie jest dosyć trudno. Ja pamiętam jak w roku 2001 realizowana była droga z Mogilna do Gębic, wszyscy mówili, że Starosta ją sobie robi, ale proszę państwa jak spojrzymy na siedzących tutaj na sali i wtedy siedzących na sali radnych powiatu, to większość jeździła tą drogą. A mimo to mówiono, że ją sobie Starosta zrobił, bo do Bielic dojeżdża do domu. I w ten sposób można by wszystkie działania obrzydzić, wszystkie działania zniweczyć i sprowadzić do poziomu załatwiania sobie pewnych inwestycji. A ja myślę, że każda jedna rzecz, która jest robiona, powinna cieszyć, bo ona jest robiona dla mieszkańców Powiatu Mogileńskiego i rozwiązuje problemy. Ja myślę proszę państwa, że w każdej gminie, takie opinie jak tutaj słyszymy o budżecie można wydać. Tam też pewne działania są realizowane z jakiegoś tam powodu i nie licytujmy się dzisiaj. Myślę, że dokumentem, nad którym działaj pracujemy to jest wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2012 a nie przetargi polityczne, co z czyjej poręki zostało zrealizowane. Muszę powiedzieć, że jedyny apel o to abyście państwo jednak spojrzeli obiektywnie na dokument mówiący o wykonaniu budżetu a nie o tym, co miało być, co nie zostało wpisane i tak dalej.

Radny Przemysław Zowczak: Ja pozwolę sobie porównać na następnej sesji, przywołam dokładnie swoją wypowiedź z grudnia 2011 z tym co dzisiaj nam przedstawiłeś Krzysiu. Dobrze z poprzedniej sesji absolutoryjnej z maja ubiegłego roku. Ja porównam te rzeczy. Pozwolę sobie to zrobić na następnej sesji, wtedy będziemy operowali faktami, konkretami. Proszę państwa, ja mówiłem, powiem tak panie Starosto, sprawozdanie z wykonania budżetu i głosowanie nad absolutorium, to wbrew temu, o czym pan tutaj mówił, obejmuje nie tylko to, co zostało zrobione, obejmuje również dyskusję nad tym, co mogło być zrobione, nad tym, co powinno być zrobione, bo to dotyczy spraw bezpośrednio i wprost związanych z wykonaniem budżetu. Ja wiem, że budżet jest zmieniany w ciągu roku, ale jeżeli on został wykonany, to moją rolą, jako radnego jest ocena na ile ten wykonany budżet w ubiegłym roku, pomijając kwestie czysto formalne, był odpowiedzią na nasze problemy i był odpowiedzią na nasze uzasadnione oczekiwania. To również jest moim obowiązkiem. Proszę rozróżnić dwie kwestie. Kwestię formalną i tutaj wyraziłem słowa uznania. Natomiast, jeśli mówimy o zasadzie celowości to musimy się odnieść do tego na ile ten budżet, wykonanie tego budżetu było odpowiedzią na nasze potrzeby. Czy tam było jakieś zaniechanie czy jego nie było?

Przewodniczący Krzysztof Mleczko: „Jak chce się konia uderzyć to kij się znajdzie”. Chciałem tylko jedno zaznaczyć, głosowanie moje nad budżetem będzie głosowaniem na tak, ponieważ wykonane zostały podstawowe segmenty tego budżetu. Każdy radny walczy o swoją część tortu. Ja rozumiem ból radnych opozycji kiedyś dawno temu też się zdarzyło, że byłem raz w opozycji, ale nie w Radzie Powiatu. Fakt jest podstawowy, że czytając gazety a mam tą przyjemność obie gazety, które są tu właśnie reprezentowane, czytać. Fakt, patrząc na Powiat Inowrocławski, na bezrobocie, tak patrząc na tereny inwestycyjne miasta Inowrocław, tereny inwestycyjne gminy Mogilno, gminy Strzelno, Powiatu Gnieźnieńskiego, możliwości zaproszenia przedsiębiorców dla małego Powiatu Mogileńskiego są bardzo małe. Jednocześnie spójrzmy na fakty, dwóch przedsiębiorców, którzy wybudowali przy drodze krajowej w Strzelnie swoje firmy, mogłoby budować w strefie ekonomicznej Poznańskiej, gdzie jest bardzo dobry rynek pracy, w Inowrocławskiej, gdzie aż proszą się żeby tylko pobudować, wybudowało w Powiecie Mogileńskim. W Strzelnie, ale w Powiecie Mogileńskim. Wiecie zapewne panowie, że tradycja kazała im wybudować w Strzelni, żeby się nie wyprowadzać z miasta, biznes rządzi się swoimi prawami. I dlatego, nie akceptuje wypowiedzi Przemku twojej do końca i nie zgadzam się również z tym spojrzeniem. Ja w każdym bądź razie uważam, że społeczność lokalna też ma różne spojrzenie na to, co jest zrobione a co nie jest zrobione. Trzeba spojrzeć na bilans całego budżetu.

Radny Wojciech Baran: Muszę powiedzieć szczerze, że wypowiedź pana Starosty Szymańskiego mnie trochę sprowokowała do tego, aby zabrać głos. Panie Starosto, ja też jestem zdania, że takich jednostek jak Powiat nie powinno być. Głosowanie w zeszłym roku nad absolutorium, my tu udowodniliśmy, że my tutaj trochę polityki prowadzimy. Jak państwo wiecie, gdybyśmy zaczęli głosować przeciw to tego absolutorium po prostu by nie było, ale, po co robić politykę na poziomie powiatowym? Ja jestem też tego zdania, że to nie miejsce. Z tym, że sami tak powiem tą politykę prowadzicie, wtykając nam rolę politycznej opozycji, na co dzień. Ja przypominam sobie te rozmowy z maja zeszłego roku, przed sesją absolutoryjną, i tak dalej, nie będę do tego wracał już, ale chciałbym powiedzieć jedno, w jaki sposób mamy głosować, jeżeli projekt budżetu, propozycje zmian budżetu nie są brane pod uwagę. Sami wytwarzacie tą atmosferę napięcia i jakiegoś politycznego lub pseudo politycznego, przez to tylko, że po prostu nie współpracujecie z nami, jako z radnymi. My zawsze jesteśmy gotowi do rozmów, choćby na temat kwestii zawartych w budżecie. Tych rozmów praktycznie nie ma, nie jesteśmy nawet w żaden sposób powiadomieni o tym, że takie czy inne plany są realizowane. Nie można tutaj mówić o tym, że jedno czy drugie wystąpienie radnego. Nie można tutaj mówić o tym, że jedno czy drugie wystąpienie radnego z klubu PO jest polityczne, sami tą sytuację stworzyliście, sami nas wepchnęliście w tą rolę, przecież nikt z radnych platformy nigdy by nie odmówił tego, żeby usiąść z panem Starostą Barczakiem czy panem Starostą Szymańskim czy z innymi członkami zarządu, porozmawiać, podjąć jakieś wiążące ustalenia. Nie ma takiej sytuacji. Więc oczekujecie teraz wzniesienia się ponad jakieś podziały przy głosowaniu nad absolutorium? No tak powinno się to odbywać, ale nie można wiecznie przyjmować ciosów i udawać, że się nic nie stało. My w zeszłym roku się podnieśliśmy ponad podziały, nie było polityki, chociaż była możliwość zrobienia dużego show politycznego w związku z tym głosowaniem. Teraz jedne czy drugie wystąpienie w temacie tutaj oceny wypowiedzi radnego Zowczaka czy radnego Nowackiego no niestety są takim uderzaniem, bo z jednej strony wpychacie nas do kąta a z drugiej wyzywacie, że w tym kącie stoimy i jeszcze mamy czelność się odezwać. Zamiast zaprosić do stołu i powiedzieć jesteśmy samorządem, decydujemy o tych sprawach, które nas dotyczą tutaj w Powiecie Mogileńskim, więc proszę bardzo, siadamy, rozmawiamy, uzgadniamy. Nie ma czegoś takiego, więc wy sami sobie tą opozycję wyhodowaliście, bo przecież tak być nie musiało i nie musi. No, ale tak ta sytuacja wygląda. I nie zgodzę się również z tym, że nie powinno się rozmawiać na temat tego, co powinno być tylko tego, co było w budżecie. W trakcie roku też następują zmiany, cała lista jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu, cała lista uchwał, czy to Zarządu Powiatu czy Rady Powiatu dotycząca zmian uchwały budżetowej. Więc to nie jest tak, że nie rozmawiajmy, co tam powinno być wpisane czy co zostało wpisane, bo to nie ma w tym momencie wielkiego znaczenia. Tak naprawdę radni z PO są lekko odsunięci, a jeszcze nie daj boże jak coś skrytykują to się ich oskarża o polityczne działania. Naprawdę nie obrażać się panie Starosto o te słowa tylko po prostu jeszcze raz apeluję o to by dla dobra powiatu tą misję samorządową wykonywać w ten sposób, aby rozmawiać ze wszystkimi środowiskami a nie tylko u was w gronie. Nie można wtedy oczekiwać, że się uniknie pytań takich, jakie padają ze strony radnych z naszego klubu.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: muszę powiedzieć, że nikt nikomu nigdy nie zabraniał krytykować, wręcz liczymy zawsze się z państwa zdaniem, natomiast w tym wszystkim dziwi mnie jedno, bo zarówno pan radny Zowczak jak i pan radny Nowacki mówią tak, za wykonanie budżetu macie piątkę a za to, czego nie zrobiliście macie dwóję. No tak najczęściej jest, że za to, czego się nie zrobiło to się dostaje nawet w szkole ocenę niedostateczną. Natomiast jak się zrobi coś dobrze to jest ocena pozytywna. To dla mnie jest dziwne. Pan radny Zowczak mówi, że nie zrobiliśmy tam wielu rzeczy i dlatego to było za to, że nie wydaliśmy pieniędzy na coś i to było niecelowe. Proszę państwa, ale tam gdzie wydaliśmy pieniądze i zrobiliśmy jakoś nikt nie przyszedł do nas się poskarżyć, że niedobrze, że tam coś zostało zrobione. I jeszcze na zakończenie jedna sprawa. Pan Wojtek mówi tutaj, że zawsze są otwarci na rozmowy, na wsparcie, na uczestnictwo. A ja przypomnę tylko propozycję naszą uczestnictwa w komisji wyboru Dyrektora SP ZOZ-u.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Pan Wojtek Baran mówi, że wpychamy. Ja chciałbym przypomnieć moją propozycję spotkania się i co z tego wyszło? Więcej nie będę komentował. Zaprosiłem, żeby spotkać się, porozmawiać. I jakim finiszem to się skończyło? Także bardzo proszę również puknąć swoją pierś i powiedzieć również moja wina. Bo nie można było propozycji Starosty w ten sposób zakończyć i jeszcze zrobić tym, że najgorszy był Starosta. Także bardzo bym prosił, jeżeli ktoś zaprasza do rozmów i chce rozmawiać to trzeba również z tego skorzystać. Po drugie zawsze mówię moi drodzy, naprawdę, wie o tym radny Różycki, tylko przyjdzie i mówi, że takie są sprawy i takie sprawy. To się bierze pod uwagę, nie może być tak. Zarząd przygotowuje projekt budżetu, rada go uchwala i potem go realizuje. Rzeczywiście tyle zostało zrobione w tegorocznym budżecie, gdzie niektóre samorządy mają już bardzo duże problemy jak słyszę, że Powiat Mogileński biedny, inny, nie inwestuje na terenie Powiatu Mogileńskiego nie tylko w Strzelnie, ale i w Ciencisku i innych buduje się remontuje. Ja chciałem przypomnieć ile Urząd Pracy poza tym, co dostaje z funduszu pracy ściągnął pieniędzy, aby pomóc bezrobotnym. To nie jest obligo. A są projekty robione, pisane przez naszych pracowników i ludzie z tego korzystają. A czy wina jest na przykład samorządu gminnego czy powiatowego, że akurat przyszedł kryzys i jest coraz gorzej i ludzie nie mają pracy, ponieważ przedsiębiorcy nie zatrudniają, nie! Może pośrednio, ale powstają nowe miejsca pracy w Powiecie Mogileńskim. Za to chwała przedsiębiorcom, za odwagę, za to, że mogą inwestować i mogą dać ludziom pracę. A tak się samo też nie dzieje. To nie jest to, że sentyment, może trochę sentyment, później również pewne uwarunkowania są brane pod uwagę. Przedsiębiorca, który przychodzi do Mogilna czy do Powiatu Mogileńskiego to też musi przemyśleć, przychodzi czy nie przychodzi. Tutaj pan radny Bartosz Nowacki ciągle o strefie, jesteśmy gotowi, jest teren w Bielicach ciągle aktualny, rzeczywiście, tylko że jak się śledzi wszystko co się dzieje w świecie i nie tylko i w Polsce, to nie czas na założenie strefy ekonomicznej. Był u nas Starosta, Skarbnik i Sekretarz urzędu z Powiatu Rypińskiego i powiedział wprost stworzyliśmy strefę i co z tego? Nic. Nikt nie przyszedł. Robimy wszystko, aby ktokolwiek przyszedł skorzystać, nikt nie przyszedł. I mówi spokojnie trzeba poczekać aż będzie nowy bum gospodarczy. I tak trzeba podchodzić. Ja myślę tak, w tej chwili my obradujemy nad sprawozdaniami, czyli nad tymi papierami, które mamy. W następnym punkcie będzie dopiero udzielanie absolutorium i wtedy będziemy, ale to już wyprzedzamy te rzeczy. Ale myślę tak, patrzmy na to, co się nam udało zrobić, jako radnym powiatowym, bo to widać gołym okiem. Najlepiej zapytać tych wszystkich ludzi, którzy odwiedzają służbę zdrowia, proszę zapytać, jacy są pozytywnie zaskoczeni i na to trzeba patrzeć w przyszłości jeszcze lepiej to zrobić, w miarę oczywiście pieniędzy, które w budżecie posiadamy. Nigdy nie zaspokoimy wszystkich potrzeb. Żaden samorząd, żadna instytucja nie zaspokoi. Mamy robić tak, aby naszym ludziom żyło się lepiej w Powiecie Mogileńskim. Ja myślę, że mimo wszystko żyje się lepiej. Rozumiem, że nie ma pracy, są zwolnienia i inne rzeczy, ale tak jak nasze instytucja pomagają, jeżeli chodzi o osoby, które skończyły szkoły, chcą iść na staż to naprawdę nasze służby pomagają w ten sposób, że to jest jedyna w tej chwili pomoc. Czyli Urząd Pracy jak i również pracownicy pomagają w tym, aby ten młody człowiek, który przychodzi i chce pomoc w różnych formach, aby znalazł gdzieś jakieś zaczepienie i znalazł tą prace. I w ten sposób trzeba patrzeć. Ja państwu powiem, jak dawniej było tak, że przedsiębiorca brał chętnie na staż, to w tej chwili już też nie bierze, bo go na to nie stać. Kiedyś była większa ilość prac interwencyjnych, ponieważ każdy przedsiębiorca dołożył tą następną część i zatrudnił na interwencyjne, też już nie chce. Również czeka na to, co stało się niezależne od nas, od samorządów czy gminnych czy powiatowych. Bo to jest makro gospodarka, a nie taka mikro, że my żyjemy w pewnej enklawie. Weźmy Województwo Kujawsko- Pomorskie w rankingach. Na szarym końcu. Czy będziemy na przykład wytykać Marszałkowi, że tak jest i tak, bo jest w Kujawsko- Pomorskim, nie. Zróbmy żeby było lepiej. Możemy mieć pretensje, no droga Brzoza- Mogilno, no ludzie tyle walczyliśmy i nie została zrobiona. Nie było pieniędzy na to, aby została zrobiona. Ciągle liczymy na to, że zostanie zrobiona. Ja również bym powiedział panowie ja jestem przeciw, bo wy nie zrobiliście u mnie drogi. Bo tak to wygląda w tej chwili. Pakość- Strzelno, o pomstę do nieba woła, czy ktoś mówi źle o Marszałku czy o Wojewodzie czy o innych? Nie. Bo każdy rozumie to, że niestety mamy pieniędzy ile mamy i robimy, co możemy. Każdy to rozumie. I teraz targować się, nie ja się wstrzymam, ja nie będę, bo to, bo to nie zostało uwzględnione. Tym bardziej bardzo nie dziwi, że Wicestarosta Mogileński przez dwie kadencje takie rzeczy mówi, on dokładnie wie jak się formuje budżet. Ile to jest zabiegów, ile czasu, ile już nie wiem, czego aby skonstruować budżet, aby naprawdę zrobić celowe rzeczy. Ja państwu powiem ile rzeczy celowych się udało zrobić? Takich, które służą społeczeństwu i będą służyły na następne lata. Proszę sobie wziąć te wszystkie inwestycje, które zostały zrobione czy one, choć raz były nie celowo zrobione? Czy coś niecelowo zrobiliśmy? Nie ma takiej inwestycji i nikt mi tego nie powie. Nie ma. Wszystko, co zostało zrobione, zostało zrobione celowo. Przypominam, przed laty termomodernizacja i inne rzeczy, aby jak przyjdzie kryzys być gotowym. To jesteśmy gotowymi. Jak byśmy tych rzeczy nie zrobili to dopiero teraz ponosilibyśmy koszty. Mówiliśmy w szpitalu robimy to, to, po kolei na ile będzie nas stać. Realizujemy? No realizujemy to wszystko. Nawet w prywatnych inwestycjach, nie wszystko się zrobi do końca tak jak by się chciało zrobić. I bym bardzo prosił, aby radni w ten sposób spojrzeli na to. Bo jak ktoś mówi nie, ja nie działam politycznie. Ludzie ja bardzo proszę nie róbmy polityki akurat w Radzie Powiatu i Radach gmin. Nie róbmy tej polityki. Ja my sobie nawzajem będzie udowadniać, co, gdzie, ktoś. Ja bardzo proszę, gabinet Starosty zawsze otwarty. Zawsze, dla każdego radnego. I niech mi ktoś powie na przykład zawsze mam czas, zostawię wszystko żeby się z radnymi spotkać, tylko kto z tego korzysta?  Czy ktoś, kiedyś czy zadzwonił, czy był i przyszedł powiedział, że nie mam czasu? Nie. Wszystko zostawiam, aby spotkać się z radnym. Tak otwarty samorząd, jak samorząd powiatowy na wszystkich mieszkańców, bo niech ktoś spyta się mieszkańca, czy na przykład przyszedł do Starosty i Starosta go nie przyjął, albo go nie wysłuchał albo mu nie pomógł. Nie raz mnie nie ma to nie może przyjść, ale tu na tym polega cały dowcip, aby ci ludzie, którzy przychodzą do naszego urzędu, to zawsze mówię urzędnikom naszym wszystkim, on ma wiedzieć, dlaczego tak się stało, jeżeli mu nie można pomóc, żeby wiedział, że to nie dlatego, że wszyscy urzędnicy są źli, nie. Dlaczego tak się stało. I patrzmy, jako radni też na to, aby coraz lepiej te pieniądze, które mamy coraz mniejsze inwestować w nasz powiat. I bardzo bym o to prosił. Była sprawa tych wszystkich zmian, mianowicie Fundacja Powiatu, gimnazja i inne rzeczy. Ludzie spokojnie, powoli, a ludzie zrozumieją, że robimy dobrze. Po drugie ludziom również trzeba mieszkańcom mówić, jaki się ma cel i co tym celem osiągniemy. A bo coś sobie Starosta wymyślił i na siłę to robimy. Nie było tego nigdy. I ja zawsze mogę zmienić swoją decyzję, każdy o tym wie. Ja nie jestem taki, że tylko ja mam rację, nie. Jeżeli ktoś mnie przekona do swojej racji zawsze mówię, że rację ma ta druga strona a nie ja. Dlatego zapraszam panie Prezesie do siebie, zawsze. Podyskutować, jak się mówi, że w cztery oczy to w cztery oczy, jeśli nie to, jako radny. To jest takie miłe porozmawianie z innym człowiekiem.

Radny Przemysław Zowczak: Postaram się najkrócej jak potrafię. Rzeczywiście nie wzięliśmy udziału, nikt z radnych klubu PO nie zasiadał w komisji zajmującej się wskazaniem kandydatury na Dyrektora SP ZOZ. Proszę państwa z jednego powodu. Po prostu uważaliśmy, że dla jednoznaczności, przejrzystości pewnych decyzji Zarząd powinien wziąć największą maksymalną odpowiedzialność, jaką może wziąć, aby później ktoś nie powiedział przepraszam bardzo, ale to nie tylko ja jestem za coś odpowiedzialny. Po prostu i koledzy i ja jesteśmy zwolennikami, aby nie rozpraszać odpowiedzialności. I tutaj nie było żadnego innego podtekstu. Proszę państwa, ja zdaję sobie z tego sprawę, że państwo możecie odbierać moje stanowisko, jako przerysowane. W moim przekonaniu ono raczej nie jest przerysowane. Po prostu moje stanowisko jest głosem sprzeciwu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że czy się wstrzymam czy zagłosuję za, to tak naprawdę niczego nie zmieni. Moje stanowisko jest po prostu głosem sprzeciwu wobec wielu rzeczy o których mówiłem na praktycznie wszystkich sesjach, które odbywały się do tej pory. Proszę państwa odnoszę wrażenie, że państwa reakcja jest udawaniem, że państwo nie rozumiecie jak sami zorganizowaliście życie publiczne. Zorganizowaliście życie publiczne w ściśle określony sposób a dzisiaj próbujecie stworzyć takie wrażenie, że ono jest poukładane w jakiś zupełnie inny sposób. Proszę państwa, ja tak może skaczę z tematu na temat, ale odnoszę się tak jak, do pewnych kwestii w kolejności tak jak pojawiały się one w wypowiedzi mojego przedmówcy, odnoszę wrażenie, że jednak mimo wszystko jesteście panowie w koalicji w województwie samorządowym. Nie jesteście w opozycji. Kolejna historia, panie Starosto, celowo, nie zawsze musi oznaczać optymalnie. Jeśli ktoś tego nie rozumie, sory. Proszę państwa, czyli to, że jakieś działanie, ktoś powie no było ważne, było istotne to wcale nie znaczy, że zrealizowanie jego było rozwiązaniem optymalnym. Proszę spojrzeć jak w ubiegłym roku i w tym roku wyglądają na przykład inwestycje drogowe. Proszę państwa jest jedna podstawowa i zasadnicza rzecz, która nasuwa mi się na myśl. Nie próbujmy zastępować debaty publicznej spotkaniami w cztery oczy, w ścianach gabinetu. Pewne rzeczy rzeczywiście powinny być uzgadniane w cztery oczy, pewne rzeczy powinny być uzgadniane w ścianach gabinetu, ale o pewnych rzeczach bardzo ważnych powinniśmy i mieć możliwość i powinniśmy potrafić prowadzić debaty publiczne. To, że ja mam inne zdanie niż państwo w jakiejś kwestii, wcale nie musi oznaczać, że ja państwa atakuję, z państwem walczę. Po prostu możemy się różnić w ocenie pewnych zjawisk, pewnych kwestii, w ocenie tego, w jaki sposób należy pewne problemy rozwiązać. Więcej już nie będę zabierał głosu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Ja myślę tak, że wracając do ostatniej komisji gdzie było powiedziane przez pana Wojciecha Barana, że nie jest tutaj czas na dyskusje, gdzie tam właśnie powinna być dyskusja, to też takie przykre było dla mnie, powiedziałem, że nie pojechałem do Warszawy, bo tam pan z Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawiał samorządom nowe sposoby finansowania, aby być na komisji i wyjaśnić, to mnie trochę ubodło. I teraz jak ktoś mówi spotykać się to jest naprawdę bolesne, ja państwu powiem tak, czy kiedykolwiek klub PO zaprosił mnie na spotkanie choćby raz przez 2,5 roku? Proste pytanie. A teraz tak, aby przygotować się do jakiejś takiej debaty to trzeba się najpierw przygotować, ktoś to musi stworzyć, rzucić pomysł i potem wyjść na zewnątrz. Nie można iść tak sobie, spotkać się i o czym będziemy mówić. Musi być spotkanie takie, nie mówię, że w cztery oczy, ale przychodzi się, dyskutuje przecież nigdy się nie robi tak, żeby się zamknąć i co spisek? Nie w samorządzie. Za długo działamy w samorządzie, aby móc powiedzieć, że można spiskować albo można robić w samorządzie jakieś wielkie nadużycia wielkie, bo ja nie wiem jak to się robi. To nie jest do zrobienia w samorządzie gdzie jest taka kontrola społeczna. Najbardziej czysty i przejrzysty jest samorząd. I ten gminny i powiatowy i tu wszyscy wszystko o sobie wiedzą i tak dalej. I teraz najbardziej to sedno wszystkiego powiedział radny Zowczak. Odpowiedzialność, no nie bójcie się odpowiedzialności. Jeżeli była na tej komisji propozycja, aby wejść, byście wiedzieli, co kto mówił, nie, bo trzeba tam wziąć odpowiedzialność, i to wielką odpowiedzialność. Bo ja wiem, jaka jest odpowiedzialność, wybór Dyrektora szpitala, to jest naprawdę odpowiedzialność. A potem można mówić, krytykować Starostę, a odpowiedzialność, kto ma ponosić? Ten, co rządzi, czyli Starosta i Zarząd i od tego się nigdy nie umywamy. Tylko tutaj było powiedziane, dlaczego nie. To jest odpowiedzialność i odpowiedzialność ma ponosić ktoś inny. Rada Powiatu ponosi za wszystko odpowiedzialność. Każdy z nas ma cząstkę z tego, co robimy, na co dzień, to każdy z nas ma swój udział. Ja zawsze będę dumny, że byłem radnym powiatowym przez tyle lat, nie mówiąc o Staroście. Dumny, dlatego że nikt nie może mi zarzucić, że zrobiłem coś nie tak, że kogoś oszukałem i są inwestycje, które można spokojnie powiedzieć tak proszę bardzo byliśmy odważnie i zrobiliśmy.  I tu jest ten cały dowcip. Czyli weźmy we własne ręce odpowiedzialność za wszystko, co robimy wspólnie.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Zdaję sobie sprawę, że zboczyliśmy zupełnie z tematu związanego z udzieleniem absolutorium i oceną wykonania budżetu, ale tak to jest, kiedy wyciągani zostajemy na manowce. Ja muszę jednak odnieść się do dwóch trzech rzeczy, o których mówił pan radny Zowczak. Komisja Konkursowa a Zarząd w przypadku wyboru Dyrektora SP ZOZ to dwie różne rzeczy bez względu na to czy dyrektor byłby wybrany z udziałem przedstawiciela PO czy bez jego udziału to i tak Zarząd będzie decydował o tym czy wybrana dzisiaj kandydatura będzie dyrektorem SP ZOZ. I wcale nie komisja konkursowa ponosiła czy ponosi odpowiedzialność, ale i tak Zarząd Powiatu bierze na siebie całą odpowiedzialność za to czy zaakceptuje wskazanego przez komisję kandydata, także do końca argumentacja pana radnego nie przekonuje mnie. No jak już nie celowo, to wtedy optymalnie myślę, że to taka trochę ucieczka do przodu, skąd my to znamy. I jeszcze jedno zdanie. Myślę, że bardzo dobrze, że się różnimy, bo na tym polega cała sprawa, właśnie z różnic powstają rzeczy dobre, natomiast różnice merytoryczne a nie na zasadzie jakiś koleżeńskich niechęci czy jakiś politycznych wycieczek. I panie radny Zowczak, ostatnie moje zdanie. Ja muszę powiedzieć, że wszedłem do Starostwa Powiatowego po iluś tam latach, i tak jak patrzę to Starostwo Powiatowe i to wszystko, co jest wokół funkcjonuje tak jak funkcjonowało, gdy pan był Wicestarostą, zmieniło się tylko jedno.

Radny Wojciech Baran: Ja tutaj jestem zmuszony nawiązać do tych wypowiedzi panów Starostów. Panie Starosto, jak dzisiaj pamiętam to nowy radny dopiero, co wybrany klub PO na przewodniczącego, przyszedłem do pana Starosty z pismem w ręku, to było w 2010 roku, była jasna propozycja do współpracy i z tego, co pamiętam nawet mam to pismo do dzisiaj, jest potwierdzone przez pana Starostę odbiór tego pisma, propozycja spotkania, mam to do dzisiaj. Na sesji składałem zaproszenie do takiej rozmowy, pamiętam tą rozmowę. Powiem tak delikatnie, w bardzo takiej atmosferze obojętności przebiegała z drugiej strony. Ja szczerze mówiąc szedłem na to spotkanie z dużymi nadziejami, aby dla Powiatu Mogileńskiego wspólnie coś zrobić, to zostało wtedy odrzucone. Tak na początek. Więc proszę nie mówić, że nikt z radnych nigdy pana nie zapraszał czy nigdy nie prosił o spotkanie. Kolejne spotkanie, była od wielu lat trudna sytuacja w służbie zdrowia, pani Dyrektor była razem z panem Dyrektorem Krygierem była u nas w klubie, rozmawialiśmy o różnych merytorycznych sprawach, pan Dyrektor wystąpił z taką propozycją. W zeszłym roku również delegacja klubu PO była u pana Starosty, tylko panie Starosto my nie możemy w pewnych obszarach prowadzić jakiegoś handlu czy przekomarzania się, tu chodziło o służbę zdrowia. Opinia społeczności była taka, aby nie wyrażać zgody na przekształcenie w spółkę. Mieszkańcy się tego obawiali. Choćbyśmy dostawali najwyższą cenę za to, my nie mogliśmy postąpić inaczej jak zagłosować przeciwko przekształceniu służby zdrowia, bo takie było oczekiwanie lokalnej społeczności, naszej samorządowej z Powiatu Mogileńskiego. Zarówno w Mogilnie jak i w Strzelnie, bo tam też głosy takie były, aby po prostu tego nie robić. Więc siłą rzeczy ta propozycja przekształcenia w spółkę naszej służby zdrowia po prostu nie mogła dojść do skutku. Więc jakieś takie zarzuty, że my nie chcemy rozmawiać to są bardzo chybione. Było zaproszenie na początku kadencji i zostało odrzucone, w ogóle nie było tematu do rozmowy, mam na piśmie panie Starosto, gdybym wiedział, że tutaj rozwinie się taka dyskusja. Pan Starosta mi osobiście potwierdzał na sesji, że to przyjął, zaproszenie do rozmów, 2010 rok bodajże początek kadencji. Więc naprawdę pewne rzeczy trzeba sobie w jakiś sposób uzmysłowić czy przypomnieć. Pan Starosta mówi, że nie chcemy rozmawiać, no tak mamy Komisję Bezpieczeństwa i Infrastruktury, więc rozmawiajmy o infrastrukturze, tak? Miejsce do rozmowy o budżecie była na komisji rewizyjnej, komisja merytoryczna bezpieczeństwa i infrastruktury zajmuje się czymś zupełnie innym. Nie sposób całej poświęcić budżetowi, bo to są merytorycznie inne komisje do tego uwarunkowane. Wracając do tego, co mówił wcześniej pan radny Zowczak odnośnie udziału w komisji do spraw wyboru SP ZOZ. Tak jest tutaj, że po prostu trzeba jasno określić, kto za tą służbę zdrowia w tym momencie odpowiada. I jakieś nieudolne próby zrzucenia na osoby, które za to nie odpowiadają to po prostu łatwo wychwycić i łatwo ominąć w takiej sytuacji. Państwo zajmujecie się służbą zdrowia od kilkunastu lat potem są jakieś próby do wyboru dyrektora, ja mówiłem, że po wyborze dyrektora się nic nie zmieni. Dyrektorowi trzeba postawić jasne warunki, jasne zadania, on musi te zadania zrealizować a nie osoba dyrektora ma tutaj coś zmienić. Nie wspomnę o tym, są jeszcze inne konkursy, do których się nie zaprasza, tutaj w tej sferze gdzie zarząd ma ogromne problemy próbuje się jakoś uwikłać inne osoby, aby po prostu móc później powiedzieć, że jakieś problemy wynikają z tego, że my tam braliśmy udział. Oczywiście popieram to, co powiedział radny Zowczak i nie mam zamiaru się nad tą kwestią rozwodzić. O żadnych spiskach nic nie wiem, rozmowy zawsze się toczą w tematach dotyczących Powiatu Mogileńskiego, ja też wielokrotnie z panem Starostą rozmawiałem na te tematy, racja zgadza się, tutaj jestem zgodny, że rozmawiamy, inne mamy tutaj zdanie, ale proszę nie mówić, że klub radnych nigdy nie wyszedł z propozycją rozmów czy nie spotykał się. Bo już na samym początku dostaliśmy takiego kopa. Były rozmowy dotyczące również, radny Nowacki był również i radny Zowczak też brał udział w zeszłym roku, też była propozycja ze strony radnych naszych i nie jest tak, że my się nie chcemy spotykać, nie chcemy rozmawiać. Pewnych rzeczy po prostu nie możemy poprzeć, takich jak na przykład przekształcenie służby zdrowia, nie mogliśmy tego poprzeć, ponieważ byłoby to niezgodne z tym, czego oczekiwali mieszkańcy naszego powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Czyli rozumiem panie radny, że będziecie popierać te dobre rzeczy, które będą się działy w służbie zdrowia, po wyborze dyrektora?

Radny Wojciech Baran: Panie Przewodniczący, ja powiem tak. Słuchamy propozycji, bardzo jesteśmy zainteresowani informacjami o tym, co jest planowane, co jest zrobione. Rozmawiamy, mamy kontakt z mieszkańcami, konfrontujemy to, podejmujemy decyzje. Jeżeli coś ma służyć dobru mieszkańców powiatu, na pewno będzie przez nas popierane. Zwłaszcza w takich kwestiach jak zdrowie, jest to najważniejsza sprawa, którą się zajmujemy. Więc wszelkie pozytywne rzeczy będziemy na pewno popierać. Ale muszą nam zawsze być najpierw przedstawione te sprawy.

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2012:

Skarbnik Karina Kostyra: Jeśli chodzi o sprawozdania finansowe to one składają się z kilku takich sprawozdań. Mianowicie tutaj jest bilans wykonania budżetu samorządu terytorialnego, jest bilans wykonania jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu. Tutaj pod kątem wykonania budżetu to myślę, że najistotniejszy jest bilans wykonania budżetu samorządu terytorialnego. Przedstawione są tutaj stany jakie są na kontach na koniec roku 2012, czyli stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 8 343 209, 50 zł, na to składały się między innymi środki w kwocie 2 382 013 zł, gdzie część z tego to były dotacje przekazane już na 2013 rok i subwencja oświatowa, która przyszła na 2013, następnie wykazane należności budżetu powiatu 716 tys. zł z tego 528 331 zł to są pożyczki udzielone dla SP ZOZ, 125 163,13 zł należności z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, które przychodzą za 2012 rok jeszcze w grudniu i 63 492 zł to pieniążki, które wyłożyliśmy realizując programy unijne, po prostu nie przyszły środki z Urzędu Marszałkowskiego, my je wyłożyliśmy i one się nam należą, jako Powiatowi do zwrotu. Po stronie pasywów w zobowiązaniach są 2 510 424, 65 i z tego 2 510 038 to są zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek jakie mieliśmy na koniec roku, następna pozycja to są małe kwoty 341zł i 45 zł to jest po prostu podatek VAT, który musieliśmy zapłacić do MSWiA. Następnie aktywa netto budżetu i w tym wykazana jest nadwyżka w kwocie 769 105,93 zł, to jest ta nadwyżka, która była omawiana już wcześniej z wykonania budżetu czyli za 2012 rok i pokazane są środki, niewykonane wydatki i rezerwa na niewygasające wydatki 329 304 zł tu są środki, które mieliśmy zaplanowane i państwo podejmowaliście uchwałę o niewygasających wydatkach an koniec roku. Po prostu część zadań została tylko przesunięta w czasie i skumulowana nadwyżka za poprzedni rok 3 069 349 zł.

 - dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki: Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Może ja dyskusję rozpocznę. To sprawozdanie finansowe jest dość szczegółowe, ono pokazuje wszystko to, co się dzieje w takiej pigułce, w naszym budżecie. Jak to wygląda w najprostszy sposób ta konstrukcja tych wszystkich wydatków, dotacji, pasywów, aktywów. Zdaję sobie sprawę, że to są takie ciekawe słupki, które muszą gdzieś tam iść z góry na dół i w poziomie i w pionie muszą się zgadzać. Myślę, że jest to wszystko prawidłowo, jest przejrzyście. Tyle z mojej strony, czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos, jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe.

Radny Wiesław Gałązka: Chciałbym tylko podkreślić rzecz chyba najbardziej istotną, że zadłużenie tego powiatu jest niewielkie. Nie przez niechęć do inwestowania, bo inwestowanie to również i zadłużanie, ale przede wszystkim przewidywalność. Zwłaszcza w momencie, kiedy wymogi, które zostały uwarunkowane w Ustawie o finansach publicznych i te warunki, które musi samorząd spełniać przy opracowywaniu budżetu, zmusiły taką właśnie przewidywalność zarządu, osób które podchodzą do budżetu bardzo racjonalnie, bo chcę powiedzieć, że zadłużanie to jest cierpienie następnych osób, ludzi i pokoleń. Wszystkie państwa, które się tak zachowały lekkomyślnie cierpią. Wszystkie samorządy, które się tak zachowały będą cierpieć. Będzie zastój i stagnacja. Natomiast dla tego powiatu prawdopodobnie przyjdzie dobre światło, właśnie z tego powodu, że te relacje pomiędzy długiem, możliwościami inwestycyjnymi będą coraz lepsze. Chcę jeszcze powiedzieć, że inwestowanie w okresie bumu inwestycyjnego jest inwestowaniem drogim. Wszyscy o tym wiecie, że jak był bum budowlany jak podskoczyły wszystkie materiały, robocizna itd. I myślę, że należy upatrywać również lepszych czasów w Powiecie Mogileńskim upatrywać również lepszych czasów w Powiecie Mogileńskim i przede wszystkim myślimy tu o drogach i pewnie o służbie zdrowia, że z powodu tego iż ten dług jest niewielki będzie nam łatwiej sięgać po środki, które zawsze mam nadzieję, będą również i dla lokalnych samorządów a tak traktuje się samorząd powiatowy, dostępne między innymi z kolejnego rozdania środków unijnych.

c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.


Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r oraz poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 15 głosach za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym sie uchwała została przyjęta. (Nieobecna Radna A.Ziółkowska).

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2012 rok.

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: mam przyjemność w imieniu Komisji Rewizyjnej po raz 7 przedstawić wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu w Mogilnie absolutorium. Na początek przedstawię proces absolutoryjny, który składa się z trzech etapów. Pierwszy etap zgonie z art. 16 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym Komisja Rewizyjna z mocy prawa jest upoważniona do kontroli działań zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, ten krok nastąpił, teraz drugi krok, czyli formułowanie wniosku do Rady Powiatu, czyli organu uchwałodawczego i trzeci krok, który teraz na tej sali przerabiamy, jest to podjęcie stosownej uchwały. Jest jeszcze czwarty krok, który nas nie dotyczy, ale go przedstawię. Gdyby Rada Powiatu nie udzieliła absolutorium, to w terminie 14 dni Rada Powiatu jest umocowana, aby podjąć stosowaną uchwałę o odwołaniu tego Zarządu, ale to nas nie dotyczy jak wcześniej wspomniałem. Następnie Przewodniczący odczytał pozytywną opinie Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, które stanowi załącznik do protokołu.

b) Zapoznanie się z treścią uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu powiatu w Mogilnie za 2012 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Krzysztof Mleczko: odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - Uchwała nr 8/KR/2013  z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu powiatu w Mogilnie za 2012 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

c) Zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: w związku z powyższym przechodzimy do punktu - c) Zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
W związku z brakiem uwag i zgłoszeń otworzył dyskusję w powyższym punkcie.

d) Dyskusja

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: chciał tylko odnośnie mienia powiedzieć kilka słów. Mianowicie, tak jak wszyscy zauważyli to mamy to mienie Powiatu i nam się nie zmniejsza. Również teraz te rzeczy, które są w mieniu zbędne będziemy sprzedawać, ale chodzi o to, że nie sprzedawaliśmy naszego mienia, aby podreperować budżet naszego Powiatu, i to trzeba również uwzględnić, że do tej pory nie potrzebowaliśmy zmniejszać naszego majątku, kosztem realizacji jakiś inwestycji i myślę, że to za%uje.

Radny Krzysztof Szarzyński: Również Komisja Rewizyjna pod wieloma względami wyraziła taką opinię, natomiast to, co moi przedmówcy wcześniej mówili. Zrealizowane zadania inwestycyjne za rok ubiegły w planie na 1 stycznia 2012 roku, tych zadań było 34. Zrealizowano na koniec 31 grudnia 2012 roku - 28 zadań, czyli 6 zadań gdzieś po drodze umknęło. To, co członek zarządu radny Wiesław Gałązka powiedział, że mamy niski deficyt. Rzeczywiście. Zadłużenie Powiatu wynosi niecałe 4,5%. I nasuwa się tutaj pytanie, czy to jest tak bardzo zachowawcza polityka zarządu w kierunkach rozwoju czy dotrzymanie wskaźników na lata przyszłe Ministra Finansów, żeby mieć środki finansowe na realizowane inwestycje? Jak wiemy Powiat Mogileński oświatą stoi. Natomiast są 3 segmenty, które należy rozwijać, aby poprawić infrastrukturę czy to służby zdrowia, czy dróg powiatowych, czy to również chodzi o miejsca pracy, czyli nowe miejsca pracy w Powiecie Mogileńskim. Gmina Strzelno jest takim priorytetem w tworzeniu takich miejsc pracy, bowiem za chwilę przedsiębiorca otworzy nowy zakład produkcyjny, gdzie zatrudnienie dostanie około 150 osób. Czyli tyle mieszkańców, tyle ludzi będzie miało pracę natomiast również, jeżeli chodzi o służbę zdrowia też mi się nasuwają pytania, ale dzisiaj, tutaj na tej sesji nie będę ich zadawał, zadam natomiast w październiku nowemu Dyrektorowi po 100 dniach z realizacji tych kierunków, które Zarząd czy my, jako Rada wyznaczymy do realizacji tak by dostępność do usług medycznych była lepsza oraz również, jakość o której dzisiaj dużo było mowy o celowości, optymalności ale o jakości, o efektywności nie mówiło się na tej Sali. Nie będę długo mówił, bo jestem za tym, aby mniej mówić a więcej robić i również my, jako radni, również Zarząd, mam taki wniosek abyśmy się wzięli za robotę i te zadania realizowali w celu poprawy efektywności kierunków działania służby zdrowia, dróg publicznych i miejsc pracy w Powiecie Mogileńskim. Również tutaj nie padło odnośnie zatrudnienia pewne stwierdzenie gdzie chcę powiedzieć, że Zarząd Powiatu również myśli o takim przedsiębiorstwie z sektora ekonomii społecznej. Żeby spółdzielnia socjalna powstała w Powiecie Mogileńskim i realizowała zadania właśnie z ekonomii społecznej. Gdzie tworząc miejsca pracy, pracownicy sami na siebie pracują. Spółdzielnia socjalna jest gwarantem również rozwoju tego sektora ekonomii społecznej w Powiecie Mogileńskim. Myślę, że Zarząd i Rada Powiatu również podejmie w tym kierunku konkretne działania.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: śledząc, co zamierza zrobić ustawodawca, że nowe wskaźniki przy tworzeniu nowych budżetów będzie w 2014 roku, jak ktoś to śledził to wiedział, że w tym ostatnim budżecie przystosować do tego, że jak wejdą nowe wskaźniki, że wtedy będziemy mogli uchwalić budżet Powiatu Mogileńskiego i dlatego że to nie chodzi o zachowawczość, chodzi o to, że my jesteśmy przygotowani do tego prawdopodobnie bez żadnych problemów uchwalimy budżet na 2014 rok.

e) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu powiatu w Mogilnie absolutorium za 2012 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu powiatu w Mogilnie absolutorium za 2012 rok oraz poddał ją pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnych opinii RIO, Komisji Rewizyjnej oraz w wyniku głosowania przy 14 głosach za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymującym się uchwała została przyjęta a Zarząd otrzymał absolutorium.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: W imieniu Zarządu powiatu Mogileńskiego dziękuję bardzo za głosowanie, dziękujemy wszystkim pracownikom Starostwa jak również kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego za to, że pomogli nam w realizacji tego.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 717/2.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Mleczko: Ja mam pytanie do szefa zarządu, czyli pana Starosty. Dostałem informację przed kilkoma minutami, że propozycja dla tych mieszkańców, którzy tam chcieli kupić mieszkania wyznaczone w tym obiekcie, po prostu jest nie do zaakceptowania ze względu na cenę. Ja nie wiem jak się odbywały rozmowy z tymi mieszkańcami, może Starosta trochę przybliży sprawę. Rozumiem, że była wycena no, ale tych mieszkań jak oni nie kupią to, co dalej? Nie są w stanie fizycznie wyłożyć takich pieniędzy, taką informację otrzymałem od jednego z mieszkańców.

Radny Krzysztof Szarzyński: Szanowni państwo do mnie również w dniu wczorajszym zwróciły się 4 rodziny zainteresowane kupnem, które obecnie zamieszkują te lokale no i zgłosili wiele pytań, więc te pytania postaram się państwu przedstawić. Czy otrzymując te lokale do zamieszkania otrzymali mieszkańcy praktycznie puste pomieszczenia, bez instalacji, powiem trywialnie rudery? Ci mieszkańcy we własnym zakresie wyremontowali te mieszkania, doprowadzili instalacje i elektryczne i wodno- kanalizacyjne, teraz gazowe, bo mieszkania były bez ogrzewania. Z chwilą jak szpital powiatowy odciął ciepło w tych mieszkaniach nie było źródła ciepła. A jak wiemy, nie możemy sprzedać czegoś, jakiegoś lokalu gdzie nie ma zapewnionego źródła ciepła, więc ci mieszkańcy ponieśli bardzo duże nakłady na adaptacje, na przystosowanie. Również musieli ocieplić te mieszkania, bo jak wiecie państwo budynek, no nie powiem, że jest piwnicą, ale jest tak zimno jak w piwnicy. Mimo, że ogrzewają się własnym ogrzewaniem, ściany niedocieplone, na piętrze nikogo nie ma. Wcześniej jak było ogrzewanie to jeszcze z dołu to ciepło przenikało troszeczkę do góry. W tej chwili tego już nie ma, więc średni wydatek na ogrzewanie jednego mieszkania, jeden miesiąc zimą to jest tysiąc złotych, mówimy tutaj o ogrzewaniu gazowym. I ci ludzie sami sobie z tym problemem nie poradzą. Po ulewach, które były wczoraj, przedwczoraj, w sobotę, na korytarzu, na ostatnim piętrze kałuże wody stały w środku. I teraz pytanie, czy Powiat Mogileński wyremontuje dach? Może uprzedzę odpowiedź Starosty, że Powiat nie ma pieniążków, nie da rady. Powiem dalej, to w takim razie ci mieszkańcy też nie dadzą rady z wszystkimi dalszymi remontami. Po prostu tych ludzi nie stać, to są emeryci, jedna rodzina jest bardzo schorowana, gdzie jeden mężczyzna jest po zawale. Przy ulicy Klonowej mieszkania są powiedzmy trzydziestoletnie, a tutaj mieszkania, budynek ma prawie 100 lat. Czy te kryteria zostały również wzięte pod uwagę przy wycenie? Tam mieszkania były sprzedawane z piwnicą, i pytanie czy tu również mieszkańcy będą mieli udział czy możliwość, czy otrzymania piwnicy? Wszędzie, właśnie wnioskowali o to wcześniej, tam mieszkanie w bloku trzydziestoletnim, jak Powiat Mogileński sprzedawał, 12 tysięcy złotych, ja wiem, że to było kilka lat wstecz. Ale mieszkania nowsze z infrastrukturą, więc nie musieli zakładać instalacji elektrycznej zakładać, instalacji wodno- kanalizacyjnej. A tutaj ci mieszkańcy dość potężny nakład wnieśli w te mieszkania, rozumieją sytuację i za zgodą ówczesnej dyrekcji SP ZOZ, bo mają mieszkańcy takie zgody na wykonanie tych remontów. Więc SP ZOZ wyrażał zgody na wykonanie tych remontów.

Radny Przemysław Zowczak: Nie wiem jak odebrać waszą wypowiedź, albo kwestionujecie sposób wyceny, jeśli go kwestionujecie to proponowałbym abyście się zapoznali z operatami szacunkowymi, jestem przekonany, że one zostały po prostu wykonane w sposób rzetelny i fachowy. W innym przypadku to jest po prostu młócenie słomy. Można jedynie zmienić uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali, no możecie państwo, nawet jeden radny może wystąpić tutaj w tym zakresie z inicjatywą uchwałodawczą, zgodnie z naszym statutem. No innej możliwości nie ma. Ja po prostu nie wierzę, że na etapie operatu szacunkowego został popełniony błąd, a powiem tak bardzo, ale to bardzo szczegółowe przepisy regulują, w jaki sposób jest robiony ten operat. Więc tutaj ze strony czy rzeczoznawcy czy urzędnika w starostwie nie ma po prostu najmniejszej możliwości manewru.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Panowie Przewodniczący, wysoka rado, ja nie wiem czy pan radny Szarzyński mówi o cenach, które zostały oszacowane przez rzeczoznawcę czy też mówi już o cenach po bonifikacie, bo tutaj pan radny Szarzyński nie sprecyzował tego, czego dotyczy ta pretensja mieszkańców bloku w Strzelnie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Jeżeli można moi drodzy, to powiem tak, rzeczywiście rzeczoznawca wycenił, od tych spraw w Starostwie jest pani Magda Szwarckopf, za chwilę oddam jej głos, ale myślę, że patrząc na wycenę i patrząc na to ile zapłacą mieszkańcy, to w tych czasach to jest naprawdę bardzo mała kwota. Bo ci, którzy się budują sami, muszą kupować mieszkania to mogą mieć do nas pretensje jeszcze, że tak rozdajemy mieszkania, także bym bardzo prosił, aby w tym względzie w ten sposób mówić, dlatego, że i tak tą uchwałę trzeba będzie zmienić, ponieważ chcieliśmy jeszcze, jako zarząd, aby to Strzelna została ta uchwała, a później już nie będzie bonifikat, ponieważ nie możemy rozdawać tak mieszkań za naprawdę bardzo małe pieniądze.

Przewodniczący Krzysztof Mleczko: Zabierając głos, kolego Przemku, naprawdę nie miałem zamiaru kwestionować uchwały, którą podejmowałem, jako jeden z radnych, swojego czasu, chyba 6-7 lat temu, o zasadach sprzedaż, tylko z takim głosem, nie wiem, jaka jest kwota zaznaczam, z takim głosem zadzwonił do mnie mieszkaniec prosząc o zapytanie. Nie chodzi o to, że ja kwestionuję wycenę, czy nie znam się. Ja nie jestem w odróżnieniu od kolegi urzędnikiem. I ja nie urzędniczo podchodzę do mieszkańców, tylko z zapytaniem, i to delikatnym zapytaniem w dodatku, bez określania tego, czy zasady zostały złamane czy nie. Bo podejrzewam, że żadne zasady nie zostały złamane tylko jest problem ludzki, ja tu chciałem się dowiedzieć w imieniu mieszkańca czy jeżeli nie podejdzie do zakupu, bo go po prostu nie stać, co się wtedy stanie z mieszkaniem? Czy zostanie wyrzucony na bruk czy nie? Tylko o to chodziło, ja chciałem od starosty uzyskać tą odpowiedź, czy jest możliwość dalszej ewentualnej negocjacji ze względu na brak dochodów czy jakichkolwiek innych. Nie rozwijam tego tematu, bo nie czas akurat na to, aby to rozwijać, chciałem tylko uzyskać proste zapytanie a nie urzędniczą odpowiedź na temat funkcjonowania wyceny w Powiecie Mogileńskim, bardzo dobrze opracowany, bo to ty między innymi opracowywałeś tą uchwałę.

Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: Proszę państwa, może na początek wypowiem się, co do operatów szacunkowych. Operaty sporządzał biegły rzeczoznawca z zakresu wyceny nieruchomości. Pan radny pytał o to, że państwo ponieśli bardzo duże nakłady na przystosowanie tych pomieszczeń do zamieszkania. Rzeczoznawca sporządzając operat szacunkowy jedzie na miejsce, jest obecny najemca przy tym, tutaj wszyscy byli obecni i jest sporządzany protokół, w protokole tym jest napisane, jakie są przyłącza, jakie nakłady ktoś poniósł, było tu uwzględnione, że najemcy we własnym zakresie zamontowali okna plastikowe oraz we własnym zakresie założyli centralne ogrzewanie tam gdzie oczywiście zostały założone. Najemcy pod tym protokołem się podpisali i pani rzeczoznawca wyceniając nieruchomość musi badać rynek nieruchomości na podstawie aktów notarialnych, przeważnie robi się to z ostatnich dwóch lat. I brała pod uwagę takie nieruchomości gdzie były okna drewniane i nie było centralnego ogrzewania, czyli powiedzmy piece kaflowe. I taki stan został wyceniony. Jeżeli chodzi o pojemniki na śmieci to do tej pory gdzieś te pojemniki były ustawione, będzie tam miejsce, tam z jednej i drugiej strony jest taka wnęka w środku podwórka, na pewno będzie możliwość postawienia tych pojemników, byłoby również miejsce jeszcze przy garażach. Tutaj jest wyceniany lokal mieszkalny i do każdego lokalu jest przypisany udział w gruncie, który również jest wyceniony osobno, a bonifikaty przysługuje i od wartości lokalu i od wartości udziału w gruncie. Jeżeli chodzi o piwnicę. Nie mogliśmy przypisać tych piwnic, bo teraz zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, prawo pierwszeństwa przysługuje najemcy do tego, co ma w umowie najmu. W umowach najmu nikt nie miał przypisanych piwnic, to że ktoś tam może korzystał z jakiejś piwnicy to dobra wola SP ZOZ. Chociaż tych piwnic nie ma dużo, tam są dwie duże piwnice, które również trzeba by było przystosować, i ich jest 4. Więc no będą mieszkańcy mogli je kupić, ale w drodze przetargowej, oczywiście one są wyceniane taniej od metra, ze względu na położenie, przeznaczenie, niż lokale mieszkalne do góry. Jest możliwość rozłożenia zakupu mieszkania na raty. Może ja tak krótko przedstawię. 80 % bonifikaty to jest najwyższa bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady, przysługuje jeżeli wszyscy najemcy płacą gotówkę, najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego i wszyscy nabędą te mieszkania. Jeżeli powiedzmy jeden z mieszkańców by się wyłamał to bonifikata przysługuje w wysokości 70 %, jeżeli zakupujemy mieszkanie na raty, niezależnie od tego ilu mieszkańców, to mamy 40 % bonifikaty, a jeżeli na raty, ale wszyscy wykupią to jest 50 % bonifikaty. Za lokal mieszkalny nr 13 , pow. 44,5 m2 58 140 zł, za lokal nr 14, pow.63,5 m2 82 960 zł, za lokal nr 18 o pow. 20,9 m2 29 610 zł i lokal nr 19 o pow. 47,6m2 62 190 zł. Jeszcze odnosząc się do ulicy klonowej, tam były lokale sprzedawane w 2006 roku, a to 12 tys. to już było po bonifikacie. To nie była wycena sporządzona przez rzeczoznawcę, to już było po 80 % bonifikacie. Oni mieli w umowach najmu piwnicę, i tak, musieliśmy sprzedać z piwnicą. Największy lokal po bonifikacie będzie kosztował 16 tysięcy złotych.

Radny Przemysław Zowczak: Panowie Przewodniczący, panowie starostowie, wysoka rado, szanowni państwo. Zakładając jednak, ze zarówno działanie radnego jak i działanie urzędnika powinno być działaniem racjonalnym, to nie widzę tutaj najmniejszego powodu, aby przeciwstawiać podejście jedno i drugie. Proszę państwa, po prostu sposób robienia wyceny w lokalu jest bardzo sformalizowany. I tutaj obojętnie, kto by to robił to różnice są naprawdę bardzo, bardzo małe. Wtedy, kiedy mówimy o bonifikacie 80 % to one są naprawdę bardzo, bardzo znikome, powinniśmy je pominąć. I wtedy gdyby chodziło o realną zmianę sytuacji tych osób to jedyną drogą wyjścia jest po prostu wniesienie inicjatywy uchwałodawczej, zarząd, radni, aby zmienić uchwałę określającą zasadę sprzedaży lokali. Ja mówię tylko o czysto hipotetycznej możliwości, natomiast możliwości zmiany operatu szacunkowego nie ma. Proszę panów, już tak zupełnie na koniec, weźmy sobie trochę bardziej do serca, zwłaszcza panowie z koalicji apel i wezwanie panie Starosty Barczaka, żeby jednak mimo wszystko chodzić do niego do gabinetu i wyjaśniać tam pewne problemy trapiące naszych wyborców.

Radny Krzysztof Szarzyński: Nie otrzymałem odpowiedzi czy będzie wykonany remont dachu?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: ale my już sprzedajemy panie radny i my nie będziemy remontować.

Radny Krzysztof Szarzyński: Panie Przewodniczący, to jest bardzo ważna rzecz, tutaj jeżeli pan Starosta mówi, że będzie ten remont, to dziękuję bardzo.

Radny Przemysław Zowczak: Proszę państwa musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli by tam były jakieś istotne ulepszenia w tym budynku, to trzeba by było powtórzyć po prostu wycenę, bo ta wycena podnosi się do obecnego stanu faktycznego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni Radni: H.Różycki,W.Baran, B.Nowacki)

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(Nieobecni Radni: H.Różycki,W.Baran, B.Nowacki)

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

Radny Przemysław Zowczak: W imieniu radnych naszego klubu PO, zgłaszam kandydaturę radnego Witolda Pochylskiego. (który wyraził zgodę na kandydowanie)

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Pozwólcie, że ja w swoim imieniu zgłoszę kandydaturę pana Krzysztofa Szarzyńskiego. (który wyraził zgodę na kandydowanie)

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących (Radny W.Pochylski i K.Szarzyński) uchwała została przyjęta.
(Nieobecni Radni: H.Różycki,W.Baran, B.Nowacki)

Ad. 11
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny pytań i uwag nie było.

Ad. 12
Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Krzysztof Mleczko:  Ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj koledze Stanisławowi Bieleckiemu za powiedzmy no wyróżnienie. Ale sądzę, że nie mnie, jako radnemu należy się wyróżnienie, lecz panu Stanisławowi za to co robi dla osób niepełnosprawnych, za to co robi w ogóle dla terenu i tej chęci działania mimo swojej dysfunkcji, którą posiada. Dlatego ja serdecznie dziękuję za zaangażowanie, myślę, że również w imieniu Komisji Oświaty, nie wiem czy koledzy zgodzą się z tym, że naprawdę kolega dużo pracy, swojej własnej, zaangażowania i niestety finansów, które każdy społecznik traci wykonując funkcje społeczne. Dlatego serdecznie, znam mizerie, jaką pan ma w postaci tej renty, tym bardziej trzeba docenić kolego Starosto, pana Bieleckiego za chęć i za zaangażowanie.

Radny Przemysław Zowczak: Sprawa pierwsza, ja zgłaszałem interpelacje, one były dosyć precyzyjnie sformułowane, na część zgłoszonych przez siebie interpelacji uzyskałem odpowiedź od razu, na część, no można uznać, ze one wynikały z jakiejś tam dyskusji. Natomiast na część pytań, na część swoich interpelacji nie uzyskałem odpowiedzi. Prosiłbym panie Starosto, aby ktoś odsłuchał moje interpelacje, odsłuchał odpowiedzi, jakie uzyskałem i uzupełnił to pisemnie. To jest sprawa jedna. Proszę państwa chciałem również z tego miejsca pogratulować zarządowi, pogratulować pani Skarbnik i pogratulować i podziękować przede wszystkim tym wszystkim urzędnikom, pracownikom Starostwa Powiatowego i jego jednostek, którzy realizowali budżet w roku 2012. Możemy różnić się w ocenie, czy coś było bardziej pilne, mniej pilne, bardziej potrzebne, mniej potrzebne, ale zrealizowanie tego budżetu wiązało się ze sporym wysiłkiem i z tego miejsca chciałem tym wszystkim osobom, które włożyły bardzo dużo siebie w tą pracę, w realizację budżetu, chciałem podziękować i pogratulować.

Ad. 13
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad. 14
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.15
Wolne głosy i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Chciałbym Wysoką Radę poinformować, że Zarząd przewiduje w miesiącu czerwcu sesję Rady Powiatu. 26 czerwca br., może i dobrze, bo o ile będzie już powołany Dyrektor, to będzie możliwość, aby na sesji z nim porozmawiać i aby w kilku zdaniach przybliżył jak widzi funkcjonowanie służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim. Chcę również poinformować, że państwo radni złożyli oświadczenia, że oświadczenia te zostały przyjęte. Chcę również powiedzieć, że no cóż, pogratulować sobie, nam wszystkim, całej Radzie, że absolutorium zostało przyjęte, że patrzymy dalej. Przede wszystkim chcę podziękować, mimo że ta dyskusja przybierała takich emocji, że była to kulturalna, że to się odbywało w konwencji tego gdzie przystoi Radzie Powiatu, aby zachować powagę, aby swoje uwagi czy propozycje czy niezadowolenie wypowiedzieć, ale w sposób kulturalny. I za to wszystkim radnym na dzisiejszej sesji dziękuję.

Ad. 16
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.13:46.
 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:35:40
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:41:42
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:42:18
Ilość wyświetleń:345

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij