Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVII/13 z dnia 26 kwietnia 2013r.

Protokół Nr XXXVII/13
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 26 kwietnia 2013 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 8:00 do 11:10

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
9. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
10. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 r. na podstawie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
16. Podjecie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
17. Podjecie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Strzelnie.
18. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2012 rok.
20. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w  2012 roku.
21. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok.
22. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2012 rok.
23. Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
24. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2012 rok.
25. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za 2012 rok.
26. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2012 rok.
27. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
30. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
31. Wolne głosy i sprawy różne.
32. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (nieobecny Radny P. Zowczak, W. Pochylski)

Ad.3

Przyjęcie protokołu XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu.

Radny Wojciech Baran-  mam pytanie, czy te protokoły są gotowe, są sporządzone?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki –tak.
 
Radny Wojciech Baran-  to czy mógłbym je otrzymać?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – są w Biurze Rady do wglądu, czy chciałby Pan do wglądu, aby je wykładać przed sesją?

Radny Wojciech Baran-  może, na komisjach.

Do protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 3 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Szarzyński: Mam przedstawienia interpelacji i zapytań w sprawach, które niepokoją mieszkańców Powiatu Mogileńskiego. Ubolewam tylko, że na froncie sesji Rady Miejskiej w Strzelnie nie było wysokich funkcjonariuszy Starostwa, członków Zarządu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. Zgłosili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy Strzelna, oraz pracownicy szpitala jak również na sesji sołtys Łąkiego, bardzo mocno ubolewał z powodu odejścia trzech dobrych lekarzy ze szpitala. Prosiłbym bardzo panią dyrektor o wyjaśnienie tej sytuacji, czy to jest prawda, że lekarze planują odejście z naszego szpitala. Mam pytanie również do pana Starosty. Czy wpłynęła do pana petycja w tej sprawie, pracowników szpitala? Moje następne pytanie, jeżeli jest to prawda, że ci lekarze mają odejść z naszego szpitala, to jakiego szpitala i z jakimi lekarzami mamy bronić? Mieszkańcy nie tylko Strzelna, ale i całej gminy są bardzo zaniepokojeni tą sytuacją i prosiłbym o przedstawienie rozwiązania tego problemu. Następna sprawa, którą poruszył sołtys, Radny Miejski  z Jeziorek, dotyczy remontu drogi idącej przez Jeziorki, Bronisław, Rzadkwin. Kiedy ta droga będzie remontowana? Następne pytanie zgłosiła pani sołtys z Ciechrza, przez którą miejscowość przebiega droga powiatowa. Kiedy dziury na tej drodze zostaną naprawione? Następny problem zgłosił Piotr Dubicki z wnioskiem, aby remonty dróg powiatowych rozpocząć od ścinania poboczy, ponieważ praktycznie wszystkie drogi są poniżej. Jest bardzo poważny problem z niszczeniem tych dróg. Są to sprawy nie tylko mieszkańców gminy Strzelno, ale całego powiatu, te sprawy służby zdrowia, czy dróg powiatowych dotyczą całego powiatu, wszystkich czterech gmin przynależnych do samorządu powiatowego.

Radny Wojciech Baran:  w dniu wczorajszym uczestniczyłem w sesji rady gminy w Strzelnie, między innymi te problemy były poruszane. Ja tylko chciałbym zapytać odnośnie zwolnienia tych trzech lekarzy, czy Zarząd Powiatu ma zamiar jakieś kroki w tej sprawie podjąć zwłaszcza, że trzech lekarzy ma zamiar opuścić szpital w Strzelnie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to chciałbym wiedzieć, jakie jest zadłużenie SP ZOZ. Kolejna sprawa, którą poruszał pan Burmistrz Strzelna to sprawa sprzątania dróg powiatowych po 1 lipca bieżącego roku. Czy zarząd ma zamiar podjąć działania mające zmienić obecną sytuację? Kolejne pytanie jest od mieszkańców przychodni w Strzelnie, chcieliby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja własnościowa tych mieszkań? Będą one sprzedawane czy dalej udostępniane lokatorom? I kolejne pytanie odnośnie remontu dachu przychodni. I myślę ostatnia sprawa, to interpelacja dotycząca planu remontu i naprawy dróg powiatowych na lata 2011-2026. Na poprzedniej sesji nadzwyczajnej 10 kwietnia, pan starosta informował o tym, że taki plan już jest. Prosiłem o ten plan, ale go nie otrzymałem. Moja prośba została odrzucona. I kolejne pytanie, czy zarząd przy podejmowaniu decyzji, o naprawie czy remoncie drogi, brał pod uwagę plan złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych, i moje ostatnie pytanie, to jakie są kryteria do tego planu?

Radny Przemysław Zowczak: do kwestii związanych ze stanem naszych dróg powiatowych odniosę się w punkcie wnioski i oświadczenia radnych. Natomiast teraz chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza kwestia, mieliśmy 3 spotkania, które dotyczyły służby zdrowia, z przedstawicielami różnych instytucji z różnych powiatów. Większość z nas uczestniczyła w tych spotkaniach, mamy jakąś wiedzę, jakieś przemyślenia. Zwłaszcza w aspekcie tych wydarzeń o których mówili moi poprzednicy, uważam, że dobrze by było spotkać się, albo na jakiejś sesji nadzwyczajnej, albo wcześniej spotkać się na specjalnym posiedzeniu właściwej, problemowej komisji z Zarządem Powiatu i porozmawiać o tych problemach, aby to spotkanie miało charakter, dlatego, że mogliby w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Proszę państwa, na moment chciałbym jeszcze wrócić do tematu dróg powiatowych. Czy w związku z coraz gorszym ich stanem, który psuje nasz wizerunek, czy Zarząd Powiatu przewiduje zwiększenie nakładu środków na promocję powiatu?

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Ja mam pytanie do Zarządu, ponieważ ja w obecnej sytuacji chciałbym odnieść się do tematu promocji powiatu, tutaj były zapewnienia ze strony Zarządu, że będą trwały prace nad modernizacją tej uchwały. Na jakim obecnie etapie jest ta uchwała?


Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: jeżeli chodzi o sesję w Strzelnia, o lekarzy, chciałbym od razu tutaj powiedzieć kolegom radnym Baranowi i Szarzyńskiemu powiedzieć, że na te pytania kadrowe odpowie pani Dyrektor.  Na moje ręce wpłynęły 3 pisma od trzech lekarzy informujące o stosunkach panujących między ludźmi na oddziale wewnętrznym w Strzelnie.  Jeżeli chodzi o remonty dróg powiatowych to odpowie pan Dyrektor Zarządu Dróg. Jeżeli chodzi o zbieranie poboczy, to jedyne, co możemy przy tak skromnych środkach to wyzbierać i zutylizować. Jest to bardzo duża ilość, jak państwo widzieli, ale pobocza się regularnie, co roku zbiera. Jeżeli chodzi o zadłużenie SP ZOZ, to już pytanie do pani Dyrektor, jeżeli chodzi o sprzątanie dróg powiatowych, to zawsze sprzątał zarządca drogi, przy sprzątaniu powypadkowym koszty będzie ponosił powiat, bo o to głównie chodziło, odbyło sie spotkanie ze służbami w tej sprawie. Jeżeli chodzi o przychodnię w Strzelnie, to rzeczywiście do końca kwietnia będą wycenione mieszkania i po około dwóch miesiącach zostaną sprzedane.  Jeśli chodzi o dach to należy położyć nową papę. Jeżeli chodzi o naprawę dróg powiatowych to tak jak mówiłem panu radnemu na komisjach, proszę bardzo, przyjść do mnie, do gabinetu, jest plan do wglądu. Jeśli chodzi o spotkanie dotyczące służby zdrowia, to takie spotkania się odbyły, ostatnio również, są to spotkania otwarte, każdy może na nie przyjść. Za chwilę pojawi się nowy Dyrektor SP ZOZ i wtedy będziemy mogli spotykać się odnośnie spraw bieżących. Jeśli chodzi o to czy Zarząd planuje zwiększenie środków na drogi to w tej chwili nie, myślę, że jeżeli będzie tych środków za mało i ich nie wystarczy, to z pewnością te środki zwiększymy, aby drogi naprawić.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: chciałbym odpowiedzieć na pytanie pana wiceprzewodniczącego Nowackiego. Nie przypominam sobie, aby była deklaracja odnośnie nowelizacji uchwały, jeżeli chodzi o promocję powiatu, natomiast rzeczywiście była propozycja pani radnej Ziółkowskiej, aby opracować strategię promocji i po przyjęciu tej uchwały, ta uchwała weszła w życie i obowiązuje. Natomiast słusznym wydaje się, aby powstał zespół, który opracuje taką strategię i ona zostanie przyjęta.

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała: tak na początek, panie radny trudno jest być gdzieś gdzie pana nie zapraszają bądź nie powiadamiają o spotkaniu. Stąd nie mogłam być na sesji Rady w Strzelnie, gdyż nawet o niej nie wiedziałam. Natomiast, jeśli chodzi o odejście 3 lekarzy, tak jak powiedział tutaj pan Starosta, jest tam konflikt interpersonalny, jestem w trakcie wyjaśniania i rozwiązywania tego problemu, nie chcę tej chwili nic więcej mówić na ten temat, jedno co jest pewne, to rozmawiamy z lekarzami, żaden z nich nie mówi o odejściu. To jest kwestia pojawiła się ok. 10 dni temu, i do tej chwili jestem na etapie rozwiązywania tego problemu, wiem że są takie plotki. Natomiast, jeśli chodzi o zadłużenie, to nie odpowiem z pamięci, to są różne kwoty, różnych zobowiązań.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer: stan dróg po minionej zimie, tak jak wszyscy wiemy, w porównaniu do reszty kraju jest umiarkowany. Nie możemy oczywiście dyskutować, kto jak to ocenia, ja działając dzisiaj, jako przedstawiciel ZDP tak to oceniam. Udało nam się w miesiącu styczniu przeprowadzić przetarg na firmę, która będzie przeprowadzała remonty cząstkowe, również możemy powiedzieć na tyle mamy zabezpieczone w naszym budżecie na działania na 2013 rok w wysokości 640 tys. zł. Oczywiście można dyskutować czy te metody są dobre czy nie, ale musimy sobie potrafić odpowiedzieć, czy przy obecnej zdolności finansowej naszego powiatu i przy tym stanie nawierzchni naszej sieci komunikacyjnej jest to jedyna metoda rozwiązywania tychże problemów. Chcę również przypomnieć, że zarządzamy 400km dróg, są one w różnym stopniu zużycia i stanie. W naszych kryteriach ZDP, drogi podzieliliśmy na sieć podstawową126 km i drogi uzupełniające, które traktujemy w drugiej kolejności, bo takie są zasady administratora zarządzającego drogami. To są kryteria przyjęte o obciążeniu drogi w zależności od ilości przejeżdżających pojazdów na drodze oraz jak to wygląda w powiązaniu z innymi drogami, mam na myśli drogi krajowe.  Wyłoniony przedsiębiorca od początku marca rozpoczął remonty cząstkowe. Mogę zaapelować o odrobinę cierpliwości już 50-75% ciągów komunikacyjnych są wyremontowane. Nie jest to doskonałe leczy przy tych środkach nie możemy nic więcej oczekiwać. Drogi są przejezdne. Odnośnie drogi Jeziorki – Bronisław  – droga wojewódzka 255, mogę ubolewać, że samochody ciężarowe zrobiły skrót doprowadzając ją do takiego stanu w jakim jest, nie wiem czy będziemy w stanie ją naprawić w najbliższym czasie. Pobocza, tu są zaniedbania wieloletnie, od ponad 20 lat nie robiono nic w sprawie regulacji pobocza. Pobocza rzeczywiście są wyżej niż droga od 10 do 30cm. Są to tragiczne można powiedzieć sytuacje, bo wówczas robi się tak zwane koryto i woda płynie jezdnia, nie ma gdzie spłynąć. Sukcesywnie, co roku wprowadzamy, aby co najmniej kilkanaście kilometrów, najtrudniejszych odcinków, najważniejszych odcinków zrealizować. Wyznaczyłem ponad 100tys.zł na ścinkę poboczy, aby poprawić sytuację. W tej chwili mogę powiedzieć, że mamy ok. 25% tych poboczy uregulowanych, co nie znaczy, że nas to zadowala i państwa pewnie również nie zadowala. Prawidłowe byłoby gdybyśmy mieli te pobocza wyczyszczone całkowicie. Niestety trzeba powiedzieć, że jest to kosztowne zadanie a w naszym budżecie musimy tak dzielić środki, aby wybierać, co ważniejsze, czy remontować nawierzchnię czy ściąć pobocze. Jedno i drugie jest ważne, lecz z punktu widzenia kierowcy, poprawa nawierzchni jest ważniejsza. Jeżeli chodzi o utrzymanie porządku na drogach powiatowych, ten porządek zawsze należy do nas, czyli do ZDP, i my to realizujemy. Jeżeli chodzi o stanowisko pana Burmistrza Strzelna, to oczywiście pan Burmistrz swoimi siłami, jeżeli chodzi o rowy przydrożne na terenie gminy Strzelno – utrzymywał, za co dziękuję serdecznie, jeżeli zmieni się sytuacja po 1 lipca i nie będzie mógł tego realizować to oczywiście moje służby będą to realizowały. Co roku robimy, co najmniej dwie akcje, czyścimy rowy a odpady wyrzucamy na odpowiednie śmietniska za opłatą tam obowiązującą.

Radny Wojciech Baran: Ja chciałbym prosić o udostępnienie ksera tego planu. Dlaczego to tej pory nie otrzymałem i na jakiej podstawie?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Plan jest do wglądu w moim gabinecie. Zapraszam w poniedziałek do mojego gabinetu i będzie pan mógł się z nim zapoznać, nie ksero, ponieważ to nie jest dokument.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: plan remontu dróg powiatowych na lata 2011-2026 jest do wglądu w każdej chwili, tyle zrozumiałem z wypowiedzi Starosty. Plan można przejrzeć wynotować, zrobić zdjęcie, czy cokolwiek Pan sobie życzy.

Radny Wojciech Baran: chciałbym zwrócić uwagę, że wszelkie informacje podlegają udostępnieniu. Dlaczego nie mogę uzyskać tak ważnego strategicznego dokumentu?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: może pan zwracać uwagę, przed chwilą zostało wyjaśnione, że to nie jest dokument, więc dlaczego Pan mówi, że to ważny dokument? Pan zadał pytanie, Starosta odpowiedział. Wracamy do momentu polemiki z komisji, Starosta odpowiedział na pytanie i myślę, ze temat został wyczerpany. Nie ma sensu dalej polemizować bo nie będzie konsensusu.

Radny Wojciech Baran: W czy rzecz, nie wiem? Na podstawie tego planu Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o naprawie, remoncie konkretnych dróg. Dlatego jest dokumentem.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Jest na pewno pomocny w realizowaniu tego zadania, Zarząd sugeruje się takim zestawieniem.

Radny Przemysław Zowczak: Sądzę, że nie ma najmniejszego sensu upierać się, czy to ma charakter dokumentu czy też go nie ma. Natomiast bezsporną dla mnie rzeczą jest to, że obojętnie jak to nazwiemy to, podlega to udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W trybie tej ustawy nawet stanowiska podlegają udostępnieniu.
Radny Witold Pochylski: chciałem porozmawiać na komisjach, komisje są po to, aby się konsultować. Proponuję aby radca prawny, Panie Starosto, drogi Zarządzie, chciałbym abyście przygotowali dokument, regulamin korzystania z czegoś, co nazywamy papierami albo nie papierami.

Radny Wojciech Baran: Krótkie, proste pytanie. Kiedy otrzymam kopię planu naprawy dróg powiatowych na lata 2011- 2026?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Zapraszam w poniedziałek do mnie i otrzyma go pan do wglądu.

Radny Wojciech Baran: Odmawia nam się dostępu do informacji, która jest informacją publiczną.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Szanowny panie radny ja mogę oczywiście wpływać, Rada może wpływać na działania Zarządu Powiatu, ale nie mniej jeśli chodzi o takie sprawy to decyduje o tym Zarząd Powiatu, Starosta. Tym bardziej, że jestem przekonany i cały czas słyszycie, że pan starosta chce udostępnić.

Radny Wojciech Baran: ale on chce nam, to tylko pokazać.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: jeśli ktoś ma do tego wgląd, to ma również prawo wynotowania.

Radny Wojciech Baran: dlaczego nie mogę otrzymać kserokopii?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: od 15 minut dyskutujemy. Pan mówi, że chce a Pan Starosta mówi, że tak.

Radny Wojciech Baran: chcę otrzymać kserokopię a pan Starosta mówi, że nie otrzymam. Dlaczego?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: ja prowadzę sesję nie mogę Starosty mówić, co ma robić. Pan Starosta chce to udostępnić, czy pan tego nie rozumie? Otrzyma Pan do wglądu. Plan nie jest zatwierdzony przez Zarząd w związku z tym nie stanowi dokumentu.

Radny Wojciech Baran: Panie Starosto, dlaczego nie mogę otrzymać kserokopii?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Zapraszam w poniedziałek, o której pan godzinie chce, do mojego gabinetu.

Radny Wojciech Baran: i otrzymam, co?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: do wglądu.

Radny Wojciech Baran: ale ja mam prawo otrzymać kserokopię.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Panie Radny, o ile ma pan takie prawo, to pan się zwróci do pana Starosty z pismem, i wtedy pan z pewnością otrzyma.

Radny Wojciech Baran: a na pytanie odnośnie tego, czy plan ten decyduje o tym, które drogi mają być remontowane?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Już na komisjach o tym dyskutowaliśmy, pan Starosta na komisjach o tym mówił. Komisje są po to, aby ewentualnie przedyskutować te kwestie.

Radny Wojciech Baran : ale dlaczego nie mogę otrzymać kserokopii?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: ale proszę panie Starosto, dla usatysfakcjonowania pana radnego, proszę odpowiedzieć na pytanie, czy plan jest wykorzystywany.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: jeżeli chodzi o to, to tak sugerujemy się tym, co jest w tym planie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił 5 minut przerwy.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok.

Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra: tu przyjmujemy środki w kwocie 211.828,00zł z tytułu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy nowego projektu „Kobiety górą”, jest to projekt na lata 2013 i 2014.  Następnie jest uiszczenie środków dla Zespołu Szkół w Strzelnie, na dofinansowanie zadania związanego z montażem monitoringu. I jest jeszcze jedna pozycja, zaplanowano środki, jako wkład własny dla Związku Powiatów jeśli chodzi o działania geodezyjne, 86 tys., nie będą w tym roku wydatkowane, i dzielimy je tutaj na 2 dodatkowe zadania, które realizujemy.

Radny Przemysław Zowczak: Pani Skarbnik Mogilno to jest szkoła monitorowana.

Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra: To ma być szkoła w Strzelnie, liceum.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra: Pożyczka w kwocie 140.000,00zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Ad.9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

Radny Przemysław Zowczak: przed kilkoma laty Rada Powiatu Mogileńskiego powołała Fundację Powiatu Mogileńskiego, celem powołania tej fundacji było zapobieżenie konieczności pozbycia się przez Powiat Mogileński ziemi użytkowanej rolniczo i budynków gospodarstwa rolnego, które były częścią składową gospodarstwa pomocniczego. Po prostu z mocy prawa, gospodarstwa pomocnicze musiały ulec likwidacji. Chodziło o to żeby szkoła, przede wszystkim uczniowie, którzy się tam uczą, kolejne pokolenia miały możliwość nie tylko nauki teoretycznej, ale praktycznej nauki zawodu. Udało nam się to zrobić. Pamiętam jak olbrzymie kontrowersje w różnych środowiskach, budziło wtedy powołanie do życia Fundacji Powiatu Mogileńskiego, zarzucano nam, mnie osobiście, że przyłożyłem swoją rękę do wyprowadzenia majątku Powiatu Mogileńskiego na zewnątrz. Uważam, że było wręcz przeciwnie. Uważam, że to właśnie dzięki temu, że powstała ta fundacja, udało nam się zachować dla następnych pokoleń gospodarstwo rolne w Bielicach. Proszę państwa, dlatego też bardzo ważny w moim przekonaniu jest klimat, który panuje wokół tej instytucji. Istnieje potrzeba a nawet konieczność, prowadzenia działalności komercyjnej, chodzi o to aby zmniejszyć koszty funkcjonowania tego wszystkiego i jeśli jest możliwość uzyskania jakiegoś dofinansowania to należy z tego skorzystać. Prowadzenie działalności komercyjnej umożliwia, po pierwsze prowadzenie odpłatnej działalności zarobkowej, po drugie umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, to zostało wpisane do jej zmian i nie budzi żadnych moich wątpliwości. Moje wątpliwości proszę państwa budzi zapis o możliwości nieograniczonej powoływania wyodrębnionych zakładów, których to kierownik byłby kierownikiem zakładu czy też pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy. Dlaczego budzi to moje wątpliwości, do tych osób, które dzisiaj zajmują kierownicze stanowiska fundacji ja osobiście mam zaufanie, inne osoby postronne, które nie zajmują się tym problemem, na co dzień mogą nie mieć takiego zaufania, po drugie za jakiś czas skład osobowy fundacji może ulec zmianie, natomiast ta dzisiejsza uchwała umożliwi wprowadzenie pewnych nowych zasad, które w moim przekonaniu rokują mniejszą przejrzystość w funkcjonowaniu tej instytucji. Na ostatnim posiedzeniu połączonym Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Zdrowia i Oświaty zaproponowałem, że jeśli faktycznie jest taka potrzeba w związku z funkcjonującą stajnią fundacji, wyodrębnić jakiś zakład, czy umożliwić powstanie wyodrębnionego zakładu, żebyśmy nie spowodowali zatarcia tej przejrzystości tej fundacji, o dziwo odpowiedź brzmiała „nie”. Zobaczymy, jaka niepodległość, żeby wprowadzić taką zasadę, że jak teoretycznie będzie potrzeba 20 zakładów czy innych ilości powołania takich zakładów to po prostu będziemy mieli tą możliwość. Cały czas bije się z myślami, co zrobić, bo z jednej strony w jakikolwiek sposób przeszkadza w funkcjonowaniu fundacji, tam są robione naprawdę dobre rzeczy, ale z drugiej strony nie mogę pozwolić na to aby ktoś zmianą zapisów w statucie fundacji mógł w przyszłości wykorzystać do psucia wizerunku tej instytucji, do wysnuwania uzasadnionych lub nieuzasadnionych podejrzeń. Bardzo mnie dziwi i boli to, że postawiliście państwo sprawy tak bardzo na ostrzu noża, uważam, że robimy to ze sporą szkodą dla fundacji. My musimy zdawać sobie z tego sprawę, że z różnych powodów coś się dzieje w naszym otoczeniu, mówię tutaj o naszym powiecie, ale wokół różnych fundacji klimat się ostatnio pogarsza, zresztą proszę państwa najlepszym tego przykładem było stanowisko jednego z radnych miejskich w Strzelnie na wczorajszej sesji, dotyczyła ona Fundacji Szlaku Piastowskiego, wyraził on swoje stanowisko wobec jakichkolwiek fundacji, że on jest przeciwny wszystkim fundacją. My wprowadzając te zmiany nie bierzemy tego pod uwagę, dlatego też naprawdę z ciężkim sercem, ale będę głosował przeciw, będę miał z tego powodu naprawdę olbrzymi dyskomfort ale uważam, że można jeszcze trochę zmienić, ja apeluję o inicjatorów tego przedsięwzięcia, tego pomysłu, żeby zmienili jednak te zapisy, żebyśmy zrezygnowali albo w ogóle z możliwości powoływania wyodrębnionych zakładów funkcjonujących zupełnie odrębnej strukturze i odrębnej formie z fundacji, albo jeżeli już się zgodziliście na konieczność formy to zaznaczam abyśmy to zapisali w statucie, tylko w odniesieniu do tychże form działalności, to jest wymagane z przyczyn formalnych. Naprawdę bardzo mi zależy na tym, aby to wszystko co dotyczy fundacji było bardzo czyste, przejrzyste, oczywiste dla wszystkich, aby ktoś później na zebraniu lub na sesji jak będzie mówił o swoim negatywnym stosunku do fundacji, to żeby od razu zaznaczał, że nie dotyczy to Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Ja tutaj się zgadzam z moim przedmówcą, mam tylko pytanie do Zarządu, czy nie wystarczyłoby wprowadzenie tych zmian fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie z wyszczególnieniem, przecież fundacja może również powołać kierownika, czy musi być osobna księgowość do prowadzenia tej działalności gospodarczej. To jest o tyle istotne, że faktycznie kolega tu ma rację, że wtedy niepotrzebne jest powoływanie dodatkowych zakładów, dlatego, że decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad tą działalnością po wyrażeniu zgody przez Radę. Tak naprawdę Rada nie ma tutaj już zbyt dużo do powiedzenia i każdy z zakładu, który będzie utworzony na majątku fundacji, będzie wprowadzał tak naprawdę bardzo duże zmiany. Tutaj Rada Powiatu nie będzie miała żadnego wpływu na to ile jednostek takich, jeżeli chodzi o zakłady, będzie utworzonych. Jest pewna obawa ze strony części radnych, że może być to również podstawą do wyprowadzenia majątku dlatego myślę, że jest to jak najbardziej spowodowane rozszerzonym statutem działalności fundacji, przecież nic nie stoi na przeszkodzie powołania kierownika, bez powoływania dodatkowego zakładu do działalności gospodarczej. Jeżeli jestem w błędzie proszę mnie wyprowadzić.

Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: Zarząd Fundacji zwrócił się do Rady Fundacji z wnioskiem o rozszerzenie zakresu działania fundacji i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej, choć jak wiem dzisiejszy statut nie daje takiej możliwości, gdyż w statucie jest zapisane, że fundacja prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego zgodnie z artykułem 59, a jak wiemy prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest dzielnością gospodarczą.  Sytuacja na rynku oraz możliwości, które winna fundacja realizować w celu zdobywania szerszych możliwości finansowych prowadzi dlatego, że należało by doprowadzić do tego aby fundacja mogła prowadzić działalność gospodarczą. Taki jest główny zamysł, jeśli chodzi o zmiany w statucie. Jeżeli chodzi o zapis rozszerzenia tej działalności gospodarczej to umożliwienie czy wyłanianie zakładów z kierunkiem w rozumieniu kodeksu pracy rozszerzymy, tylko i wyłącznie, to jest podkreślone właśnie, że zakłady te nie będą żadnym bytem prawnym. Są to zakłady jako jednostki wewnętrzne działające w fundacji, a ten zapis, że kierownik będzie pracodawcą ma to na celu, że tak jak w przypadku od września tego roku możliwości prowadzenia zakładu treningowego koni jest niezbędnym, aby był to kierownik, który będzie dobierał sobie również wyspecjalizowaną kadrę do tej przydatności, bo takie są nasze wymogi, Polskiego Związku Hodowców Koni, te zakłady są powoływane tylko i wyłącznie na rok, jest to czas ograniczony. Dam inny przykład, jeżeli Zarząd Fundacji rozpatruje możliwość wprowadzenia chowu gęsie, bo takie są wymogi współpracy z zakładem w Kołudzie, jest to również zakład w czasowym ograniczeniu, gdyż rozpoczyna się tryb produkcyjny w miesiącu kwietniu i kończy się w połowie września. W związku z tym również byłby wyspecjalizowany kierownik znający się na chowie gęsi. Ten kierownik tak czy inaczej działa tylko i wyłącznie na szczegółowym umocowaniu otrzymanym przez Zarząd Fundacji. Jeszcze raz podkreślam, te zakłady nie stanowią żadnego bytu prawnego w związku z tym nie ma zagrożenia, że są to zakłady, które mogą cokolwiek robić czy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, nie ma takiego pojęcia. Rada Fundacji na swoim posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu w celu umożliwienia prowadzenie działalności gospodarczej. Głosowanie odbyło się na siedmiu obecnych członków rady, 6 członków rady przyjęło proponowany projekt rozszerzenia tej działalności, 1 członek wstrzymał się od głosu. Pragnę również kolegom radnym przypomnieć, że skład Rady Fundacji z mocy prawa zakłada, że zawsze w siedmioosobowym składzie Rady Fundacji zasiada 4 członków Rady Powiatu. Na dzień dzisiejszy jest układ taki, że na 7 członków Rady Fundacji, 5 członków jest Radnymi Powiatu. Jeżeli chodzi o uzasadnienie tego wniosku, wniosek ten został złożony na ręce pana Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o uchwalenie czy wyrażenie zgody, aby Rada Fundacji mogła dokonać tejże zmiany w statucie w celu wprowadzenia stosownych zapisów.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Panie prezesie rozumiem, że zapisy zmian mamy w KRS-ie na pierwszej stronie tak? Czy prowadzenie działalności gospodarczej wymaga powołania nowych jednostek organizacyjnych fundacji?

Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: Zgodnie z tym to nie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: No dokładnie. I też powinien powoływać kierowników, wszystko tak jak jest zapisane w KRS- ie. Dlatego się pytam, bo chciałem dopytać jeszcze czy ta konieczność drugiej części czyli decyzji o powołaniu dodatkowych zakładów będzie kolidowała z prowadzeniem działalności gospodarczej przez fundację?

Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: nie będzie kolidowała, natomiast ten zapis dotyczy tego rodzaju działalności o którym już dzisiaj zarząd myśli, czyli powołania zakładu treningu koni gdzie tamte konkretne zapisy wymagają, ze musi to być w formie zakładu z taką nazwą z kierownikiem- wyodrębniony. Jeszcze raz podkreślam, nie będzie to zakład o bycie prawnym. Jest to jednostka wewnętrzna fundacji, nie ma żadnej dodatkowej księgowości. To fundacja występuje na zewnątrz.

Radny Przemysław Zowczak: Proszę państwa, rozmawialiśmy z panem prezesem na połączonych posiedzeniach komisji i zapytałem wprost, czy z przyczyn formalnych pracodawcą tych osób, które będą pracowały w tym zakładzie treningowym musi być kierownik tego wyodrębnionego zakładu czy też może być na przykład prezes fundacji. Uzyskałem pewne informacje, że z przyczyn formalnych nie ma żadnego przeciwwskazania, aby pracodawcą był prezes fundacji. Poszedłem jeszcze dalej i zaproponowałem, że jeśli z jakiś przyczyn lepiej by było, aby rzeczywiście ten zakład treningu koni był w formie wyodrębnionego zakładu, żeby zrobić tylko ten jeden wyodrębniony zakład, tą możliwość wpisać tutaj do statutu fundacji. Niestety na to się nie zgodzono. Proszę państwa podkreślę raz jeszcze nie chcę w najmniejszym stopniu utrudnia powstania zakładu treningu koni, natomiast nie chcę dołożyć swojej ręki do tego, iż będzie statut fundacji stwarzał jakieś możliwości, które będą powodowały mniejszą przejrzystość funkcjonowania fundacji. Proszę państwa, naprawdę nic w moim przekonaniu nie stoi na przeszkodzie żeby w ramach fundacji wyodrębnić ogół ludzi, która będzie się zajmowała z zakładem treningu koni, tyle, że pracodawcą tych ludzi będzie prezes fundacji, a nie kierownik zakładu. 

Radny Wiesław Gałązka: Dziękuję panie przewodniczący, ja myślę tak, że stwarzamy sami już na wyrost taką wizję, że będzie coś nie tak. Pan Przemysław był uprzejmy zaznaczyć, że nawet będzie to skutkowało jakimś złym wizerunkiem, ja chcę przypomnieć, że jest to plan Rady Fundacji o składzie i proporcjach, o jakich mówił już Przewodniczący Ficer, chcę również przypomnieć, że to Rada Fundacji, co roku każdego roku, przyjmuje w drodze uchwały założenia gospodarcze i plan dosyć szczegółowy działalności na rok, jak również rozlicza z wykonania tegoż planu i w związku z tym uważam, że cokolwiek miałoby się dziać nie mogłoby się dziać bez Rady Fundacji a w ślad za tym, jeśli jest takie ułożenie proporcjonalne w tymże organie, możemy naprawdę być spokojni, że będzie tak jak sobie życzy fundator, czyli Powiat Mogileński. Tak to zostało zaplanowane, ty Przemek również byłeś przy tym jak to się wszystko tworzyło. Myślę, że powiązaliśmy bardzo dobrze te wszystkie zależności tak, aby to wszystko szło w dobrym kierunku. Ta fundacja nie jest takim odzwierciedleniem fundacji, które funkcjonują gdzieś w innych przestrzeniach. Przyjmując to co jest w uchwale stwarzamy większe możliwości i swobodę poruszania sie pomiędzy poszczególnymi działami gospodarki, zarządowi fundacji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy tak naprawdę mamy tutaj 14 wpisów do działalności gospodarczej. Czy tak naprawdę można powołać osobny zakład, bo tak zrozumiałem, i każdy może funkcjonować na zasadzie, które tu określamy w uchwale, czyli powoływalibyśmy 14 kierowników, tak?

Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: Jeżeli chodzi o te zapisy to proszę czytać w ten sposób, nie mam kolejności przed sobą, ale jeśli chodzi te wszystkie zakresy rodzajów działalności to wynikają z perspektywy jakie mogłaby prowadzić fundacja zgodnie z działalność gospodarczą.  Nie chcielibyśmy zamykać się na propozycje pana radnego Przemysława Zowczaka, aby wprowadzić jakieś zmiany w tą uchwałę. Chciałbym, aby ta uchwała dała szansę zarządowi fundacji prowadzenia w szerokim rozumieniu działalności gospodarczej, tak aby przynosiła one dobre efekty ekonomiczne, bo głownie na tym nam wszystkim zależy. Jeszcze raz podkreślam, żadnego zagrożenia prawnego dla funkcjonowania fundacji nie ma. Ta propozycja została złożona przez Zarząd Fundacji, Rada Fundacji na swoim posiedzeniu to przedyskutowała te zapisy, i podjęła stosowną uchwałę, aby wystąpić do Rady Powiatu o umożliwienie zmiany statutu w tymże zakresie, bo to Rada Fundacji zmienia zapisy w statucie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Powiatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Ja mam domysły takie, że po prostu może powstać niezliczona ilość zakładów w ramach działalności fundacji. To jest taki główny element, o który się dość intensywnie boję. Ja rozumiem, że pewne elementy związane z hodowlą koni, z hodowlą i chowem zwierząt mogłyby być na zasadzie zakładów, ale obawiam się, że wyodrębnienie takiego zakładu, spowoduje to, że kierownik tego zakładu będzie zatrudniać nieograniczoną liczbę, tak naprawdę bez nadzoru Rady Fundacji, dlatego że jest tutaj zapis, że kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu, czyli jest pracodawcą dla pracowników i liczba pracowników, jaka może być zatrudniana może okazać się nieadekwatna. Ja mam również pewne zaufanie do pana prezesa, obawiam się, że może to doprowadzić do zatrudniania osób przez kierowników powołanych do odrębnych zakładów. Taka jest tutaj możliwość. To kierownik decyduje ile osób mu jest potrzebnych, z jakim wykształceniem i tak dalej. Jeżeli doszłoby do nadużyć, to tylko tego się boję. Pan prezes potwierdzić, że nie muszą być zakłady pod jednostkę organizacyjną powoływane odrębnie, mogą być w ramach struktury. To mnie przekonuje do jednego, aby zastanowić się nad tym czy faktycznie robić te jednostki organizacyjne fundacji i dać tą władzę kierownikom, bo o to jest największa obawa, że kierownik staje się kierownikiem swoje zakładu fundacji, to może być problem z tym. Może warto zastanowić się nad wykreśleniem ustępu 10 w punkcie 8 i pkt.9, bo zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji, tak naprawdę Fundacja jest nadzorującym, ale te szczególne pełnomocnictwa Zarządu Fundacji dla kierownika są troszeczkę na wyrost. I wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić czy to Zarząd Fundacji nie powinien mieć pełnej kontroli nad tym, co sie dzieje w poszczególnych zakładach, a takiej kontroli nie będzie miał. Tak jak mówię chodzi tu głównie o zatrudnienia, a pozostałe elementy tak naprawdę po części może zarząd kontrolować. Dlatego zastanówmy się czy nie warto byłoby jeszcze tej sytuacji przemyśleć i przenieść na następną sesję, abyśmy wszyscy byli usatysfakcjonowani, bo ja nie jestem za tą uchwałą, ale mam pewne obawy, i nie uda się ich rozwiać a obawiam się, że jeśli przegłosujemy to już nie wrócimy do tej uchwały tak jak stało się to ze strategią promocyjną powiatu, i na tym tak naprawdę zakończy się cała ta debata. Jestem jak najbardziej za rozszerzeniem tej działalności, bo uważam, że powinna fundacja zarabiać, a cele statutowe faktycznie wskazują, że wszystkie zyski są przeznaczane na cele statutowe, dlatego chciałbym abyśmy się jeszcze zastanowili, co dalej z tym zrobić.

Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: to co tutaj pan radny Bartosz Nowacki był uprzejmy mi przeczytać, bo akurat tego nie mam przy sobie. W tym punkcie 10 mówi się wyraźnie, te zakłady, jako jednostki organizacyjne, wewnętrzne fundacji będą pracowały na podstawie regulaminu opracowanego prze Zarząd Fundacji a zgodnie z regułami naszego postępowania, ten regulamin będzie musiał być zaopiniowany przez Radę Fundacji i wciąż podkreślam, że Zarząd Fundacji nie może wykonać żadnego kroku bez opinii Rady Fundacji a Radę Fundacji tak żeśmy zabezpieczyli, że zawsze jest w niej minimum 4 członków Rady Powiatu, także chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości, że Zarząd Fundacji nie uczyni żadnego kroku, który byłby nie w tym kierunku, który fundator czy Powiat nie chciałby tego usłyszeć i zobaczyć, zawsze radni Powiatu Mogileńskiego czuwają nad każdym krokiem Fundacji.

Radny Przemysław Zowczak: dodam coś jeszcze wyłącznie w kwestiach formalnych. Otóż zgodnie z tymi proponowanymi zmianami do statutu fundacji, fundacja może prowadzić w tym zakresie, który został określony w §6 w punkcie, 2 czyli tam gdzie pokazany został zakres działalności prowadzonej przez fundację, to w tym zakresie fundacja może gromadzić działalność gospodarczą a bezpośrednio, jako fundacja poprzez swoje komórki organizacyjne, jeśli takie powoła do życia, za pośrednictwem to już nie fundacja, czyli wyodrębniony zakład, czyli to są te dwie równoległe formy prowadzenia działalności gospodarczej, czyli na przykład zakład treningu koni może być jednocześnie prowadzony przez samą fundację jak i przez wyodrębniony z niej zakład. Proszę państwa, jeśli chodzi o ilość powoływanych wyodrębnionych zakładów nie została ona tutaj określona. Może, więc powstać jeden zakład lub nieograniczona ilość tych zakładów. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. Rada Fundacji nie ma nic do tego, ja mówię statut ten, który jest niezmieniony on się nie odnosi w ogóle do możliwości powstania wyodrębnionych zakładów.

Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: Nikt nie wykreślił funkcjonowania i kompetencji Rady Fundacji w statucie. Tam te kompetencje zawsze były i będą. 

Radny Przemysław Zowczak: Czytając jeden i drugi tekst uważam, że pewnym błędem było nie dostarczenie radnym całego statutu fundacji, dlatego, nie mówię o sobie, większość tu kolegów i koleżanek radnych może nie znać statutu.

Radny Krzysztof Szarzyński: ja mam dwa pytania, pierwsze pytanie do panów radnych Przemysława Zowczaka i Bartosza Nowackiego. Czy zgłaszają panowie wnioski formalne, co do zmian projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji Powiatu? Jeżeli tak to prosiłbym bardzo o sprecyzowanie, który paragraf i punkt mamy zmienić. I drugie pytanie do pana mecenasa, §6 punkt 8 ust. 10, to, co moi przedmówcy, na co zwrócili uwagę, kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Tutaj kierownik zakładu ma delegację Zarządu Fundacji, pełną delegację do zawierania umów pracy, umów cywilno- prawnych. I moje pytanie, czy w przypadku sporu z kontrahentami czy też z pracownikami, który organ będzie prawomocny do podejmowania decyzji i rozwiązywania ewentualnych roszczeń z tego tytułu?

Radny Przemysław Zowczak: odpowiadając tobie Krzysztofie na twoje pytanie powiem tak, statut fundacji obecnie, uchwala, o ile mnie pamięć nie myli, Rada Fundacji z tym, że każdorazowa zmiana w statucie fundacji wymaga zgody fundatora, fundatorem jest Rada Powiatu. Ponieważ to Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji wystąpiła z propozycją dokonania określonych zmian w statucie i Rada Fundacji zwróciła się do Rady Powiatu, jako fundatora o wyrażenie zgody na dokonanie tych zmian w statucie fundacji, ja jako radny nie czuję się upoważniony do dokonywania w tym jakichkolwiek zmian. Tą dyskusję podnosiłem na Radzie Fundacji i na komisjach, tak odbieram kwestie formalne i nie czuję sie upoważniony do zgłaszania wniosków formalnych.

Mecenas Tomasz Wilk: jeżeli chodzi o tego kierownika to jest zapis, że to pełnomocnik Zarządu, więc w przypadku sporu to zarząd reprezentuje fundację. Jeżeli chodzi o ten zapis dotyczący kodeksu pracy, chodzi tutaj prawdopodobnie o możliwość wydawania poleceń przez takiego kierownika pracownikom o kompetencje w stosunku do pracowników, więc dlatego ten zapis jest nie konieczny, ze względu na to żeby było wiadomo, komu ci pracownicy tej fundacji kompetencje i polecenia wykonywać. Ma to tylko znaczenie techniczne natomiast trzeba jeszcze powiedzieć, że to jest pełnomocnik zarządu, więc w przypadku sporu będzie tutaj zarówno kierownik mógł przed sądem występować, jako pełnomocnik zarządu, ale tutaj organem będzie Zarząd.

Radny Krzysztof Szarzyński: kierownik nie będzie zawierał żadnych umów?

Mecenas Tomasz Wilk: On jest uprawniony w imieniu zarządu, ale umowy zawierać będzie zarząd. On jest tylko pełnomocnikiem, to nie jest to samo pojęcie, co członek zarządu czy zarząd. On ma tylko kompetencje techniczne.

Radny Przemysław Zowczak: Panie mecenasie, czytając tekst proponowanych zmian w statucie, tam jest wyraźnie napisane, że to jest w rozumieniu kodeksu pracy a nie w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: ogłosił 5 minut przerwy.

Radny Wojciech Baran: czy po podjęciu uchwały jest jeszcze możliwość powstania innych zakładów?

Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: Zapisy mają stworzyć praktyczne funkcjonowanie i działanie fundacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzień dzisiejszy dajemy zarządowi fundacji taką swobodę działania, aby mógł prowadzić działalność gospodarczą w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Czy będą te zakłady powoływane, to co wiemy na dzisiaj tylko zakład treningu koni o którym wiemy i mamy pewność, że takie są wymogi. Ile takich zakładów powstanie na tą chwilę nie odpowiem. Chciałbym, aby ten zapis dawał możliwość, aby ta fundacja działała dziś, jutro i w następnych latach. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 10 głosami za, 1 przeciw i przy 6 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.(nieobecny Radny: P.Zowczak)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 na podstawie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na 2013 rok.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecni Radni: M.Leszczyński, P.Zowczak)

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

 

 


Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Strzelnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

Ad.19
Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2012 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny: M.Leszczyński)

Ad.20
Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku.

Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Mogilnie Urszula Brejecka: Jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa sanitarnego to zaraz o tym powiem ale korzystając z okazji chciałabym zwrócić uwagę na ten baner, który nie odnosi skutku ponieważ i tak była przerwa na papierosa. Niech wszyscy palą owszem, ale chciałabym zwrócić uwagę, że od ubiegłego roku jest wdrażane przez inspekcję sanitarną profilaktyczny program zapobiegania uzależnieniom. On jest szczególnie skierowany do kobiet, i ma na celu promowanie dobrej kondycji zdrowotnej, co będzie się przekładać na dobrą kondycję zdrowotną przyszłych pokoleń. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na trzeci punkt, kampania społeczna, ponieważ pierwszy punkt w toku działania szkolenia traktatów medycznych i programy edukacyjne w szkołach ponad gimnazjalnych i zakładach pracy są to te punkty i niestety ta część która jest opłacana z tego projektu jest na etapie Głównego Inspektora Sanitarnego. Mam ogromną prośbę do wszystkich państwa, aby włączyć się w kampanię społeczną, propagowanie idei życia bez uzależnienia, tworzenia miejsc bez dymu tytoniowego, spotkań ułatwiania kobietom, które chciałyby uzyskać pomocy, żeby zwrócić uwagę.

Radny Krzysztof Szarzyński: Pani Dyrektor zaniepokoił mnie fakt zgłoszony w roku ubiegłym, zgłoszono 92 przypadki pokąsań przez zwierzęta w wyniku, których 4 osoby z braku możliwości obserwowania, zwierzącia skierowano na szczepienia przeciwko wściekliźnie. W tej kwestii sytuacja nie uległa poprawie od 2010 roku. Dla porównania w 2009 roku nie zaszczepiono żadnej osoby, problemy wynikające z obecności bezpańskich psów są nadal obecne na terenie powiatu. Jak pani dyrektor zamierza rozwiązać ten problem? Rozumiem, że razem we współpracy ze służbami miejskimi i służbami publicznymi.

Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Mogilnie Urszula Brejecka : Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego ma na celu wskazanie pewnych zagrożeń. Swego czasu, parę lat temu była taka koncepcja powołania na terenie powiatu służby, która byłaby odpowiedzialna za wyłapywanie bezpańskich psów, ale nic z tego nie wyszło. Natomiast te przypadki szczepień przeciwko wściekliźnie to jest wynik takiej sytuacji, że nie dało się złapać tego zwierzęcia, czy po prostu przeprowadzić obserwację zwierzęcia. Bo pierwszy etap przed szczepieniami to jest obserwacja. Czyli te zwierzęta były po prostu bez uwięzi, bez pana, atakujące.

Radny Przemysław Zowczak: może to nie jest pytanie do pani dyrektor, ale apelem do Burmistrza Strzelna. Proszę państwa zdajemy sobie z tego sprawę, że są bardzo duże obostrzenia wtedy, kiedy jakieś kąpielisko zgłaszamy właśnie, jako kąpielisko. Na terenie gminy Strzelno są wykorzystywane przynajmniej 2 miejsca, jako tak zwane miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Stąd mój apel do pana Burmistrza, żeby w sposób formalny zgłosić albo przynajmniej przeprowadzić w miejscowości Ostrowo i w miejscowości Łąkie badania stanu wody. Proszę państwa tego nikt nie zrobi prywatnie, wiele osób korzysta z tych miejsc, ja rozumiem, że każda z tych osób robi to na własną odpowiedzialność, ale chodzi o to, aby ludzie mieli świadomość czy ta woda jest jakimś zagrożeniem, czy nie. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.21
Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.22
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2012 rok.

Radny Krzysztof Szarzyński: Ja mam taką prośbę, wniosek do pana inspektora o spowodowanie zabezpieczenia kamienicy niezamieszkałej w Strzelnie przy ulicy Inowrocławskiej, jest to kamienica, która stwarza potężne zagrożenie, nie tylko w ruchu drogi krajowej nr 15 i nr 25, dla tych wszystkich użytkowników poruszających się tą drogą, ale również dla mieszkańców, którzy tą ulicą się poruszają. Wniosek ponawiam po raz wtóry. I na razie nie ma rozwiązania tego problemu, sprawy się kończą, proszę o przedstawienie informacji na ten temat. Kiedy będzie ten problem rozwiązany i jak ta sytuacja dzisiaj wygląda pod względem formalno- prawnym zabezpieczenia tej kamienicy od katastrofy budowlanej, która już wcześniej była.

Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz: Państwo radni mówiąc o tym budynku, bo katastrofy żadnej tam nie było, przynajmniej takiej nie odnotowano. Nie mniej budynek był przez pana Burmistrza zabezpieczony, była zrobiona markiza, która zabezpieczała przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Natomiast skoro składa pan taki wniosek zobaczymy, co z czym, ja i tak muszę się z tym zwrócić do pana Burmistrza bo jeżeli jakieś zabezpieczenia będą potrzebne to sam nie będę w stanie tego zrobić. Natomiast sprawa prawna wygląda w ten sposób, że właściciel, trudno ustalić na dzień dzisiejszy jego miejsce pobytu. Zwrócimy się do konkretnych organów, do sądu o wyznaczenie kuratora. Kwestia ewentualnego wykonania zastępczego, trzeba tego wykonawcę poszukać, jeżeli pan Burmistrz podejmie się finansowania tego wykonania zastępczego, to tylko tą drogą można to sfinalizować.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.23
Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.24
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2012 rok.

Radny Krzysztof Szarzyński: Mam pytanie do sprawozdania, w roku ubiegłym rozpatrzono 1120 wniosków od osób dorosłych oraz 214 osób przed 16 rokiem życia. Co mnie zaniepokoiło w tym sprawozdaniu, to duży odsetek odwołań, które w roku ubiegłym wyniosło 202 odwołania od decyzji o stopniu niepełnosprawności w tym 79 odwołań od umiarkowanego stopnia, rozpatrzono 202 odwołania, w tym 193 przekazano do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, 9 orzeczeń zmieniono w trybie samokontroli, Wojewódzki Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy utrzymał w mocy 114 orzeczeń, 26 uchylił w części, 31 orzeczeń uchylił w całości, 6 spraw przekazał do ponownego rozpoznania, 15 spraw umorzył. Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie stopnia niepełnosprawności wynosi od 7 do 21 dni. Moje pytanie termin odwołań średni, jaki tu jest i dlaczego jest tak duży odsetek tych odwołań?

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Magdalena Jańczak- Konopa: Jeżeli chodzi o odwołania, to duży odsetek odwołań wynika z zaostrzenia standardów orzeczniczych. W trybie oczekiwania wnioskodawców rozbiegają się z decyzjami składu orzekającego, stąd taka ilość odwołań. Natomiast muszę wspomnieć, że to co w orzecznictwie jest procesem dość złożonym i często bywa tak, że jest problem z uzyskaniem dokumentacji medycznej, na posiedzenie składu orzekającego w Powiatowym Zespole i ta dokumentacja jest zabierana do Wojewódzkiego Zespołu i stąd odsetek uchylonych orzeczeń. Czyli jest przy podejmowaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół brana nowa dokumentacja medyczna, stąd weryfikacja i zmiana decyzji Powiatowego Zespołu. Nastąpiło silne zaostrzenie standardów orzeczniczych, stąd taki odsetek odwołań. Myślę, że to wynika również z takiej tendencji do oszczędności, jeżeli chodzi o ulgi wynikające z decyzji Powiatowego Zespołu, więc to na pewno trudniej jest w tej chwili uzyskać orzeczenie pozytywne.

Radny Krzysztof Szarzyński: A czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o odwołanie?

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Magdalena Jańczak- Konopa: Zespół przekazuje akta w ciągu siedmiu dni do Wojewódzkiego Zespołu, czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego w Wojewódzkim Zespole nie zależy od Powiatowego Zespołu, a wynosi około 2 miesiące, z uwagi na dużą ilość spraw które są kierowane z całego województwa.

?Radny Krzysztof Szarzyński: rozumiem, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności chce zaoszczędzić na kosztach, bo jeżeli osoba niepełnosprawna miała orzeczenie o stopniu niepełenosprawności, czyli była chora, i jeśli ten stopień się tej osobie odbiera czyli ona została uleczona?

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Magdalena Jańczak- Konopa: Nie. Często jest to wynik właściwej rehabilitacji, czyli właściwego wykorzystania środków finansowych, które idą z PEFRON- u, z PCPR na rehabilitację i osoba, która pojawia się po roku, po dwóch na komisji nie jest już osobą niepełnosprawną, ponieważ właściwie wykorzystane środki spowodowały, że funkcjonuje lepiej. I ograniczenia zostały pokonane, czy wyeliminowane.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.25
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za 2012 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.26
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2012 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pinie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.27
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Wojciech Baran: Panowie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałbym zapytać czy są już jacyś kandydaci na stanowisko Dyrektora SP ZOZ, ile tych ofert wpłynęło?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: ofert jest 8, dziewiąta była po terminie, jedna  została odrzucona, tak więc na stanowiska dyrektora mamy 7 kandydatów, przesłuchania odbędą się 8-9 maja o godz. 8:00.

Radny Krzysztof Szarzyński: Ja mam pytanie do posiedzenia zarządu z 20 marca, w punkcie 5 Zarząd Powiatu podjął uchwałę 362/13, gdzie Powiat Mogileński stał się właścicielem likwidowanych samochodów osobowych. Pytanie do pana mecenasa. Jeżeli to jest własność Powiatu Mogileńskie, to do kogo należy podjęcie przedmiotowej uchwały?


Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski: odnośnie tych samochodów, powiem może w odpowiedniej kolejności. Najpierw był jeden, później były 3, i teraz mamy kolejne 3. To są pojazdy, na które praktycznie rzecz biorąc nikt nie wyraził ochoty zakupu tego, ponieważ to jest ograniczone odrębnymi przepisami, że powiat w celu wydawania musi zrobić powiedzmy takie rozpytanie. Powiem szczerze, że więcej z tymi pojazdami jest problemów niż korzyści, za tym idą kolejne koszty, ubezpieczenie. Po wykonaniu wielu czynności jest tutaj rzeczywiście decyzja o przeznaczeniu tych pojazdów do kasacji, kasacje wykonuje się w stacjach demontażu pojazdów, gdzie następuje ich demontaż. To są maluchy, stary, zniszczony ford eskort, był opel astra. Także rzeczywiście, ja mogę tutaj powiedzieć w kwestii tych pojazdów, że w zdecydowanej większości są to pojazdy, które od kilku lat stały już u przedsiębiorców, wykonujących tego typu usługi, czyli holowanie i parkowanie tych pojazdów. Auta takie stoją 3-5 lat a my, jako Powiat musimy sprawę uregulować.

Przewodniczący rady Powiatu Jan Bartecki: Panie sekretarzu, ja myślę, że my możemy tu na tym zarobić, w związku z tym, że mamy co roku zloty weteranów szos, można jakieś konkretne środki uzyskać z tych pojazdów, bo tak jak pan tu mówi to wszystko są weterani szos, tak?

Radny Krzysztof Szarzyński: jakie są koszty likwidacji tych pojazdów, i jakie są przychody? Czy zarabiamy coś na tym, czy się bilansuje czy jeszcze Powiat Mogileński dopłaca do tych likwidacji. Jeżeli tak, to jaka to jest kwota?

Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski: Na tą chwilę, jeżeli mielibyśmy dokonać wyceny tych pojazdów to jest to około 300zł, musimy taki samochód ubezpieczyć, i tu nie mamy zniżek, więc to jest kwota kilkuset złotych, dajemy ogłoszenie w gazecie, w Internecie i tak dalej. W tej chwili to, jeśli chodzi o te pojazdy to jesteśmy na minusie.

Radny Krzysztof Szarzyński: A jeśli chodzi o parkowanie, to czy na parkingu również płacą te opłaty?

Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski: Jeżeli chodzi o parkowanie to jest kwestia złożona powiem szczerze. To o czym mówiłem, że te pojazdy są holowane, to my nie jesteśmy w stanie na bieżąco tego regulować, możemy to na bieżąco prowadzić i regulować, natomiast problem jest rzeczywiście z tymi pojazdami sprzed kilku lat.

Radny Krzysztof Szarzyński: Czyli tutaj panie sekretarzu cuda się nie zdarzają?

Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski: Nie. Cudów tutaj nie ma.

Radny Krzysztof Szarzyński: Ja jeszcze mam pytanie odnośnie kompetencji. Jeżeli to jest własność Rady Powiatu to w czyjej kompetencji należy podjęcie uchwały? Do Rady Powiatu czy do Zarządu Powiatu?

Adwokat Tomasz Wilk: Z tego, co wiem to należy to do kompetencji Zarządu Powiatu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.28
Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poinformował Radny o konieczności wystawienia pocztu sztandarowego 3 maja br. o godz. 9.00 na mszy z okazji rocznicy Konstytucji w Mogileńskiej Farze. Przypomniał również o konieczności złożenia do końca miesiąca oświadczeń majątkowych. Sesja absolutoryjna odbędzie się 29 maja br.

Radny Przemysław Zowczak: Panowie starostowie wiadomo, że proces dewastacji naszych dróg powiatowych postępuje, jest to spowodowane przede wszystkim czynnikami od nas niezależnymi, po prostu drogi powiatowe kiedyś finansowane z subwencji drogowej, dzisiaj ze środków własnych samorządu terytorialnego. Jesteśmy powiatem, który ma bardzo rozbudowaną sieć dróg powiatowych, zwłaszcza w stosunku do swojego obszaru, jak również te nasze drogi powiatowe są drogami powiatowymi bardzo, większość z nich jest bardzo obciążona. Proszę państwa ten proces dewastacji dróg powiatowych będzie na pewno postępował, i w związku z tym, panie Starosto, tym bardziej należy czynić przejrzystymi zasady wedle, których będą podejmowane decyzje, które drogi, w jakim zakresie będą remontowane, naprawiane. Musimy wszyscy razem zastanowić się, które drogi w pierwszej kolejności mają być remontowane i odnawiane. Sam kiedyś jeździłem po tych drogach, po naszych drogach i innych drogach wojewódzkich, i widziałem coś, co mnie przeraziło, widziałem drogi powiatowe w gorszym stanie. Kondycja finansowa powiatu w zakresie utrzymania dróg nie może być jeszcze pogłębiana przez wykorzystywanie tych pieniędzy na, powiem wprost działalność bardziej związaną z pozyskaniem wyborców, iż z naprawieniem tych dróg, które są rzeczywiście w najgorszym stanie. Ja tak trochę złośliwie zadałem to pytanie podczas interpelacji, bo wiedziałem, że zarząd zamierza zwiększyć w związku ze złym stanem dróg, fundusze na promocje naszego powiatu. Proszę państwa, my możemy wydawać tam jakieś mniejsze, większe pieniądze na promocję naszego powiatu, ale zobaczcie państwo na jedną rzecz, jeśli mieszkańcy okolicznych powiatów pojadą wiosną, latem lub wczesną jesienią drogą ze Strzelna w kierunku Nowej Wsi, do Przyjezierza, pojadą nad inne jeziora na terenie województwa wielkopolskiego to, jaki będą mieli wizerunek naszego powiatu? Droga, mało tego, że w fatalnym stanie to jeszcze naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna. Kolejna naprawdę konieczna inwestycja. Panie Starosto, ja widziałem naprawdę pańskie olbrzymie zaangażowanie wtedy, kiedy zaproponowano powstanie ronda bielickiego, na drodze krajowej, i chwała panu za to, ale proszę zauważyć, że w miejscowości Ostrowo mamy podobny, bardzo poważny problem. Zwłaszcza w okresie letnim, wiele osób jeździ tamtędy do Przyjezierza, bądź nad inne jeziora, do innych miejscowości, i wszyscy ci zwłaszcza jadący do Mogilna od strony Orchowa, tam gdyby kierowca samochodu osobowego jechał 11km/h a wyjeżdżałby ciągnik, to kierowca samochodu osobowego musi zatrzymać pojazd, jest naprawdę bardzo niebezpiecznie.  I sądzę, że te kontrowersje, tych podejrzeń, spekulacji, jakie były faktyczne intencje przy podejmowaniu decyzji o tym, które drogi będą w pierwszej kolejności remontowane, czy będzie ta czy inna inwestycja, tych spekulacji będzie znacznie mniej. Jeżeli decyzja o tym, które drogi będą remontowane w pierwszej kolejności będzie zapadała nie w państwa gabinecie, a będzie zapadała w szerszym kręgu i te kryteria będą jasne, oczywiste, przedyskutowane, i uważam, że naprawdę powinniśmy ten dokument, który wytworzył Zarząd Dróg Powiatowych upublicznić i ten dokument powinien podlegać weryfikacji, bo przecież trudno było w roku 2011 przewidzieć, jaki będzie stan dróg w roku 2012 i 2013 po zimie stan dróg. Dzisiaj w moim przekonaniu tamten dokument służy przede wszystkim jako limit.  Panie starosto, członkowie zarządu raz jeszcze apeluję gorąco o podejmowanie decyzji, co do kolejności naprawy, remontu, inwestycji drogowych w sposób bardzo przejrzysty, kieruję na podstawie bardzo jasno określonych kryteriów.

Radny Wojciech Baran: z dużą obawą patrzę na wykonywanie mandatu Radnego, nie wyobrażam sobie zapoznawania się z wszystkimi dokumentami, które mnie interesują w gabinecie, pod okiem pana Starosty, uczenia się ich na pamięć, czy przepisywania ich na kartkę. Dojdziemy do pewnego absurdu, i po wszystkie dokumenty, o jakie poprosimy będziemy musieli iść do pana starosty i pod jego okiem zapoznawać się z ich treścią. A przypomnę tylko, że zgodnie z art. 8 a Ustawy o samorządzie powiatowym, działalność organu powiatu jest jawna, sprawa informacji zawarta w planie naprawy dróg powiatowych na lata 2011-2026 była dokumentem organu Zarządu Powiatu w dniu 6 lipca 2011 roku, gdzie na prośbę pana Przewodniczącego Zarządu, pana Starosty Tomasza Barczaka, pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił plan naprawy dróg powiatowych. Jak wynika z protokołu z tego Zarządu, Zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony wykaz dróg. Nie rozumiem w dalszym ciągu, z czego wynika niemożność uzyskania kserokopii tej informacji. Tak jak dzisiaj wcześniej wspominałem, informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio wytworzone przez organ administracji publicznej, ale także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań. Pojęcie dokumentu urzędowego różni się od dokumentu zawierającego informację publiczną. Cytuję z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 lutego 2012 roku: „ Informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty nie będące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi, więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej z lub podmiotu nie będącego organem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne w Warszawie. Informacja publiczna to nie tylko dokumenty bezpośrednio wytworzone przez szeroko rozumiane organy, ale również te dokumenty, których organ używa do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Organ, jakim jest Zarząd Powiatu przygotowując budżet, jak Starosta wcześniej powiedział, korzystał z tego planu do ustalania planu naprawy dróg na terenie powiatu. W związku z powyższym nie rozumie, na jakiej podstawie nie została mi ta informacja udzielona w punkcie interpelacje, na jakiej podstawie odmawia mi się dostępu do kserokopii tego dokumentu? Wspomniana ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 14 mówi w ten sposób „Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób, i w formie zgodnej z wnioskiem wniesionym, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych w tym wniosku.” Przypomnę więc, że chciałbym otrzymać kserokopie tego planu naprawy dróg powiatowych na lata 2011- 2026, nie rozumiem czy starostwo powiatowe nie posiada kserokopiarki, bo tylko w takim wypadku można by mi tego prawa odmówić. Zgodnie i ze statutem , ustawą o samorządzie powiatowym, Starostwo Powiatowe ma obowiązek pomagania radnym, udostępniania radnym dokumentów, ja nie wiem  co takiego dzieje się w tym dokumencie, czego nie można skserować? Ja nigdy w swoich wystąpieniach nie mówiłem, nie naciskałem na remont dróg, że robi sie tam czy gdzie indziej, bo rozumiem sytuację finansową, predyspozycje do wykonania tych remontów, i tak dalej. Chodzi tylko o to, jakiej perspektywy można się spodziewać ewentualnie, jeśli środki finansowe na to pozwolą oczekiwać remontu konkretnego odcinka drogi. Myślę, ze takie postępowanie w dalszym ciągu w stosunku do radnych może spowodować to, że te prawa, które wynikają w w/w przepisów staną sie fikcją. To ja mam prawo do tego, aby sformułować, w jakiej formie chcę otrzymać daną informację, to jest art. 14 w Ustawie o dostępie do informacji publicznej, ja sformułowałem, iż chcę ją otrzymać w formie kserokopii, dostałem odpowiedź, że nie.  I nie rozumiem, dlaczego nie ma, co do tego żadnego uzasadnienia, bo to już szczerze mówiąc z takim postępowaniem rzadko można się spotkać. Dlatego zostałem zmuszony do złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na piśmie na podstawie art.2 ustawie o dostępie do informacji publicznej. Liczę, że po tym piśmie nastąpi jakiś przełom, i tą informację publiczną w postaci kserokopii otrzymam.

Radny Krzysztof Szarzyński: Miałem w tym punkcie porządku obrad nie zajmować głosu, ale ponieważ bardzo dużo mówicie o pewnym dokumencie to postanowiłem zająć głos. Skoro nie ma oficjalnego dokumentu o naprawie dróg powiatowych to ja osobiście, Krzysztof Szarzyński, składam formalny wniosek do Zarządu Powiatu Mogileńskiego o przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu, Powiatowego Programu Naprawy Dróg wraz z harmonogramem finansowym. Uzasadnienie, będąc zaproszonym przez przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury na wizję lokalną dróg powiatowych, za co chciałem przewodniczącemu z miejsca podziękować, Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury wraz z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w miesiącu kwietniu odbyła taką wizję lokalną, praktycznie we wszystkich ciągach komunikacyjnych siatki drogowej naszego powiatu. Byliśmy w Gminie Dąbrowa, gdzie drogi również wymagają naprawy, byliśmy w Gminie Mogilno, gdzie również drogi wymagają naprawy, byliśmy w Gminie Strzelno, gdzie te drogi są w katastrofalnym stanie. I to nie drogi podrzędne, tylko główne ciągi komunikacyjne, o których ciągle wcześniej mówili moi przedmówcy. I również byliśmy w Gminie Jeziora Wielkie, gdzie też jest katastrofalna sytuacja, jeżeli chodzi o stan dróg powiatowych. Zdaję sobie sprawę, że środki finansowe są ograniczone, ale uważam, że opracowanie takiego Powiatowego Programu Planu odbudowy, naprawy, remontu dróg powiatowych, jest niezbędne. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, z uwagi na wszystkich użytkowników, którzy poruszają się tymi głównymi ciągami dróg powiatowych. O to proszę Zarząd Powiatu o rozpoczęcie rozmów i przedstawienie takiego Powiatowego Programu Odbudowy Dróg Powiatowych.

Ad.29
Zapytań, oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.30
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.31
Wolnych głosów i spraw różnych nie było.

Ad.32
Na tym porządek sesji wyczerpano. Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11:10.
 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:35:23
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:41:42
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:42:18
Ilość wyświetleń:358

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij