Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

187/13 z dnia 25.09.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 187/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 25 września 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego będącego
na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie  na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, oraz likwidację sprzętu komputerowego trwale uszkodzonego będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2014 roku poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „ Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437 C i nr 2452 C , na skrzyżowanie typu mini rondo wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych w m. Ostrowo, Gmina Strzelno.”
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Izabela Rogowska z wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Celem ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy jest wykonanie postanowień Uchwały Nr LIIl/301/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzenie konsultacji programu pozwoli na zniwelowanie możliwych konfliktów poprzez zapewnienie uczestnictwa w dyskusji nad przygotowywanymi rozwiązaniami zainteresowanym stronom. Konsultacje są niezbędnym celem do stworzenia prawidłowego programu współpracy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 446/13.

ad.5
Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego będącego
na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, oraz likwidację sprzętu komputerowego trwale uszkodzonego będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, zwrócił się do Starosty Mogileńskiego z prośbą o wydanie decyzji w sprawie zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego będącego na ich wyposażeniu. Natomiast Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwrócił się o nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego. Mając powyższe na uwadze proponuje się przekazać nieodpłatnie ww. składniki na rzecz SP ZOZ. Ponadto sprzęt komputerowy wymieniony w § 2 przedstawionej uchwały jest uszkodzony a naprawa w dobie dzisiejszego postępu technicznego jest nieopłacalna. W związku z powyższym proponuje się przekazać przedmiotowy sprzęt do likwidacji.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 447/13.

ad.6
Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.  Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej konkurs na stanowisko zastępcy kierownika ogłasza podmiot tworzący.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 448/13.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2014 roku poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „ Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437 C i nr 2452 C , na skrzyżowanie typu mini rondo wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych w m. Ostrowo, Gmina Strzelno.” Podjęcie uchwały związane jest z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437 C i nr 2452 C  na skrzyżowanie typu mini rondo wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych w m. Ostrowo, Gmina Strzelno” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych  - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ”.  W związku z powyższym konieczne jest potwierdzenie zagwarantowania środków własnych na realizację zadania.  Na realizację zadania inwestycyjnego Rada Powiatu zagwarantuje w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2014 r. środki finansowe stanowiące udział własny 50% w wartości  487.668,00 zł. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w poniedziałek, dlatego istnieje konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Zarząd jednogłośnie skierował powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

 

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
Zmiany w planach wydatków dotyczą: Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej na bieżącą działalność jednostki tj. zakupu paliwa, sort mundurowych, materiałów do remontów biur, sal, środków transportu, oraz zakupu usług remontowych głównie na konserwację środków transportu i posiadanego sprzętu, Zespołu Szkół w Strzelnie na pokrycie kosztów podróży służbowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej- prewencja i profilaktyka przemocy u młodzieży w wieku gimnazjalnym z grup ryzyka, Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach na szkolenie nauczycieli z zakresu prawa oświatowego, oraz na przegląd i konserwację kotłowni. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej i rezerwy ogólnej. Środki z rezerwy celowej zabezpieczają koszty programu stypendialnego w roku szkolnym 2013 w tym środki dla: ZS w Strzelnie, ZS w Bielicach, ZS w Mogilnie. Przeznaczono również środki na dofinansowanie prace remontowych w budynku dworku w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 449/13.

ad.9
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił zebranym protest mieszkańców Wójcina z żądaniem pozostawienia istniejących oddziałów leczniczych i zabiegowych w Strzelnie i dalszy rozwój szpitala. Protest został przekazany do SPZOZ Mogilno.
Zarząd Powiatu zwrócił sie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2014r. poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437 C i nr 2452 C, na skrzyżowanie typu mini ronda wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych w m. Ostrowo, Gmina Strzelno.
4. Zakończenie

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:31:08
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-11-08 09:14:14
Ostatnia zmiana:2013-11-08 09:14:51
Ilość wyświetleń:332

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij