Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

182/13 z dnia 09.09.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 182/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 9 września 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Strzelnie - działka nr 1193/1 o pow. 0,7570 ha, KW BY1M/00031753/7.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie lokali użytkowych położonych w Strzelnic przy ul. św. Ducha 33 - działka nr 712/2 o pow. 0,0966 ha, KW BY1M/00026869/5.
9. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2013r.
11. Przedstawienie przez Dyrektora SPZOZ w Mogilnie koncepcji przywrócenia zakładowi płynności finansowej.
12. Przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy dotyczącej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2013r.
13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2013r.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie pozbawienia drogi (ulicy) na terenie Powiatu Mogileńskiego kategorii drogi powiatowej.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
19. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
20. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem dla KPPSP na wypłatę zasiłku pogrzebowego i pomoc mieszkaniową, na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby oraz na podróże służbowe. Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z aneksem do umowy na orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla Powiatu Żnińskiego, na przeprowadzenie szkoleń obronnych w Powiecie Mogileńskim, na opłaty za gospodarowanie odpadami, bieżącą działalność ZS Mogilno oraz na wypłatę w PUP Mogilno dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z nowelizacja ustawy.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 439/13.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 440/13.

ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Zarząd wyraził zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty czterech rat pożyczki przypadających nadzień 10 września 2013 r. na dzień 10 marca 2014 r. w łącznej kwocie 60.000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 441/13.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Strzelnie - działka nr 1193/1 o pow. 0,7570 ha, KW BY1M/00031753/7. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w Strzelnie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 1193/1  o pow.  0,7570 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem warsztatów szkolnych z częścią socjalno-biurową o powierzchni 2100 m 2, dwoma budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni 289 m2 oraz budynkami trzech pawilonów handlowych stanowiących nakłady dzierżawców. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie, na który nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 442/13.

ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie lokali użytkowych położonych w Strzelnic przy ul. św. Ducha 33 - działka nr 712/2 o pow. 0,0966 ha, KW BY1M/00026869/5. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w miejscowości Strzelno w budynku wielolokalowym, trzykondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym przy ul, św. Ducha 33, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 712/2 o powierzchni 0,0966 ha.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 443/13.
ad.9
Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebranym raport o stanie środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego z uwzględnieniem Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.10
Dyrektor SPZOZ Michał Ogrodowicz przedstawił sprawozdanie finansowo – ekonomiczne SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2013r. Dyrektor SPZOZ Michał Ogrodowicz wyjaśnił, że wynik finansowy w chwili obecnej jest lepszy. Wyniki w poszczególnych działach są porównywalne z wcześniejszymi sprawozdaniami. Dyrektor ponadto poinformował o dodatkowych usługach jakie mogłyby być wykonywane na poszczególnych oddziałach w ramach kontraktu z NZF, o reorganizacji min. medycyny pracy, chirurgii, administracji o możliwości ściągnięcia specjalistów. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z NFZ dotyczące kontraktowania na rok przyszły.

Starosta Tomasz Barczak przypomniał, że kończy się termin umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO na zakup sprzętu medycznego i w związku z koniecznością zachowania płynności projektu należy wystosować pismo do Marszałka o przedłużenie umowy do 2015r., które uzasadnione zostanie min. demografią, możliwościami inwestycyjnymi, rozszerzeniem usług.

Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.11
Przedstawienie przez Dyrektora SPZOZ w Mogilnie koncepcji przywrócenia zakładowi płynności finansowej.

Dyrektor SPZOZ Michał Ogrodowicz wyjaśnił konieczność zbilansowania działalności, zapewnił Zarząd, że to będzie wykonane.  Zapowiedział zmiany w strukturze organizacyjnej zakładu. Poinformował, że opieka świąteczna i nocna w Strzelnie została zamknięta. Z tego tytułu będą w budżecie SPZOZ oszczędności w wysokości 30-40tys.zł miesięcznie, aby SPZOZ się bilansował potrzeba miesięcznie dochodu na poziomie 100-150tys.zł. Dyrektor planuje, że zakład za pół roku będzie się bilansował i będzie miał płynność finansową.

ad.12
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy dotyczącą informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2013r.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.13
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2013r.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.14
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie pozbawienia drogi (ulicy) na terenie Powiatu Mogileńskiego kategorii drogi powiatowej. Uchwała Pozbawia kategorii drogi powiatowej drogę nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa na odcinku od km 21+406 do km 21+565 o długości 0,159 km, leżącej na terenie Gminy Dąbrowa miejscowość Dąbrowa . Pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2014 r., pod warunkiem zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. Odcinek w/w drogi jest fragmentem ulicy Centralnej w Dąbrowie i stanowi integralną część infrastruktury wewnętrznej tej miejscowości. Obsługuje ona ruch wewnętrzny miejscowości Dąbrowa, jest drogą o znaczeniu lokalnym i uzupełnia sieć dróg służącym miejscowym potrzebom. Ma, więc cechy drogi gminnej, określonej w art. 7 ust 1 ustawy o drogach publicznych. Rada Powiatu w Mogilnie 17 lipca 2013 r. podjęła uchwałę nr XLI/237/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Dąbrowa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – chodzi o działkę na której znajduje się przedmiotowy odcinek drogi ulica Centralna. Zgodnie z art. 10 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Gmina Dąbrowa wyraziła chęć przejęcia tego odcinka i nadania mu kategorii drogi gminnej. Zastrzeżeń, co do pozbawienia kategorii drogi powiatowej wspomnianego wyżej odcinka nie mają również zarządy sąsiednich powiatów, jak również swoją akceptację wyraził Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.15
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r. Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem środków przy realizacji projektu „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Ww. środki wynikają z niewykorzystanych w 2012 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie środków.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.16
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020. Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2020 związana jest ze zmianą wielkości dochodów i wydatków budżetowych. Dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2013 r. przy realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.17
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W powyższym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie środków na zadanie związane z dofinansowaniem do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, oraz likwidację barier architektonicznych/technicznych i w komunikowaniu się z uwagi na istniejące zapotrzebowanie a zmniejsza sie środki na zadaniu związanym z dofinansowaniem do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, z uwagi na ich nie wykorzystanie.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.18
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Na terenie powiatu została otwarta nowa apteka i w związku z tym należy dostosować dyżury aptek uwzględniając w rozkładzie godzin nowo otwartej jednostki. Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego, takie pozytywne opinie zostały przedstawione przez wójtów i burmistrzów.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.


ad.19
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła istotne zmiany w zakresie kontrolowania przez jednostki samorządu terytorialnego dotowanych szkół i placówek niepublicznych. Ustawa udzieliła obecnie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego kompetencję do ustalania nie tylko (jak to było dotychczas) trybu udzielania i rozliczania dotacji, ale również do ustalenia trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji. Ustawodawca jednoznacznie sprecyzował, na jakie wydatki może być wydatkowana przyznana dotacja. Mogą to być jedynie wydatki bieżące związane z realizacją zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. W projekcie uchwały określono szczegółowo zasady oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także zasady przeprowadzania kontroli w placówkach niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.20
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej. Uchwała popiera Deklarację Legionowską przyjętą 28 czerwca 2013 r. przez Zarząd Związku Powiatów Polskich w której zawarte zostało stanowisko dotyczące fundamentalnych działań na rzecz wspólnot lokalnych. Deklaracja akcentuje konieczność zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazuje, że bez ich wprowadzenia, niemożliwe będzie zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostu i rozwoju kraju.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.21
Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebrany pismo Radnego Przemysława Zowczaka dotyczące likwidacji punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Strzelnie.

ad.22
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:23:12
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij