Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

179/13 z dnia 20.08.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 179/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 20 sierpnia 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Pani Lidia Rumianowska przystąpiła dnia 15 maja 2013 r. do konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie i ten konkurs wygrała. Konkurs został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w dniu 22 maja 2013r. (Uchwała Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 394/13) Zgodnie ustawą o systemie oświaty stanowisko dyrektora powierza się na okres 5 lat tj. w niniejszym przypadku od dnia 1 września 2013r. do dnia 31 sierpnia 2018r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 434/13.

ad.5
Inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Cieślewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.
Projekt powyższej uchwały został przygotowany ponieważ w podjętej uchwale Rady Powiatu w Mogilnie nr XL/230/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha błędnie oznaczono powierzchnię użytkową lokali oraz wielkość udziału w nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady i Komisji.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku. Informacje sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2013 r. Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Podstawę prawną do podjęcia uchwały stanowi ustawa o finansach publicznych w myśl którego zarząd jednostki  samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu  jednostki samorządu   terytorialnego   i   regionalnej   izbie   obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacje jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego o przebiegu wykonania planu finansowego, a także informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Planowany budżet Powiatu Mogileńskiego po stronie dochodów w kwocie 60.118.527,00 zł wykonany został w wysokości 34.384.234,10 zł, tj. 57,20%, natomiast po stronie wydatków planowany w kwocie 64.622.150,00 zł wykonany w kwocie 27.544.416,39 zł,  tj. 42,63%.
Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
- dochody majątkowe na ogólny plan  883.650,00 zł wykonano 184.506,20 zł. Wykonanie wynosi 20,88%.
- dochody bieżące na ogólny plan 59.234.877,00 zł wykonano w kwocie 34.199.727,90zł, tj. 57,74%, z tego :
- dotacje – plan wynosił 7.463.703,00 zł, wykonano 4.046.452,85 zł, tj. 54,22%,
- dochody własne na plan 14.322.610,00 zł, wykonano 7.747.793,47 zł. Ogólne  wykonanie dochodów własnych wynosi 54,10%. Jest w miarę wyrównane, za wyjątkiem udziału w podatku od osób fizycznych (42,29%),
- subwencje zostały wykonane w 59,37%,
- środki unijne zostały wykonane w kwocie 1.560.031,58 zł, tj. 66,90%.
Skarbnik zwróciła uwagę na niskie wykonane w udziale w podatku od osób fizycznych, co może skutkować niewykonaniem dochodów w kwocie 500tys.zł.
Po przeprowadzonych zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) wyniósł 64.622.150,00 zł i został zrealizowany na kwotę 27.544.416,39 zł, tj. 42,63% planu. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki majątkowe stanowią 4.827.625,00 zł i wykonane zostały w kwocie 144.668,06 zł, tj. 3%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z rozłożenia harmonogramu prac w ciągu roku. Inwestycje o znaczących kosztach takie jak budowa dróg, działania inwestycyjne w SP ZOZ w Mogilnie są w fazie realizacji, a ich finansowanie nastąpi w drugim półroczu 2013r.
W I półroczu nie zaciągano zaplanowanych pożyczek. Po stronie rozchodów zaplanowano jednak kwotę 760.163,40 zł jako zabezpieczenie kredytów bankowych w BOŚ S.A. W Bydgoszczy, we Włocławku, w BS w Gnieźnie oraz pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu. Spłaconych zostało 401.043,72 zł . Na koniec czerwca br. zobowiązania wynoszą 2.108.994,28zł, które stanowią wartość zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 435/13.

 

ad.7
Wicestarosta Tadeusz Szymański poinformował zebranych o spotkaniu z firma, która wygrała w Urzędzie Marszałkowski przetarg na instalacje w jednostkach służby zdrowia systemu e-zdrowie, również w SPZOZ w Mogilnie. Wyjaśnił, że przebiegają przygotowania techniczne konieczne do uzgodnienia w kwestii ustawienia anten.

ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


     

 

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:22:49
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:319

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij