Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

177/13 z dnia 01.08.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 177/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 1 sierpnia 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Tadeusz Szymański.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o określeniu trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup wraz z dostawą gazu skroplonego propan dla Zespołu Szkół Im. Powstańców Wielkopolskich oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach".
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr 411/13 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Hernackiej pełniącej obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie monitora i komputera będących na wyposażeniu   Starostwa Powiatowego w Mogilnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w miejscowości Bielice obręb Marcinkowo gmina Mogilno, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach do zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego oddanych w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Bielicach.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 622/5 o pow. 0,3182.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
 
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.


ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Wojewoda Kujawsko Pomorskiego zwiększył plan dotacji w rozdz. 70005 par. 2110 z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego, oznaczonego w wypisie z rejestru gruntów nr 1109, położonego w Strzelnie przy ul. Ścianki. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 75095 , które dotyczą zwrotu za karty pojazdu zgodnie z wyrokiem sądu. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85202 -Domy Pomocy Społecznej związane są z pokryciem kosztów postępowania sadowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadków po zmarłych mieszkankach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 424/13.
ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o określeniu trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. W Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 r. o określeniu trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w załączniku nr 1 określono banki w których mogą być lokowane wolne środki. W związku z rozszerzeniem listy banków o Getin Noble Bank S.A. zachodzi konieczność zmiany ww. uchwały.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 425/13.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup wraz z dostawą gazu skroplonego propan dla Zespołu Szkół Im. Powstańców Wielkopolskich oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach". W związku ze zmianą systemu grzewczego w placówkach oświatowych w Bielicach, konieczny jest zakup nowego paliwa jakim jest gaz skroplony propan. Zarząd Powiatu, działając zgodnie z prawem, w oparciu o art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierza Zespołowi Szkół w Bielicach przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 426/13.

ad.7
Magdalena Łukomska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 411/13 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Hernackiej pełniącej obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mogilnie. W związku z informacją przekazaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II Stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, iż przedstawione Pełnomocnictwo dla Pani Edyty Hernackiej pełniącej obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mogilnie jest zbyt szerokie, konieczne staje się doprecyzowanie Pełnomocnictwa tak, aby wynikało z niego jednoznaczne prawo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 427/13.

ad.8
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie monitora i komputera będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Mogilnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwrócił się pismem z dnia 31.07.2013 o nieodpłatne przekazanie, składników mienia ruchomego stanowiących środki trwałe Starostwa Powiatowego w Mogilnie tj.: monitora oraz komputera. Mając na uwadze fakt, iż w miejsce wymienionego sprzętu komputerowego zakupiono nowy zestaw, proponuje się przekazać nieodpłatnie ww. składniki na rzecz SP ZOZ.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 428/13.

ad.9
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w miejscowości Bielice obręb Marcinkowo gmina Mogilno, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.  Z wnioskiem w spranie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości na cele rolnicze na okres 10 lat wystąpiła Fundacja Powiatu Mogileńskiego z siedzibą w Bielicach. Zgodnie z ustawą o gospodarowania nieruchomościami Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy jeżeli umowa jest zawierana na okres dłuższy niż 3 lata, co też uczyniła uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr 236/13. Zasady wydzierżawiania nieruchomości zostały określone przez Radę Powiatu w uchwale Nr XXVII/134/01 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, gdzie § 12 pkt l lit. a stwierdza, że Zarząd Powiatu może wydzierżawić nieruchomość.  Stawka czynszu dzierżawnego została ustalona zgodnie z Uchwałą Nr 144/08 Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego i wynosi 20,00 zł netto za l ha powierzchni gruntu miesięcznie. Z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego przeznaczone zostały do wydzierżawienia następujące nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów nr : 1/2 ,  4/2 ,  14/6  , 14 /30 , 19/19 , 20/2   działki położone są na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie są objęte decyzją o warunkach zabudowy, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 429/13.

ad.10
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach do zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego oddanych w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Bielicach. Z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów położonych w Bielicach w drodze bezprzetargowej na rzecz Fundacji Powiatu Mogileńskiego wystąpił dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. Zgodnie z ustawą o gospodarowania nieruchomościami Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy jeżeli umowa jest zawierana na okres dłuższy niż 3 lata, co też uczyniła uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie Nr 236/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. W związku z powyższym Zarząd upoważnił Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach do zawarcia z Fundacją Powiatu Mogileńskiego umowy dzierżawy gruntów położonych w miejscowości Bielice oddanych w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Bielicach, oznaczonych w ewidencji gruntów nr :14/3,14/5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w drodze bezprzetargowej na okres lat 10.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 430/13.

ad.11
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 622/5 o pow. 0,3182. Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to zabudowana nieruchomość położona w Mogilnie przy ul. Sądowej 21, oznaczona w ewidencji gruntów nr 622/5 o pow. 0,3182 ha, zabudowana budynkiem wykorzystywanym na cele administracyjno-usługowe oraz garażami murowanymi.  Zgodnie z § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania do sprzedaży przeznacza się nieruchomości zbędne dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Powiatu. Na zbycie nieruchomości zgodnie z § 6 wyżej cytowanej uchwały Rady Powiatu w Mogilnie wymagana jest odrębna zgoda Rady Powiatu w Mogilnie.
Zarząd postanowił skierować powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że;
- na zakup lokali przy ul. Św. Ducha w Strzelnie zostały wpłacone wadia ( dwa wadia na lokale 5,6,7, dwa wadia na garaż nr 1, trzy wadia na garaż nr 3 oraz 1 wadium na lokal nr 17)
- Wydział oczekuje na wyceny dwóch lokali użytkowych w Józefowie,
- przetarg na byłe Warsztaty Szkolne w Strzelnie zakończył się wynikiem negatywnym, oczekują na decyzję co do sprzedaży,
- jedna z osób dzierżawiących grunt pod sklepikiem przy byłych Warsztatach Szkolnych w Strzelnie złożyła wniosek o wykup części gruntu pod sklepem. Zarząd Powiatu podjął decyzję, ze działka sprzedawana będzie w całości w drodze przetargowej,
- 31 lipca br. zakończyła się umowa użyczenia lokalu przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie dla Klubu Abstynentów. Zostanie skierowane pismo z prośbą o zwrot kluczy do pomieszczenia.

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej, która 19 czerwca br. przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz odpowiedzią Pani Dyrektor na zalecenia wskazane w protokole.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Tadeusz Szymański  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:22:35
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:271

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij