Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

175/13 z dnia 10.07.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 175/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 lipca  2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył   Wicestarosta  Tadeusz  Szymański.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa Panu  Hieronimowi Banaszkiewiczowi  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  im. Powstańców  Wielkopolskich  w  Bielicach.
5. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa Pani  Edycie  Hernackiej  pełniącej  obowiązki Dyrektora  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie.
6. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  powołania  Komisji  Egzaminacyjnych dla  nauczycieli ubiegających  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  pokrycia wydatków  związanych  z  działalnością  komisji  egzaminacyjnych  dla  nauczycieli ubiegających  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.
8. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  powołania  Komisji  rozpatrującej  wnioski o przyznanie nagród w ramach Programu wspierania edukacji  uzdolnionych  uczniów szkół prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński – Talent.
9. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  udzielenia upoważnienia    p.o. Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach Pani  Monice  Grabowskiej  do  składania  w  imieniu  Powiatu Mogileńskiego  oświadczeń  woli. 
10. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  udzielenia   p.o. Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach Pani  Monice  Grabowskiej   upoważnienia  do dysponowania  na  cele  budowlane  nieruchomością  stanowiącą  własność  Powiatu  Mogileńskiego.
11. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  Kotła C.O. Logika 100-110 KW(ST163)  będącego w wyposażeniu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  na  rzecz  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie. 
12. Podjęcie   uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  odroczenia  terminu  spłaty  należności  Powiatu  Mogileńskiego.
13. Podjęcie   uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  dokonania  zmian  w planie  dochodów  i  wydatków  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  na 2013rok.
14. Wniosek  Zarządu Powiatu o  zwołanie  nadzwyczajnej  sesji.
15. Przedstawienie  projektu  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Gminą  Strzelno  i  realizację  przez  Powiat  Mogileński  projektu  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego – V” w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  pełnienie   przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.
16. Przedstawienie  projektu  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Powiat  Mogileński  do  konkursu  Nr  3/POKL/9.1.2/2013  w  ramach  Priorytetu  IX rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach  , Działania 9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych.
17. Przedstawienie  projektu    uchwały Rady Powiatu  w  Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie od obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na rzecz  Gminy  Dąbrowa  darowizny nieruchomości  wchodzącej w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego- działka  nr 95/4  w  Dąbrowie.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie.

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

ad. 2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad. 3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 4
Naczelnik Wydziału  Oświaty , Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt uchwały  w sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa Panu  Hieronimowi Banaszkiewiczowi  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  im. Powstańców  Wielkopolskich  w  Bielicach.
Następnie  Wicestarosta  poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 410/13.

ad.5
Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt   uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa Pani  Edycie  Hernackiej  pełniącej  obowiązki Dyrektora  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie.
Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 411/13.

ad.6
Kolejny   projekt  uchwały przedstawił  Naczelnik  Andrzej  Konieczka    w  sprawie  powołania  Komisji  Egzaminacyjnych dla  nauczycieli ubiegających  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.
Następnie  Wicestarosta  poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 412/13.

ad.7
Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu w  sprawie  pokrycia wydatków  związanych  z  działalnością  komisji  egzaminacyjnych  dla  nauczycieli ubiegających  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.
Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 413/13.

ad. 8
Naczelnik Andrzej Konieczka   przedstawił   projekt uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  powołania  Komisji  rozpatrującej  wnioski o przyznanie nagród w ramach Programu wspierania edukacji  uzdolnionych  uczniów szkół prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński – Talent.
Następnie Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 414/13.

ad. 9
Sekretarz Powiatu Stefan  Łukomski   przedstawił  projekt   uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  udzielenia upoważnienia    p.o. Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach Pani  Monice  Grabowskiej  do  składania  w  imieniu  Powiatu Mogileńskiego  oświadczeń  woli. 
Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 415/13.

ad.10
Następnie  Sekretarz przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  udzielenia   p.o. Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach Pani  Monice  Grabowskiej   upoważnienia  do dysponowania  na  cele  budowlane  nieruchomością  stanowiącą  własność  Powiatu  Mogileńskiego.
Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 416/13.

ad.11
Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  Kotła C.O. Logika 100-110 KW(ST163)  będącego w wyposażeniu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  na  rzecz  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 417/13.

ad.12
Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił projekt  uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  odroczenia  terminu  spłaty  należności  Powiatu  Mogileńskiego, jednocześnie  dodał, że dotyczy  to  przesunięcia  terminu  raty  pożyczki  SPZOZ. Następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 418/13.

ad.13
Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  na  2013rok.
Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   poddał pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 419/13.


ad. 14
Zarząd Powiatu  złożył wniosek  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu w  Mogilnie   o  zwołanie  nadzwyczajnej  sesji  na  dzień  17  lipca  2013r. o  godz. 11.00.
Zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt. b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mogilnie wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Gminą  Strzelno  i  realizację  przez  Powiat  Mogileński  projektu  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego – V” w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach , Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  pełnienie   przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.
4. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Powiat  Mogileński  do  konkursu  Nr  3/POKL/9.1.2/2013  w  ramach  Priorytetu  IX rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach  , Działania 9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu  w  Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie od obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.
6. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na rzecz  Gminy  Dąbrowa  darowizny nieruchomości  wchodzącej w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego- działka  nr 95/4  w  Dąbrowie.
7. Zakończenie.

ad.15
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Gminą  Strzelno  i  realizację  przez  Powiat  Mogileński  projektu  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego – V” w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  pełnienie   przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.
Następnie  Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.16
Następnie  Naczelnik  przedstawił   projekt   uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Powiat  Mogileński  do  konkursu  Nr  3/POKL/9.1.2/2013  w  ramach  Priorytetu  IX rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach  , Działania 9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.17
Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu  w  Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie od obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.
Następnie  Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 18
Sekretarz Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt   uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na rzecz  Gminy  Dąbrowa  darowizny nieruchomości  wchodzącej w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego- działka  nr 95/4  w  Dąbrowie.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.19
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił wniosek z Parafii Rzymsko –Katolickiej p.w. Jakuba Apostoła Mniejszego w Mogilnie dotyczące korekty terminu zakończenia części prac konserwatorskich pn. „wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem nad nawą kościoła” farnego w Mogilnie, na które Rada Powiatu udzieliła na rok 2013 dotacji w wysokości 10tys. zł z dnia 20 lipca br. na 31 sierpnia br. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac (w formie aneksu do umowy). 

ad.20
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta  Tadeusz  Szymański podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


     

 

 

 

`

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:22:18
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:282

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij