Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

171/13 z dnia 19.06.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 171/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 czerwca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Tadeusz Szymański.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Wspólnoty Mieszkaniowej 8/18 w Bielicach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg (ulic) położonych na terenie miasta Mogilna do kategorii dróg gminnych.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mogilnie.
7. Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej SPZOZ za IV kwartały 2012 roku oraz I kwartał 2013r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013–2020.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu Nr RPOWKP102/III/3.1/2013 w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
16. Oświadczenie Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie apelu do Prezydenta RP o podpisanie ustawy z dnia 10 maja 2013r. o okręgach sądowych sądów powszechnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Wspólnoty Mieszkaniowej 8/18 w Bielicach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego. Z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na dysponowania na cele budowlane nieruchomością w Marcinkowie wystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa 18/16 w Bielicach. Zgoda jest  niezbędna  do   uzyskania pozwolenia  na   budowę  zbiorników podziemnych na gaz o pój. 2 x 4850 l wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu. Zarząd upoważnił Wspólnotę Mieszkaniową do dysponowania na cele budowlane w/w nieruchomością.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 404/13.

ad.5
Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg (ulic) położonych na terenie miasta Mogilna do kategorii dróg gminnych. Burmistrz Mogilna w piśmie z dnia 27 maja 2013r. zwrócił się do Zarządu Powiatu w Mogilnie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej kwalifikacji dróg (ulic) zlokalizowanych w granicach miasta Mogilna będących własnością Gminy Mogilno do kategorii dróg gminnych. Pozytywna opinia Zarządu Powiatu umożliwi Burmistrzowi Mogilna wszczęcie procedury uchwalenia stosownej uchwały Rady Gminy w Mogilnie w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycje zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg będących własnością Gminy Mogilno zlokalizowanych w granicach miasta Mogilna.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 405/13.

ad.6
Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mogilnie. Pani Edyta Hernacka pełni obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie od dnia 1 września 2012 r. W tym czasie Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie (Uchwała Nr 372/13 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2013r ), przeprowadził postępowanie Konkursowe (15 maja) i wyłonił kandydata na stanowisko Dyrektora (Uchwała Nr 394/13 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2013r.). Powierzenie obowiązków nowo wybranemu dyrektorowi nastąpi z dniem 1 września 2013r. , po zakończeniu obecnego roku szkolnego. Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mogilnie następuje na czas niezbędny do przygotowania przekazania placówki nowo wybranemu dyrektorowi, do 31 sierpnia 2013r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 406/13.

 


ad.7
Barbara Buzała p.o. Dyrektor SPZOZ w Mogilnie przedstawiła informację finansowo-ekonomicznej SPZOZ za IV kwartały 2012 roku oraz I kwartał 2013r., zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.8
Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.
Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała omówiła sprawozdanie sporządzone przez biegłych rewidentów.
Zarząd po dyskusji jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.9
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
Zwiększenie dochodów wynika z następujących działań:
- Uzyskania środków z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”.
- Uzyskanie przez ZS w Strzelnie kwoty z wpłat za dożywianie z GOPS. Środki przeznaczone są na przygotowanie posiłków w Gimnazjum.
- Uzyskanie przez MOW w Strzelnie dodatkowych dochodów z  tytułu wyżywienia. Środki przeznaczone są na remont pomieszczeń i schodów ewakuacyjnych budynku.
- Z tytułu odprowadzonych środków z rachunku dochodów własnych oraz  zwrotu kosztów tzw. mediów w budynku przy ul. Ogrodowej. Środki przeznacza się na montaż systemu dozoru bramy głównej oraz furtki wejściowej w DPS w Siemionkach oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu m.in. zakup energii, podatku od nieruchomości.
- Ponadto dokonuje się w dochodach przeniesienia środków zaplanowanych w rozdz. 80130
§ 0830 do rozdz. 80140 § 083 w Zespole Szkół w Bielicach.
- W związku z koniecznością realizacji zaleceń przeciwpożarowych w ZPS w Szerzawach dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w § 4270 do  § 6050. Zadanie związane jest z instalacją systemu SAP tj. instalacji przeciwpożarowej w budynku internatu na parterze i II piętrze. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków na koszty dojazdów na  nauczania indywidualne.
- W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w ZDP uzyskano wolne środki, którą przeznacza się na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach. Uzyskane oszczędności dotyczą następujących dróg: przebudowa drogi nr 2350C Rudunek- Niestronno- Dabrowa ul. Szkolna , remontu drogi nr 2373 C Wilkowo- Słaboszewo- Mierucin, remontu drogi nr 2416 C Mogilno- Stawiska.
- W związku z  zakończonymi konkursami dotyczącymi organizacji pozarządowych i niewykorzystanymi środkami,  przesuwa się środki z rozdz. 85295, 85395, 92195 do rozdz. 92695 tj. na działania związane z kulturą fizyczną .
- W związku z zakończonym postępowaniem w PUP na modernizację kotłowni dokonuje się umniejszenia planu wydatków, umniejszając środki z pożyczki z WFOŚi GW.
Dokonuje się zwiększenia planu wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych :
- w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach z wpływu za dożywianie oraz z tytułu darowizn. Środki przeznaczone są na zakup żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia, turnus usprawniająco rekreacyjny.
- w MOW w Strzelnie środki z tytułu darowizny przeznaczono na organizację imprez wewnątrz ośrodka  i wycieczek.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

 

 

ad.10
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013–2020. Zmiana związana jest  ze zmniejszeniem wielkości planowanej do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki z WFOŚiGW ulega zmianie prognoza kwoty długu, poziom spłat rat pożyczek i kredytów. Ponadto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć  dokonano  wprowadzenia przedsięwzięcia  realizowanego w latach 2013-2014 a dotyczącego opracowania kompleksowego obszaru części Gminy Mogilno,  utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500- 1:5000, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz korekta geometryczna bazy danych EGIB; na podstawie wszystkich możliwych do wykorzystania materiałów znajdujących się w PZGiK w PODGiK Mogilno w celu uzyskania pełnej  harmonizacji tworzonych jak i modyfikowanych baz z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze w PZGiK.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej. Konieczność zmiany uchwały Nr XXXVII/210/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wynika z tzw. oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Z WFOŚi GW można uzyskać dofinansowanie w kwocie stanowiącej 75 % wartości zadania. W związku z tym, iż uległa zmniejszeniu wartość zadania zmniejszeniu ulega też kwota zaciąganej pożyczki. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania związanego ze zmianą źródła ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie tj. z ogrzewania węglowego na gazowe. Pożyczka zaciągana jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.12
Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha. Nieruchomość to budynek byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Józefowie. W budynku tym znajdują się 2 lokale biurowo-usługowe.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.13
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmniejszono środki na zadaniu związanym z dofinansowaniem do sportu, kultury, turystyki i rekreacji, z uwagi na ich nie wykorzystanie – rezygnację z powyższego zadania.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.14
Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu Nr RPOWKP102/III/3.1/2013 w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 mogą być składane projekty obejmujące swym działaniem budowę, rozbudowę, przebudowę oraz adaptację obiektów na cele dydaktyczne oraz wyposażenie w środki i zasoby infrastruktury dydaktycznej skierowanej do praktycznej nauki zawodów rolniczych. Dokumentacja konkursowa wskazuje, iż o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie powiaty będące organem prowadzącym szkołę ponadgimnazjalną kształcącą, w co najmniej dwóch zawodach rolniczych. W związku z powyższym, aby ze wsparcia mogła skorzystać placówka z terenu Powiatu Mogileńskiego spełniająca powyższe kryterium (tj. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach) konieczne jest przystąpienie przez powiat do niniejszego konkursu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.15
Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Uchwałą Nr XXVIII/160/12 Rada Powiatu w Mogilnie wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012. Uchwałą Nr 348/13 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 12 lutego 2013 roku udzielono Pani Edycie Hernackiej – pełniącej obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatu Mogileńskiego w zakresie złożenia projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” .
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.16
Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu przedstawił Pismo Klubu Parlamentarnego PSL z Warszawy dotyczące apelu do Prezydenta RP o podpisanie ustawy z dnia 10 maja 2013r. o okręgach sądowych sądów powszechnych. Zarząd przygotował oświadczenie w powyższej sprawie, które przedstawi Radzie na najbliższej sesji.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.17
Zarząd zapoznał sie z wnioskiem grupy Radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z art.15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym zwołana została przez Przewodniczącego sesja nadzwyczajna na dzień 20 czerwca br. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Mogilnie informacji dotyczącej wyboru dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
6. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Mogilnie informacji o obecnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie - ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych oraz koniecznych zadań inwestycyjnych dotyczących szpitala.
7. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Mogilnie, wyników prac Zespołu ds. opracowania koncepcji restrukturyzacji i przekształceń służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim, powołanego uchwałą nr 36/11 w dniu 9 marca 2011 r. przez Zarząd Powiatu w Mogilnie oraz własnej koncepcji Zarządu Powiatu w Mogilnie - w tej samej sprawie.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania
11. Wolne głosy i sprawy różne.
12. Zakończenie.

ad.18
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Tadeusz Szymański  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:12:24
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:332

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij