Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

170/13 z dnia 12.06.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 170/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 czerwca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Mogilno do kategorii dróg gminnych.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust. l ww. ustawy pn. „Ekonomia społeczna w praktyce".
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia oraz określania składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji samochodów osobowych, które stały się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Strzelnie przy ul. św. Ducha 33, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej lokali użytkowych położonych w Strzelnie przy ul. św. Ducha 33.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego -nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Mogilno do kategorii dróg gminnych. Burmistrz Mogilna w piśmie z dnia 28 maja 2013 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu w Mogilnie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej kwalifikacji drogi zlokalizowanej po wschodniej stronie miasta Mogilna będącej własnością Gminy Mogilno do kategorii dróg gminnych. Pozytywna opinia Zarządu Powiatu umożliwi Burmistrzowi Mogilna wszczęcie procedury uchwalenia stosownej uchwały Rady Gminy w Mogilnie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowa droga łączy drogę wojewódzką, nr 254 Brzoza - Wylatowo w miejscowości Wiecanowo z drogą powiatową nr 2420C w miejscowości Świerkówiec. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego powiatu. Zarząd wydał pozytywną opinię.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 396/13.

ad.5
Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust. l ww. ustawy pn. „Ekonomia społeczna w praktyce". Uznając celowość wniosku Zarząd zlecił realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 ustawy pn. „Ekonomia społeczna w praktyce będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Młode Dęby". Na realizacje zadania publicznego Zarząd udzielił dotacji celowej w kwocie 2.078,00zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 397/13.
ad.6
Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia oraz określania składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego. Tworzy się Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym w składzie: Witold Pochylski, Krzysztof Szarzyński, Robert Musidłowski , Izabela Rogowska, Monika Jurkiewicz, Włodzimierz Jopek, Agnieszka Ziółkowska, Dorota Kusz, Małgorzata Małecka, Elżbieta Sobkowiak.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 398/13.
ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z przeznaczenie na prace geodezyjno-kartograficzne, opracowanie kompleksowe obszaru części gminy Mogilno, na  dokonanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa , na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok. Ponadto dokonano zmian w planach wydatków w ZS w Mogilnie na bieżąca realizacja planu wydatków i zakup gablot informacyjnych i w ZS w Strzelnie środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za szkolenia nauczycieli. W rozdziale 75411 przesunięcia dotyczą bieżącej działalności jednostki m. innymi zakup paliwa, sort mundurowych, konserwację i naprawę sprzętu. W  rozdziale 85202 środki przeznaczono na  pokrycie kosztów postępowania sadowego dotyczące stwierdzenie nabycia spadków po zmarłych mieszkankach domu.  W Starostwie Powiatowym środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej, na opłaty za parkowanie pojazdów oraz bieżącą działalność. Dokonano rozwiązane rezerwy na i środki przeznaczono na realizację projektu EFRR w ramach działania 3.1 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 399/13.
ad.8
Karol Olejnik Zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji samochodów osobowych, które stały się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym przedmiotowe pojazdy na mocy orzeczenia sądu o przepadku stały się własnością Powiatu Mogileńskiego. Biorąc pod uwagę stan techniczny pojazdów zakwalifikowano je do sprzedaży. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem przedmiotowych pojazdów następuje ich likwidacja poprzez przekazanie do stacji demontażu pojazdów. (Fiat 126 EL rok produkcji 1994, Fiat 126 EL rok produkcji 1992, Skoda Favorit, rok produkcji 1991)
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 400/13.

ad.9
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Strzelnie przy ul. św. Ducha 33, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Sporządzono wykaz lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. św. Ducha 33 w Strzelnie na działce oznaczonej w ewidencja i gruntów nr 712/2 2.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 401/13.

ad.10
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej lokali użytkowych położonych w Strzelnie przy ul. św. Ducha 33.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 402/13.

ad.11
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego -nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10. Zarząd upoważnił Pana Mirosława   Gutowskiego do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego nieruchomość Powiatu Mogileńskiego, posiadającego licencję zarządcy wpisaną przez  Prezesa  Urzędu   Mieszkalnictwa i Rozwoju Wsi. Nieruchomości, których upoważnienie dotyczy to zabudowana działka położona w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10,  działka gruntu, stanowiąca parking położona w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10, oznaczona w ewidencji gruntów
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 403/13.

ad.12
W sprawach różnych Zarząd Powiatu w Mogilnie zapoznał się z Koncepcja powołania Spółdzielni Socjalnej przy uczestnictwie Samorządu Terytorialnego przedstawionej przez Stowarzyszenie GINEKA z Bydgoszczy, które stanowi załącznik do protokołu.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:12:17
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:319

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij